Vyberte stranu

Priatelia, dávame do pozornosti návrh novely zákona o ozbrojených silách SR, ktorý bol zverejnený na portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu začalo 17.10.2018 a končí 8.11.2018. K návrhu sa môže po bezplatnej registrácii cez portál vyjadriť aj každý občan či organizácia. Čo návrh novely prináša? Obdobne ako v prípade zákona o policajnom zbore, novela zákona o ozbrojených silách SR prináša pre „nevojakov“ zákaz používať vojenskú rovnošatu alebo odev, ktorý by mohol byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou. Výnimku môže udeliť ministerstvo obrany.

Porušenie zákazu bude priestupkom sankcionovaným pokutou do 500€. Zmysel novely je jasný a ťažko mu čo do základného princípu niečo vyčítať. Diabol sa však ako obvykle skrýva v detailoch. Čo bude považované za odev zameniteľný s vojenskou rovnošatou ukáže až rozhodovacia prax v priestupkových konaniach. Ako sa novela dotkne reenactmentu, airsoftu a pod.? Vojenskú rovnošatu definuje Výnos MOSR zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL a považuje sa za ňu aj tzv. poľná rovnošata, ľudovo maskáče. Do ľudskej reči prerozprávaný, tento návrh hovorí, že akékoľvek maskáče, ktoré by mohli byť zameniteľné s maskáčmi, ktoré aktuálne používajú OSSR, je nevojakom zakázané používať pod pokutou do 500€. Kde je hranica, aké maskáče by ešte mohli byť zameniteľné a aké už nie ale zákonodarca nepíše a posúdenie ostane na úvahu vojenskej polície pri šetrení priestupku.

Domnievame sa, že na rozdiel od zákona o policajnom zbore je v prípade tohto zákona potrebné presnejšie definovať „odev zameniteľný s vojenskou rovnošatou“, keďže vojenské maskáče sú veľmi populárne aj ako civilný odev. Inak budeme mať v zbierke zákonov len ďalší predpis, ktorý vyvoláva viac otázok ako dáva odpovedí.

Rozhodujúca pasáž návrhu:
㤠17a
Zákaz používať označenie ozbrojených síl, vojenskú rovnošatu a identifikačnú kartu
(1) Zakazuje sa inej osobe ako vojakovi na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky, na motorovom vozidle a v ústnom vyhlásení používať označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ vo všetkých gramatických tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a veľkosti písmen alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením.
(2) Ak osobitné predpisy neustanovujú inak zakazuje sa inej osobe ako vojakovi používať vojenskú rovnošatu alebo odev, ktorý by mohol byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou; rovnako sa zakazuje inej osobe ako vojakovi používať identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá by mohla byť zameniteľná s identifikačnou kartou.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané s písomným súhlasom ministerstva obrany.

§ 17b
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz
a) používať označenie „ozbrojené sily Slovenskej republiky“, „ozbrojené sily SR“ alebo „OS SR“ (§ 17a ods. 1),
b) používať vojenskú rovnošatu alebo odev, ktorý by mohol byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou alebo identifikačnú kartu alebo kartu, ktorá by mohla byť zameniteľná s identifikačnou kartou (§ 17a ods. 2).
(2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 500 eur.
(3) Priestupky podľa odseku 1 objasňuje Vojenská polícia.
(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.31b)“