Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Rokovanie k pripravovanej valorizácii výsluhových dôchodkov 10. január 2019

btrhdr

Prezident Zväzu vojakov SR listom požiadal ministerku vnútra Denisu Sakovú a ministra obrany Petra Gajdoša o stretnutie k pripravovaným zmenám v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo rokovanie  k pripravovaným variantom legislatívnych zmien valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia  s  riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra plk.  JUDr. Ivanom Fufaľom. Rokovania sa zúčastnil prezident ZV SR pplk. v. v.  Ing. Eugen Bittera, 1. viceprezident ZV SR genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, tlačový hovorca ZV SR pplk. v. v.  Ing. Mgr. Štefan Javorík a člen sociálnej komisie ZV SR Dr. Milan Kolen, člen Vojenský veterán Bratislava. Minister obrany k rovnakej žiadosti o stretnutie zatiaľ nezaujal stanovisko.

K riešeniu pripravovaných legislatívnych zmien vo valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia Dr. Milan Kolen ministerke vnútra, ministrovi obrany, ministrovi financií a príslušným riaditeľom rezortu vnútra a obrany dva krát zaslal návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vo veci pripravovanej valorizácie dôchodkových dávok viac ako 4 mesiace  prebieha intenzívna komunikácia.

Dňa 25.12.2018 Dr. Kolen predložil odboru sociálneho zabezpečenia MV SR návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Predložil aj „Analýzu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia“, s dôrazom na stav osobitného účtu vojakov a návrhmi na jeho stabilizáciu,  ktorú mal pán riaditeľ odboru dôsledne preštudovanú a z ktorej pri rokovaní vychádzal.

Pred zahájením rokovania predstavitelia ZVSR predložili písomný návrh na vykonávanie valorizácie podľa všeobecných predpisov na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (dôchodcovská inflácia). V prípade, ak by dôchodcovská inflácia bola nízka, s garantovaním najmenej 2 % navýšenia.

V úvode rokovania riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia MVSR prítomných informoval, že bolo spracovaných 9 variant. V súčasnosti sa pracuje so 4 variantmi, v ktorých sú zapracované aj nami predložené návrhy. Z nich bude  vybratý taký návrh legislatívnej zmeny valorizačného mechanizmu, aby sním bola spokojná  čo najväčšia časť výsluhovej dôchodcovskej verejnosti.

V pracovnej diskusii boli prerokované otázky možnej valorizácie v závislosti od počtu odslúžených rokov. K uvedeným otázkam spracujem a predložím ďalšie dôvody prečo by valorizácia výsluhových dôchodkov mala byť vykonávaná nie podľa počtu odslúžených rokov, ale podľa dôchodcovskej inflácie. O tejto analýze čitateľov na webe budem informovať.

Boli prerokované niektoré otázky ďalšieho zabezpečenia  zvyšovania príjmov, znižovania výdavkov osobitných účtov  s dôrazom na pokračovanie znižovania deficitu  osobitného účtu vojakov, vykonané opatrenia od 1.1.2019 a informácie o pripravovaný zmenách v zákone o štátnej služba profesionálnych vojakov k nárastu platov.

Na základe vznesenej požiadavky riaditeľ Odboru prisľúbil, že hneď ako bude spracované konečné znenie legislatívnych zmien bude nás informovať. V prípade, ak do medzirezortného pripomienkovania budú predložené aj také návrhy na ktoré máme iný názor, spracujem k tomu hromadnú pripomienku. Ak takémuto stavu dôjde, okamžite Vás budem informovať a budem žiadať o podporu.

Spracoval 13.1.2019

Dr. Milan Kolen
člen Vojenský veterán Bratislava a člen sociálnej komisie ZV SR

7 Komentárov na Rokovanie na MV o valorizáciach:

 • Infromácia Prezídia APVV
  Utorok, 15 január 2019
  Informácia z rokovania dňa 11. 1. 2019 na MV SR
  k zvyšovaniu výsluhových dôchodkov od roku 2019

  Prezídium APVV venuje mimoriadnu pozornosť aj príprave riešeniu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“) od roku 2019 tak ako sa na tom dohodli predsedovia našich miestnych organizácii na XIII. kongrese v septembri 2018.
  K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí riaditeľ odboru informoval, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
  · aby tento nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
  · že bude riešiť toto zvyšovanie efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie,
  · aby zohľadňoval dopad na osobitné účty, vývoj t. j. každoročné zvyšovanie priemerných hodnôt výsluhových dôchodkov, zvyšovanie platov policajtov s prihliadnutím nielen na rok 2019, ale aj ďalšie roky.
  Zároveň riaditeľ odboru prisľúbil, že o aktuálnom vývoji budeme včas informovaní a budú pre nás vytvorené podmienky aj na osobné rokovania.
  S cieľom zabezpečiť predloženie návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu VD od roku 2019 nie v skrátenom legislatívnom konaní a tak, aby bola novela zákona účinná od 30. 6. 2019 zaslalo prezídium APVV ministerke vnútra SR a generálnemu tajomníkovi MV SR už dňa 19. 10. 2018 osobné listy, ktoré boli a sú zverejnené na našej web stránke.
  Dňa 11. 1. 2019 sa prezident APVV na základe pozvania stretol s riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR kde riaditeľ odboru informoval, že:
  1. v rámci rokovania zástupcov MV SR s pracovníkmi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR bol prijatý záver, že nový model valorizácie výsluhových dávok by nemal byť finančne náročnejší ako ten, ktorý by mal byť účinný od 01.07.2019, a to zvyšovanie dávok tzv. dôchodcovskou infláciou,
  2. návrh novely zákona by mal riešiť zvyšovanie VD nie iba na najbližšie roky ale v podstate na ďalšie roky bez obmedzenia termínu,
  3. zatiaľ sa upustilo od doposiaľ MV SR zásadne presadzovanej podmienky zvyšovania VD a to zvyšovania platov policajtov v príslušnom kalendárnom roku,
  4. návrh na zvyšovanie VD bol pripravený vo viacerých variantoch, pričom poskytol informácie o niektorých z nich, a to zvyšovanie napr.:
  a) V kombinácií tak, ako v rámci všeobecného systému, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore) alebo 1% z aktuálne vyplácanej sumy VD s tým, že by bolo uplatnené to čo je výhodnejšie (poznámka prezídia -- pre rok 2019 by bola pevná suma 9,00 €, pričom ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale výšku poberaného VD).
  b) V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok. Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 9,00 €, pri 16 rokoch 9,60 € atď. a ide o model, ktorý bol prijatý na prechodné obdobie roka 2018 (poznámka prezídia -- ide o návrh, ktorý zohľadňuje počet odslúžených rokov).
  c) V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 25), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,36 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok. Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 5,40 €, pri 16 rokoch 5,76 € atď. (poznámka prezídia -- ide o návrh, ktorý tiež zohľadňuje počet odslúžených rokov).
  d) Pevnou sumou pre každého VD rovnako, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku zaokrúhleného na euro hore), v tomto prípade všetci pre rok 2019 suma 9,00 € (poznámka prezídia – ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale ani výšku VD).
  5. o tom, ktorý variant bude navrhnutý do novely zákona, prípadne ak sa navrhne iný model valorizácie odlišný aj od vyššie spomenutých variant, ho bude riaditeľ informovať najneskôr do konca tohto týždňa,
  6. po schválení nového modelu valorizácie si musí MV SR vyžiadať stanovisko od všetkých zainteresovaných subjektov (silové rezorty) a následne aj od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a tak bude návrh novely predložený do legislatívneho procesu (medzirezortné pripomienkové konanie) koncom januára, resp. začiatkom februára.
  Z poskytnutých informácii a uvedených variant je zrejmé, že:
  · MF SR bude v rámci legislatívneho procesu prijímania novely zákona „trvať“ na podmienke, aby predložený návrh bol finančne „náročný“ max. na úrovni zvyšovania podľa v súčasnosti platného zákona (328/2002, § 68 ods. 16 „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“). Poznámka prezídia – táto úprava ale negarantuje minimálnu mieru valorizácie VD tak ako vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia poberateľom starobných dôchodkov.
  · Zvyšovanie VD bude v novele zákona navrhnuté na ďalšie roky v podstate bez obmedzenia termínu a nebude potrebné tieto veci riešiť každoročne.
  · V prípade hore uvedených navrhovaných štyroch spôsobov bude „zabezpečené“ zvyšovanie VD bez ohľadu na zvyšovanie či nezvyšovanie platov policajtov a už nebude potrebné presadzovať tak ako v minulosti otázku garancie minimálnej miery valorizácie VD.
  · Predložené varianty sa síce „odvíjajú“ od valorizácie starobných dôchodkov (všeobecný systém dôchodkového poistenia) ale „iba“ od spôsobu výpočtu garancie minimálnej miery valorizácie týchto dôchodkov ale nie aj od spôsobu výpočtu valorizácie týchto dôchodkov t.j. percento tzv. dôchodcovskej inflácie z každej aktuálnej dávky, ktoré je napr. pre rok 2019 2,6%).
  Prezídium APVV bezodkladne po sprístupnení informácie o konečnom prijatom návrhu na spôsob zvyšovania VD od roku 2019 bude reagovať tak, aby sme do procesu pripomienkovania mohli ešte v prípade potreby aktívne vstúpiť a to i za cenu uplatnenia zásadnej hromadnej pripomienky verejnosti, pričom o tomto budeme rokovať aj so ZV SR a ďalšími profesijnými stavovskými združeniami, s ktorými máme podpísane dohody o spolupráci, resp. ktoré sú pridruženými členmi APVV.

 • Pochopil som rozhorčenie prispievateľa predomnou (p.Dieneša), nedá sa nesúhlasiť s ním, nechcem polemizovať k tej téme iba si myslím že úvodný článok p. Kolena je o valorizácii VD ako nápraviť to, čo je skrivodlivosť na jednej časti poberateľov a spravodlivejšiemu systému. Žlč nieje dobrý radca. Nedočítal som sa v článku žeby na MV rokovali o zdaňovaní alebo trestaní VD za politický systém. Verím že sa aj my postihnutí dočkáme spravodlivosti.
  Podporujem kroky ktoré uviedol p. Kolen.
  PS: nesúhlasím s tvrdením že “Nikomu nevadí, že nemáme armádu”, “kritizuje iba gen. Vestenický”, ale myslím že tu uvedený článok a diskusia má byť o inom.

 • Ja som za zdanenie všetkých dôchodkov, aj výsluhových. Aby sa ich poberatelia zobudili, a konečne sa prestali chovať oportunisticky. Treba bojovať nie len za dôchodky, ale aj za zmenu darebáckeho a zločineckého systému. Nikomu nevadí, že nemáme armádu, ale len zopár žoldnierov, ktorí nosia na hrudi viac medailí ako vojaci generála Svobodu, ktorí prešli z Buzuluku do Prahy? Priestory, budovy a iný nehnuteľný majetok v bývalých posádkach resp. vojenských objektoch speňažili primátori týchto miest pre svoj prospech; rozpredali a rozkradli. Choďte sa, napr. pozrieť na bývalú vojenskú školu v Novom Meste nad Váhom. Zničili aj symboly spojené so SNP a iné.

  Generáli majú svoj klub, čo tam asi -- okrem osláv vysokých dôchodkov -- robia? Len jeden jediný, gen. Vestenický kritizuje súčasný stav v armáde a obrane vlasti.

  Pplk. PhDr. Michal Dieneš, CSc.

 • Ako vieme do roku 2012 stále rástli výdavky osobnostných účtov a zvyšoval sa ich deficit. Z tohto dôvodu novelizáciou zákona č. 328/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2013 boli prijaté kvalitne, účinné, efektívne systémové legislatívne zmeny ktorými postupne došlo k zvyšovaniu príjmov, znižovaniu výdavkov a ako aj k znižovaniu deficitu osobitných účtov.

  O týchto zmenách píšem vo svojej ANALÝZE ktorú zavesím na web v ktorej je všetko objasnené. Po jej preštudovaní všetko pochopíte. Ako vieme valorizácia VD bola na základe koeficientov podľa odslúžených rokov. Pre starších z vyšším počtov odslúžených rokov čo predstavovala asi 18 % poberateľov bola výhodnejšia, ale pre poberateľov z nižším počtov odslúžených rokov asi pre 78 % bola nevýhodná a pre 4 % nemala žiadny vplyv. Na základe prijatých opatrení v roku 2013 postupne dochádzalo k znižovaniu deficitu osobitných účtov. Od roku 2017 sú osobitné účty s výnimkou osobitného účtu vojakov prebierkové. Asi polovicu výdavkov na VD je potrebné dotovať z rozpočtu rezortu obrany. Z uvedených dôvodov je veľmi ťažké nájsť optimálnu variantu valorizácie VD. Lebo 7 osobitných účtov je prebytkových a osobitný účet vojakov je v hlbokom deficite. Snahou je prijať taký valorizačný mechanizmus, aby s ním bola spokojná čo najväčšia časť výsluhovej dôchodcovskej verejnosti.Po preštudovaní mojej Analýzy mnoho veci pochopíte. Analýzu bude zverejnená na webe.

 • Na rokovaní k pripravovanej valorizácii výsluhových dôchodkov (ktorá sa uskutočnila dňa 10.1.2019 na ministerstve vnútra ) ,boli v diskusii prerokované otázky možnej valorizácie v závislosti od počtu odslúžených rokov. Päť rokov sme tu mali valorizačný mechanizmus, ktorý sa riadil ” bulharským koeficientom a počtom odslúžených rokov. Na základe tohoto mechanizmu väčšina výsluhových dôchodcov pocítila skrivodlivosť a diskrimináciu na vlastnej koži. Valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom , ktoré je typicky spojené s ich vekom a to pred chudobou v starobe. Žiaľ počas piatich rokov sme mali možnosť vidieť aj valorizáciu ktorá sa pohybovala v centoch. Aj napriek pripomienkam Generálnej prokuratúry ,že:
  mechanizmus je potrebné zmeniť tak aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti.

  Tak isto aj napriek pripomienkam ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ktoré žiadalo :aby zvyšovanie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia bolo závislé od rastu spotrebiteľských cien, rovnako ako bude upravené zvyšovanie dôchodkov v systéme sociálneho poistenia.

  A napokon aj pripomienkam ministerstva financií, ktoré v pripomienke tvrdilo ,že aby zvyšovanie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia bolo závislé od rastu spotrebiteľských cien, rovnako ako bude upravené zvyšovanie dôchodkov v systéme sociálneho poistenia.

  Aj napriek týmto závažným pripomienkam, bol napokon valorizačný mechanizmus v závislosti na odslúžených rokov a nejakej ” bulharskej konštante” schválený. A preto nakoľko sme mali možnosť zažiť model valorizácie podľa odslúžených rokov , ktorý bol pre väčšinu VD diskriminačný , nie je vhodné pri tvorbe nového modelu valorizácie VD sa zaoberať počtom odslúžených rokov. Valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť vykonávaná rovnakým valorizačným mechanizmom, rovnakým spôsobom ako valorizácia dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.

 • Valorizácia dôchodkov by nemala mať nič spoločné s odpracovanými alebo odslúženými rokmi. Odslúžené roky ako aj odvody počas odslúžených rokov ,už boli smerodajné pri výpočte výsluhového dôchodku. V civilnom sektore sa nik nezaoberá kto koľko odpracoval, ale tým aby valorizácia dôchodku nebola nedôstojná a neefektívna. Päť rokov sme mali valorizaciu podľa tzv. bulharských konštánt ktorá nemala ani logiku a poškodzovala väčšinu výsluhových dôchodcov. Ako príklad valorizacia v roku 2013 po odslúženych 15 rokoch 0,37€ a po 30 rokoch 11,57€. Nechcem sa dožiť ďalšej skrivoivosti a diskriminacie na väčšine VD.

 • Ďakujem za výdrž p. Kolenovi a pochvalne sa vyjadrím aj k prezídiu o.z.ZVSR že sa interesujú.
  Je najvyšší čas, aby sa zmenil zo strany štátu postoj k valorizácii. Zmyslom valorizácie by podľa spravodlivosti mala byť čiastočná eliminácia nákladov spojených s rastom životných nákladov dôchodcov, a to v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Spôsob, akým to štát urobí, stanovuje zákon a ten je postavený tak aby sa ušetrilo na dôchodcoch ktorí zarábali menej, akoby sme nemali rovnaké žalúdky a zdražovanie plynu, elektriny, rohlíkov sa netýkala všetkých nás..
  Je do neba volajúca nespravodlivosť ak pri súčasnej valorizácii sú poberatelia z nižším počtom odslúžených rokov znevýhodňovaní oproti poberateľom výsluhových dôchodkových dávok s vyšším počtom odslúžených rokov.
  Opravte to a my, viacrokov slúžiaci to nezáviďme, buďme spravodlivejší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.