Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení kolegovia,

zasielam návrh novely zákona č.328/2002 Z.z. – Legislatívny proces – je skrátené MPK z pochopiteľných dôvodov do buducej stredy t.j. 11.4.2018. A vlastný návrh zákona u ktorého je pre nás dôležitý hlavne § 143 ah kde došlo  ku zmene. Za každý skončený rok trvania služobného pomeru sa od 1.7.2018 zvyšuje výsluhový dôchodok o 0,60 €.T.j. napr.za 30 rokov = 30×0,60= 18 €.
Samozrejme musí to schváliť NR-SR. Vo štvrtok bolo dlhé rokovanie u ministra,takže to bolo povolené zverejniť až dnes.

                                                                                                                                       Ján Michrina

————-

Návrh

ZÁKON

z  …………………………..  2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení  policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. § 68 znie:

„§ 68″

(1)Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a následne sa vydelí číslom 25. Takto zistená pevná suma sa vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

(2) Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania a podľa postupu uvedeného v odseku 1.

(3) Invalidný výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá je 70 % z pevnej sumy, zistenej ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna  príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(4) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú  sumu, ktorá je 60 % z pevnej sumy, zistenej ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna  príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(5) Sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu zistenú ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(6) Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 1 až 5 je rozhodujúca mesačná suma tejto dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.

(7) Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa v príslušnom kalendárnom roku nezvyšujú, ak boli vymerané z výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.

(8) Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.

(9) Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácali preto, že zanikol nárok na ich výplatu, sa odo dňa opätovného vzniku nároku na ich výplatu zvyšujú za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácali. Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa zvyšujú v rovnakej výške, ako sa zvyšovali tieto dávky v príslušnom kalendárnom roku.

(10) Dávky výsluhového zabezpečenia sa zvyšujú podľa odsekov 1 až 5 v tom kalendárnom roku, v ktorom sa funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov zvyšujú na základe zákona o štátnom rozpočte viac ako o 0 %, alebo o percento zvýšenia, ktoré je ustanovené v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe. Ak sa funkčné platy, stupnica platových taríf alebo hodnostné platy v príslušnom kalendárnom roku zvyšujú len u niektorého zo subjektov podľa predchádzajúcej vety, dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú iba poberateľom, ktorí ukončili posledný služobný pomer v zbore, štátnom orgáne alebo v ozbrojených silách, v ktorom sa uvedené platové náležitosti zvyšujú, a pozostalým po nich.

(11) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka, ktorým ustanoví pevnú sumu zvýšenia príslušnej dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5.

 

 1. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018

§143ah

Zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018

(1)Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 11.

(2)Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 €. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

(2) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 10,50 €. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 9,00 €. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.

(4) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15,00 €. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.“.

Čl. II

 Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.

———————-

……Výsledky PRIPOMIENKOVANIA v dňoch 3.4.2018 až 11.4.2018  k vyššie uvedenému “Návrhu novely 328” .

Download (PDF, 954KB)

 

Download (PDF, 423KB)

 

Výsledok ROZPOROVÉHO KONANIA na MV SR dňa 12.04.2018 (NEBOL ODSTRÁNENÝ ROZPOR,  článok 10 sa upravuje)

Download (PDF, 705KB)

108 Komentárov na Návrh 328/2002 dôchodky2018:

 • Finiš ako na TdF:

  Zákon č. 190/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Platnosť od 28.06.2018
  Účinnosť od 30.06.2018 (za 1 deň)
  http://www.epi.sk/zz/2018-190

 • Dovysvetlenie valorizácie 2018
  --
  Valorizácia výsluhových dôchodkov od 1.7.2018, že vraj podľa zásluh
  23.06.2018 15:04
  ….za 7 odslúžených rokov je to 4,2 eura…

  Vyslúžilcom zo silových rezortov, sa majú valorizovať dôchodky každý rok. Tento rok by tiež mali mať od 1. júla valorizované výsluhové dôchodky (VD). Ale aj keď do 1.7. chýba už iba niekoľko dní, a návrh zákona o valorizácii už bol schválený v NR SR, v Zbierke zákonov nebol stále zverejnený. Ešte že, na web stránke NR SR je inkriminované znenie zverejnené a znie takto: „
  (celý článok na http://doko.blog.sk )

 • Prečo som to v predošlom príspevku napísal: pozeral som v tom čase (r. 2012) tlačovú besedu k danej problematike, ako je popísaná v niektorých bodoch v linku: /6. V lete v roku 2012 do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola snaha o zavedenie protiprávnej, protiústavnej diskriminačnej 19 % dane vyberanej zrážkou len pre VD, čo nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená.
  7. V lete v roku 2012 do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bola snaha zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu, 10 % stabilizačný odvod z výsluhových dôchodkov, čo nakoniec z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované/, Tlačová beseda MF SR (p. Kažimíra) bola na TA3 a jeho vyjadrenie v skratke bolo.”Deficit ako deficit”.Nerozumiem, prečo si MF SR nestojí za svojimi vyjadreniami z minulosti.A to.Deficit ako deficit… Veď, až sa budú neustále do budúcnosti presúvať prebytky z osobitných účtov do štátneho rozpočtu, vždy bude môcť niekto v tom čase kompetentný najmä z MF SR argumentovať deficitom.A tak si vytvárať predpolie pre “zásadnú pripomienku”.

 • Dočasné riešenie
  Aktuálna novela je podľa šéfky rezortu vnútra dočasným riešením na rok 2018, pretože ministerstvo financií malo k nej zásadnú pripomienku.
  „Dôvod bol, že sociálne zabezpečenie policajtov a osobitný účet pre policajtov je v prebytku, čo je v poriadku, no mali problém s tým, že osobitný účet vojakov je každý rok v mínuse. A preto chcú do budúcna taký spôsob valorizácie, aby to osobitný účet vojakov uniesol,“ povedala novinárom”.
  K zásadnej pripomienke MF SR (jemu podriadenému útvaru, /s pôsobnosťou na a pre MF SR/ -- Hodnota za peniaze): vybral som z rubriky tohoto webu… https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/… “9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.”…
  Nie je nič jednoduchšie ako Ministerstvom financií SR vrátiť peniaze na osobitné účty silových zložiek, prípadne tento fakt vziať kompetentnými pracovníkmi MF SR v úvahu.Nakoniec, fungujúci systém sociálneho zabezpečenia silových a záchranných zložiek SR by mal byť v záujme všetkých kompetentných št. inštitúcií.

 • Ministerstvo vnútra bude spolupracovať pri valorizácii s rezortom financií.

  Ministerstvo vnútra (MV) SR bude pripravovať úplne nový model valorizácie výsluhových dôchodkov pre policajtov a vojakov, povedala v stredu pred rokovaním vlády ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Všetko sa však bude podľa jej slov pripravovať v spolupráci s Ministerstvom financií SR.

  „Výsluhové dôchodky valorizujeme každý rok, od roku 2013 do roku 2018 sa pristúpilo k valorizácii na základe zákona o sociálnom zabezpečení, v ktorom boli jasné pravidlá, ako sa valorizuje. Pre tento rok sme valorizáciu pripravili osobitnou novelou s tým, že budeme rokovať s ministerstvom financií, aby do budúcnosti existovala novela na dlhodobejšie obdobie,“ uviedla Saková.

  Pripraviť chce rezort novelu, ktorá by valorizáciu riešila efektívnym a spravodlivým spôsobom a hlavne, jasným spôsobom pre výsluhových dôchodcov, aby vedeli, čo ich čaká.

  Dočasné riešenie

  Aktuálna novela je podľa šéfky rezortu vnútra dočasným riešením na rok 2018, pretože ministerstvo financií malo k nej zásadnú pripomienku.

  „Dôvod bol, že sociálne zabezpečenie policajtov a osobitný účet pre policajtov je v prebytku, čo je v poriadku, no mali problém s tým, že osobitný účet vojakov je každý rok v mínuse. A preto chcú do budúcna taký spôsob valorizácie, aby to osobitný účet vojakov uniesol,“ povedala novinárom.

  Výsluhové dôchodky sa majú v roku 2018 zvýšiť o pevne stanovenú sumu. Predpokladá to novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. S návrhom prišiel ešte zastupujúci minister vnútra Peter Pellegrini (Smer-SD), valorizácia by sa mala v nasledujúcich troch rokoch (2018 až 2021) dotknúť celkom 46 000 osôb.

  Skrátené konanie

  Výsluhové dôchodky sa podľa návrhu zvýšia za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. O pevnú sumu 15 eur sa majú zvýšiť invalidné výsluhové dôchodky, rovnako aj vdovské výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky. Okrem policajtov a vojakov sa zlepšia aj výsluhové dôchodky niekdajších príslušníkov Slovenskej informačnej služby, finančnej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže.

  Valorizácia sa má uskutočniť k 1. júlu 2018, novela má preto nadobudnúť účinnosť 30. júna. Z tohto časového hľadiska bola predmetom skráteného medzirezortného konania. V tomto roku si podľa ministerského materiálu vyžiada zvýšené výdavky vo výške 2,5 milióna eur, v ďalších rokoch potom necelých osem miliónov eur ročne.

  Rezort tiež zvýhodňuje kúpeľnú liečbu policajtov a vojakov, ktorí už nebudú musieť za letnú kúpeľnú starostlivosť uhrádzať päť percent z ceny kúpeľného poukazu. Ruší aj obmedzenie, podľa ktorého je možné poskytnúť kúpeľnú starostlivosť indikovanú pre tú istú skupinu chorôb len raz za dva roky. Úprava podľa ministerstva totiž nepriniesla významný finančný efekt a skôr sa ukázala ako obmedzujúca.

 • Včera na 33. schôdzi NR SR po 13 hod. sa uskutočnila rozprava k vládnemu návrhu zákona č. 328/2002 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia. Dnes po 11,11-15 hod. prebehlo hlasovanie k tomuto zákonu. O zákone sa hlasovalo súbežne v II. a po tom aj v III. čítaní takto:
  Prítomných : 144 II. čítanie 145
  Za : 121 122
  Proti : 0 0
  Zdržalo sa : 22 23
  Nehlasovalo: 1 0
  Zákon bol schválený s účinnosťou do 30.6.2018.

 • Dňa 12.6.2018 o 13 hod. začne rokovanie 33. schôdzi NR SR. Ako 2. bod programu je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) -- druhé čítanie.
  Vládny návrh zákona odôvodní ministerka vnútra Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

  Vzhľadom k termínu účinnosti zákona do 30.6.2018 predpokladám, že ak tento zákon poslanci posunú do II. čítania bude musieť byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní ešte na 33. schôdzi NR SR.

 • Dňa 12.6.2018 sa uskutoční 55. schôdza Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť k prerokovaniu Spoločnej správy výborov NR SR o prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tlač č. 941 pred predložením na rokovanie NR SR -- do druhého čítania.

 • Dnes v NR SR o 11.07 sa uskutočnilo hlasovanie o k vládnemu návrhu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia. Celkový počet prítomných 142. Hlasovalo 140. Za 130. Proti 0. Zdržalo sa 8. Nehlasovalo 2. Neprítomní 8. Zákon bol posunutý do II. čítania a zároveň bol posunutý na rokovanie výborov NR SR ktoré sa uskutoční asi do 32 dní.

 • Práve bolo v NR SR hlasovanie o novele zákona 328/200 Z.z. a zákon bol posunutí do druhého čítania.
  Prítomný: 142
  Za : 132
  Proti: 0
  Zdržal sa : 8
  Nehlasoval: 2

 • https://slovensko.hnonline.sk/1742207-kalinak-sa-v-parlamente-zhodol-s-poslancom-matovica-nemam-slov-reagoval-bugar
  “Situáciu niekoľko desiatok bývalých hasičov, ktorí prišli o výsluhové dôchodky a dostávať mali len starobný v nízkych sumách, je potrebné riešiť.V závere prvého rokovacieho dňa 31. schôdze Národnej rady SR sa na tom zhodli poslanci Gábor Grendel (OĽaNO) a exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD)”.
  “Grendel: Vládny návrh je správny.”
  “Plénum totiž rokovalo o vládnej novele zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorá má výsluhové dôchodky zvýšiť o pevne stanovenú sumu, čo poslanci využili na otvorenie témy bývalých hasičov.
  “Vládny návrh je správny, zaslúžený a je hodný podpory. Menej správne a zaslúžené je, že sa takto štát nespráva ku všetkým výsluhovým dôchodcom. Hasičov, ktorí išli do dôchodku v rokoch 2008 až 2010, štát donútil, aby sa pokúsili vyžiť zo 170 eur mesačne. To by sa dalo vyriešiť pozmeňujúcim návrhom,” odporučil Grendel”.
  Celý článok-viac v linku., zdroj-uviedli-hn, autor: tasr

 • Dnes bolo v NR SR zahájené prerokovanie legislatívnych zmien v zákone č. 328 k valorizácii VD v I. čítaní. Bolo prerušené rokovanie o bode programu. Predpokladám, že zajtra o 11.00 hod. sa bude v NR SR o tomto bode hlasovať.

 • Mňa vždy tak trochu “vyrušovali” čiastkové analýzy rôznych analytikov-analytičiek, ktorí povedia A, ale už nepovedia B./platí to všeobecne, nie iba na predošlú čiastkovú analýzu analytikov, z ktorých si potom každý vyberieme, čo nám vyhovuje a chýba tam kontext./.Tohtoročná polročná inflácia za domácnosti dôchodcov (dôchodcovská inflácia) -- t.j. spotrebný kôš, je smerodatná za prvý polrok r. 2018 od januára až do júna, do valorizácie dôchodkov sa ale premietne až v r. 2019.Tak, ako bola minulého roku inflácia za prvý polrok 2017 -- 0,8 % a až by sa nenovelizovali zákony či už zákon č. 461/2003 Zb., alebo aj teraz 9. mája 2018 náš zákon č. 328/2002 Z.z., tak tých 0,8 % minuloročnej inflácie, za prvý polrok 2017, by sa nám premietlo do valorizácie VD tohoto roku v r. 2018.Podľa zákona 328/2002 Z.z. § 68 odsek 16.Preto aj vo vládnom návrhu zákona č. 328/2002 Z.z. sa píše, že v r. 2018 sa § 68 odsek 16 nepoužije.Osobne prednosť v tomto prípade pred firemnými analytikmi dávam kontextu komentárov, tak 10-15 komentárov spätne.Podrobnosti sme už viacerí písali.Dá sa urobiť aj individuálna skúška správnosti, až si každý /doma na papieri/ valorizujeme VD individuálne o 0,8 %, až by vládna novela nášho zákona neprešla v parlamente.Mne -- až prejde novelizácia zákona č. 328/2002 Z.z. v parlamente vyšlo, že bude valorizácia VD v prospech väčšiny VD.Každý si to môžeme porovnať na svoje individuálne podmienky.Či bude niekto škodný oproti eventuálnym 0,8 %, až novela prejde v takom znení, v akom je predložená do parlamentu.Malo by to byť len lepšie… Aspoň dúfajme.Až sa novelizácie dočkáme.

 • Prečo sa máme zaujímať o valorizáciu výsluhových dôchodkov 2018 – 2021?
  Potraviny nikde v EÚ nedražejú tak rýchlo ako na Slovensku. Najviac priplácame za vajcia a maslo.
  Na Slovensku si spotrebitelia v januári 2018 priplatili za potraviny a nealkoholické nápoje medziročne viac o 6,8 %. Jedná sa tak o najvýraznejšie zdražovanie v rámci celej EÚ, a to už tretí mesiac po sebe. Najviac si pritom Slováci priplácajú za vajcia a maslo. Naopak, aj v úvode roka 2018 sa na pultoch v obchodoch predával lacnejší cukor. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Slovenského farmárskeho družstva (SFD), vypracovanej na základe údajov Eurostatu.
  Slovensko tak už tretí mesiac po sebe zaznamenáva nelichotivé prvenstvo. Medziročný nárast cien o 6,8 % je najvýraznejší v rámci celej EÚ. V januári sa za SR umiestnilo Estónsko (5,6 %) nasledované všetkými našimi susedmi z V4, teda Českou republikou (4,5 %), Maďarskom (4,5 %) a Poľskom (4,1 %). V EÚ ako celku sa ceny potravín a nealkoholických nápojov zvýšili o 2,2 %, v eurozóne o 1,7 %. Naopak, zlacňovanie potravín pocítili obyvatelia Grécka (o 1,0 %), Írska (o 1,6 %) a Cypru (o 4,4 %).
  V úvode roka si Slováci podľa analýzy siahli hlbšie do vrecka najmä kvôli vajciam, ktoré boli medziročne drahšie o 49,5 %. Za maslo si spotrebitelia priplatili o takmer 37 % viac ako pred rokom a drahšie nás vyšiel aj nákup ovocia, a to o vyše 18 % v porovnaní s januárom 2017. Naopak, za cukor platia zákazníci v obchodoch približne o 9 % menej ako v úvode uplynulého kalendárneho roka.
  Za drahšími vajcami stojí podľa analýzy SFD fipronilová kríza, za vyššími cenami masla a mliečnych výrobkov maslová či mliečna kríza. “Za niektoré druhy ovocia si priplácame zase kvôli mrazom, ktoré nečakane udreli na jar 2017. Cukor smerom nadol ťahá jeho prebytok v Európe, znásobený zrušením kvót v októbri 2017,” priblížila Eva Sadovská, analytička SFD.
  “V nasledujúcich mesiacoch očakávame na Slovensku tempo zdražovania potravín a nealkoholických nápojov na úrovni 6,5 až 7,0 %. Aj naďalej tak budeme patriť medzi tie ekonomiky EÚ, ktoré si za ne priplácajú medziročne najviac. Kým v prípade vajec a masla očakávame v najbližších mesiacoch roka 2018 stabilizáciu cien, v prípade cukru sa domnievame, že jeho cena ešte poklesne,” dodala Sadovská.
  Ja len toľko, fakta a analýza nepustia.

 • Ku príspevku 25. apríla 2018 o 8:38 z linku… https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6788 … sa mi vloudila chybička… 🙂 … “a to, s prechodným ustanovením § 143 ah, ktorý aj bol predložený vládou SR do parlamentu + v ňom pribudol bod 5.,”…
  v bode-odseku 5 v linku je mnou myslené, že bod 5 je odsekom 5 v prechodnom ustanovení § 143 ah.Odsek 5 uvedeného paragrafu, či úvodzovky, ktoré sú v uvedenom príspevku aj pri slove “Objasnenie” ku komentárom p. Dr. Milana Kolena, sú z dôvodu dôležitosti-zvýraznenia obsahu týchto jeho komentárov.Uvedených a vysvetlených od neho na tomto webe aj lopatistický do budúcnosti-do ďalších rokov od r. 2019 a je v nich tiež p. Dr. Milanom Kolenom objasnená valorizácia VD aj pre nás nie-právnikov./pri množstve komentárov tejto rubriky sa dali tieto dva jeho komentáre uvedené ako upútavka v príspevku zo dňa 25. apríla 2018 o 8:38 ľahko prehliadnúť -- (pre: kto si ich nevšimol-neprečítal)./.

 • V programe 31. schôdze NR SR ktorá začína dňa 9.5.2018 o 9,00 hod. je zaradené č. 6. ČPT 941 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) -- prvé čítanie.
  Vládny návrh zákona uvedie predseda vlády Slovenskej republiky poverený riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
  Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
  Z programu som zistil, že zákon č. 328/2002 Z. z. sa prerokovanie v NR SR dostane asi už dňa 9.5.2018 dopoludnia, alebo odpoludní po 14,00 hod. Je vhodné, aby sa VD v NR SR ako verejnosť na balkóne zúčastnili na prerokovávaní tohto zákona. Presné znenie materiálov ktoré boli predložené na rokovanie NR SR získate keď kliknete na ČPT 941.

 • Materiál Návrh zákona zo dňa 29.03.2018 13:06:58 -- LP/2018/174 zmenil stav na Pred rokovanímMateriál Návrh zákona zo dňa 29.03.2018 13:06:58 -- LP/2018/174 bol posunutý do ďalšieho štádia procesu -- Pred rokovaním.Typ predpisu: ZákonLegislatívna oblasť: Pracovné právo Správne právo Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

 • Vlasto napísal: 23. apríla 2018 o 14:41… “Zdravím všetkých, dnes bol doručený do NR SR Návrh vládneho zákona č. 328/2002 Z.z. tak, ako ho schválila vláda SR 20.4.2018 na rokovanie v NRSR. Prikladám link”: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6788
  Hovorí sa nepredbiehaj, ale… Predložený návrh do NR SR by mal byť de facto v parlamente schválený, keďže ide o vládny návrh zákona a vládna koalícia má v parlamente pohodlnú väčšinu 81 poslancov.Karty by mohol zamiešať ešte (už len) prípadný pozmeňujúci návrh…
  P.S.
  “a naozaj by sme si niektorí mali precvičiť percentá”… myslím, že všetci sme sa učili v minulosti malú, aj veľkú násobilku, či výpočet percent… celý zmätok, prípadnú zmätočnú situáciu vyrobili podľa mňa v podstate dva pôvodne návrhy zákonov./”zlepené v jednom”/.Jeden a to s prechodným ustanovením § 143 ah, ktorý aj bol predložený vládou SR do parlamentu + v ňom pribudol bod 5., a druhý návrh zákona, ktorý je tiež na tejto web stránke a ktorom sa diskutovalo ohľadom percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf.Tento Návrh zákona zákona fakticky do parlamentu vládou SR do parlamentu predložený nebol.Toto už je za nami.Chcem ešte poďakovať p. Dr. Milanovi Kolenovi za komentáre zo dňa 24. apríla 2018 o 7:47, a 24. apríla 2018 o 1:38 -- “Objasnenie”, v ktorých je rozobraný postup zahrnutý vrátane v bode 5 vládneho návrhu zákona predloženého do parlamentu a vzťah §-fu 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z.z., aktuálneho a s výhľadom od r. 2019 na nasledujúce obdobie, vo vzťahu ku ustanoveniam vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení, t.j. zákona č. 461/2003 Zb.

 • 17.04.2018, po konaní legislatívnej rady vlády poslal M. Kolen k zaveseniu na web článok, ktorý som vzhľadom k tomu že sa čakalo na zasadanie vlády nezavesil. Nanesenú problematiku v tej dobe dostatočne vysvetľoval komentár M. Kolena : Dr. Milan Kolen napísal: 17. apríla 2018 v 10:09 a tiež ďalšie komentáre
  ako napr: JUDr. Michal Bartko napísal: 19. apríla 2018 v 16:17.
  Kedže M. Kolen tento článok spomína v komentári 24.04.2018, dávam celý na vedomie aby bolo verejnosti všetko jasné.
  --
  --
  Tu je celý článok p. Milana kolena zo 17.04.2018:
  …z dôvodu, že došlo k podstatnej zmene v návrhu zákona 328 som spracoval článok ktorý v prílohe zasielam. Prosím o jeho zverejnenie na webe. Ako autora prosím uveď mňa. Ďakujem. Informuj ma prosím. Ďakujem.

  Milan Kolen

  -- --

  Druhý, opravený článok.
  —-
  ZASADANIE LEGISLATÍVNEJ RADY VLÁDY SR 17.4.2018 k návrhu novely 328/2002 Z. z. Výsledok bude známy po skončení LRVSR.
  Text návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. predložený do Legislatívnej rady vlády:
  „Návrh ZÁKON z ………………………….. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
  Čl. I
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z.,zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  .
  1. V § 70 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
  Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 7.
  2. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠143ah
  Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018
  (1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).
  (2) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
  (3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
  (4) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
  (5) Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 16.“.
  .
  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.
  — — —
  Ako je zrejmé z predloženého návrhu, už neobsahuje návrh novej valorizácie na roky 2019 a ďalšie roky, má len dva body. Z druhého bodu návrhu novely vyplýva, že v roku 2018 sa navrhuje valorizovať VD pevnou sumou, ktorá vznikne tak, že suma 0,60 eura sa vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru.
  .
  Na ďalšie roky sa pre valorizáciu budú vzťahovať platné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z.z, teda najmä § 68 ods. 16:
  “(16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. “, a ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, predovšetkým jeho § 82 ods. 1:
  “§ 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok
  (1) Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.”.
  Na rozporovom konaní MV SR so zástupcami Ministerstva financií SR sa dohodlo vypustenie zmeny systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa navrhovaného § 68.
  .

  KOLEGOVIA, čitatelia. Objasním čo to pre poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia znamená. Zrekapitulujem celý proces ako to prebiehalo. K pochopeniu si preštudujte môj článok zverejnený dňa 4.7.2016 na webe bezpzlozky.eu v časti Najnovšie články s názvom ANALÝZA — zmeny valorizácie dôchodkov autor Dr.Milan Kolen .Odporúčam prečítajte si celý článok, ale minimálne bod II. NÁVRHY ZMENY VALORIZAČNÉHO MECHANIZMU V OSOBITNOM DOCHODKOVOM SYSTÉME z dôrazom na bod 2. Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie (na základe stavu ekonomiky).
  Od jari roku 2017 prebiehal legislatívny proces k zmene zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení k čomu prebehlo hromadné pripomienkovanie ktorého výsledkom bolo pre prípad ak by inflácia bola nízka zabezpečiť zavedenie minimálnej garantovanej sumy valorizácie dôchodkových dávok vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Tu bola obrovská snaha najmä prezidenta APVV, mňa a možno aj ďalších v zák. č. 461 zaviesť, že rovnaké zmeny budú platiť v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Žiaľ, tento návrh sa nám nepodarilo presadiť.
  Z týchto dôvodov bola snaha prezidenta APVV, mňa, Ing. Eduarda Kerestéšiho, VVB cez počiatočnú neochotu gestora zákona č. 328 zabezpečiť rovnaké legislatívne zmeny ako sú v prechodných ustanoveniach § 293dx zákona 461. Preštudujte si môj článok uvedený webe bezpzlozky.eu s názvom Valorizácia VD v rokoch 2018-2021. Je zaujímavé, že prešiel rovnaký návrh ako som v tomto článku navrhoval. Z dôvodu, že osobitný systém je autonómny žiaľ, pre zák. 328 na roky 2019-2021 neplatia prechodné ustanovenia § 293dx, ku garantovanej minimálnej 2% valorizácii VD ak by dôchodcovská inflácia bola nízka. Táto skutočnosť žiaľ reálne môžete nastať (vývoj ekonomiky).
  Z dôvodu vznesených rozporv na Slov-lex najmä MFSR, MPSVaR SR, Rozpočtovej rady atď. Ustanovenie § 68 zákona 328 zostáva nezmenené. To je pre VD rozhodujúce, že sa nemení valorizačný mechanizmus VD, (nezavedú sa ani koeficienty, čo ste, mnohí na webe bezpzlozky.eu kritizovali). Je úplne rovnaký ako je v § 82 zákona č. 461. Lopaticky povedané rovnaký ako majú civilisti. to je podľa dôchodcovskej inflácie. Pre rok 2018 platí § 143ah Prechodné ustanovenia. Lopaticky za každý odslúžení rok 0,60 eur. Zdôrazňujem, pre roky 2019-2021 pre VD neplatia rovnané pravidlá ako pre zákon 461, neplatí precghodné ustanovenie § 293dx, čo znamená ak bude dôchodcovská inflácie nižšia ako 2 %, neplatí garantovaná minimálna 2% valorizácia VD.
  Ak na Legislatívnej rade vlády tento zásadne pozmenený návrh bude prechodný (predpokladám že prejde táto legislatívna zmena). Potom, na najbližšom zasadaní vlády pozmenený návrh 328 prerokuje vláda. Ak ho schváli, potom nový návrh zmien zák. 328 sa stane vládnym návrhom. Gestor ho odovzdá NR SR. Predseda NR SR ho zaradí do programu najbližšej schôdze NR SR k I. čítaniu ak prejde, potom k II. čítaniu ak prejde potom k III. čítaniu. Tak, aby nadobudol účinnosť do 30.6.2018. Tieto nové zmeny nebudú mať zásadný vplyv na zvýšenie nákladov osobitných účtov. Predchádzajúci legislatívny návrh bol pre VD oveľa štedrejší, ale nebola garantovaná minimálna 2 % valorizácie, čo nie je garantovaná ani v pozmenenom návrhu. Posledný návrh legislatívnych zmien prispeje k ďalšej stabilizácii osobitných účtov s dôrazom na účet OS SR ktorý je mínusový (doposiaľ ho bolo potrebné spolu dotovať sumou asi 80 mil. eur) a postupne sa stane do budúcnosti vyrovnaný, prebytkový.
  Týmto vysoko oceňujem promtné rozhodnutie gestora zákona č. 328, že v časovej tiesni v danej situácii na rozporovom (vých) konaniach adekvátnym spôsobom reagoval, čím sa snažil odstrániť rozpory. Bez ich odstránenia by nebol zákon priechodný a nemohol by pokračovať legislatívny proces (predpokladám, že sa tak stane). Uvedomte si prosím, že bez ich odstránenia by pravdepodobne nemohlo, nebolo možné pokračovať v legislatívnom procese a zákon by nebol predložený na rokovanie vlády a NR SR.
  HUDBA BUDÚCNOSTI. Na základe reálne dosiahnutej výšky percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, dôchodcovskej inflácie v rokoch 2019 -2021(ďalšie roky) bude mať gestor možnosť, ak to bude potrebné (ak bude politická vôľa) (zdôrazňujem, ale aj občianske združenia a jednotlivci) konať v tom ktorom roku predložiť návrh novely legislatívnej zmeny zákona č. 328. Tu sa do budúcna otvára priestor pre našu ďalšiu prácu. Ak situácia nastane, ja ako doposiaľ (vždy) konať budem.
  Z dôvodu, že ak nedôjde k zmene valorizačného mechanizmu dávok výsluhového zabezpečenia (bude rovnaký ako v zák. 461) po nadobudnutí účinnosti zákona č. 328 znovu budem predkladať podnety na zavedenie rovnakej zmeny termínu valorizácie VD ako je v zákone č. 461 k termínu 1.1. kalendárneho roku. To je k zmene z 1.7. na termín 1.1. kalendárneho roku.
  Spracoval: Dr. Milan Kolen

 • Dopĺňam svoj posledný komentár, čo v krátkosti lopaticky zhrniem takto: Dôchodkové dávky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. sa v rokoch 2018-2021 na základe § 82 “…. zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.” To znamená o dôchodcovskú infláciu percentuálne. Ak v rokoch 2018-2021 dôchodcovská inflácie bude nižšia ako 2 % bude sa valorizovať na základe prechodných ustanovení § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. podľa v tom ktorom roku vypočítanej garantovanej minimálnej 2% sumy, to znamená pevnou sumou. Pre ďalšie roky po roku 2021 valorizovať sa bude na základe dôchodcovskej inflácie to je percentuálne.

  Dávky výsluhového zabezpečenia podľa zákona. č. 328/2002 Z. z. sa v roku 2018 budú valorizovať podľa prechodných ustanovení §143ah za rok 0,60 eur. Pre roky 2019- 2021 a nasledujúce roky sa VD budú valorizovať vždy podľa dôchodcovskej inflácie to je percentuálne.

 • OBJASNENIE. S diskusie vyplýva, že mnohý ste nepochopili základné súvislosti ktoré sa stali na základe vznesených pripomienok štátnych orgánov s dôrazom na vznesený rozpor MF SR atď. K objasneniu zmenenej situácie po rozporovom konaní som napísal samostatný článok ktorý nebol zverejnený. Zdôrazňujem, pokiaľ by pred zasadaním legislatívnej rady vlády 17.4.2018 rozpor MF SR nebol odstránený novelizácia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov by pravdepodobne nebola predložená na rokovanie vlády 20.4.2018. Podľa pôvodne navrhovaných zmien malo dôjsť k zmene valorizačného mechanizmu VD na základe nárastu FP, TP, HP bez garantovanej minimálnej 2 % valorizácie VD. Predmetom hromadnej pripomienky APVV a mojej hromadnej pripomienky bolo zavedenie garantovanej minimálnej 2 % valorizácie VD pre prípad, že by mzdy ozbrojencov rástli minimálne, prípadne u niektorých skupín by nerástli vôbec. Na rozporovom konaní obidve hromadné pripomienky neboli akceptované. Rozhodujúce ale bolo odstránenie rozporu MFSR.

  Na základe odstránenia rozporu MF SR atď. nový zmenený návrh zákona č. 328/2002 Z. z. ktorý už neobsahuje navrhovanú zmenu valorizačného mechanizmu na základe nárastu FP, TP, HP , ale je úplne rovnaký ako je v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (civilisti), podľa dôchodcovskej inflácie. Toto je podstatná rozhodujúca skutočnosť, čo mnohí diskutujúci vôbec nepostrehli, respektíve nepochopili. Len pre rok 2018 platia prechodné ustanovenia § 143ah. VD sa budú valorizovať pevnou sumou 0,60 eura za každý odslúžení rok.

  Na ďalšie roky sa pre valorizáciu VD vzťahujú platné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z, najmä § 68 ods. 16:
  “Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. “, To znamená, že v ďalších rokoch od roku 2019 nevieme dokedy sa VD budú valorizovať podľa ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, “§ 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok.
  (1) Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.” To znamená, že VD sa budú valorizovať podľa všeobecných predpisov podľa dôchodcovskej inflácie, ale.
  Pre valorizáciu VD len pre rok 2018 platí § 143ah Prechodné ustanovenia zákona č. 328. Lopaticky za každý odslúžení rok 0,60 centov. Zdôrazňujem z dôvodu, že osobitný systém je autonómny pre roky 2019-2021 atď. pre VD neplatia rovnané pravidlá, to je prechodné ustanovenie § 293dx ako pre zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, čo znamená ak bude dôchodcovská inflácie nižšia ako 2 %, neplatí garantovaná minimálna 2% valorizácia VD.

 • Pre Štefana Bukovana -- bod 5 Vládneho návrhu zákona č. 328/2002 Z.z. predloženého do NR SR hovorí o § 68 ods. 16.Nehovorí sa konkrétne dôchodcovskej inflácii, jej položky mali byť učené myslím Slovenským štatistickým úradom /napr. ceny potravín, ceny za energie, ceny zdravotníckych potrieb pre dôchodcov a pod.)… doteraz sa tak nestalo, je to zatiaľ iba zaužívaný pojem inflácie, o ktorom § 68 ods. 16 hovorí.
  §68
  “(16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”… to o percento zvýšenia dôchodkových dávok, to by mala byť tá “dôchodcovská inflácia”.
  Až by nebol predložený teraz do parlamentu Vládny návrh novely zákona č. 328/2002 Z.z. a valorizácia VD by nebola stanovená za každý rok služby na , 0,60 eura, či pevnou sumou 15 eúr pri IVD, VDaVD VD, Si VD., tak pri účinnosti § 68 ods. 16 na tento rok 2018 (až by to nebolo zmenené), by bola individuálna valorizácia VD iba 0,8 % -- oveľa nižšia a o to išlo, aby valorizácia VD na rok 2018 nebola veľmi nízka.Tohtoročná “dôchodcovská” inflácia je zatiaľ podľa komentára p. JUDr. Michala Bartka približne 2,4 %, a ešte sa do konca júna bude najskôr nejakým smerom vyvíjať a to bude podstatné pre budúci rok 2019, čo práve rieši uvedený § 68 ods. 16.No, mne to vyšlo, že tento vládny návrh predložený do parlamentu už nemá s rastom platov nič spoločné a od roku 2019 by sa VD mali valorizovať na spôsob ako boli valorizované VD do r. 2011 (v PZ možno určitý čas spoločne aj s Armádou) ešte pred nevalorizáciou VD… teda percentuálne.Preto ma ten bod 5 vládneho návrhu predloženého do parlamentu zaujal.V kombinácii s už uvedeným komentárom p. JUDr. Michala Bartka.Mne to vyšlo takto.Tie 2% možnej inflácie som uviedol iba orientačne.Správnu výšku % inflácie, od kedy je prípadne potrebné novelizovať náš zákon by museli určiť odborníci.Je to iba môj pohľad.Ohľadom valorizácie VD podľa výšky funčných platov, takýto vládny návrh do NR SR predložený nebol./tam by nemusela byť valorizácia VD každý rok/.Rok 2018 (teraz)… valorizácia VD je vo vládnom návrhu riešená samostatne, kdež to § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z.z. zaručuje každoročnú valorizáciu VD od r. 2019 a nasledujúce roky.Je to môj pohľad na vec.Mýlim sa?
  Štefan Bukovan napísal: 23. apríla 2018 o 18:55
  Len ja som sa nesnažil písať o výpočte ako takom, výpočet som už vzal ako fakt predložený do NR SR… mňa zaujal bod /5/ a to § 68 ods. 16.A pozastavenie jeho účinnosti na tento rok.Pochopil som, že iba na tento rok.Aspoň teda takto je to v tom vládnom návrhu uvedene.

 • Prešiel som si staršie prśipevky, kde sa pokúšate vypočítať hodnotu valorizácie -- a naozaj by ste si niektorí mali precvičiť percentá…. Ak bola tohtoročná valorizácia platov 4,8%, tak z §68 ods. 1 jednoznačne vyplýva, že priemerný dôchodok 744€ sa násobí koeficientom 0,4*4,8% (teda 1,92%) -- a to znamená že základ valorizácie je 14,29€, po zaokrúhlení 15€ (a z toho vychádza aj tých 0,6€ za rok služby (15€/25 rokov), ktoré boli schválené vládou na rok 2018). Podľa počtu odslúžených rokov to potom predstavuje sumu 9€ pre 15 odslúžených rokov, 18€ pre 30 odslúžených rokov až po 24€ pre 40 odslúžených rokov (max. priznaný VD, 70% zo služobného príjmu).

 • Nech ten návrh čítam ako chcem, tak tam nikde nevidím dôchodcovskú infláciu. Podľa návrhu (toho dlhodobého) sa má valorizovať podľa rastu platov a následne podľa počtu odslúžených rokov. Ak bude dôchodcovská inflácia 3%, ale rast platov bude 0%, tak VD nebudú mať žiadnu valorizáciu? Alebo ak bude dôchodcovská inflácia 3% a rast platov bude 1%, tak valorizácia podľa dôchodcovskej inflácie bude omnoho vyššia ako podľa vzorca v navrhovanom §68 ods. 1 -- a rapídne -- pri priemernom dôchodku 750€ a 30 rokoch služby to bude podľa návrhu predstavovať pevnú sumu 3,6€, ale 3% zo 750€ je 22,5€.

  Mne sa to zdá celé zle (alebo som zle počítal?)…

 • Zaujal ma /v linku od kolegu Vlasta/ vo Vládnom návrhu zákona č. 328/2002 Z.z… a to bod /5./ “Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 16.“… Teda od roku 2019 by sa mal podľa tohoto návrhu zákona § 68 ods. 16 začať aplikovať v praxi.Tento § 68 ods. 16 nie je ohraničený v zákone č. 328/2002 Z.z. konečným rokom 2021, ako je to zatiaľ pri valorizácii civilných starobných dôchodkov zo SP v zákone č. 461/2003 Zb.Teda jeho účinnosť od r. 2019 pokračuje ďalej bez časového obmedzenia.Čo by bola určitá výhoda pre VD, až by nastúpili pri valorizácií VD kritéria, ktoré sú uvedené v komentári p. JUDr. Michala Bartka zo dňa 16. apríla 2018 o 22:11.Až som si to v kontexte /aj v rámci uvedeného komentára p. JUDr. Michala Bartka/ správne vysvetlil, tak by potom v nasledujúcich rokoch napr. od r. 2019, 2020, atď., bolo potrebné § 68 ods. 16 novelizovať iba v prípade, až by dôchodcovská inflácia bola nižšia ako 2 %, prípadne by nastala deflácia.Čo zatiaľ nie je v dohľade.A vzhľadom na autonómnosť nášho systému sociálneho zabezpečenia nie je potrebné sa riadiť uvedenými valorizačnými rokmi 2018-2021.Ako je to v zákone č. 461/2003 Zb.Dokiaľ nebude dôchodcovská inflácia v nasledujúcich rokoch nižšia ako 2 % /zatiaľ tomu nič nenasvedčuje/ , tak valorizácia VD upravená v § 68 ods. 16 od r. 2019 v podstate nie je ani v rozpore so zásadnou hromadnou pripomienkou p. Dr. Milana Kolena, či APVV, ktorá nebola presadená na rozporovom konaní na MV SR, resp. kde nedošlo k súladu.

 • Bližšie informácie k novelizácii zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov získate zo schválených dokumentov zo 100. rokovania vlády zo dňa 20.4.2018
  http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27385

  http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-217314?prefixFile=m_

 • Zdravím všetkých,
  dnes bol doručený do NRSR návrh zákona 328/2002 Z.z. tak ako ho schválila vláda SR 20.4.2018 na rokovanie v NRSR. Prikladám link:

  https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6788

 • Podľa zverejnených správ v médiách vláda dnes schválila návrh zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Presné znenie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zistíme a zverejníme na webe. Legislatívny proces bude pokračovať ďalej, zákon bude predložený do NR SR k prerokovaniu.

 • Podľa zverejnených správ v médiách vláda dnes schválila návrh zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Presné znenie zákona zistíme a zverejníme na web.

 • Program 100. zasadania vlády SR dňa 20.4.2018

  8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-14775/2018
  Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva vnútra SR

 • Zdravim priatelia,

  nasiel som stanovislo legislativnej rady vlady na zajtrajsie rokovanie vlady k Zakonu NR SR c. 328/2002 Z.z.

  http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Stanovisko-6232

 • Podľa “Záznamu z 53. zasadnutia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky konaného 17. apríla 2018” k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. m. 14595/2018) Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie.
  Takže počkajme si na materiál predložený do piatkovej vlády. potom budeme múdrejší. Zatiaľ všetko dobré všetkým.

 • Takže je v novele riešená valorizácia 2018 a prideľovanie kúpeľov každý rok a zrušenie spoluúčasti pacienta v lete (vďaka KOZ).
  Zaujalo ma zdôvodnenie zamietnutia pripomienky na zvýšenie materskej, že to nie je cieľom návrhu novely. Ale veď ani zmena v kúpeľnej starostlivosti bola navyše a prešla. Ale keď štát chcel zrušiť našu valorizáciu 2012 jeden deň pred valorizáciou tak nebol žiaden problém to nedať do žiadneho pripomienkového konania a dokonca to strčili do novely zákona o zdravotnom poistení až v druhom čítaní. Kto chce psa biť palicu si nájde a čo je dovolené bohu nie je dovolené volu. Pre plebs sa vždy striktne vyžaduje dodržiavanie pravidiel a formalít, ale keď moc v tomto štáte si niečo zaumieni tak sa na zásady, právo a demokraciu kašle.

 • Včera na Legislatívnej rade vlády vznesené rozpory boli odstránené (nie rozpor APVV a Dr. Kolena). Pravdepodobne asi dnes (možno za niekoľko málo dní) zastupujúci minister vnútra na rokovanie vlády predloží pozmenený legislatívny návrh zákona č. 328/2002 Z. z. k schváleniu vládou. Ak sa tak stane, legislatívny proces bude pokračovať ďalej. O zmenách budem informovať.

 • UPRESŇUJEM, doplňujem včerajší môj komentár takto. Návrh neobsahuje úpravu minimálnej valorizácie na roky 2019 až 2021, obsahuje len novú valorizáciu len na rok 2018. Osobitný systém je autonómny. Nedotýkajú sa ho úpravy vykonané prechodným ustanovením § 293 dx zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení:
  㤠293dx
  (1) Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku….“
  Týmto vysoko oceňujem promtné rozhodnutie gestora zákona č. 328, že v časovej tiesni v danej situácii na rozporovom (vých) konaniach adekvátnym spôsobom reagoval, čím sa snažil odstrániť rozpory. Bez ich odstránenia by nebol zákon priechodný, teda pokračuje legislatívny proces. Uvedomte si prosím, že bez ich odstránenia by pravdepodobne nemohlo, nebolo možné pokračovať v legislatívnom procese a zákon by nebol predložený.
  HUDBA BUDÚCNOSTI.
  Na základe reálne dosiahnutej výšky percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, dôchodcovskej inflácie v rokoch 2019 -2021 bude mať gestor možnosť (ak bude politická vôľa) (zdôrazňujem, ale aj občianske združenia a jednotlivci) konať v tom ktorom roku a predložiť návrh novely zákona č. 328. Ak situácia nastane, návrh novela zákona 328 je možné podať do 6 mesiacov od predchádzajúcej novely. Tu sa otvára priestor pre našu ďalšiu prácu. Ak situácia nastane, ja ako doposiaľ (vždy) konať budem.

 • Index spotrebiteľských cien sa v januári a februári 2018 oproti januáru a februáru 2017, teda medziročne za dva mesiace, zvýšil v domácnostiach dôchodcov o 2,4 %. Zhruba v tomto období, po 14. dni v mesiaci by mal SŠÚ zverejniť medziročný rast aj za mesiac marec 2018 oproti marcu 2017. SŠÚ porovnáva údaje len za prvých 20 dní v mesiaci. Ak by mala dôchodcovská inflácia pokračovať aj mesiacoch marec až jún 2018 obdobným vývojom ako v mesiacoch január a február 2018, tak by potom minimálna valorizácia pre výsluhových dôchodcov v roku 2019 nemusela byť ani potrebná a legislatívne zabezpečená.

 • Doplnenie môjho predchádzajúceho komentára. Z dôvodu, že nedôjde k zmene valorizačného mechanizmu v zákone 328 znovu platí mnou už niekoľko rokov návrh na zmenu termínu valorizácie VD z 1.7. na termín k 1.1. kalendárneho roku.

 • Kolegovia zajtra bude rokovať Legislatívna rady vlády. Do programu Legislatívnej rady vlády ako asi bod 10 budú prerokovávať návrh legislatívnych zmien zákona č. 328/2002 Z.z o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, tak ako ho uvádza Legislatívna rada vlády. Na webe to zverejnil JUDr. Michal Bartko za čo mu ďakujem.

  Objasním čo to pre poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia znamená. Zrekapitulujem celý proces ako to prebiehalo. K pochopeniu si preštudujte môj článok zverejnený dňa 4.7.2016 na tomto webe v časti Najnovšie články s názvom ANALÝZA -- zmeny valorizácie dôchodkov autor Dr.Milan Kolen .Odporúčam prečítajte si celý článok, ale minimálne bod II. NÁVRHY ZMENY VALORIZAČNÉHO MECHANIZMU V OSOBITNOM DOCHODKOVOM SYSTÉME z dôrazom na bod 2. Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie (na základe stavu ekonomiky).

  Na jar roku 2017 prebiehal legislatívny proces v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (organizovali sme hromadné pripomienkovanie) ktorého výsledkom bolo pre prípad ak by inflácia bola nízka podľa stavu ekonomiky zabezpečiť zavedenie minimálnej garantovanej sumy valorizácie dôchodkových dávok vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Tu bola obrovská snaha prezidenta APVV, mňa a možno aj ďalších v zák. č. 461 zaviesť, že rovnaké zmeny budú platiť v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Žiaľ, ento návrh sa nám nepodarilo presadiť.
  Z týchto dôvodov bola snaha prezidenta APVV, mňa Ing. Eduarda Kerestéšiho, VVB cez počiatočnú neochotu gestora zákona č. 328 zabezpečiť rovnaké legislatívne zmeny ako sú § 293dx prechodné ustanovenie zákon 461. Preštuduj si môj článok uvedený na tomto webe s názvom Valorizácia VD v rokoch 2018-2021. Je zaujímavé, že prešiel rovnaký návrh ako som v tomto článku navrhoval. Sú na rok 2018 zmenené len prechodné ustanovenia.

  Z dôvodu vznesených rozporv na Slov-lex najmä MFSR, MPSVaR SR, Rozpočtovej rady atď. zostáva ustanovenie § 68 zákona 328 nezmenené. To je pre VD rozhodujúce, že sa sa nemení valorizačný mechanizmus, (nezavedú sa ani koeficienty, čo ste ,mnohí na tomto webe kritizovali). Je úplne rovnaký ako je v § 82 zákona č. 461. Lopaticky povedané rovnaký ako majú civilisti. to je podľa dôchodcovskej inflácie. Pre rok 2018 platí § 143ah Prechodné ustanovenia. Lopaticky za každý odslúžení rok 0,60 centa. Pre roky 2019-2021 plata rovnané pravidlá ako pre zákon 461ustanovenie § 293dx. Čo znamená ak bude dôchodcovská inflácie nižšia ako 2 %, platí garantovaná minimálna 2% valorizácia.

  Ak to zajtra tento návrh bude prechodný v legislatívnej rade, čo predpokladám že prejde táto legislatívna zmena. Potom na najbližšom zasadaní vlády túto zmenu prerokuje vláda. Ak ju schváli potom návrh zmien sa stane vládnym návrhom zákona č. 328. Gestor ho odovzdá NRSR. Predseda NR SR ho zaradí do programu najbližšej schôdze NR SR k I. čítaniu ak prejde, potom k ii. čítaniu ak prejde potom k III.čítaniu. Tak, aby nadobudol účinnosť do 30.6.2018. Tieto zmeny nebudú mať zásadný vplyv na zvýšenie nákladov osobitných účtov. Predchádzajúci legislatívny návrh bol pre VD oveľa štedrejší, ale nebola garantovaná minimálna 2 % valorizácie. Posledný návrh legislatívnych zmien prispeje k ich ďalšej stabilizácii osobitných účtov s dôrazom na účet OS SR ktorý je mínusový (bolo potrebné ho spolu dotovať sumou asi 80 mil. eur) a postupne sa stane vyrovnaný, prebytkový.

 • A ešte pociťujem potrebu vyjadriť sa k informáciám o aktivitách Dr. Milana Kolena vo vzťahu k výsluhovým dôchodcom a jeho snahám odstrániť krivdy, ktoré sa vyskytli v pomere osobitného systému sociálneho zabezpečenia k všeobecnému systému sociálneho poistenia. Je skutočnosťou, že Dr. Milan Kolen vykonal na tomto úseku veľa záslužnej, a pritom neocenenej práce. Preto som prekvapený, že sa nájde človek, ktorý jeho prácu a výsledky neuznáva, alebo ak uznáva, tak len výsledky, ktoré si zároveň ale ihneď privlastní a prehlási za svoje. Predpokladám, že ide len o jednotlivca, ktorý sa zbadá a už tak konať ďalej nebude. Prajem Dr. Milanovi Kolenovi dobré zdravie, a želám mu, aby vydržal vo svojich aktivitách. Iste budú potrebné, tak, ako je potrebný Dr. Milan Kolen.

 • Ako ste si všimli, návrh neobsahuje úpravu minimálnej valorizácie na roky 2019 až 2021 (návrh obsahuje novú valorizáciu len na rok 2018), na rozdiel od všeobecnej úpravy vykonanej prechodným ustanovením § 293 dx zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení:
  㤠293dx
  (1)
  Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 sa dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka zvyšuje podľa § 82, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku….“

  Buď sa predkladateľ návrhu spoliehal, že vzhľadom na percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov to už nebude na roky 2019 až 2021 potrebné, alebo očakáva, že prípadne predloží znovu ďalšiu novelu, ak si to okolnosti vyžiadajú.

  A tu je časť dôvodovej správy k navrhovanému novému § 143ah:

  „K bodu 2 (§ 143ah)
  V roku 2018 sa dôchodky z výsluhového zabezpečenia budú valorizovať taxatívne stanovenou pevnou sumou.
  Pri stanovovaní sumy sa prihliadlo na počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorých sa predmetné zvýšenie týka, a to poberateľov výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a na priemernú mesačnú sumu výsluhového dôchodku v rámci osobitných účtov útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a valorizáciu funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na rok 2018. Vychádzalo sa pritom z toho, že osobitný systém sociálneho zabezpečenia sa od všeobecného systému sociálneho poistenia odlišuje viacerými znakmi, či už stanovenými podmienkami vzniku nároku na dávku výsluhového zabezpečenia, ako aj výpočtom jej sumy, ako aj iným termínom valorizácie a tým, že osobitný účet je tvorený odvodmi z platov tejto skupiny zamestnancov, z ktorého sú následne vyplácané dávky výsluhového zabezpečenia.“.

 • Text návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. predložený do Legislatívnej rady vlády:
  „Návrh
  ZÁKON

  z ………………………….. 2018,

  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Čl. I
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z.,zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  .
  1. V § 70 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
  Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 7.
  2. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠143ah
  Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018
  (1) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).
  (2) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
  (3) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
  (4) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15 eur. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
  (5) Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 16.“.
  .
  Čl. II

  Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.
  -- -- --

  Ako je zrejmé z predloženého návrhu, tento už neobsahuje návrh novej valorizácie na roky 2019 a ďalšie, má len dva body. Z druhého bodu návrhu novely vyplýva, že v roku 2018 sa navrhuje valorizovať VD pevnou sumou, ktorá vznikne tak, že suma 0,60 eura sa vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru.
  .
  Na ďalšie roky sa pre valorizáciu budú vzťahovať platné ustanovenia zákona č. 328/2002 Z.z, teda najmä § 68 ods. 16:
  “(16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. “,
  a ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, predovšetkým jeho § 82 ods. 1:

  § 82
  Zvyšovanie dôchodkových dávok

  (1)
  Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.”.
  Na rozporovom konaní MV SR so zástupcami Ministerstva financií SR sa dohodlo vypustenie zmeny systému valorizácie výsluhových dôchodkov podľa navrhovaného § 68.
  .
  Zásadná pripomienka MF SR, ktorej bolo vyhovené:
  „Zároveň žiadam, aby sa valorizácia výsluhových dôchodkov osôb, ktorých sa návrh týka určovala podľa platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože návrh predpokladá negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Od valorizácie výsluhových dôchodkov zohľadňujúcej rast miezd sa začalo upúšťať reformou z roku 2013. Táto reforma mala za cieľ úplný prechod valorizácie výsluhových dôchodkov podľa inflácie a zvýšenie dlhodobej udržateľnosti osobitného systému sociálneho zabezpečenia. Upozorňujem, že dôchodkový systém vojakov má záporné saldo a návrh navyše spomalí znižovanie záporného salda v tomto dôchodkovom systéme. Približne polovica vyplácaných výsluhových dôchodkov musí byť dotovaná z kapitoly Ministerstva obrany SR. Poberatelia výsluhového dôchodku v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia už v súčasnosti poberajú v priemere oveľa vyšší dôchodok (744 eur) v porovnaní so starobnými dôchodcami vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia (439 eur). Navrhovaná valorizácia výsluhových dôchodkov tento rozdiel ešte zväčší, keďže návrh ustanovuje zvyšovanie výsluhového dôchodku v roku 2018 v priemere o 15 eur, pričom starobné dôchodky sa majú zvýšiť v priemere o 8,4 eur. Funkčné platy reflektujú výsluhový dôchodok pri jeho priznávaní, nie však pri valorizácií. Udržanie reálnej výšky a kúpyschopnosti výsluhového dôchodku v čase dostatočne reflektuje dôchodcovská inflácia, ktorou sa majú výsluhové dôchodky valorizovať od 1. júla 2018. „.
  -- -- --
  Zajtra, teda 17.04.2018 zasadá Legislatívna rada vlády SR, ktorá začína o 10.00 hod. a návrh novely 328/2002 Z.z. je na programe ako desiaty bod.
  Ako dopadne náš zákon, uvidíme po skončení LRVSR.

 • Dobrý večer.Dovoľte aj mne sa vyjadriť. V dobe, keď ešte fungoval iba starý web občianskeho združenia ZV SR, aj ja som prispel na toto občianske združenie 2 % z daní fyzických osôb a to najmä kvôli takým ľuďom, akým pán Dr. Milan Kolen bezpochyby je.Dnes, po tom, čo som si tu prečítal jeho komentár, mám z vtedajšieho svojho počinu nie dobré pocity.Po prečítanom článku na ich novom webe, webe ZV SR, kde podľa uvedeného komentára pána Dr. Milana Kolena po niekoľkých hodinách bola stiahnutá HP … som v pomykove, či mi ešte slúži schopnosť správne pochopiť písaný text., … /to jeden nevymyslí také niečo sformulovať a zverejniť/ … čo je zverejnené na webe ZV SR. Pán Dr. Milan Kolen nevšímajte si emaily a články neprajníkov.Zdravie je len jedno.Chráňte si ho.Stotožňujem sa s komentárom Ing. Eduarda Keresztešiho.

 • Dovoľte mi, aby som sa verejne poďakoval pánovi Dr. Milanovi Kolenovi za jeho neoceniteľnú snahu a precíznu pripravenosť, vždy riešiť aktuálne problémy vysluhových dôchodcov. Pán Dr. Kolen už od roku 2010 vždy promntne , aktívne a hlavne argumentačne prispieva k náprave a odstránení skrivodlivosti či diskriminácie vysluhových dôchodcov. Veľmi oceňujem ,že aj pri poslednej udalosti akou bola hromadná pripomienka pri novele zákona 328/2002 Z.z , sa mu podarilo získať podporu 856 hlasov aj napriek tomu ,že sa o konaní legislatívneho procesu dozvedel s oneskorením. Je poľutovaniahodné ,že medzi výsluhovými dôchodcami sú aj takí jedinci, ktorí si jeho prácu a zásluhy privlastňujú, alebo naopak hania a dištancujú.( Však to je typické slovenské) Nie jednota ale rozbroje. O tom ,že jeho práca je reflektovaná a majú pred ňou rešpekt svedčí aj uznanie dvoch vysokých funkcionárov ministerstva vnútra pána JUDr. Fufala a pa JUDr. Nociara.
  Záverom ,vážený pán Dr. Kolen vôbec neberte vážne email napísaný závisťou alebo dehonestujúci Vašu prácu a zásluhy, pretože to svedčí len o totálnej neschopnosti a neznalosti proplematiky písajuceho. Hlavne želám pevné zdravie.

 • Vážení čitatelia webu dňa 7.4.2018 o 20:08 webmajster Ing. Pavol Bada na tomto webe zverejnil vynikajúco spracovaný k podpore všetkých hromadných pripomienok, ďalej HP cez Slov-lex za čo mu srdečne ďakujem. Z dôvodu, aby tento manuál bol čitateľom k dispozícii do konca pripomienkovania do 11.4.2018 do 24:00 hod. ukončil komentáre a spustil ich až po tomto termíne. Týmto rozhodujúcou mierov prispel k možnosti verejnosti podporiť všetky HP (nie len moju), za čo mu ďakujem.

  Žiaľ, až 5.4.2018 večer som sa dozvedel (nebol som doma) , že od 3.4. -- 11.4.2018 na Slov-lex beží skrátené medzirezortné pripomienkovanie zákona č. 328. Okamžite 5.4.18 večer som spracoval a na Slovle-lex zavesil moju HP. Vykonal som množstvo práce k jej podpore, ako aj k podpore všetkých HP zverejnených na Slov-lexe. Moja HP bola zverejnená na webe bezpzlotzky.eu. webe vojvet.sk, webe ZVSR ktorá po niekoľkých hodinách bola stiahnutá s odôvodnením ktoré si prosím na tomto webe môžete sami preštudovať. Intenzívne sa o nej komunikovalo aj na webe policajt vo výslužbe. K podpore moje, ako aj všetkých HP začala moja intenzívna práca dôsledku ktorej som bo značne fyzicky, psychicky vyčerpaný a unavený.

  Objasním, z akých dôvodov som až teraz začal znovu komunikovať na tomto webe. Bolo to z dôvodu, že dňa 13.4.2018 som dostal jeden “ĎAKOVNÝ EMAIL” v ktorom mi pisateľ píše parafrázujem, že nedržím slovo a svojou prácou robím viac škody ako osoh atď.!

  Po prečítaní tohto textu moje telo a zmyslové orgány reagovali tak ako reagovali. Dostal som záchvat (som kardiak), bol som na pokraji psychických síl. Aj takto sa dá poďakovať za moju vykonanú prácu ktorou od roku 2010 obhajujem zákonné práva VD. Zisťujem, že výsledky mojej práce si postupne privlastňuje niekto iný. Rozhodujem sa, má za danej situácie význam pokračovať v obhajovaní práv VD? Za pochopenie a porozumenie ďakujem.

 • z toho ,čo sa tu popísalo je ,že sa nič nezmení a ostane nám to, čo bolo a môžeme zas čakať na ďalšiu … a tak dookola

 • Upresnenie -- nie je to článok 10, ale odsek 10. 🙂

 • Tak teraz som už z toho jeleň.
  Ako teda bude znieť ten článok č.10?

  :unsure: :unsure: :unsure:

 • Pre p. Ján Michrina.Veľmi pekne ďakujem.Preto ma to všetko aj upútalo.Snažil som sa na celkovú problematiku nášho zákona nazrieť v kontexte napísaného.Ešte raz veľká vďaka.

 • Pre Miro Palfi --
  Musím potvrdiť,že zhoda nenastala hlavne v bode č.10 ,§ 68,kde si môžete prečítať ten rodiel medzi návrhom MV-SR,ktoré navrhuje zvýšovanie dávky výsluhového zabezpečenia v tom roku v ktorom sa funkčné platy príslušníkom Policajného zboru -- atď zvýšujú na základe zákona o štátnom rozpočte.A prečítajte si mnou koncipovaný návrh znenia ods.10,kde bolo navrhnuté zvýšovanie najmenej o pevnú sumu určenú 2% priemernej mesačnej sumy výsluhových dôdchodkov.je to hore celé uvedené-výsledok rozporového konania.V tom nenastala zhoda.Čl.10 zostáva v návrhu nezmený a ostáva zvýšovanie podľa zvýšovania funčných platov v tom ktorom roku podľa štátneho rozpočtu.TU JE TÁ NEZHODA.

 • Pekný podvečer prajem.Chcem už iba pár slov vo všeobecnosti.Ešte včera som napísal jeden príspevok 12. apríla 2018 o 9:28 -- kde som vyjadril podporu a poďakovanie našim kolegom pri rokovaniach za naše záujmy.Kto chcel, si ho prečítal, kto nechcel ten si ho neprečítal.Nie je podľa mňa divné, ani nič na tom, že sa tak trochu rozprúdila dnes diskusia k nášmu zákonu.Po nie dobrých skúsenostiach počas predchádzajúcej valorizácie, ktorú pred pár rokmi pripravili skutoční legislatívci a všetci vieme, ako dopadla.Bola bez pripomienkovania zákona, väčšina z VD nebola s valorizáciou spokojná.Je celkom prirodzené, že Návrh nášho zákona, ktorý je aj na týchto web stránkach, upútal pozornosť.Súhlasím s p. Jánom Michrinom, pokiaľ nie je všetko dohodnuté, nie je dohodnuté nič.Už som v mnohých príspevkoch počas takmer 6 rokov písal, že som tiež nie právnik, ale nepopieram, že takto formulované paragrafy o ktorých sme písali upútali aj moju pozornosť.Nakoniec som aj napísal, že sa nechám prekvapiť, ako to celé dopadne.Dúfam, že čo najlepšie, keď aj každý najspokojnejší nebudeme môcť byť.Chcel som ešte pár slov k záporným pripomienkam niektorých inštitúcii.Napr. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť štátu.Táto inštitúcia, pokiaľ ma pamäť neklame nikdy nebola naklonená dôchodcom a valorizácii dôchodkov.Naposledy poslala negatívne stanovisko pri prijímaní zákona č. 461/2003 Zb. k valorizácii civilných dôchodcov.MPSVaR (p. Richter) túto pripomienku nevzalo do úvahy.A napriek zápornej pripomienke presadilo záujmy civilných dôchodcov.Svoj názor vyjadrím aj k MF SR… to má vo svojej pôsobnosti tiež napr. svoj odbor Hodnota za peniaze.Naposledy tento útvar MF SR presadzoval svoje záujmy proti stavbe rýchlostnej cesty a až ľudia-občania svojou aktivitou a blokáciou dopravy dosiahli, že na MF SR -- útvar Hodnota za peniaze zmenil svoj názor.Tým som chcel len povedať, že nie všetky záporné pripomienky niektorých štátnych inštitúcii sú opodstatnené.Najmä až SR aspoň podľa zverejnených vyjadrení politikov prosperuje.Teda peňazí je dostatok.Jednoducho, ľudia im to musia povedať.Hoci nemyslím, že si naše príspevky niekedy prečítajú.Dúfajme, že podľa komentára p. Michrinu pri rokovaniach a riešení financií medzi MV SR a MF SR sa minister vnútra SR nedá a zabojuje.

 • Vážení spolubojovníci
  Píšem ako jeden z tých,ktorí sa dňa 13.4.2018 na MV-SR záčastnili rozporového konania na MV-SR.Som Ing.Ján Michrina a za svojimi slovami i činmi si plne stojím a nerád píšem bezduché veci.Na rozporovom konaní bolo potvrdené,že v tomto roku bude valoriozácia od 1.7.2018 za každý odpracovaný rok v tom,ktorom ozbrojenom zbore o 0,60 eur za každý odslúžený rok po 15 rokoch. 15 r. 9 euro a za každý ďalší rok naviac 0,60 centov.
  No vzhľadom k tomu,že min.fin.napadlo túto novelu zádadnou pripomienkou -- a to MF vlastné dáva financie
  aj na valorizáciu,resp.na zvýšovanie výsluhových dávok pre výsluhových dôchodcov.Zásadnú a negatívnu pripomienku k realizáciu novely zákona č.328/2002 ,§ 68 dala aj kancelária rozpočtovej kapitoly SR.Ono si to stačí prečítať na portáli MS-SR,Slov-lex alebo aj v zhrnutí všetkých pripomienok na tomto webe.A tí majú rozhodujúce slovo pri rozdeľovaní finacncií.V súčasnosti je novela zákona vo vyhodnocovacom období pripomienok.Pochybujem,že niekto, kto ako verejnosť mal akoby zásadnú pripomienku a nemal viac ako 500 podporovateľov by bol prizvaný na rozporové konanie.To stanovujú legislatívne pravidlá vlády č.164. APVV neustúpila tiež zo svojich požiadavok ako to píše p.Boldiš-rozpor nebol odtránený.Toto bude riešiť legisaltívna rada vlády SR na budúci týždeń.No finacie budú riešiť ministri vnútra SR a min.financií.Vôbec sa nevie ako legislatívny proces dopadne a poniektorí “tzv” legislatívci,ktorí nepoznajú pravidlá predbiehajú,kritizujú,vymýšľajú “bulharské konštanty” a pod.bez toho aby poznali zákony a vlastne každý by chcel prispôsobiť znenie zákona ako to práve vyhovuje jemu.Takto to totiž nechodí.Stačí aby kto sa v tom vyzná a pozrel si pripomienky k nášmu zákonu urobte si názor.Nikoho neobhajujem ani nekritizujem .Píšem o súčasnom stave.Pokiaľ nie je všetko dohodnuté,nie je dohodnuté nič.
  A písať bezduché komentáre je zbytočné.Tie nič neriešia.

 • Upozornenie webmajstra: príspevok prešiel na základe upozornenia úpravou v jednom bode týkajúcom sa činnosti o.z. APVV v otázke “starodôchodcov”.
  --
  --
  František Boldiš

  komu: bada, Marián, Ľubomír, OZZVJS, 100_prezident
  Vážený pán Ing. Pavol Bada,
  chcem Vám týmto poďakovať za prejavenú solidaritu a podporu mojich pripomienok.
  Podporil som Vaše pripomienky a pripomienky Dr. Milana Kolena.
  Ja som bol pozvaný individuálne na rozporové konanie na MV 11.4.2018 napriek skutočnosti, že som nedosiahol ako individuálny rozporovateľ hlas 500 priaznivcov. Samozrejme moje pripomienky po vypočutí (cca 48 min.) zamietli. S tým som aj počítal.
  Na svojich zásadných pripomienkach som zotrval. Bolo by to na dlhé písanie. Vyžiadal som si sľub, že v zápisnici o rokovaní o rozporových pripomienkach sa vyjadria aj k mojim zásadným pripomienkam a pošlú mi to mailom. Uvidíme ako to odôvodnia. Som toho názoru, že problém “starôchodcov” by mohol vyriešiť už len ústavný súd, resp. poslanecký návrh v 1.a 2. čítaní.
  Názor oponentov znel, že starobný dôchodcovia ozbrojených zborov, ktorým boli priznané dôchodky pred účinnosťou zák. č. 3287/2002 Z.z. nebudú poškodení tým, že garant novely zákona neaplikoval ustanovenia uvedené v novele zákona č. 461/2003 Z.z. Je faktom, že som nemal podmienky na to, aby som to preveril a prepočítal u vybraných skupín výsluhových dôchodcov podľa dátumu priznania ich starobných, invalidných a čiastočne invalidných dôchodkov. Som toho názoru, že to neurobili ani príslušné úseky soc. zab. ozbrojených zborov. Inak by to boli uviedli aspoň v dôvodovej správe.
  Nemám prostriedky a ani sily, aby som pokračoval v tomto smere v hájení mojich a oprávnených nárokov ďalších predmetných poberateľov (od 1.7.2002) výsluhových dôchodkov. Mám však čisté svedomie, že som urobil to, čo bolo v mojich silách, škoda že bez potrebnej podpory a odozvy zo strany zainteresovaných .
  Ďakujem za doterajšiu spoluprácu a prajem Vám všetko dobre a držím palce, aby ste presadili aspoň vaše pripomienky.
  S pozdravom a úctou
  František Boldiš

  P.S. Na záver prikladám kópiu článoku (na internete je ich k tejto téme veľa).

  ———--
  Po trinástich rokoch sa štát rozhodol mnohým “starodôchodcom” zvýšiť penzie a napraviť tak krivdy spôsobené v minulosti zmenou legislatívy. Zhruba 116-tisíc penzistov si prilepší. O koľko, odkedy a ako sa nové dôchodky budú vyplácať, informuje Sociálna poisťovňa a experti.

  1. Nárok na penziu
  Ktorí dôchodcovia získajú nárok na penziu?

  Nárok na zvýšenie starobných penzií budú mať dôchodcovia, ktorí dostali výmer pred 1. januárom 2004. Pozor však, nové určenie sumy dôchodku sa nevzťahuje na všetkých poberateľov, ktorým sa dôchodok priznal podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ale len na niektorých. Závisí to od: právneho predpisu, podľa ktorého sa určila suma dôchodku, ďalej od dátumu priznania dôchodku a od hodnoty priemerného mesačného zárobku, z ktorého sa penzia vypočítala. Ďalej platí, že dôchodky sa novo určia v závislosti od toho, či boli priznané v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 alebo od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003.

  2. Nezrovnalosti v dôchodkoch
  Prečo vznikli takéto legislatívne rozdiely?

  Lebo zákon o sociálnom zabezpečení č. 100 spred roku 2004 bol postavený na solidarite. Následná dôchodková reforma Ľudovíta Kaníka sa už riadila princípom zásluhovosti. Tým vznikli v dôchodkoch na prelome rokov 2003 a 2004 disproporcie. V odchode do penzie tak stačil rozdiel jedného mesiaca a penzisti v tomto období dostali rozdielne dôchodky, čo vnímali ako nespravodlivosť. Po odchode ministra Kaníka sa na riešenie krivdy v roku 2006 podujala ministerka práce Iveta Radičová. Ďalšia novela príslušného zákona bola v roku 2008, predložila ju ministerka VieraTomanová. Ani jedna zo zmien však nevyriešila situáciu všetkých starodôchodcov. Až súčasná vláda rieši problém komplexnejšie.

  3. Dve skupiny
  Starodôchodcovia sa tak, pokiaľ pôjde o výšku „prilepšenia“, zaradia do viacerých skupín. Čím sa budú líšiť?

  Prvou skupinou sú tí, ktorí začali dostávať dôchodok pred 1. októbrom 1988, a druhú skupinu tvoria penzisti, ktorí začali dostávať dôchodok od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003. Prvá skupina, pretože o nej nemá Sociálna poisťovňa dostatok informácií, dostane príplatok stanovený pevnou sumou – 25,50 eura. Druhej skupine starodôchodcov sa už penzie prepočítajú individuálne, keďže o nich má poisťovňa všetky potrebné informácie. Niektorým starodôchodcom sa penzie nezvýšia, iní si môžu prilepšiť diferencovane, napríklad o 10 eur alebo aj o 100 či dokonca viac. V priemere to má byť 45 eur.

  4. Výška pridania
  Od čoho konkrétne bude závisieť suma zvýšenia v prípade spomínanej druhej skupiny starodôchodcov?

  Celková suma zvýšenia bude závisieť jednak od dĺžky dôchodkového poistenia, od úrovne zárobku, ktorý poistenec dosahoval počas svojej pracovnej kariéry, a jednak od roku, v ktorom sa mu dôchodok priznal.

  5. Výmer automaticky
  Treba o zvýšenie penzií, či už formou ich prepočtu alebo zvýšenia o pevnú sumu, Sociálnu poisťovňu požiadať?

  Nie, o nové výmery sa nemusí žiadať. Sociálna poisťovňa ich bude dôchodcom zasielať automaticky od januára do októbra 2018 podľa dátumu narodenia dôchodcu (odnajstarších) a podľa zložitosti prípadu. Ak sa penzistovi vypočíta
  zvýšenie dôchodku napríklad v apríli 2018, za predchádzajúce mesiace – od 1. januára 2018 – sa mu suma doplatí.

  6. Počet penzistov
  Koľko starodôchodcov dostane zvýšený dôchodok?

  Údaje o počte sa v tomto roku menili. Keď vláda prijala novú legislatívu, zvýšené dôchodky sa týkali 101-tisíc penzistov. Ale Národná rada v júni schválila pozmeňujúci návrh poslankyne Eriky Jurinovej, čím sa rozšíri počet starodôchodcov, ktorí budú mať nárok na zvýšenie penzie, o 15-tisíc. Zmiernilo sa totiž výberové kritérium na určenie okruhu starodôchodcov a znížila sa suma priemerného mesačného zárobku na 1,1-násobok priemernej mzdy,
  od ktorej sa budú dôchodky prepočítavať. Celkový počet dôchodcov, ktorí by mali dostať novú, vyššiu penziu, je okolo 116-tisíc.

  7. Termíny vyplácania
  Odkedy začne Sociálna poisťovňa vyplácať starodôchodcom nové, zvýšené penzie?

  Dôchodky sa budú zvyšovať od januára 2018. Keďže veľkej skupine penzistov sa budú prepočítavať „ručne“, o novej sume sa dozvedia najneskôr do októbra 2018. Zvýšenie však dostanú vyplatené spätne od 1. januára 2018. Ak bude prerátaný dôchodok vyšší než dôchodok vyplácaný doteraz, penzistovi sa vyplácaná suma od januára 2018 zvýši, ale ak bude nižší, penzistovi sa bude naďalej vyplácať doterajší dôchodok v nezmenenej sume.

  http://www.socpoist.sk/kalkulacka-/64964s
  Kalkulačka na informatívne posúdenie nároku na prepočet starobného dôchodku

  Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 184/2017 Z. z. v období od 1. januára 2018 do 31. októbra 2018 novo určí sumu starobného dôchodku poberateľom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný v sume vypočítanej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak sú splnené zákonné podmienky.

  Po zadaní vstupných údajov zistíte, či máte nárok, aby sa vám starobný dôchodok vypočítal novým spôsobom. Následne, ak bude pre vás nový výpočet výhodnejší, Sociálna poisťovňa váš starobný dôchodok od 1. januára 2018 zvýši zákonom stanoveným spôsobom. Alebo zistíte, či sa na vás vzťahuje zvýšenie starobného dôchodku o pevnú sumu 25,50 EUR mesačne.

  Toto popretie oprávnených nárokov zo strany gestora novely zákona č. 328/2002 Z.z. nepotrebuje komentár.

  Otázka však znie p r e č o ???

 • Zajac ešte behá po poli a cigáňove deti sa už dohaduju kto si zoberie ktorú časť z neho, až ich starý cigáň vyzauškovaním musel skrotiť.
  Páni, neutiekol vám skutok ktorý sa ešte nestal? Nič nie je ukončené. Peňazí je dostatok, teraz na odmenách (za čo?) sa to ukázalo.

 • Pravdu musíte mať stále,predtým ste to delili 100,teraz ste to vynechali,ale pravda je stále na Vašej strane,naozaj ?

 • Pekný deň prajem, p. Fusek,
  naposledy sa vyjadrím.
  Zákon hovorí, že 0,4 násobok PERCENTUÁLNEHO zvýšenia. Z toho dôvodu je číslo 1,6 PERCENTO
  / 1,6 percent / z priemernej sumy VD = 744 E, a nie nejaká veličina, s ktorou sa násobí priemerný VD.
  Ak by to bolo podľa Vášho vzorca, VD by sa zvýšili priemere približne o 1000 EUR.
  Takže môj názoru je taký, že problém je v matematike a znalosť slovenského jazyka ovplyvňuje schopnosť správne čítať zákony a jednotlivé paragrafy. Uff.

  S pozdravom Jozef Dodo Horváth

 • Prečítal som to niekoľkokrát.Píše sa tam doslovne 0,4 násobok percentuálneho zvýšenia platov.NIE JEDNOPERCENTN0HO .Každý vie že to zvyšovanie platov bolo 4 percentné.Takže pán Dodo, netrebalo to deliť žiadnou stovkou.Takže ešte raz použijem Vaše čísla priemerný VD 744 x 1,6 = 1190,4 .Toto sa delí 25 a potom sa násobí odslúženými rokmi.
  Takže keď to zhrnieme ,problém nie je matematika , ale slovenský jazyk.

 • Ospravedlňujem sa: “pevná suma zvýšenia výsluhového dôchodku za jeden rok doby trvania služobného pomeru predstavuje sumu 0,60 €)”…
  omylom som napísal “keďže sa píše o valorizácii za každý rok služby zvýšenie o 60 centov” … preto napr. aj tu vidím rozdiel medzi §§ 143 ah ods. (2) a § 68 ods. (1).

 • Už som nečítal opätovne celú Dôvodovú správu, ale vybral som z nej k § 68 ods. (1)
  K bodu 1 (§ 68)
  “Mení sa mechanizmus zvýšenia (valorizácie) výsluhových dávok poskytovaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Základom pre mechanizmus zvýšenia (valorizácie) je pevná suma zvýšenia, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf, ďalej v závislosti od priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Následne sa takto zistená pevná suma vydelí číslom 25, čo v súčasnosti zodpovedá priemernej dobe trvania služobného pomeru. Takto zistená pevná suma sa následne vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru (napríklad je stanovené percento zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na 4,8%, priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia predstavuje sumu 744,18 €, pevná suma zvýšenia sa zistí takto: 0,4*4,8%=1,92%, z priemernej mesačnej sumy 744,18 € je potom pevná suma zvýšenia 14,288256, ktorá sa zaokrúhli na celé euro smerom nahor tzn. 15 €, takto zistená pevná suma sa následne delí číslom 25, pričom pevná suma zvýšenia výsluhového dôchodku za jeden rok doby trvania služobného pomeru predstavuje sumu 0,60 €)”.
  Len, práve tu napr. vidím rozpor, keďže sa píše o valorizácii za každý rok služby zvýšenie o 60 centov a to sa vzťahuje nie na § 68 ods. (1), ale vzťahuje sa to na prechodné ustanovenie § 143 ah … a to je na tento rok 2018.Je tam písané, ako sa zistí pevná suma zvýšenia, ale to je naformulované k terajšiemu roku ako som písal.
  § 68 ods. (1) je už odlišne naformulovaný.V Dôvodovej správe je napr. “ďalej v závislosti…” , ale v návrhu § 68 ods. (1) je už napr. “v závislosti od pevnej sumy, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu”…atď., je tam napr. zlučovacia spojka “a”… ja tu vidím rozdiel medzi § 143 ah a § 68 ods.(1)… pritom Dôvodová správa je len jedna.
  Zatiaľ je to iba Návrh zákona, uvidíme výsledok až po schválení návrhu v parlamente a nakoniec sa presvedčíme pri samotnej valorizácii VD.Osobne sa nechám výsledkom prekvapiť.

 • Pekný deň prajem,
  ešte raz sa vyjadrím k výpočtu VD podľa navrhovaného nového zákona.
  Je treba presne čítať zákon. Dôležité je, že valorizácia závisí od PEVNEJ SUMY !!! zistenej podľa uvedených výpočtov.
  Obraciam Vašu pozornosť na dôvodovú správu, osobitnú časť, článok I., k bodu 1 / §68 /, je to tam presne vysvetlené, ako sa vypočíta PEVNÁ SUMA.

  PS:
  Aj navrhnutý nový § 68 v bode 1/ hovorí v druhom riadku pri zvýšení VD o závislosti od PEVNEJ SUMY !!!
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Len, potom načo by tam bol odsek (1) v § 68 až by sa podľa neho nemalo postupovať v rokoch, v ktorých pôjdu hore platy kolegov činných v službe -- aj v štátnej správe… aspoň mne by sa to videlo celé zmätočné.

 • Ak niekto ,che stabilizovať OZ ,musi preplatiť automobilky,obchodné reťazce.Keď to nechce robiť každý rok /upravovať tabulky/ musí poriadne skočiť.Ak nechce každoročne tlmiť roztvárajúce sa nožnice v príjmoch VD,musí riež poriadne skočiť.Tak ako to bolo čiastočne pri príjmaní 328. Ja som tie čísla nahádzal do kalkulačky a ona odpvedala že Miro mal pravdu.Netreba si precvičovať percentá a neviem čo ešte.Treba tie čísla správne poskladať ,tak ako to myslel aj zákonodarca.

 • Chlape,nemôžte 4 percentá vypočítavať z priemerného dôchodku ale zo zvyšovania platov.to sú celkom iné čísla.

 • Prajem pekný deň pán Horváth.
  Tiež iba zo žartu na uvoľnenie atmosféry.Percentá by sme sa aj viacerí doučili:-), ale máme ich v krvi, veď takto na základe percent sa nám valorizovali VD do r. 2011 -- aspoň u Polície.Myslím v určitých rokoch aj spoločne s Armádou.
  Ale vážne.Môžem sa mýliť.Ja som vychádzal z navrhovaného § 68 ods. (10), ktorý sa odvoláva na odseky 1 až 5 tohoto paragrafu.
  Znenie navrhovaného § 68 ods. (1):
  “(1)Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a následne sa vydelí číslom 25. Takto zistená pevná suma sa vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).”
  Ale ako som písal, môžem sa mýliť… len, až sme brali v hromadných pripomienkach aj na Slov-lex v úvahu, že niektoré roky sa funkčné platy, hodnostné platy alebo stupnice platových taríf nemusia zvyšovať, hoci ods. (10) najnovšie zvýšenie o 0 % nepripúšťa /vybral som to z tejto rubriky nad príspevkami/… je v ňom “viac ako o 0 %”., tak mne to vyšlo takto.Netvrdím, že musím mať pravdu.
  S pozdravom M. Palfi

 • pre Ivana 12. apríla 2018 v 21:50

  mne to vychádza inak, ak sa ovšem nemýlim: “…súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku…”
  % zvýšenia platov..=4% (Váš údaj)
  priemer VD=744,18 (Váš údaj)
  výpočet 4% z 744,18=29,77
  0,4 násobok 29,77 = 11,91 / 25 = 0,48 x počet rokov(18) = 8,57

 • Je to trocha čudné ak tohto roku sa majú dôchodky valorizovať o 60 centov za každý rok služby aby na budúci rok dali na valorizáciu iba 47 centov.

 • Pekný deň prajem,
  pre Ivana a Palfyho, páni zle to počítate!!! Priemerný VD je 744 EUR, musíte z toho vypočítať 1% , potom krát 1,6 až potom sa delí 25 a násobí sa počtom odslúžených rokov:
  Príklad: pre 20 odslúžených rokov

  Súčin 0,4 násobku % zvýšenia platov ( 0,4x4=1,6) a priemerného výsluhového dôchodku (744 je jedno percento 7,44 krát 1,6=11,90 a vydelí sa 25 (11,90/25=0,47) a vynásobí sa počtom odslúžených rokov (0,47 x 20 počet odslúžených rokov= 9,5 EUR).
  Takže pri 20 -- tich odslúžených rokoch je to 9,5 EUR.
  S pozdravom J.Dodo Horváth
  PS: Chlapi % sú %, treba sa ich doučiť. Prepáčte, len tak pre srandu.
  Snáď si nemyslíte, že by nám zvýšili dôchodky o 50 a viac EUR.!!??

 • Až som si to správne vysvetlil, tak § 143 ah ods. (2) by mal byť iba pre tento r. 2018… a § 68 odst. (1) -- až na ďalšie roky.Od r. 2019.

 • Ivan, mne to vyšlo takisto.Ale potom § 68 odst. (1) by bol v rozpore s § 143 ah ods. (2)
  § 143 ah
  (2)Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 €. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).
  .
  -- ibaže by nám chceli doplatiť a právne takto ošetriť nevalorizáciu za a od r. 2012 ?

 • No možno sa mýlim, ale mne vychádza -- súčin 0,4 násobku % zvýšenia platov ( 0,4x4=1,6) a priemerného výsluhového dôchodku (1,6x744,18=1190,688) a vydelísa 25 (1190,688/25=47,63) a vynásobí počtom odslúžených rokov (47,63x18=857,3).
  Myslím, že som to rátal podľa §68 odst.1, čítal som ho asi X krát a stále mi vychádza toto. Kde robím chybu?

 • Podľa predbežnej informácie boli robené dve rozporové konania každé zvlášť, jedno so zástupcami vojenských VD, druhé zo zástupcami APVV.
  Výsledok RK na MV SR dňa 12.04.2018 je: NEBOL ODSTRÁNENÝ ROZPOR, článok 10 sa upravuje ako je uvedené pod úvodným článkom.

 • Ja by som výsluhove dôchodky zrušil,
  -- prestali by hádky kto má koľko
  -- prestala by hlúpa teória o roztvárani nožníc
  -- poberateľov je údajne 46 000 a mi sme skoro nesplnili 500
  -- nebyť hŕstky ľudí ktorí tu za nás všetkých bojujú a miesto pochvaly a podpory len samé hlúpe teórie.
  -- najhorší sú ty čo odslúžili 11 rokov a z toho 4 roky sedeli v škole, odyšli z reoredi a teraz by chceli výpočet ako ten čo 30 rokov služby zažil v ďaleko náročnejších podmienkach
  -- potom sa nedivme civilistom, keď si sami závidíme.
  -- potom poznám ešte mnohých či razia teóriu ja na to kašlem, veď ak niečo vybavia bude sa to týkať aj mňa.

 • Mne to podporovanie či už zásadných hromadných pripomienok, alebo jednotlivých pripomienok vyznelo zároveň, ako také-IT počitačové “malé referendum” v rámci rôznosti-plurality názorov výsluhových dôchodcov.Každý, kto sme úspešne zvládli peripétie pri prihlasovaní a podporovaní pripomienok na Slov-lex.Až som prečítal obsah všetkých pripomienok umiestnených a pekne zhrnutých nad týmito komentármi, či už zásadných hromadných pripomienok, alebo pripomienok od verejnosti a ich spracovateľov, myslím, že je tam vcelku slušne obsahovo zhrnutá problematika o ktorej sme počas mnohých rokov mnohí písali aj na tomto webe.Zároveň pripomienkovanie-podporovanie poukázalo na ďalšiu skutočnosť.A to.Pri plánovanom a avizovanom prechode našej spoločnosti v budúcnosti na celkovú automatizáciu spoločnosti ako napr. aj rôzne voľby, komunálne, parlamentné a pod., najmä možné technické problémy pre starších ľudí.K samotnej podpore zásadných pripomienok, jej výsledku, aj tým, ktorí sa pokúšali pripomienky podporiť, ale sa im to technicky nepodarilo, palec hore.Držím palce našim kolegom pri rokovaniach na MiV a NR SR a zároveň všetkým autorom pripomienok ďakujem za spracovanie pripomienok a ich zverejnenie pre nás, širokú výsluhovo-dôchodcovskú verejnosť.

 • Je obdivuhodné ako sme spoločne dokázali v priebehu niekoľkých dní sústrediť úsilie a bez cudzej (Sorosovej) pomoci spripomienkovať a podporiť návrh vyjadrený p. Milanom Kolenom (850 podporovateľov od 5.4. do 11.4.), ako aj ďalších: p. Boldiš, Hudáček, Hargaš…, všetky pripomienky sú v časti pod článkom.
  Pritom sme to pripomienkovanie ZVLÁDLI napriek peripetiám s registráciou a prihlasovaním.
  Celkom bez väčšej ujmy a napriek našim amatérskym skúsenostiam s PC potvrdilo hromadnú verejnú pripomienku p. Milana KOLENA nad 800 podporovateľov. Na takú krátku dobu možnosti pripomienkovať, je to vynikajúce. Nebudeme ani „nabudúce“ čakať že svojimi pripomienkami situáciu zachránia organizácie ktoré podporujeme svojimi členskými príspevkami ako: Klub generálov, Zväz vojakov SR, Vojenský veterán Ba, atď, zbytočné je spoliehanie a znamená stratu nášho času i keď občianske združenie nemusí zbierať 500 podporovateľov.
  Okrem toho, že sme prejavili názor, pomohli sme aj Ministerke školstva p. Lubyovej v napĺňaní stratégie 2020 v oblasti celoživotného vzdelávania. Veď sme maturovali pri prihlasovaní sa k pripomienkam na Slov-lex, čo je takmer ročníková práca. Myslím si, že sme boli úspešní, oceniť by to mohol aj Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý má vytvoriť program a za 10 rokov nás budú reformy vo vzdelávaní stáť 1,2 miliardy eur. My sme borci, ktorí začali ten program realizovať a zadarmo.
  Poďakujme si navzájom, keďže z vyšších miest sa poďakovania určite nedočkáme.
  Ing. Pavol Bada
  PS: naši kolegovia Milan Kolen a Ján Michrina sú v BA a rokujú. Po skončení napíšu (zavolajú) správu.
  Pravda, dôležité bude ešte rokovanie a schvaľovanie v NR SR a predtým u p. Hrnku.

 • O čo viac bude podporujúcich v tejto pre nás takej skrátenej dobe, do stredy 11.4.2018 do polnoci, o to bude východisková pozícia p. Milana Kolena a ďalších pripomienkujúcich silnejšia. ! !
  Preto pokračujte podľa postupu, informujte známych, podporujte, musíme dosiahnuť aby všetkým VD valorizovali tak ako v civile, ako to je v zákone 461/2003 Z.z.
  Prosím aby ste aspoň den -- dva zatial nepísali komentáre na tomto webe, aby sa aj menej zdatní kolegova dostali k tomuto návodu. Dopredu upozorňujem že komentáre budem mazať a spustím ich až v stredu večer. Ďakujem.
  Webmajster
  —-
  Priatelia, ešte raz AKO NATO ?
  Kliknite tu: https://www.slov-lex.sk/ezz
  1. Pravdepodobne nie ste ešte zaregistrovaný na Slov-lex, takže v pravom rohu sa objaví: „PRIHLÁSENIE“, klik naň.
  2. Objaví sa nový list na ktorom je tabuľka, v nej sú 3 ponuky, Vy kliknite na tú v strede „PRIHLÁSENIE MENOM A HESLOM“, klik nato.
  3. Otvorí sa list „REGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATELA“, vyplňte v nej údaje ktoré požadujú okienka s hviezdičkou *. Tam pozor! niekam si zaznamenajte heslo ktoré dáte do okienka: NOVÉ HESLO a POTVRDIŤ HESLO (dajte to takto: 3x veľké písmeno, 3x malé písmeno, 2x číslicu). Dole klik na REGISTROVAŤ.
  4.Otvorí sa ďalší list o poučení že súhlasíte s podmienkami, v dolnej časti zatrhnite okienko SÚHLASÍM a ZAREGISTROVAŤ.
  5.Na ďalšom liste Vám oznámia že aktivačná linka príde na Váš e-mail.
  6. Vypnite Slov-lex. Čakajte na e-mail.

  —--
  Podpora pripomienok:
  1.Až príde oznam o zaregistrovaní, kliknite na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2506999
  2.Vpravo hore je už známe okienko: „Prihlásenie“, klik naň.
  3.Otvorí sa list: „Prihlásenie používateľa“, vyplňte okienka svojim e-mailom a heslom. Kliknite na „PRIHLÁSIŤ“.
  4.Ak sa Vám po prihlásení nevráti späť „Detail hromadnej pripomienky“ (môže sa to stať), tak kliknite znovu na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2506999
  5.Môžete pritom aj potichu nadávať, ak chcete podporiť viaceré Hromadné pripomienky“ je tam možnosť: ← šipka a „Naspäť na pripomienkovanie“, tým sa nezruší Vaša podpora.
  Rozhodne podporte pripomienku M. Kolena.
  --

 • Neverím, že v dnešnej dobe nie sme schopní zabezpečiť 500 kliknutí na zákon, ktorý toľko kritizujeme pri pive a v diskusiách, ale keď máme možnosť niečo vlastnými silami zmeniť -- vďaka zanietenosti kolegov s právnickým vzdelaním, tak po 3 dňoch je tam 130 podporovateľov… Ja si myslím, že Dr. Milan Kolen si zaslúži, aby na jednanie v ktorom zastupuje aj naše požiadavky, išiel aspoň s 1000 kliknutí od podporovateľov hromadnej pripomienky!! Alebo budeme ďalšie roky mlátiť slamu v diskusiách bez možnosti niečo zmeniť? Rozoslal som postup všetkým svojim kolegom a priateľom a z mojej rodiny som zabezpečil 7 kliknutí na hromadné pripomienky. Dúfam, že sa všetci zobudíme a podporíme správnu vec, ktorá sa týka hlavne nás…!!!

 • 11.4.2018 je posledný termín podania hromadných pripomienok k LP/2018/174 ? Nazberá sa 500 podporných stanovísk a podpora podávateľov ?

  PODSTATA: GARANTOVAŤ MINIMÁLNU ROČNÚ VALORIZÁCIU

  ad: Jozef Kotulič napísal: 4. apríla 2018 v 9:12
  Zvýšenie platov od roku 2011 zrealizované iba dvakrát. 2011 o 0%; 2012 o 0%; 2013 o 0%; 2014 o 0%; 2015 o 0 %; 2016 o 4%; 2017 o 0%; 2018 o 4%; čiže podľa návrhu by sa mohlo stať, že valorizácia by nebola každý rok !!! tak ako je to pri valorizácii SD. Preto navrhujem aby bolo do návrhu zákona dopracované znenie, ktoré by garantovalo určenú minimálnu pevnú sumu valorizácie VD.

  ad: Dr. Milan Kolen napísal: 7. apríla 2018 v 8:52
  Plne súhlasím , vráťme sa k podstate, najviac čo môže poškodiť sú ex-post pripomienky napr.:

  ad: Ľuboš Hudáček napísal: 7. apríla 2018 v 10:39 3. …. je zvýhodnená určitá skupina VD oproti druhým, 25 rokov služby, všetko čo je nad je zvýhodnené, všetko čo je pod je znevýhodnené. Pri odslúžených 23 rokoch diskrimináciu nevnímam, ani mi nenapadla. Zásluhovosť rokov je 5-10-15-20-25-30 .

  ad: Miro Palfi napísal: 7. apríla 2018 v 6:46 +++ to čo robíš pre VD .

  Dôverujem ľuďom, ktorí sú chrbticou tohto webu, hája záujmy vyslúžilcov a pomáhajú im.

 • Podporil som všetky zverejnené hromadné pripomienky kolegov.
  Nakoľko od minulého prípadu hromadných pripomienok uplynul už nejaký rok a my starší zabúdame, mal som problém ako sa dostať na slov-lex-e k ikonke na kliknutie podpory. Nakoniec som sa musel zaregistrovať na slov-lexe a potom sa mi v rámci hromadných pripomienok podarilo dostať k ikonke podpory (súhlasu) s danou pripomienkou. Takže to minimum čo môžem ako výsluhový dôchodca ovplyvniť -- dať hlas a podporiť pripomienky som splnil. Myslím si, že by takto mohli postupovať aj ostatní naši kolegovia (nemusia nič formulovať, zasielať listy, demonštrovať a kritizovať doma alebo verejne), stačí aspoň dať svoj hlas ako podporu už naformulovaných stanovísk. Pokiaľ takto neurobia strácajú morálne právo neskôr kritizovať túto novelu zákona.
  Aspoň touto formou ďakujem APVV a jednotlivcom, ktorí dali hromadnú pripomienku a aj 23 jednotlivcom, ktorí doteraz zverejnili jednotlivú pripomienku k návrhu novely zákona.

 • Podporil som hromadnú pripomienku .
  ZV SR cez kluby určite v záujme 16 000 vojakov, ktorých zastupuje, svojim členom jasne vysvetlil, jasne podporil a ako partner legislatívneho procesu vlády a parlamentu jasne prezentoval, , že základ je zachovať aktuálny životný štandard VD a SD. Zachovanie je málo, znižovanie neprijateľné a zvyšovanie potrebné a prirodzené. Zákon vytvára podmienky na znižovanie, či udržanie, nie na zvyšovanie životnej úrovne VD.
  TAM JE NIEKDE RACIO KAŽDOROČNÉHO MINIMÁLNEHO ZVYŠOVANIA VD a SD minimálne o 2 % .
  Štatistika je obraz . Ak mzdy rastú o 6%, ekonomika o 3-4 % , HDP o 3 % , priemerný plat je 1200 , …….
  dôchodky by mali nepoliticky reflektovať ekonomiku .
  Hromadná pripomienka k zákonu by nemala otvoriť oči tvorcom, tí vedia, ale nepovedia.
  Hromadná pripomienka k zákonu je o tom , čo sme schopní povedať.
  Matematika, ekonomika, štatistika nepustí. Ale tieto čisté vedy sú deformované. Tým a čím je dnešná SR.

 • Pre Dr.Kolen 7. apríla 2018 v 8:52.

  Pán Kolen, verte, že v skutku si vážim Vašu záslužnú prácu, ktorú robíte v prospech našich záujmov. Tu je však jeden problém. Tak, ako sledujem tento web, ale i web APVV veľa pripomienok VD a v skutku i fundovaných bolo k legislatívnym návrhom úpravy valorizácie k 1.7.2018, ktoré spustila novelizácia zákona č. 461/2003 k valorizácii dôchodkov zo všeobecného systému. Z týchto pripomienok/želaní nás min. diskutujúcich VD APVV začala vyvíjať aktivity už od leta 2017 vo všeobecnej podpore nás min. vyjadrujúcich sa VD. Naposledy 5.2.2018 na rokovaní s zástupcami MV SR, ako gestorom tejto novely. Na základe informácie z tohto rokovania bolo žiadané a zároveň to malo plnú podporu min. vyjadrujúcich sa VD, aby:
  1. Valorizácia dôchodkov nadväzovala na valorizáciu dôchodkov vo všeobecnom systéme ……
  2. Bola zabezpečená garancia minimálnej miery valorizácie dôchodkov
  3. Sa ďalej neuplatňovalo prepočítavanie dôchodkov koeficientami podľa odslúžených rokov
  4. Sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou

  Tieto opatrenia mali všeobecnú podporu a i zo strany zástupcov MV SR bolo konštatované, že pripomienky APVV budú zohľadnené do návrhu novely. Po 5.2. 2018 nastalo obdobie “kľudu” až do 3.4.2018, keď bol zverejnený návrh o ktorom teraz diskutujeme a nech si každý urobí názor sám. Každopádne valorizácia koeficientami podľa odslúžených rokov bude určitej skupine VD degradovať ich dôchodky oproti kúpnej sile, čo je neprípustné, pričom tak, ako je navrhovaná nemusí byť ani každý rok, pretože vychádza z valorizácie platov príslušníkov ozbrojených síl a zborov, pričom vieme, že táto valorizácia nemusí byť každý rok. Dovolím si uviesť modelový príklad, ktorý bude vychádzať zo 4 percentnej valorizácie platov príslušníkov ….., tak ako to bolo minulý rok:

  1. Odchod do zálohy po 16 rokoch služby napr. v roku 2003. V súčasnosti fyzických cca 50 rokov, výška VD v súčasnosti cca 500 EUR. Výška vyjadruje mieru zásluhovosti. Výpočet percenta valorizácie jeho výšky dôchodku podľa návrhu t.j. /(0,4 x 4)/25/ x 16 = 1,024 percenta.
  Suma zvýšeného dôchodku o 5,12 EUR.

  2. Odchod do zálohy po 32 rokoch služby napr. v roku 2003. V súčasnosti fyzických cca 65 rokov, výška VD v súčasnosti cca 1.000 EUR. Výška vyjadruje mieru zásluhovosti. Výpočet percenta valorizácie jeho výšky dôchodku podľa návrhu /(0,4 x 4)/25/ x 32 = 2,048 percenta.
  Suma zvýšeného dôchodku o 20,48 EUR

  Nech si urobí názor každý sám, koho dôchodok sa voči kúpnej sile degraduje a koho sa zveľaďuje, a tieto značné rozdiely zapríčinia koeficienty, ktoré už boli v minulosti neskutočným množstvom krát odsudzované.

  Problémy tohto návrhu:
  1. Negarantuje minimálnu mieru valorizácie dôchodkov, tak aby dôchodok nebol degradovaný oproti kúpnej sile,
  2. Negarantuje valorizáciu každý rok,
  3. Realizuje koeficienty prepočtu, kde pri tomto prepočte je zvýhodnená určitá skupina VD oproti druhým. Prelom je 25 rokov služby, všetko čo je nad je zvýhodnené, všetko čo je pod je znevýhodnené. Už len to svedči o jasnej diskriminácii a kto asi “kope” za tento systém.

 • Vážení čitatelia a diskutujúci. Som rád, že sa na webe rozvinula diskusia ako mnohí z nás navrhujú iné riešia, možnosti valorizácie. Na súčasnosti navrhované správne riešenia ste mali možnosť uplatniť u gestora zákona č. 328 to je u MiV predtým než novela bol predložená do medzirezortného pripomienkovania. Ja ako skoro jedený (APVV) som túto možnosť v priebehu celého roka niekoľko krát využil. Žiaľ, takéto oprávnené požiadavky v súčasne etape už nie je možné zabezpečiť, aby boli zapracované do novely zákona. Nie je možne v časovej lehote zostávajúcich 5 dní realizovať, a zabezpečiť zásadné zmeny a k nim najmenej 500 kliknutí. Týmto odvádzate pozornosť čitateľov v súčasnej etape vojensky povedené mimo smer hlavného úderu. Cez oprávnené požiadavky na súčasnom prebiehajúcom medzirezortnom pripomienkavaní už žiaľ nikto nič nedokáže zmeniť. Týmito opatreniami po funuce možno maximálne dosiahneme, že novela nebude vôbec predložená na rokovanie NR SR. Pýtam, sa toto chcete v súčasnosti dosiahnuť???

  Prosím zamerajme sa najmä na podporu mojej hromadnej pripomienky a na zabezpečenie najmenej 500 kliknutí (v súčasnosti je to len 94). Samozrejme je možné podporiť všetky hromadné pripomienky. Ale, ak žiadna z nich neprekročí 500 klinkutí je zbytočná. Vychádzajme s reality. Cez skutočnosť, že som doposiaľ nedosiahol 500 kliknutí bol som už pozvaný na rokovanie na MV SR. Ak, dosiahnem najmenej 500 kliknutí moje právna pozícia bude ďaleko lepšia, ako keď ju nedosiahnem. Podmienku zatiaľ splní jedine APVV. Prosím za súčasnej etapy vynaložte maximálne úsilie k podpore mojej hromadnej pripomienky. Týmto sa zlepšia aj vyjednávacie možnosti APVV, nebudú tam sami. Mnohí máte problém s jej podporou. Prosím vyhľadajte človeka ktorí ovláda počítač ktorí z vášho počítača podporí moju hromadnú pripomienku. Všetci sa prosím sústreďme na zabezpečenie najmenej 500 kliknutí. V opačnom prípade moje vyjednávacia pozícia bude chabá. Za vynaložené úsilie a podporu mojej pripomienky ďakujem.

 • Ľuboš Hudáček
  6. apríla 2018 at 23:22
  Súhlasím a podporujem.

  Je potrebné schváliť mechanizmus, ako pri valorizácii dôchodkov priznaných podľa zákona č.461/2003 o sociálnom zabezpečení — všeobecný systém, nakoľko navrhovaný systém valorizácie VD je podľa mňa diskriminačný ( zvyhodňujúci urcitu skupinu obyvateľstva ) voči starobným dôchodcom poberajúcich starobné dôchodky podľa zákona č.461/2003 o sociálnom zabezpečení.

 • Vzhľadom na blížiaci sa dátum 11.4.2018 ukončenia podporovania pripomienok by bolo možno dobré vyskúšať ešte jednu-ďalšiu možnosť, ktorá vystihuje viac menej aj iné, nižšie uvedené názory kolegov a ktoré myslím najviac spĺňa pripomienka p. Františka Boldiša s ucelenou problematikou.Buď autor pripomienky p. Boldiš František (až by bol ochotný by mohol), prípadne niekto IT technický zdatný by ju mohol presunúť (až sa dá) k ďalším siedmim hromadným pripomienkam zo Zobraziť pripomienky, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174 … presunúť do časti Zobraziť hromadné pripomienky, kde sa dajú hromadné pripomienky podporiť fialovým políčkom s textom Podporiť túto pripomienku” a na tento text treba kliknúť a hromadná pripomienka je podporená.Pripomienka p. Františka Boldiša je ucelená a komplexná, bola by škoda, aby zostala viac-menej nepovšimnutá.Resp. s nemožnosťou podpory.Podporil som zatiaľ všetky ostatné pripomienky, túto však nemôžem, dokiaľ nebude umiestnená medzi hromadnými pripomienkami.Nie je ju zatiaľ podporiť čím, okrem postupu, ktorý uviedol v komentári p. Pavol Bada napísal: 5. apríla 2018 o 15:31.Tento postup som tiež využil.Ďakujem.

 • Pozdravujem všetkých a v mojom krátkom príspevku musím prejaviť plný súhlas s p. Ľ. Hudáčkom . Páni, prečítajte si všetci svoje príspevky v ktorých ste jasne dali najavo, že valorizácia VD sa nikdy nebude prepočítavať počtom odslúžených rokov, nakoľko ich zásluhovosť bola premietnutá pri prepočte VD. No a čo sa stalo ? Je to tu znovu, len v mierne zmenenej podobe, a l e k r á t odslúžené roky. Potom sa spýtam, čo valorizácia SD -- rovnaká za odpracovaných l0, 15, možno viac rokov s porovnaním tých, čo odpracovali 40, 50 a možno viac rokov ? Nespravodlivosť a zásluhovosť by sa skôr mala riešiť u tých odslúžilcov, ktorí v ťažkých podmienkach odslúžili viac ako 25 rokov a ich odmenou je poberanie akéhosi príspevku za službu, považovaného za VD. Ďakujem.

 • Dávam do pozornosti mnou pridanú hromadnú pripomienku k legislatívnemu procesu pripomienkovania návrhu novely zákona č. 328/2002. Žiadam hlavne z radov nie už fyzicky mladších, ale menej slúžiacich výslužilcov v prípade záujmu o podporu. Stránka https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174 , podpora je možná po registrácii a následne po prihlásení.

  Text pripomienky:

  Valorizáciu dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia od 1.7.2019 upraviť na obdobný mechanizmus, ako pri valorizácii dôchodkov priznaných podľa zákona č.461/2003 o sociálnom zabezpečení -- všeobecný systém s dôrazom na zachovanie kúpnej sily všetkých dôchodkov podľa parametrov nastavených v rámci všeobecného systému. Zrušiť diskriminačný prepočet percenta valorizácie podľa odslúžených rokov.

  Odôvodnenie:Účelom takto definovanej zmeny valorizácie dôchodkov je okrem iného i garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku tak, ako je to odôvodnené v rámci valorizácie dôchodkov z všeobecného systému sociálneho zabezpečenia s dôrazom na garanciu zachovania kúpnej sily všetkých dôchodkov. Týmto spôsobom valorizácie je zachovaná miera zásluhovosti, ale aj solidárnosti a nie ako teraz v navrhovanom mechanizme valorizácie od 1.7.2019 (prepočet percenta podľa odslúžených rokov), kde navrhovaný mechanizmus diskriminačne pri zákonne priznaných všetkých dôchodkoch z osobitného systému zabezpečenia, zvýhodňuje viacrokov slúžiacich dôchodcov na úkor menejrokov slúžiacich dôchodcov, pričom miera takto valorizovaných dôchodkov by mohla byť veľmi nízka, nepokrývala by mieru takzv.dôchodcovskej inflácie a v podstate by znehodnocovala dôchodok. Valorizácia by mala byť o zachovaní kúpnej sily všetkých dôchodkov, a nie o zvýhodňovaní jednej skupiny dôchodcov na úkor druhých. Cieľom valorizácie má byť zachovanie kúpnej sily a nič iné.

 • Plne podporujem príspevky p. Ivo Feltovič a Stanislav Milan. V pripomienkach a vyjadreniach prispievateľov a organizácii výslužilcov predovšetkým APVV k zmene valorizačného mechanizmu k 1.7.2018 bola prejavovaná vôla upraviť tento mechanizmus tak , ako bol naposledy upravený v zmysle zákona 461/2003 o sociálnom zabezpečení -- všeobecný systém. Predovšetkým bola vôla zrušiť takzv. valorizačné koeficienty podľa odslúžených rokov -- “bulharské konštanty”. A čo sa stalo? Namiesto “bulharských konštát” vypočítanej z pevnej sumy sa budú vypočítavať z percenta. Tí čo majú status VD a odslúžili menej rokov = spravidla nižšie dôchodky, budú mať podstatne nížšiu valorizáciu, ako tí, čo odslužili viac rokov = spravidla vyššie dôchodky a vyššia valorizácia, ako keby boli všetky dôchodky valorizované rovnakým percentom. Nožnice sa pekne roztvárajú, nech si každý urobí obraz, komu takáto valorizácia vyhovuje. Mám pocit, že tento mechanizmus sa do pripravovanej novely nedostal náhodou, a asi sa pri predkladaní tejto novely v NR SR dozvieme niečo v tom duchu tak, ako to bolo v roku 2013 od. p Kaliňáka, že vtedajšia novela, ktorá zaviedla “bulharské konštatnty” sa pripravila v súčinnosti s organizáciami zastrešujúcimi VD napr. ako ZV SR. Apelujem i na Dr.Kolena, aby v jeho pozvaní na MV SR 12.4., presadzoval požiadavku už v minulosti všeobecne presadzovanej zmene valorizácie k 1.7.2018 (stanovisko APVV) na princípoch valorizácie podľa všeobecného systému sociálneho zabezpečenia, a predovšetkým zrušenie valorizačného mechanizmu podľa takzv. “bulharských konštát”. V tejto veci v rámci pripomienkového konania podám i svoju pripomienku, ktorá sa môže podporiť.

 • Súhlasim s pánom Stanislavom Milanom a preto podporím len pripomienky k zákonu č. 328/2002 Z. z.kde nebudú tieto “bulharske konštanty” ktoré len viac roztváraju nožnice nerovnosti nedzi VD. Všimol som si, že sa tu mažú pripomienky s podobným obsahom a naozaj neviem, čo si mám o tom mysleť.

 • Pokial si dobre pamatam, tak snahou roznych foriem valorizacie VD bolo, aby sa “noznice nadalej neroztvarali” pri davkach VD, proste aby VD boli valorizavane rovnakou sumou pre vsetkych, nie podla odsluzenych rokov. Ved clovek cim viac odsluzil, tym dostal vyssie odstupne a tym padom ma aj vyssi dochodok…. Teraz co je navrhunute, tieto “noznice opat len viac roztvori”. Mam pocit, ze tuto formu si zase len niekto vytvoril pre seba, aby mu pocas par rokov kym bude platit, dochodok co najviac narastol…

 • Na základe mojej hromadnej pripomienky k zákonu č. 328/2002 Z. z. ma dnes na deň 12.4.2018 na vzájomné stretnutie pozval na MV SR
  generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad. Týmto ďakujem všetkým ktorí ste doposiaľ podporili moju hromadnú pripomienku ktorú som napísal menom poberateľov všetkých dávok výsluhového zabezpečenia. Láskavo vás prosím o jej podporu, aby sme prelomili hranicu 500 podporovateľov. Ako tu bolo už napísané ten kto má problém s podporou, nech si zavolá človeka ktorý ovláda počítač a z jeho počítača nech vykoná podporu pre neho ako aj pre ďalších.

  Ako som Vás pred časom informoval ja už som sa niekoľko krát zúčastnil na rozporovom konaní a na mnohých rokovaniach ohľadom obhajovania sociálnych práv VD. Prosím o podporu mojej hromadnej pripomienky, o čom informujte čo najviac VD a požiadajte ich o podporu. Pokiaľ dosiahneme najmenej 500 podporovateľov moja pozícia bude ďaleko priaznivejšia. Ak potrebný počet nedosiahnem stretnutie bude mať iný priebeh. Ďakujem za prejavenú dôveru.

 • Neviem aký má názor na tento návrh mlčiaca väčšina, ale ja s ním mám problém. Najväčší problém mám s „bulharským“ koeficientom 0,4. To už akí „sociálni inžinieri“ vymysleli?
  Vôbec sa tu nerieši degradácia dôchodkov. Žiadne posudzovanie v závislosti na infláciu. Nech sa tam dostane aspoň to, že valorizačné percento nesmie byť nižšie ako inflácia, k rovnakému termínu, zverejnené Slovenským štatistickým úradom. Teda nie valorizačné percento pre delenie 25-timi, ale ako konečné najnižšie percento a z neho vypočítaná suma pre valorizáciu každého jednotlivého výsluhového dôchodku. Takže ak má niekto dôchodok 600 €, potom inflácia za 2017 je 1,3%, t. j. minimálne treba valorizovať dôchodok o 600 x 1,3% = 7,8 €. Ak to porovnám s navrhovaným výpočtom 0,6 € x napr.15 rokov = 9,0 €. Takže tomuto poberateľovi výsluhového dôchodku sa bude valorizovať podľa varianty v závislosti na odslúžených rokoch. Ale ak by prišiel rok, keď budú platy bez valorizácie, alebo blízke výsmechu, tak ako sa to deje niekoľko rokov, potom je inflácia potrebná. Zvlášť pri tom brutálnom „bulharskom“ koeficiente 0,4. Aj keby bola inflácia nulová je potrebné sa od nej odrážať.
  Myslím si, že pri dnešnej výpočtovej technike a zadaní jedného vzorca na porovnanie každého jednotlivého dôchodku, ktorú sumu je výhodnejšie poberateľovi výsluhového dôchodku priznať, by to bola triviálna záležitosť.
  S formuláciou do zákona nech sa potrápia tí, čo naformulovali návrh.
  Zároveň nevidím dôvod násobiť tie „bulharské“ čísla viac ako 30-tkou, ak výpočet výsluhového dôchodku pozná strop a to 30 rokov (to si ale nie som istý, nepozeral som zákon, ani nemám chuť. Dúfam, že je cítiť z môjho textu moje rozhorčenie -- som rád, že som našiel takéto slušné slovo -- pretože to opäť smrdí, niekoľko rokov tu bolo jasné, že príde dátum 30.6.2018 a napriek tomu sa tu opäť neštandardne rieši táto oblasť).
  Čo je zarážajúce, tak to, že neexistuje spracovaný a priložený štatisticky dôveryhodný rozbor o výsluhových dôchodkoch a dôchodcoch. Žiadna vyčíslená priemerná výška, počet poberateľov, mortalita, priemerná dĺžka poberania dôchodku u tých, čo už zomreli, žiadne porovnanie vývoja dôchodkového fondu a vývoja vyplácaných výsluhových dôchodkov, žiadna štúdia o predpokladanom vývoji počtov poberateľov, žiaden vyčíslený vývoj vyplácania výsluhových dôchodkov podľa doteraz platnej zákonnej verzie a k tomu relevantný výpočet podľa navrhovanej verzie a ich číselné porovnanie. Iba „bulharské“ čísla. Ako v banánovej republike.

 • Napriek tomu, že Dr. Kolen podrobne popísal postup registrácie na stránke slov -- lexu pri vyjadrení podpory hromadným pripomienkam, podporovateľov je žalostne málo. Preto si dovolím zdôrazniť to, že po registrácii, ako ju popísal Dr. Kolen, je potrebné skutočne sa prihlásiť e-mailovou adresou a heslom, a až potom sa v hromadnej pripomienke na konci textu objaví fialové políčko s textom “Podporiť túto pripomienku” a na tento text treba kliknúť a hromadná pripomienka je podporená. Po samotnej registrácii sa fialové políčko s textom “Podporiť túto pripomienku” na konci textu hromadnej pripomienky ešte nezobrazí. To nastane, až keď sa užívateľ skutočne prihlási e-mailovou adresou a heslom. Prajem pekný deň.

 • Ťažko mi je veriť, že pri celkovom počte 46 tisíc VD, včerajšej návštevnosti webu cez 850 ľudí, či potom, ako odznela výzva Dr. Milana Kolena na tomto webe a bola rozoslaná ako “pohľadnice na Vianoce”, (chcem veriť), svieti na ukazovateli podpory pre zásadne hromadné pripomienky Dr. Milana Kolena a o.z. APVV zatiaľ iba číslo 12, resp. 13 podporovateľov.Myslím, či táto nízka podpora HP a ZHP -- pripomienok (zatiaľ) nebude aj v technických problémoch pripojenia sa na slov-lex.Osobne mám po včerajšku aj tieto rozporuplné skúsenosti.Mal som tiež problémy-peripetie s pripojením-registráciou.Po registrácii neboli tlačítka, resp. nebolo čím (aspoň na mojom PC) podporiť pripomienky.U p. Kolena Milana a APVV, to neskôr naskočilo.Ale, u pripomienok na splnomocnenie napr. p. Františka Boldiša nie je na čo kliknúť, resp. nie je žiadne počítadlo podporovateľov.Ani po rozkliknutí ikoniek s pripomienkami, v dolnej časti pripomienky.Aspoň na mojom PC žiadne tlačítko na kliknutie nie je.Pripomienka (ikonka) sa mi dala iba zavesiť.Ťažko sa týmto spôsobom stihne do 11.4.2018 zavesiť na podporu minimálne 500 pripomienok-ikón.Možno podobné s PC problémy majú aj iní kolegovia-podporovatelia hromadných pripomienok.Preto zatiaľ taký nízky počet… https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174

 • Snaha o zmenu predloženej novely zákona je síce pekná vec, ale podľa mňa vôbec k tomu nemalo dôjsť, keby sa text novely bol pripravoval odborne a transparentne. Totiž tí legislatívci, čo to pripravovali museli od niekoho dostať pokyn, aby pripravili zákon v ktorom by sa VD nevalorizovali každý rok, hoci v civile sa SD valorizujú podľa zákona každý rok.
  Takéto počínanie je ale nekoncepčné, lebo ako sa hovorí ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Totiž zrejme tí istí legislatívci v roku 2013 napísali v dôvodovej správe k novele zákona č. 80/2013 Z. z. (riešila sa v nej valorizácia VD k 1.7.2013 a ďalej….) toto:…„Mení sa mechanizmus valorizácie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia tak, aby sa zvyšovanie približovalo k zvyšovaniu dôchodkových dávok v civilnej sfére.“ No v dôvodovej správe k chystanej novele v roku 2018 už napíšu, že …” Dôchodkové dávky z výsluhového zabezpečenia sa budú zvyšovať (valorizovať) za predpokladu zvyšovania funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf v príslušnom kalendárnom roku….”
  Je prirodzené opýtať sa, prečo naraz takáto zmena o 180 stupňov ? Je to politické rozhodnutie alebo nie sú peniaze na každoročnú valorizáciu ? Toto v dôvodovej správe chýba ! Pritom jasná odpoveď na túto otázku by nám určite veľmi pomohla pri organizovaní podpory hromadného pripomienkovania novely zákona v prebiehajúcom medzirezortnom konaní.

 • Vážení kolegovia, kolegyne VD. Spracoval som hromadnú pripomienku do medzirezortného pripomienkového konania k novelizácii zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov kde žiadam, aby bola zapracovaná 2 % valorizácia VD pre prípad ak nenarastú funkčné a hodnostné platy, prípadne ak by rástli len minimálne, prípadne ak by rástli len u niektorých skupín ako sú vojaci, policajti ZVJS atď. a na druhej strane u niektorých skupín by ich platy nerástli.

  Týmto láskavo prosím VD ako aj ich rodinných príslušníkov o podporu tejto mojej hromadnej pripomienky. Som presvedčený, že podľa uvedeného vzoru vynaložíte maximálne úsilie a k podpore mojej hromadnej pripomienky ako aj k podpore hromadnej pripomienky APVV. Pokiaľ niektorí z Vás sami nevedia ako podporiť hromadnú pripomienku, prosím zavolajte si na pomoc človeka ktorý to ovláda a zabezpečí vašu podporu. Prosím moju hromadnú pripomienku ako aj spôsob jej podporenia napísaný mnou 5.4.2018 v 19:14 zašlite čo najväčšiemu počtu VD na vedomie aby ju podporili. Aby hromadná pripomienka bola prijatá musí ju podporiť najmenej 500 občanov. Poberateľov všetkých výsluhových dávok je asi 46 000. Dúfam, že ju podporí najmenej 500 občanov. Všetkým korí podporia túto hromadnú pripomienku ďakujem.

 • HROMADNÁ PRIPOMIENKA.
  Autor: Kolen, Milan, Dr.
  Pripomienka k: ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Dátum vytvorenia: 05.04.2018
  Počet podporovateľov:
  Som podporovateľ: Áno
  Pripomienka:

  Valorizácie dôchodkových dávok od roku 2019 a v ďalšom období, ak nedôjde k zvýšeniu funkčných a hodnostných platov, alebo v prípadoch ich nízkeho zvýšenia, alebo len u niektorých skupín ( len vojaci, len policajti, len ZVJS….), valorizácia by bola neprimerane nízka. resp. žiadna.
  Vzhľadom na uvedené žiadam v zákone do novelizovaného (§ 68) doplniť bod (11) takto:
  (11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor.
  Navrhovaný bod (11) označiť ako (12).
  Túto hromadnú pripomienku považujem za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadam uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, milan.kolen50@gmail.com

  Autor: Kolen, Milan, Dr.
  Pripomienka k: ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Dátum vytvorenia: 05.04.2018
  Počet podporovateľov: 3
  Som podporovateľ: Áno
  Pripomienka:

  Valorizácie dôchodkových dávok od roku 2019 a v ďalšom období, ak nedôjde k zvýšeniu funkčných a hodnostných platov, alebo v prípadoch ich nízkeho zvýšenia, alebo len u niektorých skupín ( len vojaci, len policajti, len ZVJS….), valorizácia by bola neprimerane nízka. resp. žiadna.
  Vzhľadom na uvedené žiadam v zákone do novelizovaného (§ 68) doplniť bod (11) takto:
  (11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor.
  Navrhovaný bod (11) označiť ako (12).
  Túto hromadnú pripomienku považujem za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadam uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, milan.kolen50@gmail.com

 • Na hromadné pripomienky, ktoré podávajú občianske združenia a jednotlivci sa dá súhlas vyjadriť kliknutím na Slov-lex.
  Používateľ, ktorý ešte nedisponuje účtom na portáli (doteraz nebol prihlásený) klikne na:
  https://www.slov-lex.sk/ezz
  Potom začne proces registrácie klikom na odkaz „Prihlásenie“, v pravom hornom rohu.
  (odporúčam si ponechať v inom okne otvorené toto poučenie a aj portál oba zmenšené na polovicu, alebo tieto pokyny vytlačiť a z papiera postupovať)
  pokračuje sa klikom na tlačidlo “Registrácia menom a heslom” vpravo od kolónky e-mail a heslo.
  Vyplňujú sa tieto povinné údaje: meno, priezvisko, e-mail, heslo a jeho potvrdenie.
  Heslo musí byť vložené do príslušných políčok a musí spĺňať nasledujúci štandard: musí byť dlhé najmenej 8 znakov a spĺňať aspoň 3 z nasledovných pravidiel: musí obsahovať malé, veľké písmená, číslice alebo špeciálne znaky (!, @, …). (je dobre si heslo niekde zaznamenať, na budúci vstup do Slov-lex, za akýmkoľvek účelom — platí to roky).
  V kroku 2 je pre úspešné dokončenie registrácie povinné súhlasiť s podmienkami používania a tlačidlom „Dokončiť registráciu používateľa“ dokončiť proces.
  Pre úspešné dokončenie registrácie je nutné potvrdiť ju prostredníctvom e-mailu, ktorý vám bude doručený na vašu emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Verifikačný email obsahuje internetový odkaz na potvrdenie vašej e-mailovej adresy a aktiváciu konta. Až po kliknutí na odkaz z e-mailu ste registrovaný.
  Už keď ste prihlásený kliknite na “e-Legislativa“ potom na „Vyhľadávanie legislatívneho procesu“.
  V tejto tabuľke vyplňte kolónku „Číslo procesu:“ LP/2018/174 a kliknite na „vyhľadať“.
  Pod tabuľkou „Vyhľadávanie legislatívnych procesov“ kliknite na “Názov”, t.j. na text: „Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č 328/2002/Z.z. …..
  Objaví sa LP/2018/174 Zákon …… a pod ním tabuľka.
  Kliknite na „zobraziť hromadné pripomienky“
  objavia sa aktuálne hromadné pripomienky, ktoré sú uložené pod zelenými štvorčekmi.
  Kliknutím na zelený štvorček sa objaví detail konkrétnej hromadnej pripomienky. Na konci pripomienky je tlačídlo na podporu hromadnej pripomienky.
  Občan má právo podporiť aj všetky hromadné pripomienky.
  Každú zo zverejnených hromadných pripomienok občan môže podporiť len raz.

 • Registrovaný na Slov-lex musíte byť aj na podporu hromadnej pripomienky. Na úplnom konci hromadnej pripomienky sa Vám potom po prihlásení objaví okienko “podporiť”.
  Jednu hromadnú predkladá kolega Dr. Milan KOlen, po prihlásení (registrácii) túto môžte podporiť.
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2506999
  PS: Mnohí si pravdepodobne nevšímate malé + v zelenom okienku so šipkou, kliknite nato, vrátiť sa môžte bez problémov, to platí u hromadných a jednotlivých pripomienkach.

 • Ak máte záujem priebežne sledovať stav pripomienkovania k novele zákona 328/2002Z.z., môžete kliknuť tu:
  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174
  V úvodnej časti v tabulke v dolnej časti je: Sprievodná dokumentácia Zobraziť pripomienky Zobraziť hromadné pripomienky Tlačová zostava vlastného materiálu Upravovateľný vlastný materiál Diskusia
  tam si kliknite na Zobraziť pripomienky, alebo Zobraziť hromadné pripomienky. Pri Hromadných pripomienkach môžete podporiť aj viaceré, musíte sa však zakaždym vrátiť späť.
  --
  Ak chcete pridať pripomienku, musíte postupovať podľa návodu p. Boldiša, alebo kliknuť v otvorenej stránke vpravo hora: “Prihlásenie
  --
  Text pripomienky si okopírujte od p. Boldiša po otvorení (pre mňa je pomerne dlhý, ale čo už?, ja som ho dal).
  Nezabudnite uviesť na začiatu textu svoje meno a priezvisko (aj na konci).
  --

 • Povodny navrh je strasna hlupost. Kto taketo nezmysli plodi?
  Zamyslite sa nad tym trosku hlbsie a pochopite. Zase sa nechate/me na par rokov dopredu obabrat!?

 • Na hromadné pripomienky, ktoré podávajú občianske združenia sa dá súhlas vyjadriť kliknutím na Slov-lex.

  U individuálnych pripomienok to nie je umožnené, tam sa musí zavesiť pripomienka.

  Za účelom vytvorenia novej pripomienky je potrebné:
  --
  Používateľ, ktorý ešte nedisponuje účtom na portáli (doteraz nebol prihlásený) klikne na:

  https://www.slov-lex.sk/ezz

  Potom začne proces registrácie klikom na odkaz „Prihlásenie“,

  (odporúčam si ponechať v inom okne otvorené toto poučenie a aj portál oba zmenšené na polovicu, alebo tieto pokyny vytlačiť a z papiera postupovať)

  pokračuje sa klikom na tlačidlo “Registrácia menom a heslom” vpravo od kolónky e-mail a heslo.

  Vyplňujú sa tieto povinné údaje: meno, priezvisko, e-mail, heslo a jeho potvrdenie.

  Heslo musí byť vložené do príslušných políčok a musí spĺňať nasledujúci štandard: musí byť dlhé najmenej 6 znakov a spĺňať aspoň 3 z nasledovných pravidiel: musí obsahovať malé, veľké písmená, číslice alebo špeciálne znaky (!, @, …). (je dobre si heslo niekde zaznamenať, nabudúci vstup do Slov-lex, za akýmkoľvek účelom -- platí to roky).

  V kroku 2 je pre úspešné dokončenie registrácie povinné súhlasiť s podmienkami používania a tlačidlom „Dokončiť registráciu používateľa“ dokončiť proces.

  Pre úspešné dokončenie registrácie je nutné potvrdiť ju prostredníctvom e-mailu, ktorý vám bude doručený na vašu emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Verifikačný email obsahuje internetový odkaz na potvrdenie vašej e-mailovej adresy a aktiváciu konta. Až po kliknutí na odkaz z e-mailu ste registrovaný. Pre úspešné vloženie pripomienky sa musíte prihlásiť svojím mailom a heslom na stránke SLOV-LEX a pokračujete podľa návodu na vloženie pripomienky k zákonu.

  Už keď ste prihlásený kliknite na “e-Legislativa“ potom na „Vyhľadávanie legislatívneho procesu“.

  V tejto tabuľke vyplňte kolónku „Číslo procesu:“ LP/2018/174 a kliknite na „vyhľadať“.

  Pod tabuľkou „Vyhľadávanie legislatívnych procesov“ kliknite na “Názov”, t.j. na text: „Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č 328/2002/Z.z. …..

  Objaví sa LP/2018/174 Zákon …… a pod ním tabuľka.

  Kliknite na „pridať pripomienku“

  objaví sa okrem iného nadpis „Vytvorenie pripomienky“

  Pod ním kliknite na „znamienko + v zelenom štvorčeku vedľa „zákona“

  Objaví sa „Pridať pripomienku“.

  Do kolónky „Pripomienka k“: napíšte „novele zákona č. 328/2002 Z.z.“

  Do kolónky „Pripomienka:“ skopírujte priloženú prilohu, v ktorej najprv za autora a za popis napíšte svoje meno a priezvisko. Skopírujte tak, že si vyznačíte celú prílohu (Ctrl+A), skopíruje ju (Ctrl+C) a vložíte ju v tabuľke (Ctrl+V) do kolonky „Pripomienky“.

  Potom už len stačí kliknúť na “Uložiť“.

 • PRIPOMIENKOVANIE ZÁKONA č.328/2002 Z. z.
  Na portály od 3.4. -- 11.4.2018 beží medzirezortné pripomienkovanie novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ku ktorému svoju zásadnú pripomienku sú oprávnené napísať príslušné štátne orgány, ako aj organizácie s právnou subjektivitou ku ktorím patrí aj asi 13 občianskych združení so vzťahom k OS SR a APVV. Občan má právo napísať svoju pripomienku na ktorú keď klikne najmenej 500 občanov táto pripomienka sa stáva hromadnou. V súlade so zákonom gestor zákona v tomto prípade je MiV, respektíve MV SR ktoré zváži obsah pripomienky. Ak sa s ňou stotožní tak ju môže zapracovať do novely zákona. Ak sa s ňou nestotožní, zo zákona je povinný všetkých predkladateľov zásadných a hromadných pripomienok pozvať na rozporové konanie na ktorom sa rozhodne či danú pripomienku príjme, alebo neparíme. Ak navrhovateľ pripomienky do zápisu z rozporového konania uvedie, že naďalej trvá na zapracovaní svojej pripomienky, potom túto skutočnosť musí riešiť legislatívna rada vlády ktorá rozhodne o jej zapracovaní alebo nezapracovaní.

  Návrh legislatívnych zmien k valorizácii VD je seriózne spracovaný. Mne osobne v ňom chýba minimálna garancia valorizácie. Vysoko oceňujem zásadnú, hromadnú pripomienku APVV (prosím preštudujte si ju). Vysoko oceňujem návrhy JUDr. Michala Bartka ako ja návrh Ing. Mgr. Jozefa Kotuliča.

  Týmto verejne VYZÝVAM VŠETKÝCH PREZIDENTOV, PREDSEDOV 13 občianskych združení so vzťahom k OS SR k napísaniu obdobnej zásadnej, hromadnej pripomienky na portál ako napísal prezident APVV (môže byť textovo aj skoro rovnaká ako je pripomienka APVV). Zároveň týmto VYZÝVAM, JUDr. Bartka ako aj Ing. Mgr. Kotuliča o napísanie svojej pripomienky v tom znení ako ju napísali v tomto komentári a zavesili ju na na portál k medzirezortnému pripomienkovaniu. Samozrejme svoju pripomienku, keď aj úplne rovnakú je vhodné aby napísali aj ďalší VD. Úlohou všetkých VD (je nás spolu asi 46 000) je na všetky pripomienky jednotlivcov napísané na protály (je potrebné,aby ich bolo čo najviac) raz kliknúť, aby sa pre klikala na hromadnú pripomienku. Týmto spôsobom v súlade s právnym prepisom môžeme dosiahnuť, že názor výsluhovej dôchodcovskej verejnosti bude zapracovaný do návrhu zmien zákona č. 328. Dodávam, že týmto spôsobom sa nám v roku 2012 podarilo dosiahnuť, že návrh novely zákona č. 595 o dani z prímu k zavedeniu 19 % dane len z VD nebol predložený na rokovanie NR SR , bolo predložených 52 zásadných a hromadných pripomienok. V roku 2012 bol návrh v zákone č. 328 len pred VD zaviesť 10 % stabilizačný odvod a zákon nebol predložený na rokovanie NR SR, bolo predložených 100 zásadných a hromadných pripomienok.

  So presvedčený, že všetkým z 13 oz pri OS SR záleží na tom, aby bola v zákone č. 328 zavedená garantovaná 2 % minimálne miera valorizácie VD. Očakávam, že členovia oz pri OS SR túto jedinečnú možnosť oznámia svojim prezidentom, predsedom ktorí napíšu svoje zásadné pripomienky a týmto spôsobom zabezpečíme zavedenie 2 % minimálne garantovanej valorizácie VD pre prípad, že by minimálne rástli FP, HP slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov. Ďakujem.

 • Vážení kolegovia. Som rád, že reagujete a dávate podnety a návrhy aby boli dané zásadné pripomienky. Čas
  nás však tlačí -- podanie je potrebné podať najneskôr do stredy budúceho týždňa. Preto navrhujem po dohode
  s administrátorom -webmastrom portálu Slovlex- podávať zásadné pripomienky ako organizácia. Vtedy nie je potrebné 500 a viac podporovateľov aby sa z obyčajnej pripomienky stala zásadnou. Podmienka je,že organizácia musí byť zaregistrovaná na portáli http://www.slov-lex.sk. Nie je to nič ťažké, ale zástupcovia spoločenských organizácií, by po registrácii aj v budúcnosti boli oprávnení podávať zásadné pripomienky. Postupnosť krokov ako k tomu dospieť by som mohol telefonicky navigovať na stránke slov-lexu. Ale v prvom prípade ten, kto to za organizáciu bude poverený robiť, musí byť na portáli Slov-lexu zaregistrovaný najprv ako fyzická osoba a až potom môže zaregistrovať spoločenskú organizáciu. Pri tejto príležitosti by som chcel pozdraviť p.Michala Bartka,predchodcu p.Fufaľa s ktorým som komunikoval na novele zákona č.328 pred rokmi z čo vznikla novela č.80/2013. Kto sa podujme zaregistrovať organizáciu a podávať zásadnú pripomienku môže ma kontaktovať na tel.č.055 6360617-pevná linka, 0903610030 -- mobil,alebo e-mail michrina@atlas.sk. Už som kontaktoval p.Gluškova -prezidenta APVV. Rád pomôžem. Prajem príjemný deň.

 • Text zásadnej hromadnej pripomienky Prezídia APVV : “Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov”
  .
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/APVV_hromadna_pripomienka_web.pdf

 • Jozef Kotulič napísal: 4. apríla 2018 o 9:12… totožný názor má tiež vo svojej ZHP Prezídium občianskeho združenia APVV.
  Prezídium vzhľadom na absenciu garancie minimálnej sumy valorizácie pre prípad, že v niektorom roku nebudú zvýšené funkčné platy, resp. ich zvýšenie bude nízke uplatnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú hromadnú pripomienku. Jej text si môžete pozrieť TU /viac v linku APVV/… prevzaté z webu APVV:http://www.asociaciapolicajtov.sk/.

 • Keď bola valorizácia výsluhových dôchodkov naviazaná na valorizáciu služobných platov, tak to bolo spravené tak, že sa výsluhové dôchodky valorizovali rovnakým percentom, ako služobné platy. Nechápem prečo majú byť výsluhové dôchodky valorizované len 0,4 násobkom valorizácie služobných platov. Predkladateľ návrhu je priveľmi šetrný. Navrhujem, aby sa koeficient 0,4 sa nahradil koeficientom 0,75. Čo je vlastne tri štvrtiny valorizácie služobných platov. Inak na osobitných účtoch vzniknú zbytočne vysoké prebytky, ktoré sa aj tak budú musieť v budúcnosti rozpúšťať novelou zákona do valorizácie výsluhových dôchodkov.

 • Na prvý pohľad sa zdá, že je to veľmi dobrý spôsob valorizácie VD. Veď najnižšia valorizácia za 15 odslúžených rokov by bola 9 euro a za 25 odslúžených rokov až 15 euro. No treba vziať do úvahy realitu a tá jasne hovorí, že zvýšenie platov profesionálnych vojakov v zákone o štátnom rozpočte, ktoré sa v návrhu novely uvádza ako podmienka priznania valorizácie VD, bolo od roku 2011 zrealizované iba dvakrát. Konkrétne takto: 2011 o 0%; 2012 o 0%; 2013 o 0%; 2014 o 0%; 2015 o 0 %; 2016 o 4%; 2017 o 0%; 2018 o 4%; čiže podľa toho návrhu by sa tiež mohlo stať, že valorizácia VD by nebola pravidelne každý rok, tak ako je to pri valorizácii SD, ale raz za nejaké obdobie. A to mne osobne, na tomto návrhu vadí najviac. Preto navrhujem aby bolo do návrhu zákona dopracované také znenie, ktoré by v rokoch, kedy platy nebudú zvyšované podľa zákona o štátnom rozpočte, garantovalo určenú minimálnu pevnú sumu valorizácie VD.

 • Návrh zákona je v rozpore s dôvodovou správou.
  Dôvodová správa hovorí o percente z priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku, ktoré sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf.
  Návrh zákona upravuje, že ide o súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku.
  Návrh zákona je o 99% štedrejší ako dôvodová správa. Výsluhoví dôchodcovia by sa v roku 2019 iste potešili, avšak osobitné účty by bolo potrebné dotovať zo štátneho rozpočtu. Čo zrejme predkladatelia návrhu zákona nemali v úmysle.
  1. Aby boli zachované osobitné účty bez dotovania zo štátneho rozpočtu, odporúčam k návrhu § 68 ods. 1 až 5 uplatniť zásadnú pripomienku, ktorou sa slová „a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka“ nahradia slovami „z jednej stotiny priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka“.
  2. Odsek 6 v § 68 odporúčam vypustiť, pretože je zrejme zbytočný a aj zmätočný. O priemernej mesačnej sume sa už hovorí v odsekoch 1 až 5, pričom rozhodujúci termín je 31. december, a nie deň, keď sa dávka zvyšuje.
  3. V odseku 10 v poslednej vete slovo „zbore“ odporúčam nahradiť presným označením zborov, ktorých mal predkladateľ návrhu na mysli. Vylúčia sa tým rôzne tanečné, spevácke a iné zbory.

  Návrh zákona po úprave odporúčam podporiť. Je to dobrý model valorizácie výsluhových dôchodkov. Výsluhoví dôchodcovia sa môžu tešiť.

 • SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE PRÁVNYCH PREDPISOV

  Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informovaná prostredníctvom predbežnej informácie č. PI/2018/37 zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex od 15.02.2018.
  K predbežnej informácií č. PI/2018/37 zo strany verejnosti boli predložené vyjadrenia, a to vyjadrenie občianskeho združenia Asociácie policajtov vo výslužbe.

  --
  --
  Dôvodová správa
  Všeobecná časť

  Pri súčasnej právnej úprave je zvyšovanie (valorizácia) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, od 1. júla 2018, ktorá sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) naviazaná na úpravu stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Vzhľadom na súčasné znenie ustanovení zákona č. 461/2003 Z. z., kde bol pre roky 2018 až 2021 zavedený iný spôsob valorizácie dávok dôchodkového poistenia je potrebné upraviť aj spôsob zvyšovania, valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia.

  Cieľom predloženého návrhu zákona je zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie), výsluhových dávok poskytovaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov upraveného zákonom č. 328/2002 Z. z. Výsluhové dávky sa budú zvyšovať stanovenou pevnou sumou za predpokladu, že sa v príslušnom kalendárnom roku budú zvyšovať aj funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov. Na rok 2018 sa taxatívne stanovuje pevná suma zvýšenia výsluhových dávok.

  Predkladaný návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.

  Pri kvantifikácii dopadov návrhu zákona, ktorým sa navrhuje zvýšenie dávok z výsluhového zabezpečenia pre stanovený okruh poberateľov o pevne stanovenú sumu na rok 2018 a nasledujúce obdobie sa ako základné parametre použili počet poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorých sa predmetné zvýšenie týka, a to poberateľov výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, percentuálne zvýšenie funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na rok 2018 a priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku v rámci osobitných účtov útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia.

  Počet dotknutých osôb, ktorých sa predmetné zvýšenie týka sa odhaduje v rokoch 2018 až 2021 na úrovni cca 46.000.

  Celkové výdavky útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia sa predpokladajú vplyvom stanovenej pevnej sumy zvýšenia uvedených dávok výsluhového zabezpečenia v porovnaní so súčasným právnym stavom vyššie v roku 2018 o cca 3.838.443 eur, v roku 2019 o cca 7.704.866 eur, v roku 2020 o cca 7.760.825 eur a v roku 2021 o cca 7.816.785 eur.
  Čo sa týka sociálnych vplyvov, návrh zákona má pozitívny vplyv na výšku nominálnych hodnôt dávok výsluhového zabezpečenia u dotknutého okruhu poberateľov. To znamená, že návrh zákona predstavuje zvýšenie príjmov domácností.

  Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

  --
  Osobitná časť

  K článku I

  K bodu 1 (§ 68)
  Mení sa mechanizmus zvýšenia (valorizácie) výsluhových dávok poskytovaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Základom pre mechanizmus zvýšenia (valorizácie) je pevná suma zvýšenia, ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf, ďalej v závislosti od priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Následne sa takto zistená pevná suma vydelí číslom 25, čo v súčasnosti zodpovedá priemernej dobe trvania služobného pomeru. Takto zistená pevná suma sa následne vynásobí počtom skončených rokov doby trvania služobného pomeru (napríklad je stanovené percento zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf na 4,8%, priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia predstavuje sumu 744,18 €, pevná suma zvýšenia sa zistí takto: 0,4*4,8%=1,92%, z priemernej mesačnej sumy 744,18 € je potom pevná suma zvýšenia 14,288256, ktorá sa zaokrúhli na celé euro smerom nahor tzn. 15 €, takto zistená pevná suma sa následne delí číslom 25, pričom pevná suma zvýšenia výsluhového dôchodku za jeden rok doby trvania služobného pomeru predstavuje sumu 0,60 €).
  Vzhľadom na to, že priemerná suma výsluhového dôchodku je v rámci útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia rozdielna, pri stanovení priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku, ktorá bude stanovená jednotne pre všetky útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sa vychádza z údajov zaslaných od útvarov sociálneho zabezpečenia a Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia vzťahujúcich sa jednak k celkovému počtu výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný a vyplácaný výsluhový dôchodok počas predchádzajúceho kalendárneho roka a k celkovej poukázanej sume týmto poberateľom za uvedené obdobie. Z uvedeného tak vyplýva povinnosť pre útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia poskytnúť údaje v požadovanom rozsahu.
  Výška zvýšenia (valorizácie) sa viaže na princíp zásluhovosti, pretože výsledná suma zvýšenia výsluhového dôchodku bude priamo úmerná dobe trvania služobného pomeru.
  Výška zvýšenia (valorizácie) sa viaže na princíp zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov, pretože za každý ďalší skončený rok doby trvania služobného pomeru sa pevná suma zvyšuje.
  Pri zvýšení výsluhového dôchodku je rozhodujúca len skutočná doba trvania služobného pomeru; doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním podľa predchádzajúcich právnych predpisov alebo podľa § 59 a § 123 ods. 2 písm. a), sa v dobe trvania služobného pomeru na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezohľadňuje.
  Mechanizmus valorizácie je nastavený tak, že bude podporovať dlhodobejší skutočný výkon štátnej služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch, ozbrojenom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe a ozbrojených silách.
  V návrhu zákona sa zachováva mechanizmus valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia v prípade zániku nároku na ich výplatu a jeho následného obnovenia.
  Dôchodkové dávky z výsluhového zabezpečenia sa budú zvyšovať (valorizovať) za predpokladu zvyšovania funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf v príslušnom kalendárnom roku.
  Návrhom zákona sa stanovuje, že v prípade, ak v súlade s ustanoveniami zákona o štátnom rozpočte bude v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na príslušný kalendárny rok dohodnuté iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platových taríf a iný termín účinnosti, ako to je v súčasnosti upravené v § 5 ods. 6 zákona č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.
  Zároveň sa ustanovuje, že pevnú sumu zvýšenia dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia, ktorá bude záväzná pre všetky útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky práve na základe údajov poskytnutých útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.

  K § 143ah
  V roku 2018 sa dôchodky z výsluhového zabezpečenia budú valorizovať taxatívne stanovenou pevnou sumou, ktorá je odrazom práve nového mechanizmu ich zvyšovania.

  K článku II
  Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.