Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Niekoľko krát sa menil valorizačný mechanizmus v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Podľa § 68 ods.1  tohto zákona sa od 01.07.2018  výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské, vdovecké výsluhové dôchodky  a sirotské výsluhové dôchodky  zvyšujú o percento  zvýšenia dôchodkových dávok ustanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení. To je podľa ustanovení § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dôchodkové dávky  zvyšujú o percento medziročného rastu  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Pre roky 2018 -2021 sa dôchodkové dávky zvyšujú podľa  § 293dx prechodné stanovenia najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodcovskej dávky.

Dňa 03.04.2018 MV SR do medzirezortného pripomienkovania predložilo  návrh na novelizáciu § 68 ods.1 zákona č.  328 v závislosti od pevnej sumy ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia  funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačne sumy VD zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a následne sa vydelí číslom 25. Takto zistená pevná suma sa vynásobí počtom skončených  rokov doby trvania služobného pomeru. V rámci pripomienkového konania k tejto novele zákona Dr. Milan Kolen a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov   predložili svoje Hromadné pripomienky ktorými  žiadali, aby valorizácia VD  v rokoch 2018 – 2021 bola rovnaká ako ju majú civilisti, to je o dôchodcovskú infláciu s garantovaným zvýšením najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky ak by dôchodcovská inflácia bola nižšia ako 2 % . Naše hromadné pripomienky neboli zrealizované. Pre pochopenie objasním dôvody prečo MF SR bolo proti takejto novelizácii.

K pripravovanej novelizácii  zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov MF SR a Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v rámci rozporového konania začiatkom apríla 2018 predložili tieto zásadné pripomienky:

MFSR  žiadalo, aby sa valorizácia VD určovala podľa platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (podľa novelizovaného § 82 podľa výšky dôchodcovskej inflácie a § 293dx s garantovaným 2 % zvýšením zákon č. 461/2003 Z. z.), pretože návrh predpokladá negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Od valorizácie VD zohľadňujúcej rast miezd upustila novelizácia zákona   o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v roku 2013, ktorá mala za cieľ  valorizáciu VD vykonávať podľa inflácie a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia.

 

– Dôchodkový systém vojakov má záporné saldo a návrh spomalí znižovanie záporného salda vojakov. Približne polovica vyplácaných VD musí byť dotovaná z kapitoly ministerstva obrany, to je zo štátneho rozpočtu. Poberatelia VD z osobitného systému sociálneho zabezpečenia v súčasnosti poberajú v priemere oveľa vyšší dôchodok (744 eur) v porovnaní so SD zo všeobecného systému sociálneho poistenia (439 eur). Navrhovaná valorizácia VD by tento rozdiel bola zväčšila. Udržanie reálnej výšky a kúpyschopnosti VD v čase dostatočne reflektuje dôchodcovská inflácia.  Navrhované znenie zákona predpokladalo trvalú zmenu valorizácie v reakcii na dočasné opatrenie vo všeobecnom penzijnom systéme.

 

– Priemerný VD je oveľa vyšší ako priemerný SD (ozbrojenci na dôchodkové poistenie odvádzajú 7 % z svojho hrubého platu a občania len 4 %). Ak by bola novela  zákona prijatá tempo rastu VD by bolo vyššie ako u SD a rozdiel v priemernom dôchodku by sa bol prehlboval. Navrhovaný spôsob valorizácie vychádzal zo súčasnej priemernej doby služby   na VD  25 rokov. Po uplynutí prechodného obdobia bude minimálna služobná doba pre vznik nároku na VD 25 rokov, bude koeficient zohľadňujúci služobnú dobu v dlhom období úroveň valorizácie zvyšovať nad rámec 0,4 násobku percentuálneho nárastu funkčných platov.

 

– Osobitný účet vojakov je v deficite.  Asi polovicu  výdavkov na dávky výsluhového zabezpečenia sú hradené z kapitoly ministerstva obrany, teda zo štátneho rozpočtu.  Osobitný účet MV SR v roku 2017 hospodáril s prebytkom približne 1 mil. eur, aj ostatné osobitné účty sú prebytkové.  Ak by bolo došlo k prijatiu navrhovanej novelizácii zákona osobitný účet MV SR ako aj ďalšie účty by sa asi už v roku 2018 dostali do deficitu.

 

Objasním z akých dôvodov je osobitný účet vojakov v deficite, prečo je potrebné ho dotovať?  Je to  z dôvodu reorganizačných zmien v rokoch 2001 – 2005, kedy došlo k znižovaniu počtov vojakov (zo 46.000 vrátane VZS na 12.000 profesionálov), čím došlo k zníženiu sumy odvodov na dôchodkové poistenie. Na druhej strane došlo k zvyšovaniu počtu VD čím došlo k zvýšeniu výdavkov. Ďalej, tí ktorí mali odslúžených viac ako 15 rokov a menej ako 30 rokov sa im pre výpočet SD o polovicu zvýšil počet odslúžených rokov, čím sa zvýšili výdavky osobitného účtu vojakov.  Ďalej, z dôvodu vstupu armády do NATO došlo k vyššiemu rastu platov len vojakov, čím  v roku 2006 došlo k rastu VD o viac ako 10 %  a v roku 2007  o viac ako 20 %. Ďalším dôvodom je, že ozbrojeným silám chýba asi 4.000 vojakov čo sa prejavuje v značnom znížení odvedenej  sumy na dôchodkové poistenie atď. Uvedené skutočnosti, politické rozhodnutie (čo nezapríčinili vojaci) majú negatívny vplyv na   deficit osobitného účtu vojakov. Osobitné účty ostatných ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov sú od roku 2017 prebytkové a nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať.  Z uvedených dôvodov nie je osobitný účet vojakov prebytkový a je potrebné ho zo štátneho rozpočtu dotovať, čo bude trvať niekoľko rokov.

Na stav osobitných účtov majú vplyv aj tieto skutočnosti ktoré sa s stali v prechádzajúcich rokoch ako sú. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by potrebné ich dotovať. Odvedené odvody na starobné poistenie do SP vojakov do 30. apríla 1998 a ostatných príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov do 30. júna 2002 po vzniku osobitných účtov neboli prevedené na osobitné účty, čo predstavuje niekoľko  miliónov eur.

.- Novela zákona č. 328/2002 Z.z. z roku 2013 (zákon č. 80/2013 Z.z.) mala za cieľ znížiť výdavky osobitných účtov a zabezpečiť ich prebytkovosť a stabilizáciu, čo sa s výnimkou účtu vojakov v roku 2017 podarilo dosiahnuť. Tieto úpravy reagovali na negatívnu skúsenosť  valorizáciu VD vykonávať na základe  rast služobných platov, ktoré po vstupe do NATO vygenerovali prudký rast VD vojakov o viac ako 10% v roku 2006 a o viac ako 20% v roku 2007. Ako konštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014, prijatím novely došlo k výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov a naviazanie valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z najdôležitejších opatrení.

 

Na základe zaslaných zásadných pripomienok ministerstvom financií k novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení  z dôvodu, aby v roku 2018 boli valorizované VD ministerstvo vnútra na Legislatívnu radu vlády ktorá sa konala 17.04.2018  po rozporových konaniach predložilo návrh z ktorého vypustilo  novelizáciu § 68 ods. 1, ale s dopracovaním  ustanovenia § 143ah sa len v roku 2018 VD zvyšujú za každý skončený rok  o pevnú sumu 0,60 eur, ktorá bola štedrá. Táto zmena nestabilizovala osobitné účty ale naopak, zbrzdila ich stabilizáciu. Všetkým poberateľom výsluhových dávok  oproti poberateľom dôchodkových dávok zvýšila výšku valorizácie VD v rozmedzí od 9 eur pri 15 rokoch do 24 eur pri 40 rokoch. Invalidným, vdovským, vdoveckým a sirotským VD zvýšila o pevnú sumu  15 eur oproti  valorizácii SD  pevnou sumou o 8,40 eur a invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských ktoré boli valorizované nižšou sumou.

Pokiaľ nedôjde k novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení v roku 2019 v ďalších rokoch by sa VD asi mali valorizovať podľa § 68 ods. 16 o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanovených vo všeobecných predpisoch, čím ale pravdepodobne  môže, ale nemusí vzniknúť problém, lebo podľa novelizácii  § 82 sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o takzvanú dôchodcovskú infláciu. Uvidíme ako sa s týmto  vysporiadajú legislatívci.

Ministerka vnútra Denisa Saková dňa 13.júna 2018 pre médiá  povedala, aktuálna novela je dočasným riešením na rok 2018 preto, že MF SR malo k nej zásadnú pripomienku (aby sa valorizácia VD určovala podľa platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), osobitný účet policajtov je v prebytku, ale osobitný účet vojakov je každý rok mínusový. Preto  do budúcna chcú pripraviť taký spôsob valorizácie aby to osobitný účet vojakov uniesol. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom financií  bude pripravovať úplne nový model valorizácie VD v ktorom by boli jasne stanovené pravidlá ako sa valorizuje, aby platil na dlhšie obdobie.

Predpokladám, že  ministerka vnútra má pravdepodobne zámysel na rok 2019 a ďalšie roky novelizovať zákon 328 asi na základe nárastu funkčných, hodnostných a tarifných platov jednotlivých zložiek ozbrojencov (možno sa mýlim a hľadajú aj  iné systémové opatrenia čo zatiaľ nie je známe). Ako vieme Sociálna poisťovňa v roku 2018 zo štátneho rozpočtu bude dotovaná 255,4 mld. eur.  Z dôvodu  legislatívnych zmien vykonaných v zákone č. 328 v  roku 2013  zvýšením nároku na VD z 15 na 20 rokov, zvýšením odvodov na dôchodkové poistenie ozbrojencami z 5 na 7 % a zamestnávateľmi zo 17 % na 20 % z hrubého platu atď., osobitné účty okrem vojakov  sú asi od začiatku roku 2017  prebytkové, plusové a nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať.  Osobitný účet vojakov je potrebné dotovať najmä z dôvodov  Reo Redi v rokoch 2001-2005 (znižovaním počtu vojakov došlo k  znižovaniu odvodov na dôchodkové poistenie,  došlo k zvyšovaniu počtu poberateľov VD čím vzrástli výdavky osobitného účtu vojakov), z dôvodu vyššieho nárastu  platov vojakov po vstupe do NATO oproti nárastu platov ostatných ozbrojencov v rokoch 2006 a 2007 bola vyššia valorizácia  VD vojakov ako u ostatných VD. Z dôvodu, že chýba asi 4.000 vojakov táto skutočnosť sa prejavuje  v značnom znížení odvedenej sumy na dôchodkové poistenie čo zvyšuje deficit osobitného účtu vojakov.  Z uvedených dôvodov najmä v rezorte obrany  je potrebné prijať špecifické systémové opatrenia na stabilizáciu a znižovanie deficitu  osobitného účtu vojakov. Predpokladám, že ak nedôjde k zásadným  zmenám v stabilizácii  za súčasného stavu osobitný účet vojakov  by pravdepodobne  asi do 15 – 20 rokov mohol byť prebytkový.

Tu je ale dilema akými opatreniami dosiahnuť stabilizáciu osobitných účtov s dôrazom na účet vojakov.   Pre rok 2019 a 2020 vláda pripravuje nárast platov v štátnej službe a v službe vo verejnom                                                                                                                                                          záujme orientačne asi o 10 % ktoré sa niekoľko rokov nezvyšovali, čo je pre budúcu valorizáciu VD výhodné. Vynikajúce, ale čo ďalšie roky? Vieme, že niekoľko rokov sa platy ozbrojencov  nezvyšovali.  To by znamenalo, že v roku 2019 a 2020 by valorizácia VD bola vyššia ako valorizácia SD. Táto skutočnosť by mala vplyv na zvyšovanie výdavkov osobitných účtov ktoré by sa pravdepodobne stali deficitné.

DÔVODY  PREČO  BY  VALORIZÁCIA  VD  MALA  BYŤ  VYKONÁVANÁ  PODĽA DÔCHODCOVSKAJ  INFLÁCIE:                                                                                                                           

– Medziročný nárast spotrebiteľských cien, dôchodcovská inflácia  rovnako pôsobí na poberateľov VD, ako aj SD a na ich životnú úroveň

– Na udržanie rovnakej výšky kúpyschopnosti VD  dostatočne reflektuje, zabezpečuje dôchodcovská inflácia

– Z dôvodu nerovnakého nárastu   platov vojakov a v jednotlivých v ozbrojených bezpečnostných a záchranných zboroch  sa v roku 2013 upustilo od valorizácii VD podľa nárastu platov a od 1.7.2018 bolo stanovené valorizáciu vykonávať podľa všeobecných predpisov

– Nárast hodnostných, funkčných a tarifných platov nebol a možno ani nebude každý rok

– Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by sa mala vykonávať podľa všeobecných predpisov, čo by zabezpečilo rovnaké tempo rastu VD a SD čo by nekritizovali médiá,  čím by sa nezvyšovali rozdiely medzi priemernými výsluhovými a starobnými dôchodkami čo by prispelo k stabilizácii osobitných účtov                                                                                                                                                                                                               – Ak tempo rastu valorizácie VD bude vyššie ako tempo rastu valorizácie SD, dôjde k zvýšeniu nákladov osobitných účtov ktoré sa stanú deficitné                                                                                                       – Ak sa od roku 2019 a v ďalších rokoch budú  VD valorizované podľa dôchodcovskej inflácie  dôjde k ďalšiemu posilneniu  stabilizácie osobitných účtov  ktoré sa aj v ďalších rokoch bude zvyšovať                 – Ako konštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014, prijatím novely došlo k výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov a naviazanie valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z najdôležitejších opatrení.

– Pri valorizácii VD podľa dôchodcovskej inflácie bude možné k ďalšej stabilizácii osobitných účtov  s dôrazom na účet vojakov  priebežne prijať aj ďalšie opatrenia  k nárastu  platov v zložkách ktoré majú vplyv na celkovú výšku platov príslušníkov ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov, čo prispeje k ďalšej stabilizácii jednotlivých osobitných účtov

Z uvedených dôvodov valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť  vykonávaná rovnakým  valorizačným mechanizmom, rovnakým spôsobom  ako  valorizácia dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

Z dôvodu zmeny valorizačného mechanizmu v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného  rastu  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Rovnakú zmenu odporúčam zapracovať do § 68 zákona č. 328/2002 Z. z.   o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov kde navrhujem doplniť nový odsek 18 takto:

§ 68 ods. 18  Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky,  invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské  výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ustanoveného vo všeobecných predpisoch  o sociálnom poistení  na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.

Z dôvodu urýchlenia,  zabezpečenia stabilizácie osobitného účtu vojakov je súčasne nastavený systém potrebné zmeniť, riešiť prijatím takých  opatrení ktoré aby v čo najkratšom časovom horizonte zabezpečili  jeho stabilizáciu.  Z dôvodu nezáujmu o službu v OS SR, (každým rokom sa početný stav znižuje)  je potrebné zatraktívniť, zvýšiť prestíž zamestnania profesionálneho  vojaka zvýšením záujmu o túto službu. Je to možné dosiahnuť aj väčším nárastom platov  ako je avizované  10 % zvýšenie v štátnej a verejnej službe. Možno aj  úpravou jednotlivých zložiek ktoré majúcich vplyv na nárast celkového platu vojakov. Zlepšením podmienok pre službu v OS SR atď. Vykonanie takýchto a ďalších  opatrení prispeje k zatraktívneniu služby vojakov a k naplneniu chýbajúcich asi 4.000 vojakov, čím dôjde k zvýšeniu odvodov na dôchodkové zabezpečenie ktoré prispeje k stabilizácii osobitného účtu vojakov. Takéto opatrenia prispejú k  zvýšeniu záujmu o službu v OS SR, ako aj k stabilizácii osobitného účtu vojakov. V súčasnosti ministerstvo obrany posudzuje  dve varianty ako tento stav riešiť. Niektoré z uvedených opatrení k stabilizácii osobitného účtu vojakov je možná diferencovane vykonať aj  v jednotlivých ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zboroch aj keď valorizácia v roku 2019 a v ďalších rokoch by sa vykonávala podľa dôchodcovskej inflácie.

Uvidíme akú novelizáciu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, aké opatrenia pre valorizáciu VD  a stabilizáciu  osobitných účtov v roku 2019 a pre ďalšie roky  pripravuje ministerka vnútra Denisa Saková prijať.  Bolo by vhodné, aby sa do avizovanej prípravy novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov  zapojili  občianske združenia so vzťahom k ozbrojeným silám, najmä Klub generálov SR, Zväz vojakov SR, Vojenský veterán Bratislava a ďalšie, ako aj APVV.

Spracoval:

Dr. Milan Kolen
člen VVB a člen sociálnej komisie ZV SR

 

14 Komentárov na Valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2019:

 • Nuž, chystá sa na nás všetkých VD aj SD od budúceho r. 2019, 10 % -- tné (?) zdraženie energií, ako aj ďalších spotrebných položiek tovarov a služieb spadajúcich do spotrebiteľského koša: ( dôchodcovskej inflácie -- t.j. medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ).Medializovaný predpoklad zvýšenia cien energií na európskej -- resp. svetových burzách by malo byť tohoto roku vyššie o cca 30 %.Snáď aj to bude dostatočne povšimnutia hodný fakt pre kompetentných silových rezortov pripravujúcich návrhy, či legislatívu do schvaľovacieho procesu parlamentu k tu diskutovanej problematike valorizácie VD.

 • Ku Štefanovi aj k Mirovi:
  Či tak, alebo opačne, valorizovať každopádne treba- to vyplýva zo zákona. No a to , či o toľko, alebo o viac, či menej percent, je už na uvážení “dôležitých osôb”, ktoré nič nerobia, len v parlamente hlasujú, podľa mňa, len o hopvadinách. Či?

 • Už tak, či onak,
  malo by to byť na štátnych inštitúciách, aby zabezpečili, aby nedošlo k nivelizácii aj VD-dôchodkov — t.j. k zníženiu každoročnej kúpnej sily VD dôchodcov voči inflácii za domácnosti dôchodcov, ako sa to stalo už stalo v r. (od r. 2012 — 2017, kedy bola v priebehu 6 kalendárnych rokov valorizácia VD za 15 odslúžených rokov v služobnom pomere príslušníkov u časti zo všetkých výsluhových dôchodcov 3 krát praktická “nula”./r. 2012, r. 2016 a v r. 2017/).U ďaších VD iba o pár éur viac…
  http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726 … ÚS SR sa už k nivelizácii dôchodkov vyjadril.A to v prospech dôchodcov.

 • Ak by v tomto roku prešiel vládou navrhnutý mechanizmus (0,4 * percentuálny rast platov atď.) navrhnutý na roky 2018, 2019 a 2020, tak budúcoročná valorizácia by pri priemernej výške VD 806 € predstavovala 1,2€ za každý obslúžený rok. Pre VD čo odslúžil 25 rokov a má priemerný dôchodok 806€ by to predstavovalo nejakých 32€. Ak zostane zachovaný valorizačný mechanizmus len o dôchodcovskú infláciu, tak tento dôchodca dostane 21€. Upozorňujem, že k 1.1.2020 má byť opäť zvýšenie platov o 10%.

  Tak neviem či bol boj za dôchodcovskú infláciu v tomto roku ten správny krok. Pochybujem, že vláda bude pri budúcoročnej valorizácii taká ústretová a opäť navrhne valorizáciu s tým koeficientom 0,4!

 • Následné porovnanie: zverejnenie kompetentných k aktuálnemu stavu vo veci valorizácie VD v RTVS.
  Podľa ministerky vnútra SR pani Denisy Sakovej, má rezort vnútra rokovať s MF SR s cieľom nájsť čo najlepšie-najoptimálnejšie riešenie valorizácie VD na viac rokov do budúcnosti.Uviedla to ministerka vnútra SR pani Denisa Saková 3.7.2018 vo večerných správach verejnoprávnej RTVS.V reportáži RTVS bolo ďalej uvedené, že navrhovaná zmena valorizačného mechanizmu výsluhových dôchodkov na základe nárastu funkčných platov, tarifných platov, prípadne hrubých platov neprešla z dôvodu všeobecného odporu (resp. takáto valorizácia VD by nebola akceptovaná širokou dôchodcovskou verejnosťou 46 tisíc výsluhových dôchodcov) a to z dôvodu, že výsluhové dôchodky valorizované na základe FP, TP, HP, by neboli valorizované každoročne.Čo by nebolo cieľom novely zákona č. 328/2002 Z.z. k valorizácii výsluhových dôchodkov.Prvý raz od roku 2012 bola v médiách a to vo verejnoprávnej RTVS tiež uvedená minuloročná minimálna výška valorizácie výsluhových dôchodkov za 15 odslúžených rokov a to 0, 28 eura, čo bolo prakticky “0” eúr.(z parafrázovaného a tiež viac, menej citovaného vyjadrenia sa kompetentných a redaktorom v TV).
  náväzný link /komentár 30. augusta 2018 v 10:51/-presunutie prebytkov peňazí z osobitných účtov do štátneho rozpočtu: https://www.bezpzlozky.eu/2017/11/valorizacia-vd-v-rokoch-2018-az-2021/#comment-15701
  Podľa komentára z 8. októbra 2018 o 7:27 -- v tejto rubrike (“Dňa 13.júna 2018 ministerka vnútra pre médiá povedala, že začne pripravovať novú valorizáciu výsluhových dôchodkových dávok na rok 2019 a na ďalšie roky”.) toto tvrdenie ministerka vnútra SR pani Denisa Saková v RTVS 3.7.2018 prezentovala podľa publikovaných informácii opakovane a verejne…

 • K nižšie navrhovaným zmenám valorizácie vojenských výsluhových dôchodkov na rok 2019 (pani Bartko a Kolen) som si dovolil urobiť taký malý prepočet. Podklady som čerpal z Výročnej správy VÚSZ za rok 2017. Tam sa uvádza, že :
  -- príjmy z poistného na výsluhové zabezpečenie boli 70 288 031,72 euro.
  -- výdavky na výplatu výsluhových dôchodkov boli 145 287 717,64 euro
  -- výsluhové dôchodky poberalo 15 023 osôb
  -- priemerný výsluhový dôchodok teda bol asi 806 euro.
  Z týchto údajov sa dá vypočítať, že v roku 2019, ak by prešla tu diskutovaná zmena zákona, by sa výsluhové dôchodky zvyšovali o 2,6 % . No najmenej by to bolo o 2 %, čo by tvorilo 16,12 euro. Na porovnanie u policajtov, by z ich priemerného výsluhového dôchodku asi 647,45 € tvorili 2 % -- 12,94 euro. Civilné starobné dôchodky majú od 1.1.2019 stanovenú minimálnu valorizačnú pevnú sumu 8,70 eura.
  Samozrejme, že navrhovaná zmena zákona č. 328/2002 Z.z., by priniesla poberateľom výsluhových dôchodkov štedrú valorizáciu, no kde nato zobrať peniaze, keď rozdiel medzi príjmami a výdavkami na predmetnom účte VÚSZ bol v roku 2017 asi mínus 75 miliónov euro ? Predpokladám, že podobný rozdiel bude aj v roku 2019 ! Pritom návrh štátneho rozpočtu na rok 2019 už bol v hrubých rysoch schválený a asi s takouto výškou valorizácie výsluhových dôchodkov nepočíta ! Śkoda.

 • Dňa 13.júna 2018 ministerka vnútra pre médiá povedala, že začne pripravovať novú valorizáciu výsluhových dôchodkových dávok na rok 2019 a na ďalšie roky. Od tejto doby intenzívne pracujem na danej veci. Dňa 30.8.2018 som na web zavesil základný článok ktorý na základe získaných informácií, postupne upravujem, doplňujem a rozširujem o získané poznatky.

  Plne súhlasím a akceptujem právny názor JUDr. Bartka, ako aj názory ďalších ktoré vo veci sú zapracované. V texte základného článku, ako aj v návrhu znenia § 68 ods. 16, respektíve 18 som do dnešnej doby vykonal štyri úpravy čo nie je konečný návrh. Svoje podnety som zaslal kompetentným ministrom s dôrazom na gestora zákona č. 328 ako aj ďalším kompletným ministrom a očakávam od nich svoje stanoviská na ktoré priebežne reagujem. Predpokladám, že pravdepodobne pripravená novela zákona č. 328/202 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov do medzirezortného pripomienkovania bude zaradená niekedy v januári -- februári 2019. Ak bude potrebné včas k nej spracujem hromadnú pripomienku a zároveň porosím oj jej podporu VD a ich rodinných príslušníkov čo včas na tomto webe zverejním.

 • Nemožno jednoducho prevziať právnu úpravu minimálnej dvojpercentnej valorizácie dôchodkových dávok zo všeobecného systému sociálneho poistenia, pretože ide o iné dôchodky (napr. vznik nároku – nárok na VD vznikne na základe existencie a uplynutia iných skutočností ako pri vzniku nároku na SD, výpočet základu pre VD, výšky VD, výplata VD, atď.) na rozdiel od výsluhových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia.
  Aby sa valorizácia výsluhových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia ešte viac priblížila valorizácii dôchodkových dávok vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia je potrebné doplniť ešte právnu úpravu o minimálnej valorizácii výsluhových dávok rovnakým percentom ako vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, avšak z priemeru príslušnej výsluhovej dávky, a nie z priemeru príslušnej dôchodkovej dávky. A na tento účel nie je potrebné pripájať nový odsek 18, pretože postačuje v § 68 odsek 16 právnu úpravu nahradiť novým znením, ktorý zabezpečí to, čo očakávame, teda valorizáciu výsluhových dávok podľa všeobecného systému sociálneho poistenia a aj minimálnu valorizáciu výsluhových dávok podľa rovnakých percent ako vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.
  A na tento účel je potrebné v zákone č. 328/2002 Z. z. vykonať napríklad takúto zmenu:
  „V § 68 odsek 16 znie:
  (16) Od 1. júla 2019 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku policajta alebo profesionálneho vojaka vykázaného príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.“.

 • Úlohou pripravovanej valorizácie VD v rokoch 2019 a v ďalších rokoch by malo byť zabezpečenie stabilizácie osobitných účtov s dôrazom na účet vojakov je možné riešiť niekoľkými spôsobmi:
  1. Rovnakým spôsobom ako je riešená vo všeobecnom systéme v zákone o sociálnom poistení (civilisti) na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o takzvanú dôchodcovskú infláciu s s garantovaným zvýšením najmenej o pevnú sumu určenú 2 % priemernej dôchodcovskej dávky.
  2. Na základe rastu tarifných, hodnostných a tabuľkových platov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov.
  3. Prípadne inými systémovými opatreniami, čo ale zatiaľ nie je známe či takýto spôsob valorizácie VD sa pripravuje.
  Z dôvodu zmeny valorizačného mechanizmu v § 82 zákona o sociálnom poistení rovnakú zmenu odporúčam zapracovať do § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov kde navrhujem doplniť nový odsek 18 takto:
  „ § 68 ods. 18 Od 1. júla 2019 sa na ďalšie obdobie výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodcovskej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý prechádza príslušnému kalendárnemu roku .“
  Z uvedených dôvodov valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť vykonávaná rovnakým valorizačným mechanizmom, rovnakým spôsobom ako valorizácia dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

 • Porovnanie:
  Pri realizovaní výpočtoch a Rozhodnutí priznávaných, vyplácaných a valorizovaných starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií je výsledkom mačko-pes v podaní Sociálnej poisťovne.Na jednej strane tieto starobné dôchodky priznané podľa zákona č. 100/1988 Zb. valorizuje systémom ako starobné dôchodky podľa zákona č. 461/2003 Zb., (ako klasické starobné dôchodky-to je len dobré), čo potvrdzuje aj vo svojich písomných Rozhodnutiach, na druhej strane týmito Rozhodnutiami o valorizácii týchto SD VYVRACIA svoje vlastné Rozhodnutia o výpočte týchto starobných dôchodkov, ktoré pri ich výpočte tieto kráti takmer o 100 %.Logika dáva: Ak sú starobné dôchodky na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií valorizované ako riadne starobné dôchodky-aj za ne považované, tak aj ich výpočet by mal byť SP realizovaný bez ich krátenia.Ináč takéhoto mačko-psa jeden človek nevymyslí…

 • Nezávidíme, porovnávame a prajeme im to, sú medzi nimi i kolegovia žijuci na Slovensku.
  Citujem: …”dojde nejdříve ke zvýšení základní výměry důchodů o 300 korun (z 9 na 10 procent průměrné mzdy) již před valorizací od ledna 2019, poté budou navýšeny důchody podle statistických indexů a průměrná valorizace bude zhruba 900 korun místo 600 korun,…”.
  .
  Celý článok:
  Důchodci si od ledna výrazně přilepší
  Českým důchodcům vzroste od ledna rekordně penze. Včetně valorizace vzrostou důchody od ledna v průměru o 900 korun měsíčně. Senioři nad 85 let dostanou navíc přidáno o tisícikorunu.
  Na konci srpna o tom na své mimořádné schůzi rozhodla Sněmovna, která zamítla senátní verzi a schválila vládní důchodovou novelu v původní verzi. Norma zvyšuje pevnou část penzí o procentní bod na deset procent průměrné mzdy, což podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) má vést ke zvýšení životní úrovně zejména důchodců s nízkými důchody.
  Penze se automaticky valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen, což schválená novela nemění. Od ledna by se tak důchody měly zvednout v průměru asi o 600 korun. Vláda chce kvůli změně složení penze všem lidem, kteří pobírají starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, přidat ještě dalších zhruba 300 korun.
  Části seniorů se budou v budoucnu penze zvyšovat rychleji, části pomaleji než dosud.
  Od ledna by se důchody měly zvednout v průměru o 600 korun, kvůli změně složení penze vláda všem přidá ještě další tři stovky
  „Při zvyšování důchodů je celkové potřebné zvýšení důchodů podle statistických indexů rozděleno mezi základní a procentní výměru. Když bude základní výměra vyšší, pak její zvyšování (aby činila 10 procent průměrné mzdy po meziročním růstu – pozn. redakce) spotřebuje větší část celkového zvýšení důchodů, než kdyby byla základní výměra jen devět procent průměrné mzdy, a na procentní výměru bude určena o něco menší částka,“ vysvětlila mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.
  Změna poměru mezi základní a procentní výměrou tak podle ní povede k valorizacím procentních výměr důchodů o desetiny procent, 0,1 až 0,2 procenta nižším proti stavu, kdy by základní výměra zůstala na úrovni devíti procent. Naopak zvýšení základní výměry důchodů bude vždy o několik desetikorun vyšší.
  Protože navýšením základní výměry na 10 procent vzrostou všechny důchody a tím se zvýší základna, ze které se určí částky valorizace (stejné procento navýšení z vyššího základu), bude pro převážnou část důchodů navýšení v budoucnu vyšší než podle současných pravidel, kdy je základní výměra důchodu 9 procent.
  Valorizace u vyšších penzí může být nižší
  „V některých případech vysokých důchodů, orientačně důchody 20 tisíc korun a vyšší, může nižší růst procentní výměry převýšit vyšší růst základní výměry a tyto důchody by měly valorizaci o několik korun nižší,“ sdělila Právu Eckhardová.
  Nemělo by však k tomu docházet každý rok.
  „Záleží na konkrétních parametrech statistických indexů, realističtější je scénář, že důchody všem porostou o jednotky korun rychleji,“ uvedla mluvčí.
  „Podle přechodného ustanovení dojde nejdříve ke zvýšení základní výměry důchodů o 300 korun (z 9 na 10 procent průměrné mzdy) již před valorizací od ledna 2019, poté budou navýšeny důchody podle statistických indexů a průměrná valorizace bude zhruba 900 korun místo 600 korun, jak by vycházela bez navýšení základní výměry. Všichni příjemci důchodu tak na tom budou v lednu 2019 lépe,“ shrnula Eckhardová.
  Ministryně Maláčová chce do budoucna v souladu s programovým prohlášením vlády prosadit dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující ve fyzicky náročných profesích.
  „Vláda měla do konce letošního roku projednat varianty řešení. Širším cílem je potom potřeba zabývat se postavením žen v rámci důchodového systému, zejména těch, které vychovaly děti,“ odkryla pro Právo své další priority Maláčová.
  Co vše ovlivní růst důchodů
  Jaká opatření tedy ovlivní lednovou valorizaci a z jakých konkrétních čísel bude vycházet?
  Valorizace zahrne podle každoročního zákonného mechanismu 100 procent růstu cen za období červenec 2017 – červen 2018, tj. 2,6 procenta měřeno indexem spotřebitelských cen.
  • Valorizace také zahrnuje polovinu růstu reálné mzdy v roce 2017, což je podle ministerstva práce polovina ze 4,2 procenta, tedy 2,1 procenta.
  • To znamená, že penze se při zohlednění růstu cen a mezd budou od ledna 2019 valorizovat o 4,7 procenta.
  • Průměrný samostatně vyplácený starobní důchod v červnu 2018, z jehož výše se stanovují konkrétní částky valorizace, dosahoval 12 386 korun.
  • Ke každoroční valorizaci v lednu 2019 ale navíc proběhne navýšení základní výměry z 9 procent průměrné mzdy na 10 procent průměrné mzdy, tento průměrný samostatně vyplácený starobní důchod se proto zvýší o 300 korun na 12 686 korun.
  • Takto zvýšený průměrný starobní důchod se poté podle statistických indexů zvýší o výše uvedených 4,7 procenta (2,6 + 2,1 %), tj. cca 600 Kč. Celkové zvýšení průměrného důchodu bude tedy zhruba 300 + 600 Kč = 900 Kč.
  • Základní pevná výměra důchodu je stejná pro všechny a letos činí 2700 korun. Od ledna se podle konečných údajů, které Právu poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí, má celkem zvýšit o 570 korun na 3270 korun.
  • V procentní výměře se odráží zásluhovost, tedy výše výdělků a odpracovaných let. Tato výměra mírně oslabí, což se v dalších letech promítne do valorizací. Od ledna se procentní výměry důchodů zvýší o 3,4 procenta.
  • U průměrného sólo vypláceného starobního důchodu dosáhne zvýšení částky 900 korun (tj. 570 Kč zvýšení základní výměry a 330 Kč zvýšení procentní výměry).
  • Důchodcům, kteří k prosinci 2018 dosáhli věku 85 let a více, bude od lednové splátky zvýšen důchod o dalších 1000 Kč, dalším starším příjemcům důchodu od prvního měsíce po dosažení věku 85 let.
  • Stát bude nadále zvyšovat penzi lidem, kteří dosáhnou 100 let, a to o dva tisíce korun měsíčně.

 • Pre úplnosť a lepšiu orientáciu v príspevkoch-článkoch prikladám do tejto rubriky tiež link na prechodné ustanovenie § 143 ah zákona č. 328/2002 Z.z. a jeho odseky, vrátane odseku 5 : http://www.epi.sk/zz/2018-190… prevzaté z rubriky tohoto webu: Návrh 328/2002 dôchodky 2018.

 • Porovnal som z úvodného článku p. Dr. Milana Kolena.V zákone č. 328/2002 Z.z. v § 68 ods. 16 a odporúčaný na zapracovanie nový odsek 18 sa aspoň mne javia dosť podobne:
  “Z dôvodu zmeny valorizačného mechanizmu v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Rovnakú zmenu odporúčam zapracovať do § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov kde navrhujem doplniť nový odsek 18 takto:
  § 68 ods. 18 Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”.
  Porovnal som to s doteraz platným a účinným § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z.z… (§ 143 ah ods. 5)
  (16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.
  .
  Z posledného Rozhodnutia MV SR sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobný úrad odbor sociálneho zabezpečenia z jeho Odôvodnenia vyplýva, že pri zvyšovaní priznaného a vyplácaného výsluhového dôchodku od 1. júla 2018 OSZ MV SR vychádzal z prechodného ustanovenia § 143 ah ods. 1 zákona č. 328/2002 Z.z.,… t.j. pri odporúčanom zapracovaní § 68 ods. 18 by musel byť § 68 ods. 16 najskôr zo zákona č. 328/2002 Z.z. vypustený, ako je nateraz aj v § 143 ah ods. 5.(?…) Práve s týmto by sa najskôr museli popasovať legislatívci.Prípadne som si to nie celkom správne vysvetlil…

 • Precízne a kvalitne spracovaný článok p. Dr. Milan Kolen.Je potrebné dúfať, že rokovanie MV SR (ministerky vnútra p. Denisy Sakovej) s MF SR bude minimálne tak úspešné, ako bola posledná tohtoročná valorizácia VD k 1. júlu 2018.Pre náväznosť článkov a komentárov v nich prikladám:
  .
  https://www.bezpzlozky.eu/2017/11/valorizacia-vd-v-rokoch-2018-az-2021/#comment-15701

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: