Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministerstvo vnútra v dňoch 31.1. až 12.2.2019 cez Slov-Lex   na medzirezortné pripomienkovanie pre štátne orgány, ako aj verejnosť  predložilo  návrhy na legislatívne zmeny v tomto zákone, to je na zmenu valorizačného mechanizmu ktorý by mal byť na dlhšie obdobie.

V rámci  medzirezortného pripomienkovania  štátne orgány ako aj občania spolu predložili 15  pripomienok (obyčajných a zásadných) a 3 hromadné pripomienky ktorých znenie si môžete preštudovať keď cez vyhľadávač Google napíšete LP/2019/75. K predloženým pripomienkam na MV SR od 13.2.2019 prebiehajú rozporové konania.

Na základe  Hromadnej pripomienky verejnosti predloženej Ing. Pavlom Badom, kde zástupcom verejnosti boli Dr. Milan Kolen a JUDr. Marián Ďurina  s  podporou 647 občanov a potvrdených diskusnými názormi veľkej časti poberateľov VD prezentovaných hlavne na webe: https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/rokovanie-na-mv-o-valorizaciach/ , sme dňa 15.2.2019 na Ministerstve vnútra SR obhajovali vznesenú HP na valorizáciu VD, invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských VD  v ktorej sme požadovali túto vykonávať „podľa dôchodcovskej inflácie,  alebo z 2 % z príslušného  VD“ zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov, a horských záchranárov pokiaľ by valorizácia bola príliš nízka, podľa toho čo je pre daného poberateľa VD výhodnejšie.

Na rozporovom konaní  za ministerstvo vnútra sa zúčastnili: 
-JUDr. Ján Nociar, PhD,  generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad,
-plk. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia a  
-Mgr Mária Riechbauerová zást. OBL KMV SR.

Na rozporovom konaní za verejnosť sa zúčastnili
-Dr. Milan Kolen, zástupca verejnosti a o.z.  Vojenský veterán Bratislava, vojak v.v.;
-JUDr. Marián Ďurina,  Generálny sekretár  o.z.  Česká a Slovenská obec delostrelecká.
-Ing. Ján Sovjak, PhD,  predseda OZ VMVM, vojak v.v.,
-JUDr. Karol Várady o.z. Policajt vo výslužbe a
-Ing. Stanislava Kováčik,  výsluhová verejnosť policajt.

V duchu mandátu všetci sme jednotne zotrvali na požiadavkách vznesených  v HP a  vyslovili sme názor,
ROZPOR NEBOL ODSTRÁNENÝ“.
S týmto súhlasili aj predstavitelia ministerstva vnútra. Rozpor v najbližších dňoch bude riešiť Legislatívna rady vlády.

 K predloženému návrhu zmien v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov niektoré štátne orgány  v rámci MPK predložili niekoľko pripomienok ako aj zásadných pripomienok (valorizácia by sa mala, mohla vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, návrh poškodzuje domácnosti Výsluhových dôchodcov,  požiadavky na prepočty, údaje vychádzajú  len z rezortu ministerstva vnútra, bez ostatných ozbrojencov atď.).  K uvedenému v pripomienkach orgánov, v zásadných pripomienkach a v HP verejnosti, ktorú som obhajoval,  je ministerstvo vnútra povinné vykonať rozporové konania a dopracovať  k nim požadované údaje, prepočty a zdôvodnenia ku ktorým boli vznesené  pripomienky a odstrániť rozpory vrátene našej HP, kde rozpor nebol odstránený. Ministerstvo vnútra musí obhájiť svoj predložený návrh, odstrániť rozpory, čo je ťažké,  obtiažne a zložité.  

Predpokladáme, že v najbližších dňoch sa uskutoční zasadanie Legislatívnej rady vlády, ktorá rozhodne či vznesené pripomienky a hlavne rozpory boli ministerstvom vnútra odstránené. Ak Legislatívna rada vlády dospeje k názoru, že rozpory  boli odstránené, prípadne čiastočné odstránené, až potom návrh zmien môže byť predložený na februárové rokovanie vlády. Ak legislatívna rada vlády  dospeje k názoru, že rozpory neboli odstránené, potom návrh nepôjde na februárové  rokovanie vlády a bude ministerstvu vnútra vrátený k odpracovaniu a k odstráneniu rozporov.  Alebo, pravdepodobne bude musieť dôjsť k politickej dohode dotknutých rezortov (vnútra, financií, obrany spravodlivosti atď.),   ktoré majú svojich VD a až potom bude prípadne po úprave a doplnení predložený návrh na rokovanie vlády aj vo februári, alebo neskôr.  Vzhľadom k vzniknutej situácie je len málo pravdepodobné, že znovu pre valorizáciu VD len pre rok 2019 budú prijaté nejaké prechodné ustanovenia, ako to bolo prijaté pre rok 2018. Predpokladáme, že vznesené rozpory budú nejakým spôsobom možno aj kompromismi odstránené,  aby mohli byť VD v roku 2019 a v ďalších rokoch valorizované.

Podľa môjho názoru ako aj vyjadrení  niektorých štátnych orgánov najobjektívnejšou, najschodnejšou cestou a najspravodlivejšou možnosťou je valorizáciu VD  vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá žiadnu domácnosť  VD nebude zvýhodňovať, nezvýhodňovať ani poškodzovať, čo ale v predloženom návrhu MV zatiaľ  tak nie je uvedené.

Spracoval :                                                       Dr. Milan Kolen    

                       

Zástupcovia štátnej moci
vľavo: JUDr. Ján Nociar, PhD,  generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad; vpravo: plk. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia;  
v strede: Mgr Mária Riechbauerová zást. OBL KMV SR.
Zástupcovia verejnosti
v strede Dr. Milan Kolen, zástupca verejnosti a o.z.  Vojenský veterán Bratislava, vojak v.v.;
druhý vpravo JUDr. Marián Ďurina, Generálny sekretár o.z.Česká a Slov. obec delostrelecká;
-Ing. Ján Sovjak, PhD,  predseda OZ VMVM, vojak v.v.,
-JUDr. Karol Várady o.z. Policajt vo výslužbe a
-Ing. Stanislava Kováčik,  výsluhová verejnosť policajt.

102 Komentárov na Rozporové konanie na MVSR:

 • … opačnom prípade, ak prekročí túto sumu a bude napríklad 450,10 €, výsluhový dôchodok sa bude zvyšovať o sumu 0,70 € za jeden rok doby trvania služobného pomeru (0,70*15 rokov = 10,50€ zvýšenie)…

  Ak prejde tá novela, tak už teraz je jasné, že budúci rok bude za základ valorizácie suma 0,7€ *15 rokov. Už k 31.1.2019 totiž priemerný starobný dôchodok prekročil hranicu 450€ (konkrétna suma 456,2€) a k 28.2.2019 dosiahol výšku 456,79€.

 • V Hospodársky novinách v časti HN servis 1.4.2019 bolo uvedené v okienku Jany Véghovej : “Vybraní penzisti si polepšia”
  Výsluhové dôchodky sa budú viazať na kombináciu princípov solidarity a zásluhovosti. Princíp zásluhovosti sa prejaví u tých, ktorých služobný pomer trval viac ako 15 rokov. Napríklad poberateľovi výsluhového dôchodku vo výške 500 €, ktorému služobný pomer trval 30 rokov, by – pri zvyšovaní takzvanou dôchodcovskou infláciou o 2,6 % v tomto roku – stúpol dôchodok o 13 eur. Pri navrhovanom spôsobe nárastu o pevnú sumu sa mu zvýši o 18€

  „Naproti tomu mechanizmus zvyšovania dávok invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských výsluhových dôchodkov bude rovnaký,“ približuje zmenu Danka Capáková, hovorkyňa ministerstva vnútra.

  Výsluhový dôchodok sa bude zvyšovať nasledujúcim spôsobom:
  rok 2019
  – o sumu 0,60 € za jeden rok doby trvania služobného pomeru (0,60*15 rokov = 9 € zvýšenie)
  rok 2020
  – o sumu 0,60 € za predpokladu, ak priemerná výška starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou ku dňu 30. 6. 2019 bude do sumy 450 € mesačne
  – v opačnom prípade, ak prekročí túto sumu a bude napríklad 450,10 €, výsluhový dôchodok sa bude zvyšovať o sumu 0,70 € za jeden rok doby trvania služobného pomeru (0,70*15 rokov = 10,50€ zvýšenie)
  rok 2021
  – o sumu 0,70 € za jeden rok doby trvania služobného pomeru za predpokladu, ak priemerná výška starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou ku dňu 30. 6. 2020 bude do sumy 500 € mesačne

  Pozostalostné dávky, teda vdovský, vdovecký a sirotský výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, sa budú zvyšovať nasledujúcim spôsobom:

  rok 2019
  – zvýšia sa jednotnou sumou 9 €

  rok 2020
  – zvýšia sa jednotnou sumou 9 € za predpokladu, ak priemerná výška starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou ku dňu 30.6.2019 bude do sumy 450€ mesačne
  -- v opačnom prípade, ak ju prekročí a bude napr. 450,10€, dávky sa zvýšia sumou 10€
  rok 2021
  -- zvýšia sa sumou 10€ za predpokladu , ak priemerná výška starob. dôchodku vykázaná SP ku dňu 30.6.2020 bude do sumy 500€ mesačne

 • Ak by sa udržiavala životná úroveň VD , tak sa nemuseli praktizovať kadejaké hókusy -- pokusy s prestížou ozbrojencov našej republiky. Som presvedčený ,že by neboli potrebné žiadne náborové kampane ,tie peniaze sa mohli použiť ináč. Ale nútiť niekoho robiť 25 rokov je od začiatku zlé.Takto sa atraktivita nebuduje.Nie je to tak dávno keď netrebalo 42 ročného vodiča ani strelca.Mihnutím oka sú prepotrební.Ale nik im nezaručí ,že tam vydržia 25 a viac rokov a bude s nimi rátané aj ďalej.Nik sa nezamyslel nad tým ,či by niektorú funkciu zastával ,nezastával , predsa na to boli záklaďáci.Nik nezaručí , že sa polovica odslúžených rokov niekde nestratí ,čo neskôr bude mať vplyv na SD.
  Ak by sa udržiavala životná úroveň VD ,samotní rodičia by svoje ratolesti smerovali k OS.

 • No, veď o tom hovorím. Keď už funkcionari zvolajú nejaké rozporové konanie, alebo hociaku inu seansu, tak nech riešia veci tak jak je treba. Napríklad z Tvojho níže uvedeného a z môjho (a všetkých ostatných) ešte nižšie napisaného by ich malo trknuť, že áno, pridať_súce percento z každého dôchodku a tým starším, menej poberajúcim(vďaka novelizácii zákonov, atď…), ešte nejaké to promile naviac. To by potom sedelo to Fufaľove .A pochybujem, že osobitný system by skolaboval, nedajbože skrachoval. Ale takto je to fakt len mlátenie prázdnej slamy vyvolenými, dosadenými, prípadne nasadenými…

 • Veď práve Milan, tu je ťažko sa dopátrať objektivity a spravodlivosti pre všetkých výsl. dôchodcov.Mnohí starovýsluhoví dôchodcovia čo boli v služobnom pomere dlhšiu dobu-viac rokov podľa zákona č. 100/1988 Zb., či zákonov o soc. zabezpečení pred ním, môžu mať nižší VD ako tí, ktorí slúžili už počas zákona č. 328/2002 Z.z. kratšie.A sú už považovaní za novovýsluhových dôchodcov.Ale môže to platiť aj opačne.Mnohým kolegom podľa 328-ky mohol byť VD vypočítaný až 10 rokov spätne.Mnohým VD sa zákony o soc. zabezpečení prelínajú a ich doba služobného pomeru sa týkala viacerých zákonov, tak zák. 328-ky, ako aj zák. 100-ky. Nie u každého príslušníka musel byť posledný rok služby finančne najlepší.Teda podľa zákona č. 328/2002 Z.z. je už považovaný de jure za novovýsluhového dôchodcu, ale vo finančnom vyjadrení priznaného a vyplácaného VD je de facto starovýsluhovým dôchodcom.A čo urobili postupne nové platovky u silových zložiek, jedna z posledných napr. v r. 2008, či 2009 (ďalšie-následné som už ani nezaregistroval), kde po 15 rokoch služobného pomeru, aj sl. pomeru vo vysokých funkciách môžu byť zase vyššie VD, ako VD po viac odslúžených rokoch v nižších funkciách napr. v priamom výkone služby, prípadne následne naväzujúcej administratíve.Až po novelizácii zákona č. 328/2002 Z.z. od 1. mája 2013 sa pri výpočte výsl. dôchodkov postupne súčet odslúžených rokov priemeruje.No, jednoducho toľké množstvo možných kombinácii VD ani nevymyslíme.Snáď stojí ešte za zmienku, že do 31. decembra 2007 sa starovýsluhovým dôchodcom VD dorovnávali (kto vie či a ako to bolo spravodlivé…)… nakoniec sme o tom všetkom mnohokrát písali.Už som to spätne ani nevyhľadával.Lenže u cca. cez 40 tisíc VD je možno pomimo podobných prípadov aj veľké množstvo prípadov výsl. dôchodcov individuálnych-jedinečných…

 • Vporiadku Miro. Ale mne v tomto prípade nesedí záver odpovede riaditeľa odboru-JUDr Fufaľa doktorovi Kolenovi, že mechanizmus valorizácie VD je nastavený tak, aby sa znižoval rozdiel medzi nízkymi a vyššími VD, niekedy v nedohľadnej budúcnosti. Toto je asi mlátenie prázdnej slamy. Furt niečo nastavuju a nikdy nič našteľované není.
  Tu asi netreba nastavovať nič, iba urobiť veci tak, jak majú fungovať. Kto slúžil kratšie, má menšiu penziu, kto dlhšie, má ju logicky vyššiu. A túto sumu jednoducho zvalorizovať o jednotné, predom určené súce, nie smiešne percento, toho ktorého dôchodku. A nie špekulovať, jak zlatnicky učeň, na kadejakých rozporových konaniach, o všelijakých znova “bulharských konštantách”, ktoré dačo znížia, či zvýšia, alebo dorovnajú. Veď to tu je jak na ringelšpíli, každý rok dookola, jedno a to isté…

 • Mlátenie slamy.
  Časť roku žijem svoj dôchodcovský život na dedine, v lete pravidelne chodím po žatve na pole kde v riadkoch leží kombajnami vymlátená slama, ktorú, ešte kým ju zaorú, si zbieram do vreca pre podstielku sliepkam. To by ste sa divili čo tam ešte je zrna! Občas by stálo zato túto znovu vymlátiť, najmä tú jačmennú, tam toho je!.
  Takže aj tieto vety berte ako odkaz pre tých pravidelnejších pesimistov.
  Vďaka všetkým optimistickejším prispievateľom, pomaly sem tam nachádzame aj my to zrno, len sa nevzdávať ako klubová mlčiaca “väčšina”.

 • Pre Štefana Bukovana napísal: 29. marca 2019 o 19:44
  Veď valorizácia VD od nevalorizácie výsl. dôchodkov v r. 2012 mala nejaký svoj vývoj.Aj komentáre k nej mali svoj vývoj.Postupne sme o tom všetkom viacerí písali.Až valorizácia došla do tohoto štádia.Pred finále -- v parlamente.Tak sa vraví: po boji (po 7 rokoch) je každý generál.Hoci mnohokrát to bolo od nás mlátenie prázdnej slamy, podľa mňa sa zatiaľ dosiahlo maximum možného.Nedá sa a nemožno uprieť snahu každého z aktérov, ktorí vyvinuli úsilie (boli už mnohokrát menovaní, aj bolo im veľakrát za ich námahu poďakované) o čo najlepšie riešenie valorizácie VD.Preto som aj písal, že mám optimistický pohľad na veci.Nevidím všetko iba čierno -- bielo.
  p.s. nižšie výsl. dôchodky pri použití kalkulačky a teoretickej valorizácii VD o 2,6 % by tieto nemuseli vždy dosiahnuť, prípadne atakovať najnižšiu tohtoročnú valorizáciu VD o 9 eur.(+-)Pri vyšších výsl. dôchodkoch je to iné.Napr. pri 300 eur VD a 2,6 % zvýšení by bola valorizácia o 7,8 eur, pri 400 eur VD by bola valorizácia o 10,4 eur.Do určitej výšky -- najmä nižších výsl. dôchodkov nie sú až také markatné rozdiely…

 • Takto podobne som to aj myslel -- lenže ešte v r. 2018 vnútro zasiahlo a preto valorizácia VD na spôsob § 68 ods. 16 bude až od roku 2022.(až som si to správne vysvetlil).http://www.epi.sk/zz/2018-190 … § 143 ah ods. (5) Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 16.Ak by do toho teraz vnútro opätovne nezasiahlo, resp. nevstúpilo … nie som si istý, či by sa bez zásahu parlamentu v tomto roku § 68 ods. 16 aktivoval sám od seba.Možno máte pravdu, že najskôr áno…
  Valorizáciu VD v r. 2012, 2016 a 2017 som bral ako nulovú, keďže najnižšia valorizácia VD a to 6 centov v roku 2016, prípadne 27 centov v roku 2017 sa ani ináč nazvať nedá.

 • @Miro Palfi:…eďže valorizácia VD minulého roku (r. 2018) bola parlamentom schválená iba na jeden rok.Čiže valorizácia by bola opätovne (na dlhšie obdobie ” 0 ” ), ako v r. 2012, 2016, 2017…
  .
  Sorry, ale to je blbosť.
  § 143ah, ktorý upravoval minuloročnú valorizáciu bol jednorazový a platil len 1 rok (viď ods. (5) uvedeného paragrafu, ktorý len pozastavuje platnosť § 68 ods. (16) v roku 2018).
  Takže ak by do toho teraz vnútro nezasiahlo, tak tento rok by platil ods. (16) § 68, ktorý dňom 1.7.2018 zavádza valorizáciu výsluhových dôchodkov “o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”.
  Takže miesto 0,6€ za kalendárny rok by boli VD valorizované o 2,6% z reálnej sumy dôchodku. Každý si môže zobrať kalkulačku a spočítať si či by dostal menej, alebo viac.

 • Môj laický-lopatistický (optimistický) pohľad po súhrne doterajších komentárov:
  Doterajší vývoj schvaľovania legislatívneho procesu valorizácie VD naznačuje, že valorizácia výsl. dôchodkov do r. 2021 (vrátane) bude 0,60 eura za každý praktický odslúžený rok služobného pomeru.T.j. valorizácia VD bude po celkovom schválení návrhu zákona v NR SR, ako minulý rok.Čo je podstatný rozdiel napr. oproti rokom 2012, 2016 a 2017, kedy bola najnižšia valorizácia výsl. dôchodkov praktická nula.(0).Ak by nebol tentokrát vládny návrh valorizácie VD zák. č. 328/2002 Z.z. predložený a prerokovaný v parlamente aj bez našich hromadných pripomienok (napr. prípadné predčasné voľby) a zároveň by nebol ” aktivovaný ” v zákone č. 328/2002 Z.z. v prechodnom ustanovení § 143 ah ods. 5 (použitie § 68 ods. 16), bolo by možné -- mohla by nastať reálna situácia, že valorizácia výsl. dôchodkov do budúcnosti by nebola žiadna, keďže valorizácia VD minulého roku (r. 2018) bola parlamentom schválená iba na jeden rok.Čiže valorizácia by bola opätovne (na dlhšie obdobie ” 0 ” ), ako v r. 2012, 2016, 2017…
  Preto, až prejde parlamentom vládny návrh zákona aj v druhom a treťom čítaní, čo je vysoko pravdepodobné, pretože do druhého čítania bol návrh zákona posunutý vysokým kvórom až 146 poslancov parlamentu, je tu vysoká pravdepodobnosť, že návrh zákona bude schválený ako celok.Pred druhým čítaním v parlamente je ešte priestor najmä pre najväčšie občianske združenia silových zložiek (APVV, ZV SR) navrhnúť-podať na prerokovanie do príslušných výborov parlamentu pozmeňujúci návrh, aby sa pri výpočte valorizácie výsl. dôchodkov vychádzalo z VD a nie z SD, ako je to v návrhu zákona.Tak, ako to bolo v návrhoch v zásadnej hromadnej pripomienke na Slov-lexe.Určite takáto aktivita o.z. APVV aj ZVSR by mala pred druhým čítaním zákona v NR SR väčšiu váhu, ako prípadné návrhy na možnú dodatočnú zmenu-úpravu návrhu zákona u jednotlivcov…
  (preto aj doterajší vývin situácie v parlamente pri valorizácii našich výsl. dôchodkov považujem za úspech -- mýlim sa?)

 • Pre mňa mlátenie prázdnej slamy. Nik sa nezaoberá súčasným stavom ale poukazuje na roky 21-22 .Tak ako som napísal už predtým ,píše sa to aj na stránkach APVV, veľa VD je súčasne poberateľov aj SD tak im predsa nebudeme dvíhať aj VD.Stačí iba raz.Pritom zabúdajú , za akých okolností nám boli SD priznané.

 • Na moje podnety zaslané predsedovi vlády SR, štátnemu tajomníkovi MV SR a generálnemu riaditeľovi OSZPS som dostal nasledujúc spoločnú odpoveď:
  Vec:: Zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia -- zaslanie

  Odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „odbor“) boli doručené na vybavenie Vaše podania, ktoré ste zaslali štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a predsedovi vlády Slovenskej republiky vzťahujúce sa k navrhovanému zvyšovaniu dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov v súlade s ustanoveniami zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“).

  Po ich podrobnom preštudovaní je potrebné poukázať na to, že dôchodkové zabezpečenie občana, ktorý vykonával štátnu službu v bezpečnostných zboroch, záchranných zboroch a v ozbrojených silách, je nutné vnímať v súvislostiach inštitútov a vzťahov osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov a súčasne v celospoločenských súvislostiach v nadväznosti na všeobecný systém sociálneho poistenia. Existencia celého osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov vyplýva z potrieb podpory výkonu štátnej služby v bezpečnostných zboroch, záchranných zboroch a v ozbrojených silách ako zamestnania, ktoré v zásade nie je celoživotným a je podľa potrieb štátu vykonávané len po určitú dobu.

  Práve zákon č. 328/2002 Z. z. upravuje osobitné podmienky na vznik nároku na dávky sociálneho zabezpečenia vrátane dávky výsluhového zabezpečenia, ktorým je výsluhový dôchodok, odlišne od všeobecného systému sociálneho poistenia upraveného zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

  Predložený návrh zvyšovania dávok priznaných z výsluhového zabezpečenia sa v nadväznosti na ostatné úpravy, ktoré boli prijaté v minulosti, ustanovuje tak, že sleduje aj ciele podpory výkonu štátnej služby po dlhšiu dobu.

  Navrhované, vládou SR schválené a Národnej rade SR predložené riešenie zvyšovania (valorizácie) aj výsluhových dôchodkov na obdobie rokov 2019 až 2021 je potrebné posudzovať aj vo väzbe všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich problematiku dôchodkového poistenia a dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike, tzn. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  Vzhľadom na skutočnosť, že ide o osobitný systém sociálneho zabezpečenia, navrhované zvýšenie priznaného výsluhového dôchodku zohľadňuje len skutočnú dobu trvania služobného pomeru, pričom od 1. júla 2022 mechanizmus zvyšovania aj výsluhového dôchodku bude závisieť od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie vykonáva.

  Práve navrhovaný mechanizmus zvyšovania výsluhových dôchodkov je nastavený tak, aby sa aj znižoval rozdiel medzi jednotlivými výškami priznaných výsluhových dôchodkov a zároveň sa podporoval dlhodobejší skutočný výkon štátnej služby v ozbrojených bezpečnostných zboroch, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Slovenskej informačnej službe a ozbrojených silách.

  S úctou JUDr. Ivan Fufaľriaditeľ odboru

  Na vedomie Úrad vlády SR, Kancelária predsedu vlády SR Oddelenie styku s verejnosťou, Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava 1

 • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) -- prvé čítanie.Dátum: 27. 3. 2019, Číslo schôdze 43, Bod programu: 9, Číslo tlače: 1338
  Výsledok hlasovania o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
  Prítomní: 147, Za: 146 , Proti: 0, Zdržal sa: 1

 • V hre je momentálne aj možnosť, že parlament žiaden zákon neschváli, lebo ako vidíme v hre sú práve teraz aj predčasné voľby. No je vtom našom krásnom štáte ale poriadny zmätok. A na takú krajinu môže byť len ťažko niekto hrdý.

 • So schvaľovaním v NR SR to to nebude až také horúce, keďže najskôr to musia prerokovať výbory (a o tom sa bude na schôdzi hlasovať) -- a to “…Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2019…” a následne “…gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 7. 5. 2019…”. Takže reálne sa bude zákon schvaľovať až v máji. Pochybujem, že parlament zmení navrhnuté termíny .

 • Program 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 26. 3. 2019 o 13:00
  Neprerokovaný bod programu9.1338Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) -- prvé čítanie.
  Vládny návrh zákona uvedie ministerka vnútra Slovenskej republiky.
  Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

 • Je to tažký boj, lebo tí čo sú pri korytách si do toho moc keca´t nedajú.

 • Ja som sledoval televíziu, hlavne TA-3, v posledných týždňoch, jak mi to situacia a okolnosti dovolili. A zaregistroval som komentár dr. Milan a Kolena, ohľadne zvyšovania, resp, valorizácie VD. Plne s ním súhlasím.!!! Nech sa valorizuje o percenta také, alebo onaké, ale nech to je vztiahnuté k danému dôchodku a nie k dôchodku “kde koho”! jak to bolo teraz urobené, ale k danému druhu dôchgodku, daného vyslužilca.. A aj rezortne, hasičovi k hasičskému, sudcovi k sudcovskému… vojakovi k vojenskému, horskému vodcovi k “horalskému”…. A nie k akemusi priemeru starobnému, s ktorým nemá väčšina z nás -mimo nás postarších kmeťov- momentálne nad 62 rokov- žiadný vzťah. Nám “kmeťom” predsa už valorizovali v januári týmto štýlom SD.
  Nehnevajte sa kolegovia,aj rezortní, aj mimorezortní, ale mne z toho všetkého vyplýva, že okrem nás vojakov vo výslužbe, prípadne v zálohe, ste momentálne všetci socialne tak dobre na tom, že to vás vôbec netankuje a sedíte si na konári a je vám dobre. To je len môj názor, ale polemizovať o ňom môžeme… Hoc polemizovať sa malo na tom medzirezortnom konaní… Či?

 • A a znovu je tu DISKRIMINÁCIA ako vyšitá.prečo sa naše dôchodky majú vypočítavať podľa civilných ? aby sa nezaťažoval vojenský systém ? MO nevie zaistiť zvyšovanie VD ale jednoducho pridá každému vojačkovi 300 E, zaujimave počty ,raz sa dá druhy raz niečo nemožné. Však prečo by sa mali zvyšovať VD ak je niekto presvedčený že každý má aj SD.

 • JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001 06 marec 2019 04:11
  Aj keď som bol písomným stanoviskom z Legislatívnej rady vlády SR k prerokovaniu návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k novému mechanizmu zvyšovania výsluhových dôchodkov informovaný, že uplatnené pripomienky LRV mali iba legislatívno-technický charakter a nemali žiadny vplyv na vecný obsah návrhu predmetného zákona, po preštudovaní predloženého návrhu, ktorý bol doručený dňa 4.3.2019 vláde SR a po kladnom odporúčaní Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR bol návrh novely zákona zaradený do programu rokovania vlády na dnešný deň, som zistil aj tieto rozdiely:
  1. Návrh zákona je “iba” na obdobie do 31.12.2021 (dôvod čiastočná akceptácia požiadavky verejnosti).
  2. § 68 ods. 16 sa v tomto období nepoužije -- čo znamená, že od roku 2022, ak sa opäť nezmení zákon, bude platiť to, že VD sa budú zvyšovať “iba” o percento zvýšenia dôchodkových dávok (rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov) bez garancie minimálnej sumy valorizácie.

 • K príspevku p.Horváta ,preto tam je také vysoké číslo u VD lebo niekto navrhol aby sa príspevok za službu nevolal renta , aby bol pekný tak navrhol výsluhový dôchodok.
  Príspevky za službu v minulosti boli , po dosiahnutí dôchodkového veku sa preklápali do SD. A bolo vymalované , všetci rovnako.

 • Bohužiaľ nedisponujem najčerstvejšou štatistikou, ale podľa mňa sa uvedené čísla nerozchádzajú oproti histórii,
  úmrtnosť v roku 2008/2009: poistenci MV SR 20,62/19,95%, poistenci MO SR 18,5/16,6% MSVaR 9,8/9,6%.

 • Peter Horvat napísal: 7. marca 2019 v 17:45 -- čo to má spoločné s tým čo píše Jozef? Iba napísal, aké sú percentá odvodov, v čom neklame. Koľko VD sa dožije priemerného veku života? Sú poberatelia SD ktorí sa dožijú 95 či viac rokov, tiež takí, čo sa ani toho SD nedožijú…. Sú VD, ktorí sa nedožijú ani toho priemeného veku, respektíve “šľak ich trafí” pár mesiacov po odchode do VD… dĺžka poberania SD, či VD je vecou osobného zdravia, či šťastia každého jedinca, nemôže to mať vplyv na výšku, či valorizáciu SD alebo VD…. podstata je práve v tom čo Jozef opisuje -- ak robím a odvádzam viac, chcem aj po skončení aktívneho života mať viac ako ten, čo odvádzal menej. Aj tomu sa hovorí “princíp zásluhovosti”…..Ak dôchodca zomrie, poteší to jedine štát, respektíve sociálnu poisťovňu každého druhu….

 • Predpokladaná dĺžka života slovenských mužov predstavuje necelých 74 rokov. Do VD Môžeš teoreticky odísť v 40 rokoch. Takže VD poberáš približne 34 rokov. Civilný dôchodok je od 62 rokov takže civili ho poberajú
  približne 12 rokov a to je sakra rozdiel. Takže s tym čo napísal p. Jozef Kotulič by sme asi neuspeli.

 • Stanovisko o tom, že ak nám výsluhové dôchodky počítajú podľa osobitného zákona a nie podľa všeobecného zákona, tak aj valorizácia by mala odvíjať podľa osobitného zákona 328/2002 Z.z. chcem podporiť nasledujúcimi číslami.
  1. podľa všeobecného zákona civili zo svojho príjmu odvádzajú na svoj dôchodok 4 % a ich zamestnávateľ 14 %. Spolu je to 18 %. Pri hrubom priemernom mesačne príjme 1 000 euro to teda mesačne činí 180 euro.
  2. vojaci podľa osobitného zákona zo svojho príjmu na svoj dôchodok odvádzajú 7 % a ich zamestnávateľ 20 %. Spolu je to 27 %. Pri hrubom priemernom mesačne príjme 1 502 euro to teda mesačne činí 405,54 euro.
  Tak že, ak si vojak zo svojho priemerného platu mesačne odvedie na dôchodok o 225,54 euro viac ako si odvedie zamestnanec v civile, potom sa skutočne natíska otázka, prečo sa to nezohľadňuje aj pri výpočte valorizácie výsluhových dôchodkov. Podľa mňa poslanci NR SR o tomto fakte ani netušia a aj preto sa nás nevedia alebo nechcú zastať.

 • Napriek tomu, že výsluhovým dôchodcom, invalidným výsluhovým dôchodcom, sirotám po výsluhových dôchodcoch, ako aj vdovám a vdovcom po výsluhových dôchodcoch sa idú vládnym návrhom zákona znižovať valorizácie ich výsluhových dávok, prezentuje sa to na verejnosti ako zvyšovanie výsluhových dávok. Je to habaďura na výsluhových dôchodcoch a aj pre širokú verejnosť. Verejnosť si na základe takto falošne podanej informácie bude myslieť, že výsluhovým dôchodcom sa bude pridávať na valorizácii ich výsluhových dávok. Čo nie je samozrejme pravda. Keby bola ponechaná právna úprava o valorizácii na základe inflácie tovarov a služieb pre domácnosti dôchodcov, ako to je teraz platné vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, ako aj v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia, nebola by zrejme žiadna nespokojnosť v radoch výsluhových dôchodcov, ich sirôt, a oprávnených pozostalých. Pretože by na tom boli rovnako ako bežní civilní dôchodcovia. Lenže vládny návrh zákona ide diskriminovať výsluhových dôchodcov, siroty po nich a oprávnených pozostalých voči civilným dôchodcom, sirotám a oprávneným pozostalým. Prečo nemôžu mať výsluhoví dôchodcovia takú istú valorizáciu ako civilní dôchodcovia? A to po celé tri roky? Je zrejmé, že schválením návrhu zákona dôjde k porušeniu zásady o rovnom zaobchádzaní. A to zákonom. O ktorom to môže vysloviť, že je v rozpore s ústavou, ktorá takúto zásadu upravuje, ústavný súd. Výsluhoví dôchodcovia budú iste sledovať dianie v parlamente či ich práva budú rovné s právami civilných dôchodcov.

 • Odkaz pre -- JK napísal: 7. marca 2019 v 13:06
  Jozef, myšlienka na samostatnú silnú organizáciu výslužilcov nie je úplne nová. O niečo podobné sme sa snažili na prelome rokov 1989 a 1990 pri zakladaní federálneho zväzu vojakov z povolania. S tým, že právne síce nebolo možné založiť stranu ani odborovú organizáciu, ale reálne postavenie zväzu bolo také silné, že ho vtedy plne akceptovalo nielen ministerstvo obrany ale aj ostatná civilná verejnosť. Jednou z jeho vymoženosti bola skutočnosť, že sa povinne vyjadroval k návrhom zákonov, ktoré mali dopad na vojakov z povolania a jeho odborníci sa zúčastňovali jednaní legislatívnej komisie ministra obrany. Toto mne osobne chýba v dnešnom Zväze vojakov a aj preto som z neho už vystúpil.

 • …To je ďalší krok na odradenie záujemcov o profesionálnu službu v OS SR.
  Nemôžem súhlasiť s tým, že by valorizácia (ako ju navrhoval Dr. M. Kolen) ohrozovala celý dôchodkový a sociálny systém SR. To je dnešný výmysel a nezmysel.
  Pamätáme si, že 150 poslancov NR SR si len nedávno zvýšilo (podľa svojej ľubovôle a svojvôle) svoje platy o 1 400.-€ mesačne. Čo a koho tým ohrozili?
  Možno sa tak stalo na úkor 40 000 výsluhových dôchodcov, ktorých nemilosrdne odrali o objektívnu valorizáciu a sami sebe pridali.
  Idú voľby -- tak voľte a veľmi dôkladne a starostlivo narábajte so svojim hlasom. Je to na Vás.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. M. ĎURINA

 • JK.
  Dobrý deň, zase komentáre a komentáre a úvahy a úvahy a v postate sme od roku 2012 nič nevymysleli a stále melieme len naprázdno.Tu jednoznačne pre nás vyplýva : NEVOLIŤ TÝCH, KTORÍ NÁM “VD” SÚSTAVNE a CIEĽAVEDOME ŠKODIA.Najmenej 3x som na týchto stránkach napísal založme si vlastnú stranu a potom s nami už nikto nebude mávať a krútiť tak ako on bude chcieť. Veď nás je dosť a popritom máme ešte aj známych a rodiny, takže dostatočný volebný potencial na to, aby to raz skončilo.

 • Pre Marián napísal: 6. marca 2019 v 18:58
  Len tak pre zaujímavosť som si spočítal, že do r.2013 sa mi VD zvyšoval priemerne o 6,17% ročne a to v r.2012 sme utreli hubu a nedostali sme NIČ. Od r, 2014 sa VD zvyšovali o 0,??? % ročne aj keď stále počúvame v médiách ako sa našej ekonomike darí.
  Tie návrhy zvyšovania VD na ďalšie obdobie sú zasa o ???? %. Inflácia je cez 2% , takže sme stále chudobnejší a chudobnejší. Nepriaznivá správa pre nás dôchodcov je, že dôchodky nerastú takým tempom ako ceny potravín a energii. A som zvedavý, koľko % dostanem pridané na VD v tomto roku, keď len za energie dávam každý mesiac o 5,6 % viac ako minulý rok čo je v mojom prípade o 8,40 €.
  Porozmýšľajme, a uvážme ako dalej. :scratch:

 • Doko má pravdu čo nám SMER dal? Hneď po nástupe zrušil valorizáciu VD, navyše ich chcel zdaniť 19% a zaviesť odvod vo výške 10%.
  Umelo vyvolával negatívne nálady ľudí voči VD, že VD majú neprimerane vysoké dôchodky a to všetko len preto, aby sa starobný dôchodci nepýtali prečo i oni nemajú také dôchodky ako vojaci a policajti.
  Idú voľby, ak chceme nejakú zmenu rozmyslime si dobre koho budeme voliť…

 • Ľudia ja sa vám divím, že ste nenapraviteľní optimisti. Ak by neexistovala politická dohoda vo vláde, že treba stále znižovať reálnu hodnotu výsluhových dôchodkov, potom by nám ich bez mihnutia oka valorizovali tak ako civilom a to o 2,6 % a nie o vymyslené 2 % a ešte k tomu o nejaký znížujúci koeficient 0,6. Veď tu neide iba o ministerku vnútra, ktorá zákon do vlády predložila ale aj o ministra obrany, ministra spravodlivosti a ministra financií, ktorí tiež majú výsluhových dôchodcov a nepostavili sa proti diskriminačnej valorizácii. Tu rukolapne vidieť, že politici pod vedením Smeru -- SD už od roku 2012 o výsluhových dôchodcov vôbec nestoja, lebo sme im úplne ukradnutí. Dajme im preto pocítiť náš postoj už teraz a nevoľme za prezidenta kandidáta Smeru -- SD, veď od roku 2012 sa s nami zahráva Smer -- SD ako keby sme boli hlupáci a nevideli sme ako nás protiprávne diskriminujú. A že vraj im záleží na silových zložkách. Figu im záleží.

 • Stefan Bukovan, dik za odpoved. Bude to este zaujimave…

 • @Vlasto: zabudol som doplniť, že podľa stránky vlády bol návrh schválený tak, ako bol predložený.

 • @Vlasto novinári nevedia čítať a keď náhodou niektorý čítať vie, tak má problém s pochopením napísaného. Vo vláde je novela 328/2002 s účinnosťou od 31.5.2019 a platnosť upravenej novelizácie je od 1.7.2019 do 31.12.2021. Čo bude potom je vo hviezdach (pretože ak prejde navrhovaná novela zákona o štátnej službe PrV, ktorá by mala ešte do konca roka zvýšiť platy PrV o cca 40%, tak sa práve v roku 2021 začne prejavovať priznávanie rapídne zvýšených VD vojakom, čo majú dnes odslúžených 21 a viac rokov).

 • Pre zaujímavosť, o koľko % sa nám zvalorizovali VD od roku 2011, rsp. od r. 2012 -- mne to vychádza cca 3 percentá / pri odslúžení 22 rokov v OS SR /. V priemere necelé 0,4 % ročne za posledných 7 / resp. 8 / rokov.

 • p.Kolen, vsimol som si, ze dnes vsetky media uvadzaju platnost zvysenia VD od maja buduceho roka, nejako mi to nesedi. Poprosim vas, viete ako to vlastne je Vladou SR schvalene? Dakujem.

 • Pre Ivana 6.3. 2019 v 16:42. Podľa pôvodne predloženom návrhu by bolo došlo k zrušeniu ustanovení § 68 ods. 16, to je valorizáciu vykonávať podľa všeobecných predpisov, to je podľa novelizovaného § 82 zák. 461/2002 Z.z. to je podľa medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o tzv. dôchodcovskú infláciu. Nezrušením tohto ustanovenia od 1.7.2022 sa valorizácia VD rovnako ako valorizácia SD od 1.1.2021 bude vykonávať o dôchodcovskú infláciu.

 • Prepáčte pán Kolen, ale mne ten zásadný rozdiel v tom čo preddloží vláda do NRSR akosi uniká. Môžte mi to nejako jednoduchšie objasniť. Ďakujem.

 • Dnes asi pred 15,00 hod som ako zástupca výsluhovej dôchodcovskej verejnosti poskytol rozhovor redaktorovi RTVS Rádio žurnál ktorý bude pravdepodobne dnes o 18,00 hod. odvysielaný.Bude možné si ho vypočuť aj z archívu.

 • Doplňujúce informácie k zverejneniu môjho listru predsedovi vlády. Dňa 26.2.2019 Milan Sloboda na tomto webe zverejnil druhý môj ne čistopis listu predsedovi vlády, ďakujem.
  Ale, ja som už dňa 23.2.2019 spolu s JUDr. Mariánom Ďurinom zaslal predsedovi vlády štvrtý ďalej mnou upravený čistopis ktorý má ďaleko kvalitnejšie formulácie. Myslím si, že tento môj list ktorý som zaslal predsedovi vlády a navedomie ďalším asi 40 funkcionárom rozhodol o neprijatí pôvodného návrhu gestora,ale o prijatí prechodných ustanovení § 143aj.

 • Dňa 23.2.2019 som predsedovi vlády a na vedomie všetkým ministrom, predsedom a vedeniu koaličných strán (5), tajomníkovi Hospodárskej rady vlády,tajomníkovi Legislatívnej rady vlády a tajomníčke Rady vlády pre práva seniorov zaslal žiadosť v ktorej som ich informoval o dôvodoch prečo by nemal byť gestorom zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov akceptovaný predložený návrh s ktorým nesúhlasí drvivá väčšina poberateľov VD. Ako aj, že na rozporovom konaní nebol odstránený rozpor z HP, čo je uvedené v predkladacej správe.
  Aj z uvedených dôvodov vláda neakceptovala predložený návrh zmien gestorom.Vláda na na rokovanie NR SR predloží nie gestorom navrhované zmeny v § 68 ods. 1 až 5 ale, predloží § 143aj Prechodné ustanovenia v ods. 1 účinné od1.7.2019 do 31.12.2021 a v ods. 2 kde sa VD zvyšujú o pevnú sumu ako podiel z 2 % priemernej mesačnej sumy SD a čísla 15 a vynásobí sa počtom rokov trvania služobného pomeru ČO JE ZÁSADNÝ ROZDIEL!!! Ods. 3, 4 a 5 rieši zvyšovanie invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských VD z 2 % SD.
  Pritom rozhodujúci je ods. 6. Citujem “Na zvyšovanie výsluhových, invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských VD sa od 1.7.2019 -- 31.12.2021 nepoužije ustanovenie § 68 ods, 16”. To znamená, že pre valorizáciu VS od 1.7.2022 sa bude vykonávať podľa všeobecných predpisov, to znamená podľa dôchodcovskej inflácie. Lopaticky povedené ne prijatím gestorom navrhovanej novely § 68 ods. 1 nedôjde k zrušenou § 68 ods. 16 čo hrozilo! Od 1.7.20122 valorizovať sa bude podľa dôchodcovskej inflácie, čo je úspech.
  Konštatujem, že rozpor z HP ktorú som obhajoval nebol odstránený. Dôsledkom tohto do 30.6.2022 naďalej bude nerovnaké zaobchádzanie medzi domácnosťami výsluhových dôchodcov a domácnosťami starobných dôchodcov, bude pretrvávať skrivodlivosť.
  Príklad lopaticky povedané pre rok 2019 je podstatný rozdiel valorizovať z 2 % z SD a s počtu odslúžených rokov, alebo na základe 2,6 % dôchodcovskej inflácie z konkrétnej sumy poberaného VD. Matematika nepustí. Na úkor poberateľov VD sa budú zvyšovať prebytky osobitných účtov a bude sa znižovať deficit osbitnho účtu vojakov.

 • Hlavná vec, že ministerstvo vnútra plánovalo novelu valorizačného mechanizmu, ktorá už bude dlhodobá a pre väčšinu výsluhových dôchodcov. Výsledok je ani dlhodobá, ani nie pre väčšinu VD. Je to veľmi smutné keď od roku 2012 nie je schopné ministerstvo vnútra vypracovať a predložiť kvalitný zákon pre valorizáciu výsluhových dôchodkov. To akože teraz každé dva roky budú politici tento zákon otvárať a traumatizovať výsluhových dôchodcov, či bude alebo nebude valorizácia VD. Každý výsluhový dôchodca si svoje záväzky voči štátu splnil, tak nech si ich plní aj štát voči výsluhovým dôchodcom.

 • Je smutné, že sa ľudia v tejto “malebnej” krajine musia dožadovať, aby si štát plnil zodpovedne svoje povinnosti. A je jedno, či ide o zamestnancov, živnostníkov, podnikateľov alebo dôchodcov akéhokoľvek druhu. A ešte smutnejšie je, že sa politikom darí ľudí štvať navzájom proti sebe. Chudoba sa háda a bije a vrchnosť sa len smeje a veselo kradne milióny. Sme mi ale hlúpi národ. No a ako možno potom byť na takýto národ hrdý?

 • A návrh už bez komentára:
  㤠143aj
  Prechodné ustanovenia účinné od 31. mája 2019
  (1) Od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú podľa odsekov 2 až 5.
  (2) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný
  od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a čísla 15 a takto zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

 • Prerokovanie zákona je uvedené ako bod č.10 na https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/972

 • V programe 144. rokovania vlády na deň 6.3.2019 nie je zatiaľ zahrnuté prerokovanie novelizácie zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 • K Jozefovi:
  Tie pojmy v zátvorkách som úmyselne uviedol slangovo.Nie,z neúcty k spomínaným skupinám VD a iným.Veď na verejnosti sme takto oslovovaní bežne, tak si nemyslím, že by sa tu a teraz mal niekto urážať za to, že som nepoužil oslovenia podľa predpisu.

 • Veru tak, aká “nevraživosť”? Nečakajme od istej malej časti občianskej verejnosti a médií že nám -- vyslúžilcom -- budú naklonení, prípadne nás budú vyzdvihovať akože si zaslúžime o niečo viac. Pohľad na nás sa nebude meniť v náš prospech, pokiaľ sami ešte slúžiaci kolegovia nebudú slúžiť tak, ako prisahali a nebudú viac hľadieť na osobný prospech než na svoju službu vlasti..
  Otázka, nie iba z civilného prostredia, je namieste: Kde nato tí profesionáli berú (“…a ešte nemajú dosť, chcú vyššie VD!”)
  Prevzal som časť článku z aktualne.sk, pondelok 4.3.:
  Zlatý prístav, čosi vyše desať kilometrov od Zadaru v Chorvatsku. Ceny nehnuteľností na pobreží sa pohybujú v státisícoch eur. Vychytené letovisko s jedným z najväčších jachtárskych prístavov v Chorvátsku učarovalo ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi (nominant Most-Híd), ministrovi životného prostredia Ladislavovi Solymosovi (Most-Híd) a šéfovi Vojenského spravodajstva gen. J. B.
  Gál a Solymos patria podľa majetkových priznaní k najbohatším ministrom na Slovensku.
  …Vyštudovaný právnik Gál pred nástupom na ministerstvo pôsobil ako advokát. Z účtovnej závierky jeho advokátskej kancelárie vyplýva, že za rok 2017 mala čistý zisk zhruba 640-tisíc eur. Gál však odmieta prezradiť, od koho peniaze dostal. Solymos zas spoluvlastní firmu Slomik, ktorej zisk za roky 2016 -- 2017 presiahol hranicu dva milióny eur. Minister v majetkovom priznaní za rok 2017 neuviedol podiel vo firme, priznal len výšku dividend. V kontexte majetkových pomerov tak vyvoláva otázniky skôr apartmán riaditeľa Vojenského spravodajstva J.B.
  Z polície do služieb armády:
  Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pracoval po skončení školy a absolvovaní vojenskej služby na polícii, kde v rokoch 1987 až 2003 zastával rôzne funkcie. Od roku 2003 pôsobí na rôznych pozíciách pod ministerstvom obrany.
  V minulosti bol aj zástupcom Ľubomíra Skuhru, za ktorého sa prevalili informácie o tunelovaní tajnej služby. SME ho označilo za možného spoluvinníka tunelovania.
  Generál J.B. ako šéf vojenskej tajnej služby nepodáva verejne dostupné majetkové priznanie, bližšie informácie o jeho majetku ani o príjmoch tak nie sú známe.
  Z katastra vyplýva, že rodák z Rimavskej Soboty vlastní okrem apartmánu v Chorvátsku aj ďalšie nehnuteľnosti. Od roku 2010 mu patrí byt v Ružinove, ďalšia dva byty vlastní v Rimavskej Sobote -- jeden od roku 2006 a druhý od roku 2015. Od roku 2006 má v Rimavskej Sobote aj rodinný dom.
  Z katastra ďalej vyplýva, že žiadnu nehnuteľnosť nezískal darom ani v dedičskom konaní. K bytom a domu sa dostal buď kúpou alebo prevodom. Ako získal chorvátsky apartmán v objekte, kde majú svoje dovolenkové sídla aj ministri, sme sa nedozvedeli.
  Kauza tunelovania Vojenského spravodajstva: Na tunelovanie Vojenského spravodajstva (VSS) upozornil bývalý zástupca riaditeľa VSS Vladimír Suchodolinský. Suchodolinský v 14-stranovej správe uviedol, že v rokoch 2006 až 2010 mali vysokopostavení predstavitelia vojenských tajných nezákonne nakladať s majetkom a peniazmi VSS. Z kontroverzných prevodov majetku mali mať osobný prospech buď oni alebo tretie osoby, ktoré boli s nimi spojené. Podľa jeho správy sa diali fiktívne opravy majetku, či predaj majetku spravodajskej služby z neexistujúcich dôvodov. To sa dialo za bývalého šéfa VSS Ľ. Skuhru(VD). Cez predaje majetku sa mali obohatiť aj dvaja funkcionári tajnej služby.
  Gen.J.B. na otázky Aktuality.sk priamo neodpovedal, poslal iba všeobecnú reakciu.
  „Údaje o mojom nehnuteľnom a hnuteľnom majetku sú obsahom majetkového priznania profesionálneho vojaka v zmysle zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a zároveň sú aj súčasťou bezpečnostného spisu osoby podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle ustanovených povinností vyplývajúcich z uvedených zákonov si plním v plnom rozsahu,“ tvrdí J.B..
  Nie je teda známe, koľko šéf vojenských tajných za apartmán v chorvátskom Sukošane zaplatil a z akých zdrojov získal peniaze.
  Tiež otázky, či si mohol J.B. zo svojho platu dovoliť vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane chortvátskeho apartmánu a či, prípadne ako dopadlo preverovanie jeho majetkového priznania, zostali nezodpovedané. Rovnako informácia o výške jeho platu.
  „Všetky povinnosti, vyplývajúce z právneho poriadku Slovenskej republiky, si riaditeľ Vojenského spravodajstva plní riadne a včas,“ reagovala Sylvia Tučková z Vojenského spravodajstva.
  --
  PS: tak bojujme za spravodlivé valorizácie, keď naši vlastní ……ako straky!

 • Aká nevraživosť? To akože -- citujem z príspevku Milan Faltin napísal: 3. marca 2019 v 23:28 “(PZ, bachari, hasiči, horskí vodcovia…)…” -- neovládajú MATEMATIKU???? Predsa 2% z priemerného starobného dôchodku je menej ako 2% z priemerného výsluhového dôchodku (a je úplne jedno, či by to bol priemer VD všetkých zložiek, alebo priemer príslušného “rezortného” VD) a naviac je to určite menej ako tá slávna dôchodcovská inflácia!!!! Ak si toto nedokážu ľudia spočítať, tak potom je to so stavom vzdelania v ozbrojených zložkách veľmi biedne! Niekomu možno výsledok vylepší tá bulharská konštanta (odslúžené roky), ale aj v iných zložkách sú určite poberatelia, ktorým aj 30 odslúžených rokov neurobí takú valorizáciu, akú by mali pri použití civilného systému -- teda dôchodkovej inflácie (príklad -- VD 800 €, 30 odslúžených rokov -- navrhovaný systém 18€, civilný systém 20,8€).

 • To jest nevraživosti civilného sektoru(nie len z radov civilných SD), ale v neposlednom rade hlavne rezortných názorov (PZ, bachari, hasiči, horskí vodcovia…)…

  Prosím, majme úctu k sebe.K tomu okrem iného pomáha i správna terminológia.

  (2) Pod pojmom policajt sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, Hasičského a
  záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného
  bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a colník, ak tento zákon neustanovuje inak.

 • Mal som snahu, dostať tému do dajakých novín(Pravda), ale bol som s citom a jemne nasmerovaný do správnych koľají (kamarátkou novinarkou), že by to nám VD (vojakom) skôr uškodilo, ako pomohlo-pri súčasnej vnutropolitickej situacii. To jest nevraživosti civilného sektoru(nie len z radov civilných SD), ale v neposlednom rade hlavne rezortných názorov (PZ, bachari, hasiči, horskí vodcovia…)…Takže tak dajak….

 • Retro pohľad -- Podivný súhrn ” náhod ” v neprospech širokej výsluhovej dôchodcovskej verejnosti:
  -- neakceptovanie návrhu zmeny a doplnenia v zákone č. 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16, ktoré pripravil p. JUDr. Michal Bartko a p. Dr. Milan Kolen.Bližšie link: https://www.bezpzlozky.eu/2018/08/valorizacia-vysluhovych-dochodkov-v-roku-2019/… napr. komentár z 2. októbra 2018 o 21:19
  -- dvojdňový výpadok, pád a krach internetového portálu Slov-lex počas pripomienkovania zásadnej hromadnej pripomienky VD -- po urgencii bolo následne ospravedlnenie sa výsl. dôchodcom od uvedeného portálu
  -- predčasne zverejnené informácie Štátnym tajomníkom MV SR p. Ing. Rudolfom Urbanovičom (nominant SNS v rámci MV SR), o pripravovaných zmenách v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ku valorizácii VD dňa 13.2.2019 a 25.2.2.2019 o 12 hod. v Rádiožurnáli a 25.2.2019 vo večerných správach na TV JOJ ešte pred ukončením legislatívneho procesu.
  -- Akú dôveru môže mať široká výsl. dôchodcovská verejnosť, ale tiež ďalší občania v medzirezortné pripomienkové konania jednotlivých rezortov SR (aktuálne MV SR) k novelizáciám zákonom -- legislatívnym procesom a celkovému sociálnemu zabezpečeniu občanov do budúcnosti?No, žiadnu dôveru občan (VD) mať nemôže… rozhodnuté o nás-bez nás, ako už je na Slovensku zvykom.Žiadne nóvum pod slnkom…

 • Nestrčili sme hlavu do piesku a aspon sme to skúsili. Bola to dobrá lekcia a treba si ju zapamatat.

 • Až to ostane takto, valorizácia výsl. dôchodkov bude ako v minulom roku.Bude to lepšie ako v linku v tabuľke z r. 2016.Od roku 2012 vrátane, nás všetkých politici a kompetentní pracovníci -- česť výnimkám vodili za nos, pričom nevzali do úvahy nami 7 rokov v kuse-nepretržite opakované fakty a argumenty.Tie nikto neoklame.Pripájam sa k Tomášovi Krížovi s poďakovaním pre všetkých (p. Dr. Milana Kolena, JUDr. Mariána Ďurinu, Ing. Pavla Badu… aj ostatných) za vynaložené úsilie na úkor svojich rodín a svojho voľného času.

 • Novela valorizácie dopadla presne tak ako chceli a ako sa dohodli s podporou ZV SR a APVV. Jedinečná príležitosť vyjednať si valorizáciu VD s ktorou by súhlasila väčšina výsluhových dôchodcov sa tak premárnila. Teraz môžeme opäť čakať niekoľko rokov (ak niekoho vôbec s politikov napadne tento zákon opäť zmeniť.) Vďaka patrí všetkým tým ktorí mali snahu niečo zmeniť, ale nebolo to možné.

 • Na základe zákona č. 211/2000 Z. z.o slobode informácií som získal presné informácie, zápis o výsledkoch rokovania Legislatívnej rady vlády. Na rokovanie vlády budú gestorom zákona po vykonaných doporučených nepatrných kozmetických úpravách predložené navrhované znenia § 68 ods. 1 až 4, ktoré neovplyvnia význam predloženého znenia. To znamená, že vláda pravdepodobne príjme a do NR SR predloží návrh znenia § 68 ods. 1 až 5 s nepatrnými úpravami. V ďalších rokoch pravdepodobne valorizovať by sa malo z 2 % starobného dôchodku vydelené číslom 15 a vynásobené počtom s odslúžených rokov. Čo pre valorizáciu VD v roku 2019 znamená 0,60 eura za odslúžení rok.
  Rokovací poriadok NR SR dáva poslancom možnosť vrámci druhého čítania predložiť, alebo nepredložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Tu majú občania možnosť osloviť všetkých poslancov NR SR s konkrétnym návrhom legislatívnych zmien, aby v druhom čítaní predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Na takúto možnosť občanov týmto dopredu upozorňujem.

 • No len presne takú istú frázičku použili pri všetkých bodoch o ktorých dnes ligislatývna rada rokovala.

 • Záznam
  zo 72. zasadnutia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky konaného 26. februára 2019

  Rokovanie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky viedla Monika Jankovská, podpredsedníčka Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

  Legislatívna rada prerokovala tieto body programu a uzniesla sa na týchto záveroch:

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. m. 4291/2019)
  Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona odporučila návrh upraviť podľa jej pripomienok a na rokovanie vlády predložiť jeho nové, upravené znenie.

 • Už pri tvorbe nového modelu valorizácie vysluhových dôchodkov bolo zvláštne s akou ľahkosťou a formálnosťou sa k jeho realizácii pristupuje. Spočiatku bol úmysel vytvoriť úplne nový model valorizácie ,ktorý bude dlhodobý a bude vyhovovať čo najväčšiemu počtu vysluhových dôchodcov. Tak to aspoň tvrdila ministerka vnútra v júli v roku 2018. Vo februári 2019 však ministerstvo vnútra tento zámer zmenilo a prostredníctvom svojej hovorkyne ministerstva vnútra verejnosti cez médiá oznámilo, že nakoľko sa model valorizácie z roku 2018 osvedčil , bude sa v ňom dlhodobo pokračovať. Je veľmi zvláštne ,že to ministerstvo konštatovalo ,keď ešte ani nebo vyhodnotené medzirezortné pripomienkové konanie. To znamená ,že hromadné pripomienky a celé medzirezortné pripomienkové konanie bolo len “pro forma”??? A ,že sa politici riadili heslom ” cieľ je jasný ,tak aké preteky”??? Žiaľ aj po včerajšom vyjadrení štátneho tajomníka MV SR v tv Joj, ktorý hovoril o novom modeli našej valorizácie ako o hotelovej veci ,mám veľké pochybnosti o celom legislatívnom procese pri tvorbe nového valorizačneho mechanizmu. Novela zákona nebola ešte ani na legislatívnej rade vlády a výsledok je už známi. Nejde o manipuláciu s názormi verejnosti a ignorovanie tej časti vysluhových dôchodcov, ktorí mali vážne pripomienky k novému modelu valorizácie??? A pre objektívnosť, tieto výhrady a pripomienky nemali len vysluhoví dôchodcovia ale aj niektoré štátne orgány. O tom sa však ani nehovorí ani nepíše.

 • Štátny tajomník Ing. Rudolf Urbanovič, dňa 13.2.2019 a 25.2.2.2019 o 12 hod. v Rádio Žurnál SK a 25.2. vo večerných správách na TV JOJ podal informácie o pripravovaných zmenách v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Z jeho vystúpenia je zrejmé, že vôbec nepozná reálne názory výsluhových dôchodcov na valorizáciu, nasvedčuje tomu, že všetko je dopredu dohodnuté a reálne názory verejnosti -- poberateľov výsluhových dôchodcov -- vedenie MV SR vôbec nezaujímajú. Už rozhodli, zároveň už ŠT (SMER-SD)informoval občanov ako o hotovej veci bez toho aby bol ukončený legislatívny proces.
  Až dnes, 26.2.2019 od 10. hod. prebehne 73. rokovanie Legislatívnej rady vlády ktorá svoje stanovisko predloží na zaradenie do 143. rokovania vlády. Potom vláda rozhodne či návrh na zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov predloží, alebo nepredloží na rokovanie Národnej rady SR do prvého čítania.
  Toto nie je “únik informácií”, toto je najskôr úmysel ako odbiť a nebrať v úvahu Hromadnú pripomienku k navrhovanému paskvilu (mačko-psa) z pera MV SR. Takto sa robí politika, preto sme nespokojní.

 • Ing. Peter Pellegrini
  Predseda vlády Slovenskej republiky
  Námestie slobody 1
  813 70 Bratislava

  Vážení pán predseda vlády Slovenskej republiky,
  týmto si Vás dovoľujeme zdvorilo oboznámiť s porušovaním občianskych práv občanov Slovenskej republiky poberateľov výsluhových dôchodkov.
  V dňoch 30.01.2019 až 12.02.2019 sa konalo medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona NR SR č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov znení neskorších predpisov.
  Na rozporovom konaní na MVSR 15.02.2019, zástupca výsluhovej dôchodcovskej verejnosti obhajoval názory uvedené v hromadnej pripomienke verejnosti, ktorú podporujú poberatelia výsluhových dôchodkov. Rozpor nebol odstránený.
  Vážení pán predseda vlády, v súlade s predloženou hromadnou pripomienkou sme
  n a v r h l i :
  1. Zachovať princíp valorizácie výsluhových dôchodkov podľa dôchodcovskej inflácie (ponechať, teraz platný § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 82 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).
  2. Alebo, ak by inflácia za domácnosti dôchodcov bola nižšia ako dve percentá z priemeru jednotlivých druhov výsluhových dôchodkov zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, príslušníkov ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov, potom navrhujeme zvyšovať tieto výsluhové dôchodky aspoň o dve percentá z priemeru príslušného druhu výsluhového dôchodku (obdoba minimálnej valorizácie dôchodku ako je v civilnom všeobecnom systéme).
  Domnievame sa, že týmto bude splnený cieľ predkladateľa návrhu zákona dlhšiu dobu nemeniť zvyšovanie výsluhových dôchodkov a zároveň by neklesla životná úroveň výsluhových dôchodcov.
  Prijatím návrhu MV SR k novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi domácnosťami poberateľov výsluhových dôchodkov a domácnosťami poberateľov starobných dôchodkov, čím dôjde k zjavnej skrivodlivosti a k výraznému poškodeniu takmer 46 000 poberateľov výsluhových dôchodkov.
  V medzirezortnom pripomienkovom konaní si obdobné pripomienky s cieľom zachovať štandard výsluhovým dôchodcom, uplatnili aj Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. O zachovanie podobného štandardu sa snažíme aj my a to aj s Vašou aktívnou pomocou.
  Podľa názorov, získaných zo širokej diskusie výsluhovej dôchodcovskej verejnosti, ako aj vyjadrení niektorých štátnych orgánov, najobjektívnejšou, najspravodlivejšou a najschodnejšou možnosťou je valorizáciu výsluhových dôchodkov vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá žiadnu domácnosť výsluhových dôchodcov oproti domácnostiam iných dôchodcov nebude zvýhodňovať, nezvýhodňovať ani inak poškodzovať.
  Vážení pán predseda vlády,
  pre odstránenie MVSR navrhovaného nerovnakého zaobchádzania a tým vznik vyššie uvedených skrivodlivostí, Vás v duchu právnych predpisov zdvorilo žiadame o prerokovanie požiadaviek výsluhovej dôchodcovskej verejnosti a štátnych orgánov na rokovaní vlády SR a prijatie nami navrhovaných zmien, prípadne ponechanie v platnosti ustanovenia § 68 ods. 16.
  Ďakujeme.

 • Dobrý deň, tak podľa správ Slov. rozhlasu o 12.00 hod. je pravdepodobne o valorizácii VD rozhodnuté tak, ako bolo MV pôvodne navrhnuté. / podľa tam uvádzaného vzorca, čiastka 0,60 krát odslúžené roky/. Napr. po 15 rokoch -- 9 eur,

 • Vážení kolegovia.
  Celý tento návrh valorizácie VD je rozporuplný, zložitý a sociálne nespravodlivý. Ako tu už bolo veľa krát spomínane, je to vlastne kozmeticky upravený model z minulého roka. Už so samotným významom slova VALÓRIZÁCIA čo je zvýšenie dôchodkov, miezd a podobne relatívne k cenovej alebo mzdovej úrovni to nemá veľa spoločného. Tie bulharské koeficienty tam vôbec nepatria a len ďalej zvyšujú rozdiely medzi VD a sú výhodné len pre určitú skupinku VD s tými najvyššími dôchodkami. Každý mal pri odchode do VD zhodnotené všetky svoje zásluhy a dĺžku služby. Takže tento návrh by sa mal skôr volať ,,Zvýšenie zásluhovosti VD”.
  Keby sa dal návrh aby sa valorizovalo rovnakou sumou každému dôchodcovi bolo by to sociálne spravodlivejšie, naplnil by sa význam slova VALÓRIZÁCIA. Myslím, že by to bolo aj priechodnejšie pri pripomienkovaní novelizácie tohto zákona. Pri takomto postoji a skúsenosti, ak nestrácame pamäť, je možné očakávať, že ani tieto pravidlá nebudú platiť a príde všetkého schopný človek s návrhom do parlamentu a napríklad do zákona „o petržlenovej vňati“ presadí nevídanú zmenu výsluhových dôchodkov, tak ako to bolo urobené naposledy s nulovou valorizáciou.

 • Niektorí kolegovia pisatelia komentárov si neuvedomujú, že tento článok som napísal, aby som Vás informoval aká bola situácia po rozporovom konaní k zákonu o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a ako sa každý deň. Prosím diskutujte k téme a neodvádzajte pozornosť k iným diskriminačný veciam ktoré patria do pôsobnosti zdravotných poisťovní a nie do pôsobnosti úradov sociálneho zabezpečenia ozbrojencov. K riešeniu týchto problémom je určený článkom SKRIVODLIVOSŤ na výsluhových dôchodcoch. Týmto odvraciate pozornosť diskutujúcich a čitateľov od problému valorizácie a diskusia ide iným smerom na čo už tretí krát upozorňujem. Týmto sa stráca problém valorizácie VD.

  Z uvedených dôvodov navrhujem webmajstrovi tieto komentáre presunúť do článku Skrivodlivosti.

  Nikto okrem mňa neupozornil na rozpory, nepresnosti v predložených materiálov ktoré pôjdu na rokovanie Hospodárskej rady vlády rokovanie ktoré sa bude konať už zajtra a na rokovanie Legislatívnej rady vlády ktoré sa bude konať v utorok. Toto sú naše témy na písanie komentárov a ním sa venujme.

 • Dôsledne som si preštudoval gestorom zákona zverejnené vykonané úpravy v textových častiach ako aj stanoviská ku konkrétnym pripomienkam ktoré nie sú jednoznačne dôsledne odstránené a zdôvodnené. K našej HP je napísané, že rozpor nebol odstránený, ostatné rozpory v podľa neúplných zdôvodnení boli vraj odstránené, s čím sa nedá súhlasiť. Gestor zákona Legislatívnej rade vlády (LRV) predloží úplne rovnaké paragrafové znenie zmien v zákone ako ich predložil na MPK. Počkajme si aké stanoviská k údajným odstráneniam rozporov zaujmú členovia LRV.
  Zverejnené materiály budú dňa 25.2.2019 o 9,00 hod ako prvý bod programu predmetom rokovania Hospodárskej rady. Dňa 26.2.2019 o 10,00 hod. ak prvý bod programu budú predmetom rokovania č. 72 Legislatívnej rady vlády. Očakávam, že LRV na najbližšie rokovanie vlády predloží návrh zmien zákona č. 328 s rozporom.

  Na základe mne daného mandátu k podpore HP ako zástupca verejnosti som v súlade s právnymi predpismi už vykonal a ešte vykonám niekoľko ďalších možných opatrení.

 • Legislatívna rada vlády nás má na programe 26.2.2019 ako prvý bod a Hospodárska rada vlády 25.2.2019 tiež ako prvý bod.

 • Ak dôvodom navrhovaného systému valorizácie je mínusový stav na účte a každoročné dotácie, treba si dať otázku, prečo SD sa valorizujú pevnou sumou s min. 2 %, …. štát tiež v každoročnom rozpočte plánuje výdavky na SD…
  Keď boli vojaci prepúšťaní zo služobného pomeru , napr. z dôvodu M 2010, za to môže súčasný VD, že kompetentní to nesprávne analyzovali, tiež máme doplácať na túto skutočnosť? Že dnes je nenaplnenosť vojakov taká, aká je, že vďaka tejto skutočnosti sú nižšie príjmy na účet, za to môžeme my, dôchodcovia?

 • Dňa 11.2.2019 o 7,26 hod. som odoslal tento podnet:
  Vážený pán generálny prokurátor, predkladám SÚRNY, PRIORITNÝ PODNET k okamžitému riešeniu. Na Slov-Lex od 30.1. – 12.2.2019 prebieha pripomienkovanie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov. Predložený návrh na zmenu valorizačného mechanizmu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia vychádza z priemerného starobného dôchodku, nie z priemerných výsluhových dôchodkov.
  Naprostá väčšina poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia má názor, že zmena valorizačného mechanizmu by mala vychádzať z priemerných mesačných súm výsluhových dôchodkov vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov a horských záchranárov (ďalej len ozbrojenci) a nie z priemerného starobného dôchodku napríklad aj z týchto dôvodov:
  -Vzhľadom k náročnosti, k sťaženým podmienkam výkonu služby s možným ohrozením života príslušníci ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov majú spravidla väčšie mzdy ako pracujúci v civilných povolaniach a na dôchodkové zabezpečenie odvádzali väčšie odvody.
  – Odvody ozbrojencov na dôchodkové zabezpečenie sú o 9 % vyššie ako odvody pracujúcich vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.
  –Sú značné rozdiely 100 -- 250 Eur priemerných mesačných sumách ozbrojencov.
  -- Až o 350 Eur je rozdiel medzi najvyššou priemernou sumou ozbrojencov a a medzi priemernou mesačnou sumou starobného dôchodku.
  Takáto zmena zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia znižuje životnú úroveň domácností výsluhových dôchodcov, čím ich poškodzuje oproti domácnostiam dôchodcov.
  V pripomienkovom konaní rovnaký názor prezentuje aj Národná banka SR. (dňa 11.2.2019 aj MFSR a KRRZ atď.).
  Prosím, v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyjadrite názor generálnej prokuratúry. Ďakujem.
  S úctou Dr, Milan Kolen
  PS: Už dva dni je nefunkčný portál Slov-Lex čo neumožňuje občanom vzniesť svoju pripomienku, prípadne podporiť hromadné pripomienky. Z uvedeného dôvody o dobu poruchy by mala byť predĺžená doba pripomienkovania.

  Potvrdenka po prijatí podania č. 190211140250433
  Elektronická podateľňa prokuratúry prijala Vaše podanie a vykonala kontrolu formátu. O výsledku kontroly formátu ste informovaný v priloženom ZEP dokumente. Overte jeho platnosť aplikáciou pre overovanie ZEP a zobrazte náhľad na podpísanú potvrdenku.

  Tento email bol vygenerovaný automaticky, preto na túto emailovú adresu neodpovedajte. V prípade potreby použite emailovú adresu GPSR@genpro.gov.sk.
  Číslo podania: 190211140250433
  Jednoznačný identifikátor: 565f1419-da4b-4d14-9f31-addfc4fd0a27
  Potvrdenka odoslaná: Monday, February 11, 2019 2:01:56 PM

  Odpoveď GP na podnet:
  Leg/1 32/19/1000-4 Bratislava 18. februára 2019
  Vážený pán Dr. Milan K o l e n
  Prajem dobrý deň, dňa 11. februára 2019 bol na e-mailovú adresu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky doručený Váš podnet k medzirezortnému pripomienkovému konaniu týkajúci sa novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Vzhľadom na to, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky už k návrhu zákona zaujala svoje stanovisko ešte pred dátumom doručenia Vašich pripomienok (Vaše pripomienky boli doručené tunajšiemu oddeleniu legislatívy až po 12. februári 2019, t. j. po dátume ukončenia medzirezortného pripomienkového konania), nebolo možné v stanovisku Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na Vaše pripomienky v rámci pripomienkového konania prihliadať. JUDr. Marta Kolcunová, PhD. prokurátorka

  Ako vidieť z predložených dokumentov pani prokurátorka nereagovala na moje podnety. Píše, že GP už k návrhu zaujala stanovisko, čo nie je pravda. GP SR v MPK LP/2019/75 nedalo pripomienku, keby ju dalo bola by na Slov-Lex zverejnená. Podnet som GP doručil 11.2.2019 o 7,26 hod., čo podateľňa GP mne zaslanou potvrdenkou potvrdila. Od doručenia môjho SÚRNEHO, PRIORITNÉHO PODNETU k okamžitému riešeniu GP na podanie pripomienky mala čas 35 -- 40 hodín. Na základe uvedeného si myslím si, že GP nezaujíma, nerieši skutočnosť, že prijatím novely zákona o sociálnom zabezpečení dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi domácnosťami dôchodcov a domácnosťami výsluhových dôchodcov ktoré budú poškodené. Týmto dôjde k poškodeniu asi 40 000 VD, čo je zrejme málo aby sa tým zaoberali.

 • Nie som odborník aby som urobil analýzu “Informácie k valorizácii od asociácii policajtov”, ale jedno viem, vidím a pociťujem rovnako ako aj ostatní dôchodcovia:
  Potraviny idú hore už dlhšie. Ich ceny sú „pod mikroskopom“, lebo pre väčšinu bežných Slovákov znamenajú práve potraviny veľkú časť nákladov na život. Týmto nákupom sa nikto nevyhne, nech by bol akokoľvek šetrný.
  Tohtoročný januárový skok je výraznejší ako všetky predchádzajúce. Vlani narástli januárové ceny oproti decembrovým o 2,2 percenta, teraz o rovné 3. Časť zdražovania bola nevyhnutná, hore išli energetické vstupy aj platy (nielen zákazníkov, ale aj tých, ktorí stoja za pultom). Okrem toho inflačný vývoj neprišiel do slovenských obchodov len po týchto Vianociach. Je dlhodobý, hoci v ostatnom čase svoje tempo inflácia zjemňovala, pod 2,5 sa nedostávala. Pri analýze vyšších cien sa budú všetci zúčastnení biť do krvi o desatinky percent, ale pri presadzovaní odvodu obchodným reťazcom lietali vzduchom desiatky miliónov s divnou vierou, že len tak spadnú z neba priamo do pokladnice štátu. Do najbližších týždňov máme dve záhady. Koľko bude stáť maslo a liter oleja. Druhá: ako si šomrúci zákazníci spoja odpudivé cenovky s jedným odvodovým špecialistom na odvody “reťazcov”.
  Preto aj naša Hromadná pripomienka, ktorú som podporil, požaduje valorizáciu podľa dôchodcovskej inflácie, ktorej výška je ľahko zistiteľná a vystihuje podstatu VALORIZÁCIE!

 • Stále sa tu kompetentní vyhovárajú na riešenie stabilizácie „krachujúcich“ osobitných účtov, rozpočtovú zodpovednosť, vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií atď…
  Osobitný účet vznikol v r.1998 a nahradil účet v sociálnej poisťovni , kde boli pôvodne odvádzané odvody z príjmov vojakov a z ktorého boli vyplácané výsluhové dôchodky. Z nového osobitného účtu vyplácajú dôchodky vojakom ročne v sume okolo 160 mil. eur, kdežeto príjmy z odvodov vojakov dosahujú len necelých 60 mil. Eur. Problém vznikol, keď odvody vojakov, ktoré boli odvádzané do r.1998 do sociálnej poisťovne , do spoločného systému pre všetkých občanov SR , neboli presunuté z tohoto účtu na nový osobitný účet a kedže začínal nový účet od nuly , v okamihu vznikol obrovský dlh a to potrebou vyplácať predovšetkým výsluhové dôchodky vojakov.
  Problém sa ešte viac prehlboval a strata na osobitnom účte narastala rapídnym zmenšovaním počtov príslušníkov armády, čím sa umelo vytvoril veľký počet poberateľov výsluhových dôchodcov a klesal počet prispievateľov na osobitný účet. Rovnako prešli pod systém vyplácania výsluhových dôchodkov z osobitného účtu aj tí vojaci, ktorí pred touto úpravou boli poberateľmi výsluhových dôchodkov zo sociálnej poisťovne. Týmto sa každoročne prehlbovala strata, ktorú bolo treba dotovať z rozpočtu MOSR. Otázkou je, čo sa stalo s obrovskou sumou peňazí, ktoré ostali v sociálnej poistovni? Žeby krytie veľkých strát na účte sociálnej poistovne vo vzťahu k civilnému systému dôchodkov občanov SR? Niekto by si to mohol vyložiť ako krádež.

  Predstavte si, že by to spravila vláda vo vzťahu k civilným dôchodcom pár krát pomenila účty, vytvoria stratu, ktorú treba dotovať z rozpočtu ako čiernu dieru a nakoniec sa budú politici brániť , že nie sú peniaze na vyplácanie civilných dôchodkov a zvalia to na negatívny demografický vývoj v SR alebo na minulú vládu.

  OPLATÍ SA PREČÍTAŤ:
  https://blogy.hnonline.sk/jozef-zarnovican/kto-ma-zaujem-znicit-slovensku-vojensku-inteligenciu

 • Len k tomu záverečnému odstavcu. O priznanie starobného dôchodku síce môže výsluhový dôchodca požiadať, ale bude mu priznaný až po splnení zákonních pidmienok. Čo znamená že musí mať 15 rokov sociálneho poistenia a musí dosiahnuť fyzický vek potrebný na starobný dôchodok. Takže nie každému výsluhovému dôchodcovi starobný dôchodok priznajú, lebo ak napríklad odíde do výsluhového dôchodku v 55. roku života, tak už len ťažko stihne v civile odrobiť ešte 15 rokov a ak by to aj stihol, tak za 15 rokov sociálneho poistenia bude jeho dôchodok priznaný sociálnou poisťovňou veľmi nízky. Takže mi nieje celkom jasné za koho kope asociácia policajtov vo výslužbe a evidentne minimálne posledným odsatavcom článku ktorí zvetejnil anonym zavádza verejnosť.

 • Dobrý deň, na stránke APVV je zverejnená správa o stave riešenia valorizácie VD.

 • po prečítaní všetkého konštatujem -- boj neskončil, pokračuje…. V každom prípade treba aktérom rozporového konania poďakovať za ich čas a vedomosti, ktoré do jednania vložili a samozrejme všetkým, ktorí podporili pripomienkové konanie, pretože bez toho by nebolo ani samotné rozporové konanie.
  Ak politici budú čítať príspevok JUDr. Ďurinu, mohli by pochopiť o čom vlastne rozhodujú, aj to, aká bola a je situácia u OS SR, či predtým ASR…možno pochopia aj to, že nie vinou VD sú OS SR pod tabuľkovým stavom, ani ich vinou nebol znížený celkový stav vojakov. Možno ste im páni pripomenuli aj to staré známe -- dôchodkový účet vojakov bol prebytkový a ten prebytok odtekal do SP….a aj to, že z SP nám na začiatok vojenského (ale ani ostatných) účtu nedala nič z toho, čo sme jej odviedli…

 • V programe rokovania Legislatívnej rady vlády SR (ďalej len LRV SR) č. 71 na deň 19.2.2019 a ani v č. 72 na deň 26.2.2019 zatiaľ nie je zaradený zákon č. 328. To neznamená, že do zahájenia rokovania tam nemôže byť dodatočne zaradený. Pravdepodobne môže byť zaradený na nasledujúce rokovania.

  V programe rokovania Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR (ďalej len HSRV SR) na deň 25.2.2019 je zatiaľ zaradený zákon č. 328. To neznamená, že do zahájenia rokovania nemôže byť z programu vyškrtnutý a zaradený neskôr.

  V dlhodobom programe rokovaní vlády na koniec mesiaca február je zaradený zákon č. 328. V programe rokovania vlády č. 142 na deň 20.2.2019 zatiaľ nie je zaradený. To neznamená, že do zahájenia rokovania tam nemôže byť dodatočne zaradený. Pravdepodobne môže byť zaradený na nasledujúce rokovania.

  Všetko je závislé od toho do kedy, ako a či sa podarí alebo nepodarí, čiastočne podarí gestorovi zákona č. 328 odstrániť rozpory z MPK, alebo či dôjde k dohode dotknutých ministerstiev.

 • RE: Ľudovít napísal 18.02.2019 o 10:13
  Dobrý deň Ľudovít,
  vďaka za podporu aj keď “po fúnuse”.
  K tomu že pri odosielaní a zadaní chyby v e-adrese sa komentár stratil: s tým nič nenarobím, ja si preto komentár napíšem vo worde na voľný list a až potom tento kopírujem a prenesiem pod komentáre.
  aby ste dostávali odkazy o komentároch je tam dolu po napísaní komentára možnosť “Prihlásiť odber komentárov?”, resp. pri nových článkoch je hore v ľavom stĺpčeku: “Prihlásenie odberu noviniek”, tak tam.
  Pekný deň prajem.
  webmajster
  PS:
  Poslal som Vám vyššie uvedené vysvetlenie na Váš e-mail, odpoveď od Vás som nedostal, takže mám pochybnosť o správnosti Vami uvádzaných adries. Ďalšia komunikácia s Vami tu na webe nebude, pripadá mi to ako odvádzanie pozornosti od diskutovanej problematiky. Takže prepáčte.

 • V prvom rade ďakujem aktívne pracujúcim pánom. Veľmi si vážim ich úsilie. Ja však nechodím pravidelne na stránky a tak som neskoro (po ukončení pripomienok) zistil že prebehla hromadna pripomienka. Mám aktivované mailové upozornenie na vypublikované články a došlo mi upozornenie až na tento článok -- o rozporovom jednaní.
  Prosím Vás, ako nastaviť aby som znova nepremeškal iné pripomienkovanie? (Ja následne informujem bývalých kolegov v.v. Spolu aktívne prispejeme k pripomienke) Ďakujem.
  PS: Urobil som preklep pri mailovej adrese a web ma upozornil na túto skutočnosť no zmazal celý môj komentár. Navrhujem ošetriť toto upozornenie tak, aby komentár ostal.

 • Pre JUDr. Ďurinu.
  Tiež si myslím, že by to trebalo dať do novín- ten Váš článok. Ak by som mohol byť nápomocný môžem osloviť jednu moju kamarátku, o rok staršiu spolužiačku, ešte z SVŠ-ky z Gelnice . Je síce spisovateľka ale pravidelne prispieva aj do novín “PRAVDA”, do rubriky “Týždeň názorov”. Verím tomu, že keby sme ju o to poprosili a preposlali jej Váš komentár, že by ho uverejnila. Pokiaľ súhlasíte, tak, sa môžem pokúsiť toto zariadiť.

 • Vďaka pán JUDr. ĎURINA za pozoruhodný článok a pravdivé zhrnutie histórie akým prešli OS SR. Určite by tento článok mali čítať naši najvyšší ústavni činitelia a všetci zákonodarci. Potom by určite naše zákony ktoré schvaľujú boli na diametrálne odlišnej úrovni. Je potrebné aby to vedeli aj médiá, tie o tejto problematike nemajú ani šajnu.

 • Pre JUDr. Ďurinu. Odporúčam Vam Váš dokument s doplnením, že do roku 1998 v sociálnej poisťovni nahromadené odvody vojakov z povolania neboli prevedené na vojenský úrad sociálného zabezpečenia/utratila ich sociálna poisťovňa/,urýchlene zaslať na hospodársku, legislatívnu radu vlády, ministrovi obrany, predsedovi vlády, predsedovi parlamentu a prezidentovi republiky. Ideálne by to bolo dostať do medií. Viem, že o tom nikto dnes nechce počuť, ale za pokus by to stalo.

 • Hospodárska rada vlády má na programe 328, 25.2.2019. Legislatívna rada vlády ho na programe zatiaľ nemá.

 • pre JUDr. Marián Ďurina
  vystihli ste a napísali ste pravdu o skutočnostiach nespravodlivého pohľadu (postupu) št. orgánov a aj verejnosti voči VD ale aj voči OS SR. Tento Váš príspevok by si mal prečítať čo najväčší okruh ľudí, aby konečne pochopili o čo vtedy vlastne išlo.
  Dávam Vám na zváženie, zverejniť ho aj v médiách, ale ak je možné bez následnej diskusie (nikto nie je zvedavý na reakcie primitívnych trollov)

 • Vážení priatelia,

  na rozporovom konaní dňa 15.02.2019 MV SR oznámilo, že osobitný účet MO SR vytvorený od 01.05.1998 je výrazne dotovaný (na rozdiel osobitného účtu MV SR, ktorý je dnes prebytkový).
  Všetkým iba pre pamäť pripomínam, že pri zmene režimu v roku 1989 v ČSSR, bola rozpustená Varšavská zmluva k dátumu 30.06.1991. V dôsledku spoločenských zmien nastala redukcia ČSĽA, ktorá začala nevídanou likvidáciou nadpočetnej bojovej techniky, výzbroje a vojakov. Početný stav cca 220 000 vojakov bol znížený cca o 1/3 na 140 000 osôb, t. j. pokles o 36,4%.
  Po následnom rozpade ČSFR k 01.01.1993 bola výzbroj armády SR zachovaná z delenia majetku po bývalej ČSĽA. Početný stav armády SR k 01.01.1993 bol teda 53 037 vojakov, 995 tankov, 1370 bojových obrnených vozidiel, 1 053 delostreleckých systémov, 146 bojových lietadiel a 19 bojových vrtuľníkov. Od roku 1993 sa postupne menili veliteľské a štábne štruktúry, z divíznych štruktúr, cez zborové až po súčasné operačné veliteľstvá a brigádne štruktúry. Od 01.01.2006 sú Ozbrojené sily SR plne profesionalizované.
  Organizačné štruktúry ozbrojených síl, majú osobitne výrazný pyramidálny tvar, umožňujúci kariérny (pozičný, t. j. hodnostný a funkčný) rast postupne sa zužujúcemu počtu vojakov z povolania a z tohto dôvodu sa vyžadovalo, aby prebytoční vojaci služobný pomer čím skôr ukončili a odišli z armády, pretože pre nich nebolo ďalšie vhodné zaradenie v štruktúre. Stali sa nadpočetnými z organizačných a racionalizačných dôvodov.
  Priali by sme si, aby dôchodkové úvahy MV SR, Sociálnej poisťovne, príslušných súdov ale aj ostatných orgánov štátnej správy boli determinované overenou skúsenosťou z problematiky vývoja ozbrojených síl a najmä detailnými vedomosťami o ich drastickom znižovaní až o 75% (!!!). O tomto znižovaní vojsk málo kto z kompetentných dnes vie. Postihnutí vojaci z povolania v tom čase nemali na výber, ani žiadnu voľbu, ocitli sa zo dňa na deň v zúfalej situácii. Vojak tie dátumy ovplyvniť nemohol, musel sa podriadiť. Dnes sa ukazuje, že je to zbraň a hrubá nespravodlivosť namierená najmä voči vojenským vyslúžilcom. Tieto laxné rozhodnutia a úvahy orgánov vôbec nepoznajú príčiny a skryté pozadie toho, čo sa vlastne skutočne dramaticky odohrávalo v ozbrojených silách, ako boli vojaci z povolania masovo prepúšťaní z vojenskej činnej služby, bez adekvátneho sociálneho pokrytia, ktoré musíme ešte aj dnes riešiť. Dnes sme toho bezprostrednými svedkami. Politici strkajú hlavu do piesku. Tento negatívny stav a procesy v armáde boli ireverzibilné a nedali sa nijako zvrátiť. Tieto okolnosti sú primárne, sú to jasné fakty a treba ich vziať na zreteľ a dôchodkovo posudzovať v prospech vojenských vyslúžilcov. Tento problém ani v rezorte MV SR dôkladne nepoznajú. Tam sa nemuseli znižovať stavy príslušníkov PZ takmer o 90% ako v armáde.
  Z pôvodnej ČSĽA zostalo len torzo, iba 7,5% vojakov Armády SR. Takéto znižovanie počtu vojakov a vojenskej bojovej techniky bolo nevídané a malo mať aj svoju bezprostrednú reflexiu vo všetkých súvislostiach, najmä pevnú hmatateľnú oporu v sociálnej oblasti a nie vojenským vyslúžilcom klásť za vinu, že boli masovo prepúšťaní do civilu. Treba smelo ukázať prstom na tých, ktorí to spôsobili, ktorí pri tej redukcii nemysleli na budúci osud vojakov, ktorých dnes dobehol dôchodkový vek. Právny štát ktorým SR nepochybne je, ich nesmie vedome pripravovať o sociálne istoty a výhody, a neposkytovať dostatočnú sociálnu pomoc.
  Do dnešného sociálneho systému podľa zákona 328/2002 Z. z., patria príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov a záchranných zborov, vykonávajúci štátnu službu v služobnom pomere vo vzťahu k štátu, upravenú osobitnými predpismi, charakteristickými znakmi, ktorými z hľadiska potreby osobitnej úpravy ich sociálneho zabezpečenia sú predovšetkým dočasnosť (nie celoživotnosť) služobného pomeru, strata špecifickej kvalifikácie po jeho skončení a vysoká miera zdravotnej rizikovosti, ktorú nemožno eliminovať, pričom v súhrne ide o činnosti, vykonávané v prioritnom záujme štátu.
  Vojakom je jasné, že oficiálne medzištátne dokumenty o likvidácii armády nemusia byť vždy a dostatočne a v úplnom rozsahu známe MV SR, Sociálnej poisťovni, všeobecným súdom a ostatným orgánom štátnej správy. Nie je teda ani pozoruhodné to, že nikto z nich v armáde neslúžil ako vojak z povolania, takže nemajú s tým žiadne osobné skúsenosti, ba ani dôkladné vojenské znalosti o týchto odzbrojovacích procesoch, ktoré prebiehali (súviseli s rozpustením Varšavskej zmluvy a očakávaným vstupom SR do NATO). Lenže tieto medzištátne a medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými bola ČSFR viazaná, mali významnú právnu silu, ktorú nemožno podceňovať, boli mimoriadne prioritné a postavené nad rámec vnútroštátnych zákonov Slovenskej republiky a mali priamy dopad pri riešení akútneho zániku služobného pomeru vojakov z povolania, teda aj na mnohých z Vás. Nedokonalosť a nejednoznačnosť nejakej právnej normy, nemôže ísť predsa na vrub občana, ale naopak -- dôsledky týchto nepodarených právnych noriem musí predsa znášať štát.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, absolvent VSOŠ RVD Martin

 • Pre odborník 16.2.2019 o 19,22 hod. a poďakovanie pre Tomáš Kríž 16.2.201921 o 21,19 hod. Pán Kríž ďakujem Vám, presne ste vyjadril môj názor a možno aj názor čitateľov. Nedôvodná kritika mojej osoby ma inšpirovala k napísaniu informácií, že ako pisateľ kritiky mojej osoby som ako on nečakal, ale konal.

  Na opakovaný problém nefunkčného webu som ráno 9.2.2019 upozornil kompetentných na čo len médiám okamžite reagovala hovorkyňa MS SR (informácie neboli zverejnené). Ráno 11.2.2019 som zaslal podnet generálnej prokuratúre a ministrovi spravodlivosti, kde som ich žiadal o dva dni predĺžiť dobu pripomienkovania. Napísal som im aj dôvody prečo sa má vychádzať z priemerov jednotlivých druhov VD a nie z priemeru SD, čo je nerovnaké zaobchádzanie medzi domácnostiam SD a VD ktoré poškodzuje domácnosti VD, v čom ma utvrdila už vznesená pripomienka NBS. Neskôr aj pripomienky MF SR a KRRZ (Kancelária Rady rozpočtovej zodpovednosti). Žiadal som ich, aby využili svoje právo a vyjadrili svoj názor v MPK, na čo v tejto dobe mali ešte čas 35 -- 40 hodín. (Uvidím, akú odpoveď v súlade s právnym predpisom mi do 30 dní sú povinný napísať). Pripomienku nepodali, čím možno nepriamo súhlasili, alebo nesúhlasili s nerovnakým zaobchádzaním medzi domácnosťami SD a domácnosťami VD.

 • Presne tak, “odborník-neodborník”- z hrušky dolu. Ale názor Dušana, z 16. 02 2019 o 17:47 hod. stojí za zamyslenie. ” Keď je možné tak, tak nie je nemožné opačne”. Či…??? A málokto z nás (bývalých šarží) by proti tomu protestoval- a nie len z nás(byvale mužstvo by to iste tiež privitalo a modroknižkári by priam jásali), si myslím…

 • Ja by som ocenil predovšetkým snahu o zmenu valorizačného mechanizmu. Žiaľ, odborná argumentácia sama o sebe nestačí. O to viac, že naši politici už dávno rozhodli, že treba znižovať reálnu hodnotu výsluhových dôchodkov, oproti reálnej hodnote starobných dôchodkom. Ako príklad uvediem, zrušené valorizácie v roku 2012, snahy o zdanenie výsluhových dôchodkov, ale najmä výpočet valorizácie z podkladov, ktoré výsluhoví dôchodcovia nemôžu nijako ovplyvniť. Tu mám na myslí rovnaký výpočet terajších valorizácií, ktoré využívajú ako podklad priemernú výšku starobných dôchodkov (asi 400 euro) kde nie sú započítané VD. A nie priemernú výšku výsluhových dôchodkov (napr. 600 euro) kde nie sú pochopiteľne započítané SD . A tak potom 2 % z dôchodcovskej inflácie podľa SD je 8 euro ale 2 % z VD by bolo 12 euro. Čiže, ak by sa valorizácia určovala podľa týchto zásad, potom by reálna hodnota VD (612 euro) oproti SD (408 euro) neklesala ale by ostala na východzej úrovni. Žiaľ dnes priemerná reálna hodnota VD oproti priemernej reálnej hodnote SD stále klesá práve o vyššie uvedený nepomer v počítaní valorizácie. Ak sú teda SD vymeriavané len podľa zákona 461/2003 Z.z. je logické, že sa aj podklady pre valorizáciu využívajú podľa toho zákona, ale ak sa VD počítajú podľa zákona 328/2002 Z.z. potom je tiež logické, že by tomu mali slúžiť aj podklady získané len podľa tohto zákona. No nie je tomu tak. Existuje ešte aj tretia možnosť, a to že 2 % z dôchodcovskej inflácie by sa vyrátali ako priemer všetkých vyplácaných SD a VD. Tu by mali iste radosť, najmä poberatelia SD. Po skúsenostiach vieme, že občania snívajú a politici rozhodujú a to tak, aby naplnili predovšetkým svoje politické a stranícke ciele a záujmy. Na našich argumentoch a názoroch politikom predsa vôbec nezáleží.

 • Pre pána ” Odborníka” Zakomplexovaní ľudia sa väčšinou boja napísať svoje meno a priezvisko. Alebo za svoje meno sa hanbia. Táto webová stránka nie je Facebook, aby sa tu Hejtovalo. Ak vám robí radosť upozorňovať na to či je inflácia dôchodcova alebo dôchodcovská, alebo či je niekto Novisedlak alebo Novysedlák, choďte na Facebook a tam anonymné hejtujte a robte editora kto ako píše.

 • odbornik napísal: 16. februára 2019 o 19:55… ” Čo je to prosím “dôchodcovská inflácia ”?
  Penzie bude zvyšovať dôchodcovská inflácia
  Prvou podstatnou zmenou je, že na zvyšovanie dôchodkov už nebude mať vplyv rast spotrebiteľských cien (inflácia) a priemerná mzda v ekonomike ako do konca roku 2012. Od januára 2013 ich nahradí len jeden nový ukazovateľ – takzvaná dôchodcovská inflácia. Taký je zámer vlády v novele zákona o sociálnom poistení, ktorá čaká na schválenie na októbrovej schôdzi parlamentu v rámci zákona o superhrubej mzde.
  Roky 2013 – 2015
  Hlavné slovo pri zvyšovaní dôchodkov tak bude mať medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Zoznam tovarov, ktoré sa budú zohľadňovať pri výpočte dôchodcovskej inflácie, oficiálne neexistuje.Štatistický úrad potvrdil, že výber tovarov a služieb v indexoch spotrebiteľských cien je pre všetky domácnosti, a teda aj pre dôchodcov, rovnaký, odlišujú sa iba ich váhy. „Nezostavuje sa špeciálne
  samostatný spotrebný kôš pre dôchodcov,“ potvrdil hovorca úradu Marián Jánošík.
  Rast dôchodkov bude závisieť od toho, na čo najviac dôchodcovia utrácajú peniaze a čo má najväčší vplyv na ich životnú úroveň. „Nebudú sa brať do úvahy ceny takých tovarov, ktoré seniori nekupujú, napríklad elektroniku, autá či dovolenky,“ prezradilo bližšie ministerstvo práce.
  Od januára 2017 by mala poisťovňa prejsť na zvyšovanie dôchodkov o percento medziročného rastu dôchodcovskej inflácie..
  .
  Pri valorizácii dôchodkov príslušného kalendárneho roka (r. 2019) sa vychádza z ” dôchodcovskej inflácie ” za prvý polrok predchádzajúceho roka (r. 2018).
  Miro Palfi napísal: 14. septembra 2018 v 12:32
  Inflácia v auguste poskočila na 2,8 percenta
  V auguste boli spotrebiteľské ceny na Slovensku medziročne vyššie o 2,8 %. V porovnaní s júlom tohto roka boli augustové ceny vyššie o 0,2 %. V priemere osemmesačné spotrebiteľské ceny boli v medziročnom porovnaní vyššie o 2,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).
  Medziročne vzrástli ceny v doprave o 8,2 %. Pri potravinách a nealkoholických nápojoch to bol rast cien o 3,6 %. Ceny v rámci reštaurácií a hotelov stúpli o 3,5 %. V oblasti bývania, vody, elektriny, plynu a ostatných palív to bol nárast o 2,2 %. Ceny v zdravotníctve, rozličných tovarov a služieb vzrástli zhodne o 2,1 %. Alkoholické nápoje a tabak zaznamenali rast cien o 2 %, rekreácia a kultúra o 1,9 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, odevy a obuv, vzdelávanie zhodne o 0,9 %, pošty a spoje o 0,6 %.
  Medzimesačne sa zvýšili ceny v odbore pošty a spoje o 2,7 %. Doprava zaznamenala rast cien o 2 %, rozličné tovary a služby o 0,4 %, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 1,1 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,4 %, rekreácie a kultúry o 0,2 %. Na júlovej úrovni zostali ceny v odboroch zdravotníctvo a vzdelávanie.
  Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v auguste dosiahla 3,2 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla 3 %.
  zdroj: sita, hn
  https://www.bezpzlozky.eu/2017/11/valorizacia-vd-v-rokoch-2018-az-2021/

 • Milan vystihol si to presne. Vedel by som tam pridať pár pripomienok ako p.Bada. Nespravím tak. Veľmi si Vás vážim a poznám ako mužov činu a nie prázdnych fráz.
  Ďakujem Vám ale aj iným čo prikladajú ruku k dielu činmi a nie prázdnymi slovami.

 • Autor Dr. Milan Kolen na záver článku uviedol: “Podľa môjho názoru ako aj vyjadrení niektorých štátnych orgánov najobjektívnejšou, najschodnejšou cestou a najspravodlivejšou možnosťou je valorizáciu VD vykonávať podľa dôchodcovej inflácie ktorá žiadnu domácnosť VD nebude zvýhodňovať, nezvýhodňovať ani poškodzovať, čo ale v predloženom návrhu zatiaľ tak nie je uvedené.”

  Čo je to prosím “dôchodcova inflácia”?

 • RE: Milan Kolen 16. februára 2019 v 17:14 --
  Načo čakali väčšie združenia (asi myslíš ZVSR a APVV)?
  Ak naše občianske združenia nedali HP k návrhu MVSR z dôvodu že majú pochopenie že nie sú peniaze na valorizáciu, tak by mali pochopiť aj to, že ak sa najde miliarda na nákup starých amerických lietadiel, tak by sa malo nájsť aj cca 91 miliónov pre starých vyslúžilcov Slovenska -- oboje je kritizované -- jedno od NATO (HDP na výzbroj) a druhé od EU (trvale najnižšie dôchodky slovákov). Dotácia VD údajne klesla zo 110 miliónov v roku 2012 na 91 mil. v roku 2017, no a čo? Keď to takto bude riešené, tak to bude trvať ešte cca 20 rokov. Vymysleli sme si reo-redy a znižovanie počtov OSSR my, alebo to bolo politické rozhodnutie? Malo sa s tým počítať. Maju to ďalej odskákať VD diskriminovaní rôznymi “prepočtami a koeficientami”? Nemali by sa stavovské organizácie chovať k mladším kolegom, často donútených k nedobrovoľnému ukončeniu služby, až tak macošský.

 • MV SR na rozporovom konaní obhajovalo valorizáciu VD vykonávať zo SD ako ju navrhlo. Nie som kúzelník a nemám ani čarovnú guľu. Svoje názory pravdepodobné možné, kroky, možnosti gestora zákona som objasnil v článku. Nemá k tomu ďalej čo dodať. Nepredbiehajme, počkajme aké zdôvodnenia gestor zákona predloží Legislatívnej rade vlády. Ako odstráni vznesené pripomienky a rozpory, vrátane odstránenia rozporov vznesených v HP ktorú som na rozporovom konaní spolu so zúčastnenými obhajoval.
  Som sklamaný, že oprávnenú a opodstatnenú HP podporilo málo poberateľov VD cez skutočnosť, že sa s ňou väčšina stotožnila. Tak ako väčšina Slovákov má plné ústa rečí a len čakali nech vec za mňa vyrieši niekto iní. Mnohí starší ju chceli podporiť, ale neovládajú internet. V sobotu, nedeľu keď im mohli pomôcť rodinní príslušníci sa o to niekoľko krát pokúšali, ale bola porucha, tak ju nepodporili. Hlavné sily VD čakali za bukom, niektorí ju, z obáv, z pohodlnosti nepodporili. Podporili ju 4 malé občianske združenia. Pýtam sa, na čo čakali veľké občianske združenia, keď nepodali HP a ani nepodali svoju HP? Podporou HP ako som niekoľko krát zdôrazňoval, poberatelia VD podoprením všetkých predložených HP nemohli nič stratiť, ale práve naopak, len získať. Keď by sme neuspeli, tak potom by malí plné ústa kritiky ako sme to nezvládli.

 • Údaje o spotrebiteľských cenách v januári tohto roka, ktoré včera zverejnil Štatistický úrad SR, potvrdzujú nepríjemné zistenie.
  Potraviny a nealkoholické nápoje z mesiaca na mesiac zdraželi o 3 %!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.