Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení priatelia,

na rozporovom konaní dňa 15.02.2019 MV SR oznámilo, že osobitný účet MO SR vytvorený od 01.05.1998 je výrazne dotovaný (na rozdiel osobitného účtu MV SR, ktorý je dnes prebytkový).

Všetkým iba pre pamäť pripomínam, že pri zmene režimu v roku 1989 v ČSSR, bola rozpustená Varšavská zmluva k dátumu 30.06.1991. V dôsledku spoločenských zmien nastala redukcia ČSĽA, ktorá začala nevídanou likvidáciou nadpočetnej bojovej techniky, výzbroje a vojakov. Početný stav cca 220 000 vojakov bol znížený cca o 1/3 na 140 000 osôb, t. j. pokles o 36,4%.
Po následnom rozpade ČSFR k 01.01.1993 bola výzbroj armády SR zachovaná z delenia majetku po bývalej ČSĽA. Početný stav armády SR k 01.01.1993 bol teda 53 037 vojakov, 995 tankov, 1370 bojových obrnených vozidiel, 1 053 delostreleckých systémov, 146 bojových lietadiel a 19 bojových vrtuľníkov. Od roku 1993 sa postupne menili veliteľské a štábne štruktúry, z divíznych štruktúr, cez zborové až po súčasné operačné veliteľstvá a brigádne štruktúry. Od 01.01.2006 sú Ozbrojené sily SR plne profesionalizované.

Organizačné štruktúry ozbrojených síl, majú osobitne výrazný pyramidálny tvar, umožňujúci kariérny (pozičný, t. j. hodnostný a funkčný) rast postupne sa zužujúcemu počtu vojakov z povolania a z tohto dôvodu sa vyžadovalo, aby prebytoční vojaci služobný pomer čím skôr ukončili a odišli z armády, pretože pre nich nebolo ďalšie vhodné zaradenie v štruktúre. Stali sa nadpočetnými z organizačných a racionalizačných dôvodov.

Priali by sme si, aby dôchodkové úvahy MV SR, Sociálnej poisťovne, príslušných súdov ale aj ostatných orgánov štátnej správy boli determinované overenou skúsenosťou z problematiky vývoja ozbrojených síl a najmä detailnými vedomosťami o ich drastickom znižovaní až o 75% (!!!). O tomto znižovaní vojsk málo kto z kompetentných dnes vie.
Postihnutí vojaci z povolania v tom čase nemali na výber, ani žiadnu voľbu, ocitli sa zo dňa na deň v zúfalej situácii. Vojak tie dátumy ovplyvniť nemohol, musel sa podriadiť. Dnes sa ukazuje, že je to zbraň a hrubá nespravodlivosť namierená najmä voči vojenským vyslúžilcom. Tieto laxné rozhodnutia a úvahy orgánov vôbec nepoznajú príčiny a skryté pozadie toho, čo sa vlastne skutočne dramaticky odohrávalo v ozbrojených silách, ako boli vojaci z povolania masovo prepúšťaní z vojenskej činnej služby, bez adekvátneho sociálneho pokrytia, ktoré musíme ešte aj dnes riešiť. Dnes sme toho bezprostrednými svedkami.

Politici strkajú hlavu do piesku. Tento negatívny stav a procesy v armáde boli ireverzibilné a nedali sa nijako zvrátiť. Tieto okolnosti sú primárne, sú to jasné fakty a treba ich vziať na zreteľ a dôchodkovo posudzovať v prospech vojenských vyslúžilcov. Tento problém ani v rezorte MV SR dôkladne nepoznajú. Tam sa nemuseli znižovať stavy príslušníkov PZ takmer o 90% ako v armáde.
Z pôvodnej ČSĽA zostalo len torzo, iba 7,5% vojakov Armády SR. Takéto znižovanie počtu vojakov a vojenskej bojovej techniky bolo nevídané a malo mať aj svoju bezprostrednú reflexiu vo všetkých súvislostiach, najmä pevnú hmatateľnú oporu v sociálnej oblasti a nie vojenským vyslúžilcom klásť za vinu, že boli masovo prepúšťaní do civilu.

Treba smelo ukázať prstom na tých, ktorí to spôsobili, ktorí pri tej redukcii nemysleli na budúci osud vojakov, ktorých dnes dobehol dôchodkový vek. Právny štát ktorým SR nepochybne je, ich nesmie vedome pripravovať o sociálne istoty a výhody, a neposkytovať dostatočnú sociálnu pomoc.
Do dnešného sociálneho systému podľa zákona 328/2002 Z. z., patria príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov a záchranných zborov, vykonávajúci štátnu službu v služobnom pomere vo vzťahu k štátu, upravenú osobitnými predpismi, charakteristickými znakmi, ktorými z hľadiska potreby osobitnej úpravy ich sociálneho zabezpečenia sú predovšetkým dočasnosť (nie celoživotnosť) služobného pomeru, strata špecifickej kvalifikácie po jeho skončení a vysoká miera zdravotnej rizikovosti, ktorú nemožno eliminovať, pričom v súhrne ide o činnosti, vykonávané v prioritnom záujme štátu.

Vojakom je jasné, že oficiálne medzištátne dokumenty o likvidácii armády nemusia byť vždy a dostatočne a v úplnom rozsahu známe MV SR, Sociálnej poisťovni, všeobecným súdom a ostatným orgánom štátnej správy. Nie je teda ani pozoruhodné to, že nikto z nich v armáde neslúžil ako vojak z povolania, takže nemajú s tým žiadne osobné skúsenosti, ba ani dôkladné vojenské znalosti o týchto odzbrojovacích procesoch, ktoré prebiehali (súviseli s rozpustením Varšavskej zmluvy a očakávaným vstupom SR do NATO). Lenže tieto medzištátne a medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými bola ČSFR viazaná, mali významnú právnu silu, ktorú nemožno podceňovať, boli mimoriadne prioritné a postavené nad rámec vnútroštátnych zákonov Slovenskej republiky a mali priamy dopad pri riešení akútneho zániku služobného pomeru vojakov z povolania, teda aj na mnohých z Vás.

Nedokonalosť a nejednoznačnosť nejakej právnej normy, nemôže ísť predsa na vrub občana, ale naopak — dôsledky týchto nepodarených právnych noriem musí predsa znášať štát.

S priateľským pozdravom

JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, absolvent VSOŠ RVD Martin

Do pozornosti súvisiace články:

https://www.bezpzlozky.eu/2019/02/rozporove-konanie-na-mvsr/

Rokovanie na MV o valorizáciach
ANALÝZA – výsluhové zabezpečenie a osobitný účet
Nefér postupy Soc.poistovne voči VD

9 Komentárov na Osobitný účet a jeho “dotácia”!:

 • Vážení kolegovia, pridám niekoĺko čísel zo štatistiky týkajúcej sa osobitného účtu MO SR a poberateľov VD:
  Rok Počet poberateľov Počet úmrtí Priemerný vek

  2010 14.037 251 75,25
  2011 14.304 255 75,74
  2012 14.607 243 75,44
  2013 14.650 259 77,09
  2014 14.613 272 76,15
  2015 14.620 284 76,69

  Každý si môže urobiť úsudok akým tempom rastie počet poberateľov VD, koľko ich ročne zomrie a v akom priemernom veku.

 • p. Šamaj, môj príspevok, bol mierený k príspevku od Teba z 28.2.2019, posledná veta, tak sa im pomstíme, že nezomrieme. Možno som to napísal nešťastne. Ale Ty, Dr. Kolen, JUDr. Ďurina, p, Bada a mnohí ďaľší, sú omnoho viac nápomocní, aj k policajtom, v riešení ich problémov, resp. boli nápomocní.

 • ku Vladimír Hús st. napísal: 20. mája 2019 v 22:55
  nuž, pán kolega, ako som Milana poznal, rád by svoje sľuby splnil….sľub okolo SD splnil, dotiahli sme to do úspešného konca…sľub okolo VD sa snažil splniť, ale ak bojujete proti molochu, ktorý bez znalosti veci vidí iba ušetrené financie v štátnom rozpočte sa vybojovať nedal, ak na rozporovom konaní sa do zápisu nedostanú ani argumenty, kde je dopredu stanovené ako to má dopadnúť, potom môžete robiť čo chcete, neprerazíte….svoje predsavzatia už nenaplní, každý sme smrteľný a nikto nevieme kedy sa poberieme za ním, nielen za ním…. takže asi tak…

 • Veď to,
  že za predošlých 30 rokov neboli kompetentnými pracovníkmi ( resp. politikmi ) urobené náležité rozbory a kvalitné analýzy a to nielen exministrom vnútra a jeho tímom, ale ani ich predchodcami.Súhlasím -- dopriať je potrebné každému, len cielený, či neznalosťou veci spôsobený ? chaos a neporiadok nikdy k vyriešeniu problémov nenapomáhal.Ako sa píše v základnom článku: ” Z pôvodnej ČSĽA zostalo len torzo, iba 7,5% vojakov Armády SR. ” … nie je treba zabúdať od r. 1989 ani na minimálne 3 -- 4 veľké vlny odchodov z Polície.( neustálym / niekým -- najmä pred každými parlamentnými voľbami / spochybňovaním a neudržaním platných a účinných zákonov sociálneho zabezpečenia silových zložiek) …
  Pán Dr. Milan Kolen so znalosťou vecí ohľadom dlhodobo nevyriešených problémov bojoval za nás všetkých. Dedičstvo ktoré zanechal a zanecháva výsluhovým dôchodcom, bude trvalou spomienkou na neho a na to čo pre výsl. dôchodcov, ale aj VD/SD dosiahol.
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/05/opustil-nas-pplk-v-v-dr-milan-kolen/#comment-19754

 • ku kolegovi Šamajovi -- bohužiaľ Dr. Kolen napriek huževnatosti a zanietenosti, svoj sľub nedodržal.

 • Nechcem nejako podporovať tieto rozporuplné informácie, lebo pokiaľ nie sme ako Svätopluk a jeho prúty, využije sa všetko proti nám. Je pravda, že Kaliňák exminister bez náležitého rozboru vyrábal jednu blbosť za druhou. Bez náležitého preverovania a následných rozborov prijímal pod zložky rezortu, finančne nepokrytých hasičov a iné zložky. Nechcem teraz polemizovať, či to bolo dobré, alebo zlé, nakoľko ja doprajem každému. V neposlednom rade nemám ani proti vojakom nič, s mnohými som veľmi dobrý priateľ, ale ked sa to tak vezme, len v okrese Komárno, bolo prijatých za obdobie do r. 2004 /môj odchod do dôchodku/ najmenej 50 bývalých vojakov, samozrejme hned na vysokoškolský plánované miesta, ak si dobre pamätám ani jeden nezačínal na ulici. K finančnému pokrytiu sa nechcem vyjadrovať, lebo som to neskúmal, ale na 99% neboli pokryté či už zo ŠR, alebo refundáciou. Pri odchode sa im samozrejme započítali do odchodného aj roky v armáde a aj výsluhový dôchodok. Je možné, že odchodné dostali tak ako znovuprijatí policajti teda mínus odchodné z armády. Ak v niečom som pochybil prijímam kritiku a aj sa vopred ospravedlňujem dotknutým kolegom. Radšej by sme mali podporiť nás /dôchodcov/ najmä kolegu od armády, ktorý by mal mať súd zajtra. Bohužiaľ, jeho príspevok som čítal dávnejšie a neviem ako sa volá. Myslel som, že ho podporím prítonosťou, bohužiaľ zdravie…

 • V doterajších komentároch ku (ne)valorizovaniu tu je napísané veľa a dobre, to čo v článku napísal Milan Kolen je pravdivé a nenapadnuteľné, takže trocha odľahčím ??? -- možno -- podľa tých, čo na ministerstvách rozhodujú o spôsobe valorizácie našich dôchodkov sme zrejme na príťaž, svoje sme si odrobili, odvody odviedli, už iba “berieme”… tak si sľúbme -- všetci VD -- že ak s nami nebudú jednať na rovinu, ak nám nebudú chcieť pridávať, tak sa im pomstíme tak, že im nezomrieme….

 • Matematika nepustí.Ak boli prebytky z tej-ktorej organizácie (v tomto prípade z osobitných účtov MV SR, prípadne MO SR) priebežne počas mnohých rokov-mnohých období popresúvané do štátneho rozpočtu, prípadne opačne odvádzané odvody silových zložiek neboli presunuté zo Sociálnej poisťovne na osobitné účty, (aj po postupnom prijímaní-priraďovaní ďalších zložiek pod zák. č. 328/2002 Z.z./čo sa už stalo/), vždy po parlamentných voľbách a prípadnej výmene vládnej garnitúry sa niektorá ” skupina kompetentných rozkričí ” … a to, že nie sú peniaze na výsl. dôchodky a ich riadnu každoročnú valorizáciu.V tomto by sa už raz a navždy mal urobiť poriadok.Čisto pragmaticky a bez politických vplyvov, či iných vplyvov rôznych záujmových skupín.(tzv. civilných odborníkov a modroknižkárov v silových rezortoch).Logika v hospodárení vraví -- až premrhám, či presuniem niekomu inému svoje úspory, vždy mi vyjde výsledok, že mám nedostatok peňazí.Niečo podobné sa udialo a preto je potrebné výsl. dôchodcov ” dotovať “.Ten, kto nepozná celú agendu-postupnosť krokov ako k danej situácii došlo, vždy bude tvrdiť to, čo nastalo v terajšej situácii.A to = VD je potrebné neustále dotovať.Je aj druhá strana mince.Prečo by to malo 46 tisíc VD zaujímať.Je to vec kompetentných.Sú platení občanmi SR, aby systém soc. zabezpečenia fungoval.A dobre fungoval.Výsl. dôchodcovia si už svoje povinnosti k štátu počas svojej činnej služby SPLNILI.

 • .
  Peter Horvat napísal: 24. februára 2019 v 10:04
  ,,Deficit ako deficit“?
  Nie je to celkom v poriadku, lebo na dôchodok si platíš celú dobu zamestnania. Nie je jedno, keď z 26 odrobených rokov platíš 15 rokov napr. Ferovi a pýtaš si potom peniaze od Joža, aby ti ich splácal. Jožo tvrdí že nemá peniaze a Fero ich už rozdal cigáňom, ktorí nikdy nikde nerobili a teda si ani nič neplatili na dôchodok, ale dôchodok alebo sociálnu podporu berú. Preto nie sú peniaze na dôchodky
  A pretože sociálna poisťovňa nepreviedla peniaze, ktoré si platili policajti, vojaci a ostatné ozbrojené zložky tam kam mali ísť nie sú peniaze na výsluhové dôchodky.
  .

  Štefan Bukovan napísal: 24. februára 2019 v 9:47
  Pokiaľ sa môj príspevok o “bordeli” ktorý v oblasti dôchodkového zabezpečenia príslušníkov silových rezortov robí MV niekoho dotkol, tak sa ospravedlňujem. Nemyslel som to tak doslova. Nebolo mojím cieľom na navážať do ľudí, ktorí jednotlivé novely a podobne pripravujú, skôr do politikov, ktorí jednotlivé rezorty riadia a rozhodujú o koncepcii, ktorá je pre tých ľudí záväzná a nemajú inú možnosť ako materiály pripraviť. Vďaka tým politikom a aj poslancom NR SR, ktorí ich rozhodnutia pretavujú do zákonov je náš sociálny systém tam, kde je.
  .

  Jano Kovac napísal: 24. februára 2019 v 9:38
  Z článku Kto má záujem zničiť Slovenskú vojenskú inteligenciu ?

  Problém vznikol, keď odvody vojakov, ktoré boli odvádzané do r.1998 do sociálnej poisťovne , do spoločného systému pre všetkých občanov SR , neboli presunuté z tohoto účtu na nový osobitný účet a kedže začínal nový účet od nuly , v okamihu vznikol obrovský dlh a to potrebou vyplácať predovšetkým výsluhové dôchodky vojakov.
  Problém sa ešte viac prehlboval a strata na osobitnom účte narastala rapídnym zmenšovaním počtov príslušníkov armády, čím sa umelo vytvoril veľký počet poberateľov výsluhových dôchodcov a klesal počet prispievateľov na osobitný účet. Rovnako prešli pod systém vyplácania výsluhových dôchodkov z osobitného účtu aj tí vojaci, ktorí pred touto úpravou boli poberateľmi výsluhových dôchodkov zo sociálnej poisťovne. Týmto sa každoročne prehlbovala strata, ktorú bolo treba dotovať z rozpočtu MOSR. Otázkou je, čo sa stalo s obrovskou sumou peňazí, ktoré ostali v sociálnej poisťovni? Žeby krytie veľkých strát na účte sociálnej poisťovne vo vzťahu k civilnému systému dôchodkov občanov SR? Niekto by si to mohol vyložiť ako krádež.

  Predstavte si, že by to spravila vláda vo vzťahu k civilným dôchodcom pár krát pomenila účty, vytvoria stratu, ktorú treba dotovať z rozpočtu ako čiernu dieru a nakoniec sa budú politici brániť , že nie sú peniaze na vyplácanie civilných dôchodkov a zvalia to na negatívny demografický vývoj v SR alebo na minulú vládu.
  :good:
  Celý článokje na tejto stránke:
  https://blogy.hnonline.sk/jozef-zarnovican/kto-ma-zaujem-znicit-slovensku-vojensku-inteligenciu
  .

  J.Dodo Horvath napísal: 24. februára 2019 v 8:59
  Pekný deň prajem, musím Vás pán Bukovan podporiť.
  Problémy s valorizáciou v armáde neboli do roku 2010, potom sa gestorom stalo MV a od tej doby je všetko v pi..! A vrchol bol rok 2012, však to všetci vieme.
  S pozdravom J. Dodo Horváth
  .

  Miro Palfi napísal: 24. februára 2019 v 8:52
  Pri prvej otázke mohlo dôjsť aj k menšiemu nedorozumeniu, prípadne k omylu — postupným dlhodobým prenášaním publikovaných a zverejnených informácii:
  Prvá otázka: ” kedy MV prispelo do rozpočtu VÚSZ ? “… https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  ” 9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať “.Teda prebytky tiež z OSZ MV SR boli odvádzané do štátneho rozpočtu a nie do VÚSZ MO SR… aspoň v tomto prípade.Pamätáme medializovanú tlačovú besedu cca v r. 2012-2013 (+-) (na ta3), kde vo vyjadrení ministra financií p. Kažimíra odznelo: ” deficit, ako deficit “…
  p.s. nebola to otázka na mňa, ale práve o tomto presune prebytkov z osobitných účtov silových rezortov do štátneho rozpočtu sa od r. 2012 mnohokrát písalo.Až by napr. aj tieto prebytky boli vrátené na osobitné účty, prípadne brané v úvahu, pohľad na problematiku valorizácie VD zo strany príslušných štátnych inštitúcii by bol omnoho spravodlivejší a komplexnejší.
  .

  Štefan Bukovan napísal: 23. februára 2019 v 21:52
  @Marián TT
  …my sme mali svoj fond až od roku 2002 a prispeli sme z neho armáde…aj keď bola v dlhu. Tu sa už o tom to písalo voľakedy dávno a je to každému jasné, čo sa zaviazal štát doplácať armáde, ako si armáda robila valorizáciu podľa „nálady“…

  Prvá otázka: kedy MV prispelo do rozpočtu VÚSZ???? A druhá otázka — kedy si armáda robila valorizáciu podľa nálady????

  Odpoveď na druhú otázku — armáda si NIKDY nerobila valorizáciu podľa nálady, keďže valorizácia bola od vzniku osobitného účtu riadená výhradne podľa zákona o štátnom rozpočte, ktorý schvaľovala NR SR. To že pár rokov existovala v tomto zákone klauzula, že jednotlivé zložky si dôchodky valorizujú PODĽA percentuálneho rastu platov danej zložky a MV malo rast nižší ako armáda nie je problém poberateľov VD, ale bordel POLITIKOV, ktorí jednotlivé rezorty riadili!!!! Vojaci naozaj nemôžu za to, že politici riadiaci MV odmietli reformovať platy v rezorte po vzore armády v roku 2005, čo spôsobilo, že zatiaľ čo v armáde každý vedel docela presne za čo robí, tak u PZ SR to nevedel takmer nikto. Napriek bordelu, ktorý MV v systéme dlhodobo robí, tak sme opäť v situácii, že MV pripravuje novelu zákona, ktorá bordel nielenže neodstraňuje, ale naopak ho ešte aj prehlbuje!!!!

  Odpoveď na prvú otázku dúfam od Vás dostanem?
  .

  Marián TT napísal: 23. februára 2019 v 13:10
  Kde bolo tam bolo… bolo napísané 22.2.
  Neviem načo je príspevok, kde niekto „rieši“ niečo čo už je dávno za nami. A hlavne nechápem načo útočí na bývalých príslušníkov PZ. Táto stránka vznikla za účelom združenia sa všetkých príslušníkov ozbrojených zborov, bez ohľadu na to v akej zložke slúžili. Spoločným cieľom je, aby bývalí príslušníci vedeli o legislatívnych procesoch a mali možnosť na tieto reagovať, ďalej poradenstvo pre kolegov, ktorí niekedy nemajú možnosť sa s nikým poradiť.
  Napísať…že policajti niekoho Ťahajú dole je scestné, lebo…. policajti nikdy netrvali na tom, aby sa spojili do jedného fondu s armádou.
  Policajti nemôžu za to ako ste mali nadstavený fond, nemôžu za reorganizáciu armády…my sme mali svoj fond až od roku 2002 a prispeli sme z neho armáde…aj keď bola v dlhu. Tu sa už o tom to písalo voľakedy dávno a je to každému jasné, čo sa zaviazal štát doplácať armáde, ako si armáda robila valorizáciu podľa „nálady“. Policajti išli stále podľa toho ako sa valorizovalo v SP. Vždy boli na tom horšie.
  Mám pocit, akoby tento príspevok mal vniesť rozkol a vadenie medzi jednotlivé zložky a prípadne aby sme sa už nezmohli ani na hromadnú pripomienku.
  .

  Jozef Horváth napísal: 22. februára 2019 v 14:54
  Pekný deň prajem,
  pán Kopáčik veľmi jasne a presne povedané!!!
  S pozdravom Dodo H.
  .

  plk.v.v. Ing. Anton Kopáčik napísal: 22. februára 2019 v 9:48
  Kde bolo tam bolo
  Tak ako prebiehal život na obrane od rozdelenia ČSFR, bolo vidieť ako obrana slúži iba na umiestňovanie osôb, ktorí nebudú mať námietky proti zasahovaniu do hospodárenia v rezortu inými ľuďmi z iného silového rezortu a pravdepodobne sa o to nesnažili ani ministri, ktorí za rezort zodpovedali.
  Avšak v oblasti sociálneho (dôchodkového) a zdravotného zabezpečenia bola snaha valorizovaním i dvakrát ročne vyrovnávať výsluhové dávky medzi jednotlivými skupinami príjemcov týchto dávok , i tak na účte ozbrojencov z obrany sa nevyskytovali červené čísla.
  Obdobne hospodárila i Vojenská zdravotná poisťovňa (VZP). To niekomu vadilo, preto padlo rozhodnutie spojiť dňom 01.07.1998 deficitné zdravotné poisťovne GARANT – Železničná zdravotná poisťovňa a Zdravotná poisťovňa Ministerstva vnútra so VZP a vytvoriť nový subjekt Spoločnú zdravotnú poisťovňu (SZP). Netrvalo dlho a SZP pod vedením Ing. Petra Kvasnicu bola výkladnou skriňou vo svojom obore. Efektívne hospodárenie klalo oči vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Zajacovi, tak dňom 31.12.2009 bola zrušená, peniaze prevedené do Všeobecne zdravotnej poisťovne.
  Záverom chcem povedať, že garantom zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, by mal byť rezort obrany, ktorý svojim spektrom činností a rôznych iných špecifík, ktoré mu prislúchajú zo zákona, by otázky riešenia nárokov u poberateľov VD riešil profesionálnejšie, operatívnejšie a hlavne v prospech ozbrojencov. Už samotný počet poberateľov VD v rezorte obrany, ho predurčuje chopiť sa tejto úlohy.
  Spomínam si na svoje osobné skúsenosti po rozdelení ČSFR, kedy pri jednaniach v platových otázkach bezpečnostných rezortov som upozorňoval pracovníkov ministerstva vnútra, aby nás neťahali smerom dolu, ale mali snahu nás vojakov dobehnúť a postaviť odmeňovanie na približne rovnakú úroveň. Svoj tieň neprekročili, čo je vidieť i pri terajšej valorizácii VD.
  .

  Marián napísal: 21. februára 2019 v 9:09
  Ak dôvodom navrhovaného systému valorizácie je mínusový stav na účte a každoročné dotácie, treba si dať otázku, prečo SD sa valorizujú pevnou sumou s min. 2 %, …. štát tiež v každoročnom rozpočte plánuje výdavky na SD…
  Keď boli vojaci prepúšťaní zo služobného pomeru , napr. z dôvodu M 2010, za to môže súčasný VD, že kompetentní to nesprávne analyzovali, tiež máme doplácať na túto skutočnosť? Že dnes je nenaplnenosť vojakov taká, aká je, že vďaka tejto skutočnosti sú nižšie príjmy na účet, za to môžeme my, dôchodcovia?
  .