Vyberte stranu

V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministerstvo vnútra v dňoch 31.1. až 12.2.2019 cez Slov-Lex   na medzirezortné pripomienkovanie pre štátne orgány, ako aj verejnosť  predložilo  návrhy na legislatívne zmeny v tomto zákone, to je na zmenu valorizačného mechanizmu ktorý by mal byť na dlhšie obdobie.

V rámci  medzirezortného pripomienkovania  štátne orgány ako aj občania spolu predložili 15  pripomienok (obyčajných a zásadných) a 3 hromadné pripomienky ktorých znenie si môžete preštudovať keď cez vyhľadávač Google napíšete LP/2019/75. K predloženým pripomienkam na MV SR od 13.2.2019 prebiehajú rozporové konania.

Na základe  Hromadnej pripomienky verejnosti predloženej Ing. Pavlom Badom, kde zástupcom verejnosti boli Dr. Milan Kolen a JUDr. Marián Ďurina  s  podporou 647 občanov a potvrdených diskusnými názormi veľkej časti poberateľov VD prezentovaných hlavne na webe: https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/rokovanie-na-mv-o-valorizaciach/ , sme dňa 15.2.2019 na Ministerstve vnútra SR obhajovali vznesenú HP na valorizáciu VD, invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských VD  v ktorej sme požadovali túto vykonávať „podľa dôchodcovskej inflácie,  alebo z 2 % z príslušného  VD“ zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov, a horských záchranárov pokiaľ by valorizácia bola príliš nízka, podľa toho čo je pre daného poberateľa VD výhodnejšie.

Na rozporovom konaní  za ministerstvo vnútra sa zúčastnili: 
-JUDr. Ján Nociar, PhD,  generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad,
-plk. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia a  
-Mgr Mária Riechbauerová zást. OBL KMV SR.

Na rozporovom konaní za verejnosť sa zúčastnili
-Dr. Milan Kolen, zástupca verejnosti a o.z.  Vojenský veterán Bratislava, vojak v.v.;
-JUDr. Marián Ďurina,  Generálny sekretár  o.z.  Česká a Slovenská obec delostrelecká.
-Ing. Ján Sovjak, PhD,  predseda OZ VMVM, vojak v.v.,
-JUDr. Karol Várady o.z. Policajt vo výslužbe a
-Ing. Stanislava Kováčik,  výsluhová verejnosť policajt.

V duchu mandátu všetci sme jednotne zotrvali na požiadavkách vznesených  v HP a  vyslovili sme názor,
ROZPOR NEBOL ODSTRÁNENÝ“.
S týmto súhlasili aj predstavitelia ministerstva vnútra. Rozpor v najbližších dňoch bude riešiť Legislatívna rady vlády.

 K predloženému návrhu zmien v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov niektoré štátne orgány  v rámci MPK predložili niekoľko pripomienok ako aj zásadných pripomienok (valorizácia by sa mala, mohla vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, návrh poškodzuje domácnosti Výsluhových dôchodcov,  požiadavky na prepočty, údaje vychádzajú  len z rezortu ministerstva vnútra, bez ostatných ozbrojencov atď.).  K uvedenému v pripomienkach orgánov, v zásadných pripomienkach a v HP verejnosti, ktorú som obhajoval,  je ministerstvo vnútra povinné vykonať rozporové konania a dopracovať  k nim požadované údaje, prepočty a zdôvodnenia ku ktorým boli vznesené  pripomienky a odstrániť rozpory vrátene našej HP, kde rozpor nebol odstránený. Ministerstvo vnútra musí obhájiť svoj predložený návrh, odstrániť rozpory, čo je ťažké,  obtiažne a zložité.  

Predpokladáme, že v najbližších dňoch sa uskutoční zasadanie Legislatívnej rady vlády, ktorá rozhodne či vznesené pripomienky a hlavne rozpory boli ministerstvom vnútra odstránené. Ak Legislatívna rada vlády dospeje k názoru, že rozpory  boli odstránené, prípadne čiastočné odstránené, až potom návrh zmien môže byť predložený na februárové rokovanie vlády. Ak legislatívna rada vlády  dospeje k názoru, že rozpory neboli odstránené, potom návrh nepôjde na februárové  rokovanie vlády a bude ministerstvu vnútra vrátený k odpracovaniu a k odstráneniu rozporov.  Alebo, pravdepodobne bude musieť dôjsť k politickej dohode dotknutých rezortov (vnútra, financií, obrany spravodlivosti atď.),   ktoré majú svojich VD a až potom bude prípadne po úprave a doplnení predložený návrh na rokovanie vlády aj vo februári, alebo neskôr.  Vzhľadom k vzniknutej situácie je len málo pravdepodobné, že znovu pre valorizáciu VD len pre rok 2019 budú prijaté nejaké prechodné ustanovenia, ako to bolo prijaté pre rok 2018. Predpokladáme, že vznesené rozpory budú nejakým spôsobom možno aj kompromismi odstránené,  aby mohli byť VD v roku 2019 a v ďalších rokoch valorizované.

Podľa môjho názoru ako aj vyjadrení  niektorých štátnych orgánov najobjektívnejšou, najschodnejšou cestou a najspravodlivejšou možnosťou je valorizáciu VD  vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá žiadnu domácnosť  VD nebude zvýhodňovať, nezvýhodňovať ani poškodzovať, čo ale v predloženom návrhu MV zatiaľ  tak nie je uvedené.

Spracoval :                                                       Dr. Milan Kolen    

 

 

Zástupcovia štátnej moci
vľavo: JUDr. Ján Nociar, PhD,  generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad; vpravo: plk. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia;  
v strede: Mgr Mária Riechbauerová zást. OBL KMV SR.
Zástupcovia verejnosti
v strede Dr. Milan Kolen, zástupca verejnosti a o.z.  Vojenský veterán Bratislava, vojak v.v.;
druhý vpravo JUDr. Marián Ďurina, Generálny sekretár o.z.Česká a Slov. obec delostrelecká;
-Ing. Ján Sovjak, PhD,  predseda OZ VMVM, vojak v.v.,
-JUDr. Karol Várady o.z. Policajt vo výslužbe a
-Ing. Stanislava Kováčik,  výsluhová verejnosť policajt.