Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení priatelia,

všetci vieme, že pôvodný zák. č. 100/1988 Zb., ustanovenie § 174 vôbec neobsahoval. Ten tam bol až dodatočne nainštalovaný zákonom FZ ČSFR č. 235/1992 Zb., ktorý zároveň zrušil platnosť I. a II. pracovnej kategórie do termínu31.12.1992 (v ČR platí dodnes). Lenže toto inkriminované ustanovenie § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení, sa v dôsledku vývoja dôchodkového zabezpečenia na Slovensku 7x menilo. Po rozdelení ČSFR právny vývoja bol na Slovensku takýto:

– zák. NR SR č.  59/1993 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do  termínu 31.12.1993

– zák. NR SR č.  71/1994 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do  termínu 31.12.1994

– zák. NR SR č. 365/1994 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1995

– zák. NR SR č. 308/1995 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1996

– zák. NR SR č. 376/1996 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1997

– zák. NR SR č. 376/1997 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1998

– zák. NR SR č. 355/1999 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1999

     Chcem len naznačiť, že mnohí z Vás nosili uniformu a odchádzali Ste do civilu v rokoch 1992 až 1999. To znamená, že v rozhodnom čase ešte vôbec nebol vydaný zák. NR SR č. 355/1999 Zb., ktorý na Slovensku naposledy posúval hranicu skončenia pracovných kategórií až do 31.12.1999.  Pre Vás v tom čase však platil niektorý z vyššie uvedených zákonov. Sociálna poisťovňa vytrvalo tvrdí, že Vaša služba mala trvať do 31.12.1999. Vy Ste ale predsa nemohli predpokladať, že zákon č. 100/1988 Zb., ktorý platil asi 15 rokov a za ten čas sa viackrát mení, teda aj po Vašom odchode z ozbrojených zborov a z tohto dôvodu máte na to dôchodkovo doplácať? Zostať ukrátený? V čase, keď odišiel vojak z povolania do civilu (len ako príklad uvádzam zák. č. 355/1999 Z. z., nebol ešte v platnosti – platný a účinný bol až odo dňa 22.12.1999) a preto sa čudujem, prečo takýto neférový argument Sociálna poisťovňa často používala voči mnohým z Vás a práve kvôli tomu Ste prehrávali súdne spory. Na základe upozornenia dvoch úspešných kolegov z MV SR, bolo nimi prezentované aj nenápadné ustanovenie § 175g zák. č. 100/1988 Zb. ktoré výrazne dopomohlo zvrátiť doterajší postoj Sociálnej poisťovne a napokon vyhrať súdne spory. Rovnako som tento argument použil i ja a – boli sme úspešní.

Pre objektívnosť si dovolím presne citovať § 175g zák. č. 100/1988 Zb.

(1)

Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške nebolo právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, o nároku na dôchodok a o jeho výške sa rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3)

Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške bolo právoplatne skončené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, na žiadosť občana sa o nároku na dôchodok a o jeho výške rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

     Vážení priatelia, ak Ste mali identický problém so Sociálnou poisťovňou a súd Ste prehrali, nezostáva Vám nič iné, ako dôchodkové konanie na Sociálnej poisťovni znovu otvoriť a požiadať ju o vydanie nového rozhodnutia. Držím Vám palce.

P.S. V prílohe Vám posielam rozsudok KS v Trenčíne, kde jasne a zrozumiteľne je uvedené, že platí ten zákon, počas ktorého bol vojak z povolania prepustení do zálohy.

— 

S priateľským pozdravom
 bývalý vojak z povolania, absolvent VSOŠ RVD Martin
 
    JUDr. Marián  Ď U R I N A, advokát
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
          SLOVENSKÁ REPUBLIKA


e-mail:   durinaadvokat@gmail.com

MOBIL: ++421 905 405 381
Tel.č.: ++421 2 4425 4200

Česká republika

  
 ČASOD: Úcta a rešpekt k tradícii, tvorivosti a skutočným hodnotám.

  FORTIS CADERE, CEDERE NON POTEST.

12 Komentárov na Nefér postupy Soc.poistovne voči VD:

 • Podľa článku p. Jozefa Kotuliča aktuálny kalendárny mesiac na výplatu 13. dôchodku pri súbehoch dôchodkov je mesiac december.
  http://doko.blog.portal.sk/detail-13.-d%C3%B4chodok-v-decembri-2020-ako-jedna-socialna-davka--pre-kazdeho-d%C3%B4chodcu--ale-v-r%C3%B4znej-vyske.-.html?a=bc6cf06e6cfab4e6d8d074b1d607fea1

 • p. Dubeň

  ďakujem za informácie, len ma zaujímala tá skutočnosť, či sa to bude týkať aj VD s priznaným SD. Viem že je to v jednom odstavci aj s dôchodkami priznávanými z cudziny a z 2 piliera. Ale to neviem či sa to týka len 2 piliera, preto som sem napísal.
  Ja mám v rozhodnutí o priznaní starobného dôchodku zo dňa 4.6.2020 uvedené:
  Do úhrnu dôchodkových príjmov sa Vám započítala suma starobného dôchodku a suma výsluhového dôchodku vyplácaného z osobitného systému sociálneho zabezpečenia.
  Celkovo ste získali 38,9454 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ktoré Vám bolo zhodnotené na určenie sumy starobného dôchodku. Uvedenému obdobiu zodpovedá suma starobného dôchodku zvýšená na sumu minimálneho dôchodku 368,00.
  Keďže úhrn Vašich dôchodkových príjmov je vyšší ako suma starobného dôchodku zvýšená na sumu minimálneho dôchodku, patrí Vám starobný dôchodok v sume uvedenej vo výroku rozhodnutia.
  z toho dôvodu mi bol priznaný starobný dôchodok vo výške 270€ aj s valorizáciou.
  Takže celkové obdobie odpracovaných rokov bolo započítané z oboch systémov.
  Pekný deň prajem

 • Pre Marián TT:
  Pán kolega,
  Ústavný súd rozhodol v podaní PL.ÚS 9/2018 z 1.3.2018 o nesúlade zákona č.140/2015 Z.z. , ktorý novelizuje zákon č.461/2003 Z.z. (zákon bol opätovne prijatý po vrátení prezidentom SR). Konkrétne bol namietaný nesúlad §82 ods.2 zákona o sociálnom poistení (suma minimálneho starobného dôchodku sa znižuje pre sporiteľa podľa osobitného predpisu t.j. zákon č.43/2004 Z.z.). Ešte nie je zverejnené plné znenie rozhodnutia ÚS SR vo veci, ale predpokladám, že to pre poberateľov výsluhových dôchodkov (a súčasne starobných dôchodkov) nič nemení na status quo. Ale každý kto sa domnieva, že sa ho to týka môže požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočet v súvislosti s nálezom ÚS SR v tejto veci.
  Teoreticky môže výsluhový dôchodca poberať starobný dôchodok vyšší ako minimálny dôchodok, môže poberať starobný dôchodok nižší ako je minimálny dôchodok, navyše môže poberať starobný dôchodok (nižší alebo vyšší ako je minimálny dôchodok) aj v kombinácii s dávkou z II.piliera.
  x
  Zaujímavá je však iná vec. Podľa ods.4 písm. c) §82b zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení sa za obdobie poistenia na účely minimálneho dôchodku počíta aj poistenia získané v cudzine a skúste hádať ako je to s poistením v osobitnom systéme.

  x
  Autor príspevku pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Poznáme medzi nami VD-SD množstvo individuálnych prípadov, kedy výsl. dôchodca nemá celkovo až 30 r. dôchodkového poistenia (VD+SD).Chýba mu pár mesiacov, prípadne 1-5 rokov do 30 r.(v kategóriách funkcií stačí 25 r. dôchodkového poistenia).Je tiež rozdiel, či má ku VD pripočítané kvalifikované roky dôchodkového poistenia -- drvivá väčšina z nás, alebo nekvalifikované roky dôchodkového poistenia (napr. civilní poistenci z úradu práce do r. 2004 a pod…).Starobný dôchodok krátený o cca 92 eur (+-) by sme podľa Dohovoru č. 128 mali mať krátený tiež všetci tí, ktorý SD máme priznaný podľa zák. č. 100/1988 Zb. §174.
  Zaujímavé na tom je, že krátenie minimálneho dôchodku podľa ÚS SR pre ľudí v 2. pilieri je protiústavné, ale krátenie SD podľa Dohovoru č. 128 pre nás už podľa Rozhodnutia Ústavného súdu SR protiústavné nie je.(v tomto duchu o tom už bolo písané aj na týchto web stránkach).

 • Krátenie minimálneho dôchodku pre ľudí v 2. pilieri je protiústavné

  Časť novely zákona o sociálnom poistení, ktorá v roku 2015 zaviedla inštitút minimálneho dôchodku, je v rozpore s Ústavou SR. Ide o ustanovenie, ktoré kráti minimálny dôchodok ľuďom sporiacim si v druhom dôchodkovom pilieri. Rozhodol o tom v stredu Ústavný súd (ÚS) SR.

  Napadnuté ustanovenie spôsobilo, že dôchodcovia sporiaci si v druhom dôchodkovom pilieri majú oproti dôchodcom nesporiteľom nárok len na zníženú sumu minimálneho dôchodku. ÚS v tejto veci dospel k záveru, že napadnuté ustanovenie spôsobuje rozdielny prístup k dôchodcom sporiacim si aj v druhom pilieri a dôchodcom nesporiteľom, čo predstavuje porušenie zákazu diskriminácie v prístupe k právu na primerané hmotné zabezpečenie.

  „Podľa názoru Ústavného súdu voľba občanov zabezpečiť si príjem v starobe prostredníctvom dôchodkového sporenia v druhom pilieri je možnosť daná štátom a pokiaľ štát túto voľbu pri posudzovaní sumy minimálneho dôchodku znevýhodňuje, dopúšťa sa tým porušenia zásady rovnosti a spôsobuje ujmu tej časti dôchodcov, ktorá sa rozhodla toto právo využiť,“ uviedol pre novinárov predseda ÚS Ivan Fiačan.

  Novelu na ÚS opakovane napadla skupina poslancov. Sporné ustanovenie už bolo predmetom konania ÚS, ten však vo februári 2017 návrh zamietol z procesných dôvodov. ÚS vtedy chýbali traja nevymenovaní sudcovia a pri hlasovaní v pléne sa nedosiahla potrebná väčšina hlasov za alebo proti návrhu sudcu spravodajcu.

  Tak som zvedavý, či sa toto krátenie bude týkať aj starobných dôchodcov, ktorí poberajú VD. Mne nebol priznaný minimálny dôchodok, z dôvodu poberania VD, starobný dôchodok mi bol skrátený o 92 € oproti minimálnemu, ktorý mi priznali za odpracované roky.

 • Výročná správa Sociálnej poisťovne za rok 2019.

  V Národnej rade SR minulý mesiac odznela Výročná správa Sociálnej poisťovne za rok 2019. Zo správy vyberám niektoré údaje, ktoré naznačujú „úspešnosť“ činnosti SP.
  x
  Mnohí z nás (poberateľov výsluhových dôchodkov alebo čakateľov) sa v minulosti ocitli alebo v budúcnosti ocitnú v pozícii žiadateľov o dôchodkové dávky od Sociálnej poisťovni. Často sme v stave, že sme presvedčení, že nám dávka patrí od skoršieho termínu než bola priznaná alebo vo vyššej sume. Nie každý si podá včas žiadosť o priznanie , prehodnotenie dávky a nie každý potom podá odvolanie voči rozhodnutiu SP na druhostupňový orgán. A z tejto množiny nie každý hľadá spravodlivosť na príslušnom krajskom súde alebo dokonca na Najvyššom súde SR či Ústavnom súde SR. A to nehovorím o európskych právnych inštitúciách.
  x
  A teraz sa vrátim späť k číslam z výročnej správy SP za rok 2019.
  -- generálny riaditeľ SP obdržal (ako druhostupňový odvolací orgán) 3.779 odvolaní
  -- príslušné krajské súdy SR riešili 245 žalôb voči SP
  -- generálny riaditeľ SP vydal 3.546 druhostupňových rozhodnutí a z tohto počtu v 2.658 prípadoch potvrdil pôvodné rozhodnutie SP a v 868 prípadoch rozhodnutie SP zmenil, zrušil a vrátil späť
  -- na príslušných krajských súdoch bolo v roku 2019 ukončených 157 sporov a na NS SR 39 sporov
  -- proti rozsudku krajského súdu podali účastníci konania na NWS SR 17 kasačných sťažností a SP podala 10 kasačných sťažností
  -- SP prijala 425 sťažností voči jej postupu
  -- SP riešila 13 žiadostí fyzických osôb o náhradu škody za nesprávny úradný postup a všetky boli zamietnuté
  x
  Tieto údaje z výročnej správy boli (podľa mňa) podávané s cieľom zamedziť poznaniu o kvalite práce SP lebo neobsahujú čísla o úspešnosti SP v odvolacom konaní, v súdnych sporoch a oprávnenosť podaných sťažností.
  x
  Preto dopĺňam tieto údaje o nasledujúce čísla:
  -- zo skončených 157 sporov na krajských súdoch bolo zrušených 46 rozhodnutí SP (29,3 %)
  -- v roku 2019 Najvyšší súd SR vyhovel kasačným sťažnostiam v 23 prípadoch (niektoré boli z predchádzajúcich rokov)
  -- z 261 sťažností vybavených ústredím SP obsahujúcich 286 bodov bolo 75 bodov opodstatnených (26,2 %)
  -- z mne dostupných zdrojov riešil v roku 2019 NS SR 34 sporov z toho bola SP neúspešná v 11 sporoch ( z toho 12 výsluhových dôchodcov a SP bola neúspešná v 4 prípadoch)

  V roku 2020 som zaznamenal vzrastajúci počet prípadov neúspešnosti SP v konaní pred súdmi SR a týka sa to hlavne výsluhových dôchodcov.

  Autor príspevku pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Pre Rastislav Peržel:
  Ide o podanie NS SR z decembra 2016 vo veci vyslovenia nesúladu §60 ods.2 a §255 ods.5 zákona č.461/2003 s Ústavou SR. V podstate šlo o to, že NS SR pri rozhodovaní o nepriznaní invalidného dôchodku zo strany SP výsluhovému dôchodcovi, dospel k názoru, že uvedené ustanovenia ho diskriminujú. SP mu do doby poistenia nezapočítala roky služby a kedže nešlo o starobný dôchodok nepostupovala ani podľa Dohovoru č.128. Takže výsluhoví dôchodcovia musia v civilnom sektore začať od nuly ako keby nepracovali (len slúžili).Uvidíme, čo bude v odôvodnení zamietnutia návrhu Najvyššieho súdu SR.

 • Dnes padlo rozhodnutie ustavneho sudu https://www.hlavnespravy.sk/neverejne-zasadnutie-plena-ustavneho-sudu-sr-21/1668873 ktore sa dotyka nasej socialnej oblasti, len ja zo znenia v clanku nie som v obraze. Vie sem niekto napisat o co sa vlastne jedna?

 • Odkaz pre Miroslav Pršala napísal: 18. januára 2019 v 6:36
  Odporúčam preštudovať stále platné:
  “Metodické usmernenie SP č. 16/2013
  Postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne v konaní o dôchodkovej dávke poistenca, ktorý vykonával zamestnanie v služobnom pomere vo funkcii zaradenej do I. a/alebo II. kategórie s prílohou”

 • Prosím o prepáčenie, ale celkom tejto otázke starobných dôchodkov nerozumiem. Odišiel som do zálohy v roku 1997 a od tej doby poberám kvazi výsluhový dochodok podľa vtedy platných predpisov. Ďalej som pracoval a za odpracovaných 15 rokov v civile mi priznala SP civilný dôchodok po dovršení vekovej hranice podľa mixu I. a II. kategórie. Preto otázka , môžem žiadať SP o dôchodok aj za dobu služby aniž by som stratil výsluhový dôchodok. Bolo by asi dobré nejaké vysvetlenie aj pre viacerých kolegov, ale ja som sa v tom určite celkom stratil. Ďakujem za prípadnú radu.

 • Ďakujem JUDr.Marošovi Ďurinovi za novú informáciu z problematiky trvania služobného pomeru k 31.12.1999. Krajský súd Trenčín len potvrdil skutočnosť , že nemožno vytrhávať súvislosti z právnej normy a rigidne trvať len na suchom gramatickom výklade zákona. Na tomto webe už boli zverejnené súvislosti z obdobných prípadov viacerými prispievateľmi, pričom klobúk dole aj pred skupinou tvorenou kolegami bývalými policajtami a príslušníkmi ZVJS, ktorí taktiež dosiahli úspech na KS Trnava a rozsudok už je právoplatný (SP sa neodvolala).
  Samozrejme týmto sa otvára cesta aj pred kolegami, ktorí sa v minulosti spokojili so zamietavým stanoviskom SP alebo príslušného krajského súdu (v praxi sociálneho zabezpečenia nie je nič nové, že právny názor súdu sa časom zmení) alebo o nič nežiadali. Takže stačí si opäť podať žiadosť o SD alebo o zmenu SD, vyzbrojiť sa novými faktami, použiť argumentáciu ktorá priniesla úspech na krajských súdoch a svojpomocne alebo prostredníctvom advokáta sa zaujímať o svoje nároky. Tieto nároky nikomu nespadli z neba a každého z nich stáli veľa obetí aj na úkor ich rodín.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Domnievam sa, že táto záležitosť a im podobné by mali byť rozhodnutím predstavenstva VVB preskúmané na základe žiadosti členov a prípadné pochybenia Slovenskej poisťovne by mali byť s pomocou VVB napadnuté. Je to vzácna príležitosť na skutočnú pomoc VVB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.