Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení kolegovia,

dovolil som si použiť tento názov podľa televízneho seriálu. Budem tu zverejňovať príspevky venované najmä individuálnym prípadom. Zovšeobecnenie prípadov je určené širokej verejnosti najmä poberateľom výsluhových dávok. Existujú medzi nami kolegovia, ktorí nie vždy majú potrebné informácie a vedomosti aby mohli uplatniť svoje práva a nároky v sociálnom zabezpečení, poprípade ktorí rezignovali alebo nemajú chuť bojovať s byrokratickou mašinériou úradov.

Dnes(1.4.2018)uverejňujem prvý prípad:

Pri analýze rozsudkov v oblasti sociálneho zabezpečenia ma zaujal prípad bývalého príslušníka 11.brigády Pohraničnej stráže. Zo služby bol prepustený z dôvodu “vyženenia” príbuzného v kapitalistickej cudzine. Službu vykonával od 25.8.1971 do 31.8.1982. Menovaný sa narodil 9.12.1951. Požiadal Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok, ktorý mu bol priznaný vo výške 241,80€  !!! (po valorizácii). Keďže fyzicky odslúžil len 11 rokov myslí si, že nemá nárok na výsluhový dôchodok . Kedže nádej zomiera posledná, myslím si, že by v jeho prípade sa mala posúdiť možnosť započítania zvýhodneného zápočtu (služba PS), čím by mohol získať požadovaných 15 rokov služby a v spojení s dosiahnutím dôchodkového veku aj nárok na výsluhový dôchodok.

Menovaný už “prešvihol” možnosť mimosúdnej rehabilitácie, prepustenie zo služby z politických dôvodov a teraz ak mu nepomôžeme, “prešvihne” aj prípadnú možnosť získať výsluhový dôchodok.

Vzhľadom k tomu, že súdne rozhodnutia sú anonymizované nepoznám jeho meno a priezvisko a ani adresu. Krajský súd Prešov mi odmietol zaslať tieto údaje z dôvodu ochrany osobných údajov.

Obraciam sa na čitateľov tohto webu (najmä bývalých príslušníkov 11.b PS), ktorí by mali možnosť zistiť konkrétne údaje nášho kolegu (meno a priezvisko a adresu) aby mi pomohli v pátraní. Vieme kedy slúžil, všeobecne kde slúžil, kedy a ako bol prepustený, kedy sa narodil a vieme že býva v pôsobnosti Krajského súdu v Prešove.

Požiadal som o informácie aj Ústav pamäti národa a jeho prostredníctvom aj archív HS PS OSH v Kánici u Brna.

Ďakujem za pomoc v pátraní .

16 Komentárov na Odložené prípady.:

 • Predčasný starobný dôchodok.
  Nadväzujem na príspevok z 1.9.2018, kde som rozobral nárok poberateľov výsluhového príspevku (príspevku za službu) na zhodnotenie doby služby v prípade predčasného starobného dôchodku priznaného Sociálnou poisťovňou. Nakoľko judikatúra a aj právne názory súdov sa vyvíjajú zaregistroval som prvé rozsudky krajských súdov, ktoré konštatujú ,že takýto nárok majú aj poberatelia výsluhových dôchodkov. To znamená, že pre nárok a výšku predčasného starobného dôchodku im musí Sociálna poisťovňa zahrnúť dobu služby a v nej dosiahnuté zárobky a potom nasleduje krátenie teoretickej výšky predčasného starobného dôchodku.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošik v Bratislave.

 • Pozastavenie vyplácania výsluhových dôchodkov niektorým príslušníkom Hasičského a záchranného zboru SR.

  Iste si všetci spomínate na koniec roka 2017 a začiatok roka 2018, keď desiatky bývalých hasičov z celého Slovenska dostali rozhodnutia z MV SR o odobratí výsluhových dôchodkov. Na základe medializovaných informácií vykonalo nezávislé zisťovanie Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vo veci pozastavenia vyplácania výsluhového dôchodku niektorým príslušníkom Hasičského a záchranného zboru SR. Zo správy o zisťovaní vyplýva, že MV SR uviedlo už v Dôvodovej správe k zákonu č.519/2007 Z.z. z 23.10.2007 skutočnosť, že je predpoklad straty vyplácania výsluhového dôchodku u cca 150 hasičom, čo pri priemernej dávke cca 500,- € mesačne bude predstavovať úsporu výdavkov ročne v sume 27 mil. Sk (približne 900 000 €).
  Stredisko oslovilo riaditeľa odboru sociálneho zabezpečenia MV SR ako i oddelenie metodiky Sociálnej poisťovni pričom z ich vyjadrení zistilo, že existuje badateľný rozličný výklad ustanovení legislatívy týkajúcej sa vyplácania resp. nevyplácania výsluhových dôchodkov hasičov, ktorí si svoj nárok na výsluhový dôchodok uplatnili v období od 1.januára 2008 do 31.decembra 2010 príslušným odborom MV SR a Sociálnou poisťovňou.
  V závere zisťovania Slovenské stredisko pre ľudské práva dospelo k názoru, že legislatíva SR je v tejto oblasti vyplácania výsluhových dôchodkov v rozpore s dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania. Došlo k porušeniu zákazu diskriminácie pri vyplácaní výsluhových dôchodkov konkrétnej skupine príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR, táto skupina je tvorená hasičmi, ktorí si uplatnili nárok na starobný dôchodok v prechodnom období od 1.1.2008 do 31.12.2010. Slovenské stredisko pre ľudské práva dospelo k jednoznačnému záveru o naplnení všetkých definičných znakov skutkovej podstaty porušenia zákazu diskriminácie.

  Na veci ma najviac zaráža skutočnosť, že príslušní funkcionári MV SR vedeli že takýto stav nastane už roky predtým a nič nepodnikli, až kým veci neboli medializované. Šokoval ma aj diametrálne rozličný pohľad na vec zo strany MV SR a Sociálnej poisťovni, pričom SP bola ústretovejšia voči hasičom. Z postoja MV SR mi vychádza, že muríni splnili svoju úlohu tak môžu odísť , čakal by som ľudskejší a kolegiálnejší prístup k riešenu celej kauzy.

 • Možnosť poberania starobného dôchodku od Socálnej poisťovni počas služby profesionálneho vojaka alebo policajta (ďalej len vojak).

  Pokiaľ vojak dosiahne dôchodkový vek (napr.55, 57 rokov ) počas služby a súčasne spĺňa aj požiadavku odslúžených rokov môže si podať žiadosť o priznanie SD na Sociálnu poisťovňu. Bude poberať plat a zároveň aj starobný dôchodok. Aj keď sa jedná o ojedinelé prípady, existujú a sú k tomu aj judikáty Najvyššieho súdu SR .
  Vo februári 2019 sa objavil ďalší prípad a to ešte ojedinelejší ,slúžiaci vojak poberajúci výsluhový dôchodok kvôli prechodu na neletovú funkciu. Sociálna poisťovňa mu priznala starobný dôchodok aj keď mu ho krátila v nesprávnom rozsahu. Sám som zvedavý ako sa SP vysporiada s dvojnásobným zápočtom výkonného letca. Viď KS Ba č.8Sa/82/2017 z 13.2.2019.
  Vojak spĺňajúci nárok na SD počas služby sa môže rozhodnúť pre poberanie starobného dôchodku alebo ho nepoberať a zhodnocovať budúcu výšku tejto dávky za ďalšiu prácu popri nepoberaní starobného dôchodku.

 • Priznávanie starobných dôchodkov kolegom slúžiacim v III.pracovnej kategórii .

  Naďalej pokračuje bezprávne vákuum zo strany Sociálnej poisťovni voči bývalým príslušníkom colnej správy (týka sa to aj hasičského a záchranného zboru a železničnej polície). Sociálna poisťovňa odmieta do požadovanej doby 15 rokov dôchodkového poistenia započítať aj dobu ich služobného pomeru vykonávaného v III. (II.) pracovnej kategórii. Argumentuje skutočnosťou,že doba služby získaná v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok sa u nich nepovažuje za obdobie dôchodkového poistenia a teda nemôže byť hodnotená pre nárok na starobný dôchodok.
  SP tvrdí, že ustálená judikatúra súdov SR, ktorá umožňuje zohľadniť pre nárok a výšku SD aj dobu služby v I. (II.) kategórii funkcií sa netýka služby vykonávanej v pracovných kategóriach aj keď žiadateľ poberá za túto službu výsluhový dôchodok.
  Sociálna poisťovňa namieta, že v prípade žiadateľov o SD (bývalých colníkov,hasičov a železničných policajtov) nedochádza nezapočítaním ich služby k diskriminácii oproti iným poistencom v osobitných systémoch sociálneho zabezpečenia, ktorí získali službu v I.(II.) kategórii funkcií a Sociálna poisťovňa postupuje rovnako ako u poistencov, ktorí nezískali dobu zamestnania alebo službu vo zvýhodnenej pracovnej kategórii resp. kategórii funkcií.
  Hlavný argument SP je, že právny názor súdov SR (20 rozsudkov Najvyššieho súdu SR a 60 rozsudkov krajských súdov) o nutnosti zohľadnenia služby aj v III.pracovnej kategórii nebol doposiaľ zovšeobecnený.
  Pritom ignoruje rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci zachovania právnej istoty pri riešení rovnakých (obdobných) prípadov rovnakým (obdobným) spôsobom a vo veci záväznosti judikatúry.
  Podľa názoru NS SR nie je prijateľné, aby správny orgán (SP) za situácii, že účastník konania argumentuje skutkovými a právnymi dôvodmi uvedenými v rozhodnutí NS SR iba konštatoval, že právny názor dosiaľ nebol zovšeobecnený a preto nejde o prezentovanú rozhodovaciu prax súdu najvyššej inštancie v skutkovo a právne porovnateľných veciach.
  V roku 2016,2017 a 2018 sa Sociálna poisťovňa odvolávala voči zrušujúcim rozhodnutiam krajských súdov, ale ani v jednom prípade nebola úspešná a NS SR potvrdil právny názor súdov na danú vec.
  V súčasnosti teda SP započíta dobu služby v pracovnej kategórii len kolegom (bývalým colníkom, hasičom a železničným policajtom) ak ju k tomu zaviaže príslušný krajský súd alebo NS SR. Preto je potrebné aby naši kolegovia podávali odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu SP a správnu žalobu voči druhostupňovému rozhodnutiu GR SP. Len tak sa môžu domôcť svojich oprávnených nárokov voči SP.
  Z analýzy rozhodnutí krajských súdov SR je vidieť, že stále viac našich kolegov sa nezmieri s protiprávnym postojom Sociálnej poisťovne a riešia svoje veci na súdoch, ktoré im dávajú za pravdu.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Ďalší prípad administratívneho a neprofesionálneho prístupu MV SR k bývalej policajtke.

  Policajtka bola prepustená v roku 2011 zo služby na základe rozhodnutia o nespôsobilosti na výkon štátnej služby a bol jej priznaný invalidný výsluhový dôchodok. V rozhodnutí o prepustení sa konštatuje,že jej schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená o 30% a nie je schopná vykonávať ani administratívne práce v rezorte. Naša kolegyňa vo veku 35 rokov dostala chorobu z povolania kombinovanú tuberkulózu, keď bola s najväčšou pravdepodobnosťou infikovaná pri práci s nelegálnymi migrantami.
  Požiadala MV SR o náhradu za stratu na zárobku a argumentovala nedostatkom vhodných pracovných príležitostí v civile. Poukazovala takisto na skutočnosť, že jej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a stanovil mieru funkčnej poruchy na 60%.
  MV SR jej žiadosť zamietol a takisto jej odvolanie aj Krajský súd Bratislava. Najvyšší súd SR v roku 2016, zrušil rozsudok KS Bratislava a vrátil vec na ďalšie konanie. KS Bratislava na jeseň 2018 viazaný právnym názorom NS SR zrušil rozhodnutie MV SR a vrátil vec na ďalšie konanie správnemu orgánu.
  Na veci by nebolo nič až tak zarážajúceho ( postup bývalého zamestnávateľa a časové obdobie 7 rokov ), nie je nič ojedinelého, ale zarážajú ma na prípade nasledujúce fakty na ktoré poukazuje aj NS SR:

  -- na jednej strane MV tvrdí, že ju nemôže nikde zamestnať ani v administratíve (myslím si, že dôvod je nákazlivá choroba) ale na druhej strane poukazuje na jej schopnosť sa zamestnať v civilnom sektore
  -- MV SR tvrdí, že preukaz ZŤP a prehodnotenie na 60% boli až po vydaní prvostupňového rozhodnutia a preto na tento fakt neprihliadlo, pričom ale Správny poriadok umožňuje zohladniť dôkazy predložené aj po vydaní prvostupňového rozhodnutia
  -- MV SR tvrdí, že jedným z dôvodov nepriznania dávky je aj skutočnosť, že v rozhodnom období Sociálna poisťovňa neevidovala dočasnú pracovnú neschopnosť a preto si naša kolegyňa mala nájsť prácu. Sociálna poisťovňa však oznámila, že neeviduje dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu, že podľa zákona č.461/2003 Z.z. sa nevzťahuje na policajtov. Súčasne odporučila aby sa MV SR obrátilo na príslušný služobný úrad MV SR, ktorý jej vyplácal služobný príjem počas trvania služobného pomeru.

  Takže jedno Kocúrkovo, na jednej strane bohorovní úradníci MV SR a na strane druhej postihnutá a chorá bývalá policajtka v súkolí štátnej byrokracie.

 • Žiadatelia o starobný dôchodok pozor!!!
  NS SR sp.zn. 9 So/8/2018 zo dňa 26.9.2018 potvrdil rozhodnutie KS Bratislava zo dňa 6.12.2017 ktorým bolo prerušené konanie o starobnom dôchodku do rozhodnutia Ústavného súdu SR. ( v inom konaní o invalidnom dôchodku NS SR sa obrátil na ÚS SR aby posúdil ústavnosť § 60 ods.2 a §255 ods.5 zákona č.461/2003 Z.z.).
  Prakticky každý súd, ktorý koná vo veci SD alebo ID poberateľa výsluhovej dávky, teraz nemusí rozhodnúť, preruší konanie a bude čakať (roky), aké stanovisko zaujme ÚS SR k pôvodnej žiadosti NS SR.
  Zaujímavý je fakt, že KS Bratislava zdôvodnil prerušenie konania ale dôvodom §60 ods.1 a §255 ods.2 zákona č.461/2003 Z.z.
  Náš kolega argumentoval, že v stovkách prípadoch o priznaní starobného dôchodku krajské súdy a NS SR rozhodli v prospech poberateľov výsluhových dávok a v jeho prípade bolo prerušené konanie, čo považuje za diskrimináciu. NS SR túto skutočnosť odôvodnil, že práva priznané právoplatným rozsudkom konkrétnemu účastníkovi konania nemožno automaticky považovať za priznané v inom súdnom konaní. Právoplatný rozsudok je individuálny akt záväzný pre účastníkov konania, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu vec a nemá všeobecnú záväznosť.

 • Nevyriešiteľný problém v Sociálne poisťovni.

  Všetci výsluhoví dôchodcovia poberajúci aj starobný dôchodok od Sociálnej poisťovni sa stretli s tzv. krátením teoretickej výšky starobného dôchodku v zmysle Dohovoru MOP č.128. V súčastnosti sa objavilo niekoľko ojedinelých rozsudkov krajských súdov týkajúcich sa priznania starobných dôchodkov činným policajtom (MV SR a ZVJS),ktorí dosiahli dôchodkový vek počas služby.Kedže kolegovia sú v služobnom pomere, nepoberajú výsluhový dôchodok ale splnili podmienky na priznanie starobného dôchodku. Zamestnanie alebo služba nie je dôvodom na nepriznanie starobného dôchodku. SP má hlavu v smútku a nevie ako im vypočítať starobný dôchodok. Kolegovia majú naň nárok podľa Ústavy SR a sú diskriminovaní voči ostatným občanom, ktorí aj keď pracujú môžu poberať starobný dôchodok. SP nevie vypočítať krátenie za roky služby nakoľko služba trvá a ani nevie výšku výsluhového dôchodku nakoľko nie je ešte priznaný.
  Sám som zvedavý ako to dopadne.

 • Ďalší prípad ignorovania ustáleného právneho názoru súdov SR tentoraz nielen zo strany Sociálnej poisťovne ale aj zo strany sudcu Krajského súdu Banská Bystrica:

  KS B.Bystrica svojim rozsudkom sp.zn.20Sa/6/2017 zo dňa 12.3.2018 potvrdil zamietavé rozhodnutie Sociálnej poisťovne o žiadosti o starobný dôchodok. Žalobca bol náš kolega výsluhový dôchodca Jozef Malatinec. Dôvodom na zamietnutie bola skutočnosť, že menovaný v čase trvania služobného pomeru v hasičskom a záchrannom zbore nebol zaradený do I. alebo II.kategórie funkcií. Preto mu do doby zamestnania nebola započítaná doba služby v HZZ a tým nedosiahol stanovenú dobu poistenia pre nárok na starobný dôchodok.

  SP a ani KS B.Bystrica vôbec nezdôvodnili, prečo sa na daný prípad nedá aplikovať rozsiahla judikatúra v obdobných prípadoch. Na druhej strane NS SR napr. 30.5.2018 opäť zaujal opačné stanovisko ako v tomto prípade SP a KS B.B. a zdôraznil ,že pre nárok na starobný dôchodok postačuje akákoľvek doba služby.
  Náš kolega mal možnosť podať kasačnú sťažnosť proti tomuto rozsudku, ale neviem či ju využil.

 • Predčasný SD.

  Mnohí z našich kolegov poberatelia výsluhových dávok sú už vo vyššom veku a niektorí sú nezamestnaní. Rozmýšľajú, či si nepožiadať o predčasný starobný dôchodok u Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa vo viacerých prípadoch ich žiadosti zamieta z dôvodu, že nezískali požadovaný počet rokov (15) dôchodkového poistenia pričom dobu služby neberie do úvahy.Takto títo naši kolegovia sú bez zárobku alebo majú veľmi nízky zárobok a čakajú až dosiahnu stanovený vek pre priznanie starobného dôchodku. Samozrejme táto skutočnosť má dopad na budúcu výšku ich starobného dôchodku.
  Z judikatúry krajských súdov ako i NS SR však vyplýva, že v prípadoch poberateľov pôvodne výsluhových príspevkov ako i príspevkov za službu nie je dôvod, aby SP nezahrnula do doby poistenia aj dobu služby. SP vypočíta teoretickú výšku starobného dôchodku za celú dobu poistenia a následne túto výšku kráti stanoveným pomerom.
  Toto platí nielen pre nových žiadateľov o predčasný starobný dôchodok, ale je tu možnosť aj pre súčasných poberateľov predčasného starobného dôchodku (kde SP do výpočtu nezahrnula dobu služby) aby požiadali Sociálnu poisťovňu o prepočet.V tomto prípade odporúčam pre istotu konzultáciu s odborníkom alebo právnikom,aby nedošlo k prípadnému kompetenčnému sporu a zastaveniu výplaty už poberaného predčasného starobného dôchodku (aj keď v nižšej sume).

  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík V Bratislave.

 • Máme čas dovoleniek a uhorkovú sezónu. Pre Vašu informáciu som vybral niektoré údaje o trendoch v osobitnom systéme sociálneho poistenia bývalých vojakov:

  rok 2015
  vybraté poistné na výsluhové zabezpečenie 63,494 mil. €
  vyplatené výsluhové dôchodky 141,674 mil. €
  príspevok z rozpočtu MO SR 91,751 mil. €
  počet poberateľov VD 14.620

  rok 2016
  vybraté poistné na výsluhové zabezpečenie 67,195 mil. €
  vyplatené výsluhové dôchodky 143,386 mil. €
  príspevok z rozpočtu MO SR 90,899 mil. €
  počet poberateľov VD 14.911

  rok 2017
  vybraté poistné na výsluhové zabezpečenie 70,288 mil. €
  vyplatené výsluhové dôchodky 145,287 mil. €
  príspevok z rozpočtu MO SR 88,988 mil. €
  počet poberateľov VD 15.023

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Život je zložitý a je možné sa stretnúť s najpodivnejšími prípadmi, ktoré sa riešia na súdoch. Kádrový príslušník 1.správy ŠTB, ktorý konal službu v rokoch 1956 až 1982 prevažne v zahraničí a prevažne pre KGB ZSSR. V roku 1982 sa rozhodol emigrovať do USA a v nadväznosti na to mu bol rozkazom federálneho ministerstva vnútra ČSSR ukončený služobný pomer. Časť jeho nevyplatených služobných príjmov bola uložená na výhernej vkladnej knižke ( 856.321,20 Kčs -- čo na vtedajšie pomery bola veľmi slušná čiastka) ,ktorú jeho bývalý zamestnávateľ zrušil a v septembri 1982 vrátil na účet veľvyslanectva ZSSR.
  V roku 1993 sa tento bývalý príslušník 1.správy ako cudzí štátny občan domáhal súdnou cestou vydania uvedených finančných prostriedkov. Nasledovali súdne ťahanice najskôr o príslušnosť súdu, pasívnu legitimáciu žalovaného a potom o kvalifikáciu nárokov. Potom nasledovali odvolacie konania a skončilo to ústavnou sťažnosťou.Skončilo to zamietnutím na stupni Ústavného súdu ČR (2001) z dôvodov premlčania, nepreukázaním vlastníckeho nároku a napokon záverom, že Česká republika v jeho prípade nie je nástupníckym štátom zaniknutého subjektu medzinárodného práva ČaSFR).

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Vážení kolegovia výsluhoví dôchodcovia.
  V roku 2016 a aj v roku 2017 som Vás informoval, že Sociálna poisťovňa nesprávne postupuje pri priznávaní starobných dôchodkov bývalým colníkom (prípadne bývalým príslušníkom ZOOŽ), ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku. Podľa ustáleného právneho názoru súdov SR nárok na zhodnotenie celého obdobia poistenia (vrátene doby služby) majú aj poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí nemali službu v I. a II.kategórii funkcií ale len službu v III.pracovnej kategórii.
  Sociálna poisťovňa napriek tomu, že v každom prípade súdneho sporu prehrá, tvrdošijne odmieta týmto kolegom do doby poistenia započítať aj dobu služby a to v prípadoch priznania starobného dôchodku alebo prepočtu už poberaného starobného dôchodku.
  Sociálna poisťovňa napriek tomu, že je povinná sa riadiť ustáleným právnym názorom súdov SR, pokračuje v protiprávnom postupe nezhodnotenia doby služby v III.pracovnej kategórii ako som sa mal možnosť presvedčiť napr. v rozsudkoch Krajských súdov Nitra a Košice z apríla tohto roku. To, že nemá šancu v takýchto prípadoch byť úspešná a vedomo pokračuje v súdnom spore znamená, že musí uhradiť trovy konania svojmu advokátovi a aj úspešnej protistrane. Myslím si, že ak by tieto trovy SP zosobnila príslušnému zodpovednému pracovníkov, tak by sa veľmi rýchlo zmenil postoj SP v týchto prípadoch.
  Je nanajvýš potrebné aby všetci naši kolegovia bývalí colníci v prípade, že už poberajú nesprávne stanovený starobný dôchodok požiadali Sociálnu poisťovňu o jeho prepočet a v prípade,že ešte len budú žiadať o SD trvali na tom, že do doby poistenia im musí Sociálna poisťovňa započítať aj dobu zhodnotenú pre výsluhový dôchodok (samozrejme s príslušným krátením).

 • V problematike sociálneho zabezpečenia sa niekedy vyskytujú jedinečné a individuálne prípady a s jedným z nich Vás zoznámim.
  Súdy všetkých stupňov ČR potvrdili zamietnutie žiadosti občana ČR a SRN o starobný dôchodok z dôvodu nedostatočného počtu rokov poistenia a z dôvodu,že žiadateľ tajný spolupracovník ŠTB MV ČSSR nebol v služobnom pomere kádrového pracovníka.
  Žiadateľ bol vyslaný ako tajný spolupracovník kontrarozviedky na plnenie úloh na území bývalej NSR. Po dosiahnutí dôchodkového veku si požiadal o starobný dôchodok aj v Českej republike. V SRN mu priznali starobný dôchodok cca 350 € a väčšina rokov zostala pre starobný dôchodok nezhodnotená. Česká správa sociálního zabezpečení spolu s príslušnými úradmi (BIS,ÚZSI a MV ČR) zistila, že jeho meno sa nachádza v príslušných registroch a bol tajným spolupracovníkom-agentom.
  Príslušný zväzok s dokumentáciou sa však v archíve nenachádza. Všetky uvedené úrady sa zhodli na fakte, že navrhovateľ nebol v služobnom pomere kádrového príslušníka a preto sa jeho činnosť v prospech ČSSR a desaťročia strávené v zahraničí nehodnotia ako dobu zamestnania.
  Žiaden z kompetentných sa nezaoberal otázkou ako bola táto doba pôvodne hodnotená v príslušných právnych normách a interných predpisoch. Pritom sú verejne prístupné a s trochou námahy mi boli poskytnuté v archíve v Prahe.
  Je to typický prípad postoja úradov k jednotlivcovi, pritom noví páni po roku 1989 nezabudli poskytnúť údaje o tajných spolupracovníkoch krajinám, kde pôsobili. Potvrdzujú to jednotlivci ktorých sa to týka, odborné články a aj nová kniha bývalého riaditeľa ÚZSI.
  Takže žiadateľ o dávku si musí sám poradiť aj s pomocou jednotlivcov,ktorým nie je jeho prípad ľahostajný a opäť otvoriť svoj prípad.

  Autor komentára je konzultant pre Advokátsku kanceláriu plk.v.v JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Ďakujem kolegom čitateľom tohto webu za informácie, vďaka ktorým som sa mohol spojiť s hľadanými kolegami a teraz spoločne sa snažiť o presadenie ich práv a nárokov v dôchodkovom zabezpečení. Aj keď to nebude jednoduché a rýchle, ale verím v úspešné zakončenie.

  Autor komentára je konzultant Advokátskej kancelárie plk.v.v. JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Podarilo sa konkretizovať meno a priezvisko nášho bývalého kolegu, ktorý bol prepustený zo služby v 11.brigáde PS a OSH z dôvodov príbuzného manželky v kapitalistickej cudzine. Vďaka ochote Archívu bezpečnostných zložiek oddelenie Kanice V ČR bolo zistené, že sa jedná o npor.v zál. Ing.Ladislava Gruška. Teraz už len zistiť kontaktné údaje na menovaného (vieme, že má trvalé bydlisko v Prešovskom VÚC. Pokiaľ by mal niekto vedomosť o menovanom, prosím o zaslanie správy na : lubomir.duben@zoznam.sk.

  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu plk.v.v. JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Dnes pokračujem ďalším prípadom,kde podľa môjho názoru nie je všetko s kostolným riadom.
  Krajský súd Košice č.5 Sa/7/2016 zo dňa 17.10.2017 potvrdil zamietavé rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku. Náš kolega bývalý policajt mal odslúžené 15 r 35 d v I.kat funkcií a spolu so zvýhodneným zápočtom (príslušník PS a OSH) viac ako 21 rokov služby. MV SR mu priznalo príspevok za službu k 1.1.1993.
  Odbor sociálneho zabezpečenia MV SR (ďalej len OSZ) vydal pre potreby súdu oznámenie,že na určenie výšky príspevku bola zhodnotená doba len 15 r a 35 dní skutočného výkonu služby (bod 11 rozsudku). V rozsudku sú ďalej ustanovenia, kde sa OSZ púšťa do vysvetľovania a analýz so záverom, že sa zvýhodnená doba služby počíta len pre účely príspevku za službu a “nezabudol” zdôrazniť,že táto doba sa nepočíta pri zvyšovaní (valorizácii). To, že sa v určitých obdobiach zvýhodnená doba zohľadňovala pri valorizácii však neuviedol aneviem čo má valorizácia v osobitnom systéme spoločné s dobou poistenia vo všeobecnom systéme.
  OSZ ďalej vysvetľuje, že sa zvýhodnený zápočet nehodnotí ako doba zamestnania pre účely dôchodkového poistenia podľa zákona č.461/2003 Z.z. (aj keď nie je kompetentný dávať usmernenia a výklady k zákonu č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení). Navyše ako malé dieťa žaluje na nášho kolegu, že pôvodne vydané potvrdenie obsahujúce dobu služby vrátane zvýhodneného zápočtu bolo vydané na základe jeho výslovného želania (trval na tom, aby v predmetnom potvrdení bola uvedená aj doba služby zhodnotená zvýhodneným započítaním).
  Samozrejme odporkyňa Sociálna poisťovňa najmä s poukazom na vyjadrenie OSZ trvala na svojom zamietavom rozhodnutí o žiadosti o starobný dôchodok (bod 34 a 46 rozsudku).
  Záver:
  Náš kolega na základe “nadpráce” a podľa môjho názoru aj protiprávneho konania OSZ prehral svoj spor na krajskom súde. OSZ mal podľa môjho názoru ako zamestnávateľ vystaviť potvrdenie o dobe služby vrátane zvýhodneného zápočtu bez svojich názorov a úvah ako a či sa táto doba počíta pre potreby starobného dôchodku priznávaného Sociálnou poisťovňou podľa zákona č.461/2003 Z.z.
  P.S.
  Vzhľadom k tomu, že rozsudky sú zverejňované len v anonymizovanej forme a súdy v rámci ochrany osobných údajov nezašlú osobné údaje nedá sa z rozsudku vyčítať meno, priezvisko a adresa nášho kolegu.
  Šetrením sa mi podarilo získať aspoň meno a priezvisko. JUDr.Jozef Matejíček.
  Ak by niekto z čitateľov tejto webovej stránky vedel kontakt na nášho kolegu Matejíčka, prosím o jeho zaslanie na mail: lubomir.duben@zoznam.sk.
  Autor komentára je konzultantom pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.