Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení kolegovia,

dovolil som si použiť tento názov podľa televízneho seriálu. Budem tu zverejňovať príspevky venované najmä individuálnym prípadom. Zovšeobecnenie prípadov je určené širokej verejnosti najmä poberateľom výsluhových dávok. Existujú medzi nami kolegovia, ktorí nie vždy majú potrebné informácie a vedomosti aby mohli uplatniť svoje práva a nároky v sociálnom zabezpečení, poprípade ktorí rezignovali alebo nemajú chuť bojovať s byrokratickou mašinériou úradov.

Dnes zverejňujem prvý takýto prípad:

Pri analýze rozsudkov v oblasti sociálneho zabezpečenia ma zaujal prípad bývalého príslušníka 11.brigády Pohraničnej stráže. Zo služby bol prepustený z dôvodu “vyženenia” príbuzného v kapitalistickej cudzine. Službu vykonával od 25.8.1971 do 31.8.1982. Menovaný sa narodil 9.12.1951. Požiadal Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok, ktorý mu bol priznaný vo výške 241,80€  !!! (po valorizácii). Keďže fyzicky odslúžil len 11 rokov myslí si, že nemá nárok na výsluhový dôchodok . Kedže nádej zomiera posledná, myslím si, že by v jeho prípade sa mala posúdiť možnosť započítania zvýhodneného zápočtu (služba PS), čím by mohol získať požadovaných 15 rokov služby a v spojení s dosiahnutím dôchodkového veku aj nárok na výsluhový dôchodok.

Menovaný už “prešvihol” možnosť mimosúdnej rehabilitácie, prepustenie zo služby z politických dôvodov a teraz ak mu nepomôžeme, “prešvihne” aj prípadnú možnosť získať výsluhový dôchodok.

Vzhľadom k tomu, že súdne rozhodnutia sú anonymizované nepoznám jeho meno a priezvisko a ani adresu. Krajský súd Prešov mi odmietol zaslať tieto údaje z dôvodu ochrany osobných údajov.

Obraciam sa na čitateľov tohto webu (najmä bývalých príslušníkov 11.b PS), ktorí by mali možnosť zistiť konkrétne údaje nášho kolegu (meno a priezvisko a adresu) aby mi pomohli v pátraní. Vieme kedy slúžil, všeobecne kde slúžil, kedy a ako bol prepustený, kedy sa narodil a vieme že býva v pôsobnosti Krajského súdu v Prešove.

Požiadal som o informácie aj Ústav pamäti národa a jeho prostredníctvom aj archív HS PS OSH v Kánici u Brna.

 

Ďakujem za pomoc v pátraní .

 

7 Komentárov na Odložené prípady.:

 • Máme čas dovoleniek a uhorkovú sezónu. Pre Vašu informáciu som vybral niektoré údaje o trendoch v osobitnom systéme sociálneho poistenia bývalých vojakov:

  rok 2015
  vybraté poistné na výsluhové zabezpečenie 63,494 mil. €
  vyplatené výsluhové dôchodky 141,674 mil. €
  príspevok z rozpočtu MO SR 91,751 mil. €
  počet poberateľov VD 14.620

  rok 2016
  vybraté poistné na výsluhové zabezpečenie 67,195 mil. €
  vyplatené výsluhové dôchodky 143,386 mil. €
  príspevok z rozpočtu MO SR 90,899 mil. €
  počet poberateľov VD 14.911

  rok 2017
  vybraté poistné na výsluhové zabezpečenie 70,288 mil. €
  vyplatené výsluhové dôchodky 145,287 mil. €
  príspevok z rozpočtu MO SR 88,988 mil. €
  počet poberateľov VD 15.023

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Život je zložitý a je možné sa stretnúť s najpodivnejšími prípadmi, ktoré sa riešia na súdoch. Kádrový príslušník 1.správy ŠTB, ktorý konal službu v rokoch 1956 až 1982 prevažne v zahraničí a prevažne pre KGB ZSSR. V roku 1982 sa rozhodol emigrovať do USA a v nadväznosti na to mu bol rozkazom federálneho ministerstva vnútra ČSSR ukončený služobný pomer. Časť jeho nevyplatených služobných príjmov bola uložená na výhernej vkladnej knižke ( 856.321,20 Kčs -- čo na vtedajšie pomery bola veľmi slušná čiastka) ,ktorú jeho bývalý zamestnávateľ zrušil a v septembri 1982 vrátil na účet veľvyslanectva ZSSR.
  V roku 1993 sa tento bývalý príslušník 1.správy ako cudzí štátny občan domáhal súdnou cestou vydania uvedených finančných prostriedkov. Nasledovali súdne ťahanice najskôr o príslušnosť súdu, pasívnu legitimáciu žalovaného a potom o kvalifikáciu nárokov. Potom nasledovali odvolacie konania a skončilo to ústavnou sťažnosťou.Skončilo to zamietnutím na stupni Ústavného súdu ČR (2001) z dôvodov premlčania, nepreukázaním vlastníckeho nároku a napokon záverom, že Česká republika v jeho prípade nie je nástupníckym štátom zaniknutého subjektu medzinárodného práva ČaSFR).

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Vážení kolegovia výsluhoví dôchodcovia.
  V roku 2016 a aj v roku 2017 som Vás informoval, že Sociálna poisťovňa nesprávne postupuje pri priznávaní starobných dôchodkov bývalým colníkom (prípadne bývalým príslušníkom ZOOŽ), ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku. Podľa ustáleného právneho názoru súdov SR nárok na zhodnotenie celého obdobia poistenia (vrátene doby služby) majú aj poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí nemali službu v I. a II.kategórii funkcií ale len službu v III.pracovnej kategórii.
  Sociálna poisťovňa napriek tomu, že v každom prípade súdneho sporu prehrá, tvrdošijne odmieta týmto kolegom do doby poistenia započítať aj dobu služby a to v prípadoch priznania starobného dôchodku alebo prepočtu už poberaného starobného dôchodku.
  Sociálna poisťovňa napriek tomu, že je povinná sa riadiť ustáleným právnym názorom súdov SR, pokračuje v protiprávnom postupe nezhodnotenia doby služby v III.pracovnej kategórii ako som sa mal možnosť presvedčiť napr. v rozsudkoch Krajských súdov Nitra a Košice z apríla tohto roku. To, že nemá šancu v takýchto prípadoch byť úspešná a vedomo pokračuje v súdnom spore znamená, že musí uhradiť trovy konania svojmu advokátovi a aj úspešnej protistrane. Myslím si, že ak by tieto trovy SP zosobnila príslušnému zodpovednému pracovníkov, tak by sa veľmi rýchlo zmenil postoj SP v týchto prípadoch.
  Je nanajvýš potrebné aby všetci naši kolegovia bývalí colníci v prípade, že už poberajú nesprávne stanovený starobný dôchodok požiadali Sociálnu poisťovňu o jeho prepočet a v prípade,že ešte len budú žiadať o SD trvali na tom, že do doby poistenia im musí Sociálna poisťovňa započítať aj dobu zhodnotenú pre výsluhový dôchodok (samozrejme s príslušným krátením).

 • V problematike sociálneho zabezpečenia sa niekedy vyskytujú jedinečné a individuálne prípady a s jedným z nich Vás zoznámim.
  Súdy všetkých stupňov ČR potvrdili zamietnutie žiadosti občana ČR a SRN o starobný dôchodok z dôvodu nedostatočného počtu rokov poistenia a z dôvodu,že žiadateľ tajný spolupracovník ŠTB MV ČSSR nebol v služobnom pomere kádrového pracovníka.
  Žiadateľ bol vyslaný ako tajný spolupracovník kontrarozviedky na plnenie úloh na území bývalej NSR. Po dosiahnutí dôchodkového veku si požiadal o starobný dôchodok aj v Českej republike. V SRN mu priznali starobný dôchodok cca 350 € a väčšina rokov zostala pre starobný dôchodok nezhodnotená. Česká správa sociálního zabezpečení spolu s príslušnými úradmi (BIS,ÚZSI a MV ČR) zistila, že jeho meno sa nachádza v príslušných registroch a bol tajným spolupracovníkom-agentom.
  Príslušný zväzok s dokumentáciou sa však v archíve nenachádza. Všetky uvedené úrady sa zhodli na fakte, že navrhovateľ nebol v služobnom pomere kádrového príslušníka a preto sa jeho činnosť v prospech ČSSR a desaťročia strávené v zahraničí nehodnotia ako dobu zamestnania.
  Žiaden z kompetentných sa nezaoberal otázkou ako bola táto doba pôvodne hodnotená v príslušných právnych normách a interných predpisoch. Pritom sú verejne prístupné a s trochou námahy mi boli poskytnuté v archíve v Prahe.
  Je to typický prípad postoja úradov k jednotlivcovi, pritom noví páni po roku 1989 nezabudli poskytnúť údaje o tajných spolupracovníkoch krajinám, kde pôsobili. Potvrdzujú to jednotlivci ktorých sa to týka, odborné články a aj nová kniha bývalého riaditeľa ÚZSI.
  Takže žiadateľ o dávku si musí sám poradiť aj s pomocou jednotlivcov,ktorým nie je jeho prípad ľahostajný a opäť otvoriť svoj prípad.

  Autor komentára je konzultant pre Advokátsku kanceláriu plk.v.v JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Ďakujem kolegom čitateľom tohto webu za informácie, vďaka ktorým som sa mohol spojiť s hľadanými kolegami a teraz spoločne sa snažiť o presadenie ich práv a nárokov v dôchodkovom zabezpečení. Aj keď to nebude jednoduché a rýchle, ale verím v úspešné zakončenie.

  Autor komentára je konzultant Advokátskej kancelárie plk.v.v. JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Podarilo sa konkretizovať meno a priezvisko nášho bývalého kolegu, ktorý bol prepustený zo služby v 11.brigáde PS a OSH z dôvodov príbuzného manželky v kapitalistickej cudzine. Vďaka ochote Archívu bezpečnostných zložiek oddelenie Kanice V ČR bolo zistené, že sa jedná o npor.v zál. Ing.Ladislava Gruška. Teraz už len zistiť kontaktné údaje na menovaného (vieme, že má trvalé bydlisko v Prešovskom VÚC. Pokiaľ by mal niekto vedomosť o menovanom, prosím o zaslanie správy na : lubomir.duben@zoznam.sk.

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu plk.v.v. JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Dnes pokračujem ďalším prípadom,kde podľa môjho názoru nie je všetko s kostolným riadom.
  Krajský súd Košice č.5 Sa/7/2016 zo dňa 17.10.2017 potvrdil zamietavé rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku. Náš kolega bývalý policajt mal odslúžené 15 r 35 d v I.kat funkcií a spolu so zvýhodneným zápočtom (príslušník PS a OSH) viac ako 21 rokov služby. MV SR mu priznalo príspevok za službu k 1.1.1993.
  Odbor sociálneho zabezpečenia MV SR (ďalej len OSZ) vydal pre potreby súdu oznámenie,že na určenie výšky príspevku bola zhodnotená doba len 15 r a 35 dní skutočného výkonu služby (bod 11 rozsudku). V rozsudku sú ďalej ustanovenia, kde sa OSZ púšťa do vysvetľovania a analýz so záverom, že sa zvýhodnená doba služby počíta len pre účely príspevku za službu a “nezabudol” zdôrazniť,že táto doba sa nepočíta pri zvyšovaní (valorizácii). To, že sa v určitých obdobiach zvýhodnená doba zohľadňovala pri valorizácii však neuviedol aneviem čo má valorizácia v osobitnom systéme spoločné s dobou poistenia vo všeobecnom systéme.
  OSZ ďalej vysvetľuje, že sa zvýhodnený zápočet nehodnotí ako doba zamestnania pre účely dôchodkového poistenia podľa zákona č.461/2003 Z.z. (aj keď nie je kompetentný dávať usmernenia a výklady k zákonu č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Navyše ako malé dieťa žaluje na nášho kolegu, že pôvodne vydané potvrdenie obsahujúce dobu služby vrátane zvýhodneného zápočtu bolo vydané na základe jeho výslovného želania (trval na tom, aby v predmetnom potvrdení bola uvedená aj doba služby zhodnotená zvýhodneným započítaním).
  Samozrejme odporkyňa Sociálna poisťovňa najmä s poukazom na vyjadrenie OSZ trvala na svojom zamietavom rozhodnutí o žiadosti o starobný dôchodok (bod 34 a 46 rozsudku).
  Záver:
  Náš kolega na základe “nadpráce” a podľa môjho názoru aj protiprávneho konania OSZ prehral svoj spor na krajskom súde. OSZ mal podľa môjho názoru ako zamestnávateľ vystaviť potvrdenie o dobe služby vrátane zvýhodneného zápočtu bez svojich názorov a úvah ako a či sa táto doba počíta pre potreby starobného dôchodku priznávaného Sociálnou poisťovňou podľa zákona č.461/2003 Z.z.
  P.S.
  Vzhľadom k tomu, že rozsudky sú zverejňované len v anonymizovanej forme a súdy v rámci ochrany osobných údajov nezašlú osobné údaje nedá sa z rozsudku vyčítať meno, priezvisko a adresa nášho kolegu.
  Šetrením sa mi podarilo získať aspoň meno a priezvisko. JUDr.Jozef Matejíček.
  Ak by niekto z čitateľov tejto webovej stránky vedel kontakt na nášho kolegu Matejíčka, prosím o jeho zaslanie na mail: lubomir.duben@zoznam.sk.
  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: