Categories
VALORIZÁCIA VD V ROKOCH 2019 až 2021
26. apríla 2019 Výsluhové Dôchodky
Pred-druhým-čítaním-novely-zákona-328-v-parlamente

Poznámka:
na ďalší list prejdete kurzorom na prečítanej stránke vľavo hore (page) a kliknite.

46 komentárov
 1. Ing. Eduard Kereszteši

  Zvyšovanie VD od 1. 7. 2020
  Uverejnené: 10. november 2019
  Prezídium APVV aktívne vstupovalo do procesu prípravy návrhu na spôsob zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019. Konkrétne informácie o týchto skutočnostiach boli postupne zverejňované na web stránke APVV, sú popísané aj v publikácii APVV ročník 2019/2020 a boli predmetom rokovania aj ostatného kongresu APVV.

  Pri rokovaniach začiatkom roka 2019 sme boli informovaní aj o tom, že pri navrhovanom spôsobe zvyšovania výsluhových dôchodkov je zaručené, že už v roku 2020 (od 1. 7.) bude pevná sumu na zvyšovanie týchto dôchodkov nie 0,60 EURO ale 0,70 EURO. Dôvodom bolo to, že hodnota priemerného starobného dôchodku bude v roku 2019 vyššia ako 450,00 EURO. Toto potvrdzuje aj to, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky uplatnilo 22. 02. 2019 zásadnú pripomienku, kde je uvedené aj: „Na základe valorizácie starobných dôchodkov sa očakáva, že v roku 2019 dosiahne priemerný starobný dôchodok hodnotu vyššiu než 450 eur.“
  Sociálna poisťovňa koncom júla 2019 zverejnila na svojej web stránke výšky priemerných dôchodkov k 30. 6. 2019 kde suma priemernej výšky vyplácaného starobného dôchodku pre potreby valorizácie je 449,9720304 EURO. Podľa právnej úpravy už pri sume 450,0000001 EURO by bola pevná suma pre zvyšovanie výsluhového dôchodku nie 0,60 EURO za rok služobného pomeru ale 0,70 EURO, pevná suma zvyšovania invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského výsluhového dôchodku a valorizácie starobných dôchodkov valorizovaných pevnou sumou nie 9,00 EURO ale 9,10 EURO. Rozdiel sumy, ktorý rozhoduje o tom či bude pevná suma valorizácie dôchodkov 0,60 alebo 0,70 EURO vyvoláva dôvodnú obavu, že tieto výpočty nezodpovedajú skutočnosti, nespĺňajú podmienku hodnovernosti a môžu byť aj účelové s cieľom „ušetriť“ finančné prostriedky na úkor poberateľov tých dôchodkových dávok, ktoré sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu, t. j. nielen dôchodkov z výsluhového zabezpečenia, ale napr. aj starobných dôchodkov valorizovaných pevnou sumou.
  Vzhľadom na uvedené prezídium APVV v spolupráci s advokátskou kanceláriou pripravilo a dňa 31. 10. 2019 zaslalo podnet ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý je aj predsedom Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
  Predmetom tohto podnetu je:
  a) Kontrola dodržiavania základných práv a slobôd občanov SR – dôchodcov (seniorov) v rozsahu ústavou garantovaného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a
  b) Kontrola dodržiavania ochrany a uplatňovania základných práv a slobôd občanov SR – dôchodcov (seniorov) v činnosti orgánov verejnej správy – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálna poisťovňa.
  APVV zároveň poukázala aj na to, že sú splnené predpoklady, aby:
  1. Dozorná rada SP prerokovala tento podnet na najbližšom svojom zasadnutí, pričom APVV týmto potvrdzuje, že má záujem a je pripravená v zmysle §123 ods. 12 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zabezpečiť účasť svojho prezidenta, ktorý je súčasne poberateľom dávky výsluhového zabezpečenia.
  2. Dozorná rada SP prijala na základe tohto podnetu na najbližšom svojom zasadnutí všetky dostupné opatrenia zamerané na vykonanie bezodkladnej kontroly Sociálnej poisťovne vo vzťahu k týmto okruhom, t. j. či:
  2.1. SP postupovala v celom procese pri vykazovaní priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej k 30. júnu 2019 v súlade so zákonmi,
  2.2. metodika vydaná SP na tento účel je v súlade so zákonom,
  2.3. metodika (vzhľadom k tomu, že nemá náležitosti vnútorného interného predpisu podľa Štatútu SP) je interným predpisom SP a nadväzne na to, či je záväzná pre zamestnancov SP.
  APVV zároveň uplatnila aj požiadavku, aby:
  1. Postup zamestnancov SP bol aj pri tejto činnosti a pri návode na spracúvanie podkladov, postupov a výpočtov priemerných súm dôchodkových dávok (na základe, ktorých sa zvyšujú dôchodkové dávky) upravený interným predpisom s detailným návodom a spôsobom výpočtov a tento bol v súlade nielen s právnymi predpismi SR, ale aj Európskej únie.
  2. SP na základe návodov uvedených v tomto internom predpise opätovne vykonala výpočet priemernej mesačnej sumy dôchodkových dávok (minimálne starobných dôchodkov) k 30.06.2019 a výsledok zverejnila tak, aby takto zverejnená suma mohla byť použitá už na výpočet zvýšenia dôchodkov valorizovaných pevnou sumou od 01.01.2020 a 01.07.2020.
  Uvedený podnet bol zároveň zaslaný na vedomie aj všetkým členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
  Okrem toho sme osobným listom o tejto skutočnosti informovali aj ministerku vnútra SR.

 2. Kolega už zistil odpoveď na príslušnom orgáne soc. zabezpečenia MV.Valorizačné rozhodnutia sú v súčasnej dobe v expedícii.Odpoveď je v linku.Vďaka.
  Prajem Vám všetkým pekný deň.

 3. Pre porovnanie,
  aký je rozdiel medzi armádou a ostatnými silovými zložkami ( napr. políciou ) aj pri zasielaní písomných rozhodnutí o tohtoročnej valorizácií priznaných a vyplácaných výsl. dôchodkov.Kým som sa dočítal aj na tomto webe, že kolegovia VD od armády už dávno rozhodnutia majú ( máte ) a to dokonca v doporučenej forme, min. vnútra si dáva načas.Pritom Prechodné ustanovenie § 143 aj -- zák. č. 328/2002 Z.z. účinné od 30. júna 2019 je spoločné a platí pre nás všetkých rovnako.Človek ani nevie, čo si o tom myslieť … a je už polovica septembra …
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 4. G. F. : Že sa nehanbia darebáci- jak hovorí Dodo a ja. 9 alebo 11 ? Veď to sú omrvinky, kde by za tieto čísla aj v “Ugande u Kundy”- kde nie je ani voda- hocijaky seržant urobil štátny prevrat…

 5. JUDr. Michal Bartko

  Podľa zverejnenej informácie v denníku Pravda na linke:
  https://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/520636-valorizacia-2020-o-percento-ci-o-pevnu-sumu/
  sa starobný dôchodok dňom 01.01.2020 zvyšuje o 2,9 %, ak tento ku dňu 31.12.2019 dosahuje sumu 310,40 eur a viac. Ak je starobný dôchodok ku dňu 31.12.2019 nižší ako 310,40 eur, zvyšuje sa tento starobný dôchodok o pevnú sumu 9 eur.

 6. Dobrý deň, dnes bolo v Pravde zverejnené valorizovanie SD na rok 2020, 9 eur a 11.60 eur.

 7. K Dodovi Horváthovi:
  No to máš tak, že asi si povedali: Keď Gajdošovci, a kadejakí jeho predchodcovia -dokonca aj pár modroknížkarov medzi nimi bolo- môžu mať tabuľky “bulharských konštánt” už roky, tak prečo nie my Richterovci. Vážni, aj nevážni. O čo sme my horší? Ha???

 8. J.Dodo Horváth

  Pekný deň prajem,
  zverejnenie priemeru SD 449,9720304 EUR je účelové, priamo namierené proti výsluhovým dôchodcom. Priemerný dôchodok cez 450 EUR by znamenal pri výpočte valorizácie v roku 2020 koeficient 0,7 a nie 0,6 ako to bolo v tomto roku.
  Nemám slov, je to prinajmenšom chrapúnstvo najväčšieho zrna. Priebežne zverejňované priemery SD za jednotlivé mesiace boli úplne iné. Ako zvykne hovoriť kolega M. Faltin , opäť tzv. bulharská konštanta, tentoraz z dielne ministra Richtera a a gen. riaditeľa SP Vážneho.
  PS: Ku.va, ale priemery vedia počítať. Darebáci jedni.
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 9. JUDr. Michal Bartko

  Sociálna poisťovňa na svojej stránke: https://www.socpoist.sk/priemerne-vysky-dochodkovych-davok-pre-potreby-valorizacie—k-306-/56026s zverejnila Priemerné výšky dôchodkových dávok pre potreby valorizácie k 30.6.:
  priemerný mesačný starobný dôchodok k 30.06.2017: 417,5765870,
  priemerný mesačný starobný dôchodok k 30.06.2018: 432,7650665,
  priemerný mesačný starobný dôchodok k 30.06.2019: 449,9720304.

  Napriek tomu, že priemerný mesačný starobný dôchodok k 30.06.2019 je vyšší o 17,2069639 eur ako priemerný mesačný starobný dôchodok k 30.06.2018, valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2020 bude v jednotlivých prípadoch o rovnaké sumy, teda o také isté, ako v roku 2019.
  Prajem Vám všetkým všetko dobré a dnes aj pekný deň.

 10. Zákon 153/2019 Z. z.
  Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Dátum účinnosti: 30. 06. 2019
  Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/153/vyhlasene_znenie.html

 11. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.23.5.2019 -- tasr.

 12. Záver k našej snahe o dosiahnutie spravodlivosti vo valorizácii VD, (čo sa nám však nepodarilo), urobil kolega Jozef Kotulič na svojom portály http://doko.blog.portal.sk, kde uvádza:
  V civilnej sfére … nízke dôchodky sa zvyšujú o viac ako je inflácia, vysoké dôchodky o infláciu. Tento princíp treba uplatniť aj na výsluhové dôchodky. Aký je logický argument aby sa výsluhové dôchodky valorizovali inak ? Je možné že existuje nejaká snaha zabrzdiť rast výsluhových dôchodkov cez valorizáciu ale to by bol určite čudný nápad. “ ! ? !

  16. 5. 2019 o 17,10 hod. len poslanci (OĽANO-NOVA a jeden SaS) sa zdržali hlasovania, ostatní odhlasovali to, čo im ich stranícki šéfovia prikázali. Čiže asi tak väčšinu našich poslancov, zaujíma život výsluhových dôchodcov. A že vraj žijeme v právnom štáte. Pre koho ako ! ! Príjemný a pekný deň praje doko.
  Celý článok tu:
  http://doko.blog.portal.sk/detail-vysluzilcom-od-1.-jula-2019-valorizuju-d%F4chodky.html?a=d2c295f2c26d52cd5db728c9314a8a42

  O podobnej téme píše aj na:

  http://doko.blog.portal.sk/detail-realna-hodnota-vysluhovych-d%F4chodkov-%84vdaka%93-ich-valorizacii-kazdy-rok-klesa.html?a=014d08418f4b365b12c4874105db1c6a

 13. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) -- druhé a tretie čítanie.
  Dátum: 16. 5. 2019
  Číslo schôdze: 45, Bod programu: 42, Číslo tlače: 1338
  Uviedol: Denisa Saková (ministerka vnútra SR)
  Výsledok hlasovania o návrhu zákona ako o celku: NR SR schválila návrh zákona.
  Prítomní: 130, Za: 115, Proti: 0, Zdržali sa: 14(OĽANO), Nehlasovali: 1(SaS)
  .
  V praxi to znamená, že od roku 2022 (ak sa opäť nezmení zákon) bude platiť to, že dávky výsluhového zabezpečenia sa budú zvyšovať „iba” podľa inflácie t.j. o percento zvýšenia dôchodkových dávok (rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov) ale už bez garancie minimálnej sumy valorizácie.

 14. Štefan Bukovan

  Je síce pekné, že Komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov niečo žiadala a navrhovala prehodnotiť, lenže návrh zákona už prešiel všetkými určenými výbormi NR SR s výsledkom, že výbory súhlasia s navrhovaným znením s dvomi pripomienkami -- jedna gramatická (V čl. I 4. bod § 143aj ods. 2 sa slová „najbližší desať eurocent“ nahrádzajú slovami „najbližších desať eurocentov“) a druhá legislatívna (v čl. I 4. bod § 143aj v nadpise sa slová „od 31. mája 2019“ nahrádzajú slovami „od 30. júna 2019“) a odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (viď texty čo som dal do zátvoriek).

 15. Vážení čitatelia, V dôvodovej správe v časti Doložka vybraných vplyvov bod 13. Komisia pre posudzovanie vybraných vplyvov okrem iného predložila gestorovi zákona č. 328, legislatívnej rade vlády, vláde, NR SR, gestorskému Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výborom NR SR pre sociálne veci, Výboru pre financie, Ústavnoprávnemu výboru, pre poslancov NR SR, ako aj pre verejnosť zverejnené v programe 45. schôdzi pod číslom 42, ČPT 1338 tieto informácie.

  13. KOMISIA PRE POSUDZOVANIE VYBRANÝCH VPLYVOV citujem:
  V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiadala p r e h o d n o t i ť navrhovanú zmenu spôsobu výpočtu valorizácie výsluhových dôchodkov. Valorizácia o dôchodcovskú infláciu tak, ako ju predpokladá súčasné znenie zákona, neohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
  V súlade s pripomienkou k valorizácii výsluhových dôchodkov Komisia požadovala p r e h o d n o t i ť aj navrhovaný spôsob výpočtu valorizácie invalidných výsluhových dôchodkov a pozostalostných výsluhových dôchodkov.

  K analýze sociálnych vplyvov, k bodu 4.1
  V súvislosti so špecifikáciou návrhom dotknutých poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia a vzhľadom k tomu, že podľa súčasného právneho stavu (valorizácia o dôchodcovskú infláciu) by sa valorizácia dotknutých dávok odvíjala od ich a k t u á l n e vyplácanej sumy; pričom analýza sociálnych vplyvov sa vykonáva porovnaním aktuálneho (nielen) právneho stavu s navrhovaným právnym stavom; je potrebné doplniť u poberateľov výsluhového dôchodku aj údaj o priemernej dobe trvania služobného pomeru a o priemernej výške vyplácaného výsluhového dôchodku a u poberateľov invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku údaje o priemernej výške týchto dávok.
  Vyhodnotenie: Nový spôsob valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia sa navrhuje len pre obdobie rokov 2019 až 2021.

 16. Štefan Bukovan

  @Dušan:
  Pre navrhovaný mechanizmus valorizácie je dnes a v blízkej budúcnosti úplne jedno, či sa bude brať hodnota PSD k 30.6., alebo 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. príklad -- k 30.6.2018 bol PSD na úrovni 432€, k 31.12.2018 na úrovni 444,26€. V oboch prípadoch je výsledok vzorca v navrhovanej novele zákona 0,6€ * počet odslúžených rokov. Aby sa výsledok zmenil, tak musí PSD presiahnuť hodnotu 450€ -- vtedy stúpne základ na 0,7€ a 500€, kedy stúpne na 0,8€. Pri súčasnom raste starobných dôchodkov (december 2018 -- 444€, január 2019 -- 456€, február 2019 -- 456€, marec 2019 -- 457€, apríl 2019 -- 458€ je isté, že PSD k 30.6. bude niekde okolo 460€ a do konca roku určite neprekročí hranicu 500€ (čo znamená, že základ pre rok 2020 je 0,7€)

 17. Starobný dôchodok (SD) sa v prechodnom období rokov 2018 až 2021 valorizuje od 1.1. kalendarneho roka o dôchodcovskú infláciu, ktoru určí Štatisticky úrad za prvy polrok, ktory je pred valorizaciou, t.j. k 30. junu. V prvom polroku r. 2018 to bolo 2,6 %. Najmenej sa SD valorizuje o 2 % z priemerneho starobneho dôchodku (PSD), ktory urci Socialna poistovna k 30. JUNU pred valorizaciou. PSD mal k 30.junu 2018 hodnotu 432 eur. Takže valorizacia SD vychadza z hodnôt, ktore su POL roka stare. Vysluhovy dôchodok (VD) sa valorizoval v roku 2018 a ak prejde aj tato novela bude sa aj v roku 2019 od 1.7. valorizovat z hodnoty PSD urcenej k 30.junu 2018 čo je ale ROČNA lehota (30.6.2018 až 1.7.2019 je jeden rok). VD by sa mal taktiez vyrarat z hodnoty pol roka starej, resp. z hodnoty PSD k 31. decembru 2018. Určite by bola hodnota vyššia ako 432 eur. Datum 30. jun zmenit na 31.december môžu ešte minimalne 30 poslanci v pozmenujucom navrhu v druhom citani. Vlada SR ani poslanci NR SR zatiaľ nemaju vôľu, aby sa valorizacia VD odvijala od dôchodcovskej inflacie a od vysluhovych dochodkov, ale ten datum by zmenit mohli. Alebo sa mýlim.

 18. Vladislav Horák

  Neprerokovaný bod programu 42. 1338
  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) -- druhé čítanie.
  Vládny návrh zákona odôvodní ministerka vnútra Slovenskej republiky.
  Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
  (Bod sa prerokuje vo štvrtok 16. mája 2019 po Hodine otázok.)

 19. Milan Sloboda,mjr.v.v.

  Zdôvodnenie:
  “Predkladaný návrh zákona má, tak ako to vyplýva z doložky vybraných vplyvov, pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívne aj negatívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana. ”
  To zdôvodnenie je minimálne v časti “…nemá vplyv na životné prostredie… pochybné. Čo ak najmenej poberajúci VD sa začnú pásť na lúkach TANAPU, kam nepustia ani ovce aby nenarušili EKO?
  Sociálna vláda: O nás bez nás.

 20. H O T O V O -- VYMAĽOVANÉ

  NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  VII. volebné obdobie

  1338

  VLÁDNY NÁVRH

  ZÁKON

  z ……………… 2019,

  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
  Čl. I
  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 68 ods. 17 sa na konci pripája táto veta:
  „Ak sa výsluhový dôchodok zvyšoval v príslušnom kalendárnom roku pevnou sumou v závislosti od doby trvania služobného pomeru a nevyplácal sa preto, že zanikol nárok na jeho výplatu, odo dňa opätovného vzniku nároku na jeho výplatu sa zvýši za každý kalendárny rok, v ktorom sa nevyplácal, a to pevnou sumou, ktorá sa určí v závislosti na celkovej dobe trvania služobného pomeru, ktorá bola zhodnotená podľa § 58 pri novom skončení služobného pomeru.“.

  2. V § 85 ods. 1 písm. d) sa za slovo „kontrola“ vkladajú slová „a zmena“.
  3. V § 87 ods. 2 sa za slovo „kontroluje“ vkladajú slová „a mení“.
  4. Za § 143ai sa vkladá § 143aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠143aj
  Prechodné ustanovenia účinné od 31. mája 2019
  (1) Od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú podľa odsekov 2 až 5.

  (2) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a čísla 15 a takto zistená suma sa zaokrúhli na najbližší desať eurocent smerom nahor a následne sa vynásobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Do doby trvania služobného pomeru sa na účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2 písm. a).

  (3) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.

  (4) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.

  (5) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka a sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jeho priznania o pevnú sumu, ktorá je 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, zaokrúhlenú na celé euro smerom nahor.

  (6) Na zvyšovanie výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov sa od 1. júla 2019 do 31. decembra 2021 nepoužije § 68 ods. 16.“.

  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 31. mája 2019.

 21. Pre J. Kováča 9.5.2019.Všetci máme právo zverejniť svoj názor, čo rešpektujem. Otázkou je či daný názor je objektívny a či je v súlade s právnymi predpismi posúďte sami. Reagujem na Váš názor citujem: ” Ako som písal, aj jeden aj druhý návrh sú diskriminačné a valorizovať by sa malo všetkým rovnakou sumou či odpracoval 15 alebo 30 rokov, či má 400 alebo 1400 € dôchodok. Chlieb nieje pre dôchodcu z 400€ dôchodkom lacnejší”.

  Z horeuvedeného vyplýva, že ste mali na mysli návrh novely zákona č. 328, ako aj NR SR prijaté ustanovenia § 82 zák 461 valorizáciu SD vykonávať podľa medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o tzv dôchodcovskú infláciu. Na základe Vami napísaného NR SR pre asi 1,4 mil. SD prijala diskriminačnú úpravu zákona č. 461 valorizáciu SD vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie. Ako som v mojom článku uviedol aj podľa Európskeho súdu valorizácia okrem iného sa má vykonávať na základe rastu spotrebiteľských cien. Pýtam sa Vás, že by sa aj Európsky súd, ako aj NR SR dopúšťali diskriminácie??? Posúďte. Odvážny ničím nepodložený názor, ktorý je v rozpore s názorom Európskeho súdu ako aj NR SR. Daný štát EU pre valorizáciu si stanovuje svoje kritériá ktoré zverejňuje v zákone. Tak potom sa čudujem, že niektorí kritizujú môj názor ktorý je v súlade s uvedeným, valorizáciu VD vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie. Nežiadam nič viac, nič menej.

 22. P. Kováč, ubezpečujem Vás, že Hromadnú pripomienku kvalitne vypracoval Ing. Pavol Bada. Ja som v tejto HP bol zástupca verejnosti a kvalitne fundovane, argumentačne sme HP obhájili. Pripomínam, že na rozprovom konaní som uviedol seriózne, kvalitné argumenty, dôkazy na základe ktorých na rozporovom konaní bol stanovený záver, že rozpor nebol odstránený, čo je obrovský úspech. Potom pôvodné navrhované znenie § 68 nemohlo byť prijaté a zostal v platnosti bez zmien pôvodný § 68 aj s ods. 16, valorizácia podľa dôchodcovskej inflácie. Pripomínam, že z tohto dôvodu gestor zákona navrhol legislatívnej rade vlády (ktorá má asi 18 erudovaných právnikov) prechodné ustanovenia na roky 2019 až 2021 v § 143aj, valorizáciu VD vykonávať pevnou sumou z 2 % z priemerného SD vydeleného číslom 15 a násobením počtom odslúžených rokov.

  Pripomínam, že na základe toho, že rozpor nebol odstránený aj vláda schválila prechodné ustanovenia § 143aj a predložila ho na rokovanie NR SR. Pripomínam, že pokiaľ by som na rozporavom konaní nebol uviedol pádne, závažné argumenty, tak by bol schválený pôvodný návrh ktorý do rozporového konania navrhol gestor zákona. Kolegovia pochopte, že gestor zákona, legislatívna rada vlády a vláda uznali moje argumenty a z uvedených dôvodov boli navrhnuté prechodné ustanovenia, a niektorí z Vás ich neuznávajú.

  Diametrálne nový diskriminačný problém vznikol navrhnutím prechodných ustanovení ktorý som v súlade správnymi predpismi objasnil v článku Valorizácia VD v rokoch 2019 až 2021. Bez dôsledného pochopenia mojej Analýzy zverejnenej na tomto webe v mesiaci január 2019, článku Rokovanie na MV SR z januára, ako aj tohto článku a komentárov k nim je zložité pochopiť vec valorizácie VD. Lopaticky povedané najschodnejšie, najobjektívnejšie najspravodlivejšie, ne diskriminačné riešenie bez zvýhodňovania a bez ne zvýhodňovania, bez nerovnakého zaobchádzania je valorizáciu VD vykonávať rovnakým valorizačným mechanizmom ako majú SD, to je podľa dôchodcovskej inflácie. Pokiaľ by to tak nebolo, tak gestor zákona, legislatívna rada vlády a vláda by boli zrušili ustanovenie § 68 od. 16 valorizáciu VD po 1.1.2021 vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie.

 23. Michal Savolt

  Pre Jána Kovača: nechápem prečo útočíte na M. Kolena, on sa z podania pripomienky predsa nevyvinuje, postupuje férovo a jedná transparentne.
  Celú oblasť valorizácie 2019 si treba pozrieť komplexne a prečítať si články na tomto webe --
  1) https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/rokovanie-na-mv-o-valorizaciach/ z januára 2019
  2) https://www.bezpzlozky.eu/2019/02/rozporove-konanie-na-mvsr/ z februára 2019

  V texte pripomienok si treba všimnúť v čom bola podstata prečo podporiť pripomienku :
  “Naší navrhovatelia -MV SR- zabudli na, alebo vôbec podcenili a nenavrhli Dôchodcovskú infláciu, ktorá môže byť omnoho vyššia než 2%. Bohužiaľ ani ZVSR a APVV akoby si to nevšimli a nepožadovali ju do novely”. Pritom v civile práve aj z dôvodu inflácie každoročne vláda vyčleňuje pre SD (nie však pre VD!) Vianočné a iné príspevky…
  Situácia pri pripomienkovaní v skrátenom pripomienkovom konaní bola taká, že sme si nedovolili požadovať väčšie zmeny v návrhu Novely ako bolo doplnenie o “Dôchodcovskú infláciu”, aby sme takto vôbec boli vzatí v úvahu navrhovateľom novely -- úradom MVSR -- pre pripomienkové rokovanie.
  Ja to chápem tak a preto som hromadnú pripomienku aj ja podporil a nie preto že by bola spravodlivá pre všetkých VD.

 24. Prepáčte p. Kolen. Ano, podal túto pripomienku p. Bada ale vypracoval a obhajoval ste ju vy. Ako som písal, aj jeden aj druhý návrh sú diskriminačné a valorizovať by sa malo všetkým rovnakou sumou či odpracoval 15 alebo 30 rokov, či má 400 alebo 1400 € dôchodok. Chlieb nieje pre dôchodcu z 400€ dôchodkom lacnejší.

 25. Štefan Bukovan

  @Jano Kovac

  Aké bulharské koeficienty sú v návrhoch pána Kolena? Chce len jedno -- aby sa valorizácia VD robila rovnako ako valorizácia SD -- teda o percento dôchodcovsej inflácie. Každý tu upozorňuje na nožnice. Aké nožnice? Predsa aj u SD sa valorizuje o inú sumu, ak má niekto dôchodok 400€ a inú sumu, ak má niekto 700€. A tu niekomu vadí, že pri rovnakej valorizácii ako majú SD by bola iná suma pre VD v sume 500€ a v sume 1500€? Návrh z dielne MV je to najhoršie čo mohlo byť navrhnuté -- pretože ZVÝHODŇUJE nielen VD, čo majú menší dôchodok a viac odslúžených rokov a znižuje valorizáciu tým, čo majú vyšší výsluhový dôchodok vďaka tomu čo počas aktívnej služby robili a kde to robili, ale ZVÝHODŇUJE celú skupinu poberateľov VD oproti poberateľom starobných dôchodkov. Prečo sa nikto z Vás nesťažuje, že zatiaľ čo minimálna valorizácia SD pre rok 2019 je 8,7€, tak ozbrojenec, ktorý odslúžil 15 rokov dostane podľa návrhu valorizované rovných 9€? Akože ten ozbrojenec má po 15 odslúžených rokoch iný žalúdok, ako robotník, ktorý odpracoval v slabo platenej pozícii 40 rokov????

  A ďalšia vec -- starobný dôchodca s dôchodkom 400€ mal k 1.1. dôchodok valorizovaný o 10,4€, bez ohľadu na to, či odpracoval 30, 40, alebo 50 rokov. Výsluhový dôchodca s rovnakým výsluhovým dôchodkom, ktorý odslúžil 30 rokov bude mať valorizované o 18€ a ten čo odslúžil 40 rokov o 24€. Z tohto hľadiska považujem to, čo navrhlo MV za diskriminačné voči ostatným poberateľom dôchodkov.

 26. Pán Kováč. Pripomínam, že Hromadnú pripomienku podal Ing. Bada, za čo mu ďakujem, ktorú som na rozpovom konaní spolu s ďalšími obhajoval. Pripomínam text HP. Valorizáciu VD vykonávať rovnakým spôsobom ako majú civilisti, to je podľa dôchodcovskej inflácie. Nie ako píšete podľa bulharských koeficientov ktoré sú v navrhovanej novele.

 27. Pre G.F. Zavolajte mi prosím 0904089940. Valorizáciu VD je potrebné posudzovať z širšieho hľadiska o čom informujem v základnom článku. Gestorovi zákona som preložil aj návrh na valorizáciu VD nie ako je v predloženom návrhu zákona 328 z 2 % z priemerného mesačného SD atď., ale z priemeru priemerov mesačného VD vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov čo bolo jedno z možných optimálnych riešení valorizácie VD. Takéto možné riešenie neroztváralo nožnice, rozdiely v priemerných výškach VD vojakov, policajtov atď., ale ich zmierňovalo. Aj civilisti majú valorizáciu SD riešenú z priemerného SD (nie z priemerného VD). Aký je reálny dôvod, že valorizácia VD bude stanovená z priemerného SD? Tento návrh by bol optimálnejšie riešil valorizáciu VD. Ako som už informoval navrhované riešenie nebolo priechodné z dôvodu neposkytnutia priemerného VD od SIS. Preto jedno z ďalších najoptimálnejších riešení je valorizáciu VD vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie. To je okrem iného aj bez druhý krát započítania počtu odslúžených rokov, čo poberateľov VD s nízkym počtom odslúžených rokov znevýhodňuje oproti poberateľom s vyšším počtov odslúžených rokov. Zdôrazňujem, že nárast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, dôchodcovská inflácia má rovnaký vplyv na domácnosti dôchodcov, ako aj na domácnosti VD.

 28. Chlapi a prečo ste teda podporili pripomienku z pera p. Kolena. Už vtedy som písal, že tento návrh z bulharskými koeficientami je rovnako diskriminačný a bude rozdeľovať VD ako ten z dielne MV SR a preto som ho nepodporil.
  Už so samotným významom slova VALÓRIZÁCIA čo je zvýšenie dôchodkov, miezd a podobne relatívne k cenovej alebo mzdovej úrovni nemá veľa spoločného ani jeden z návrhov Vtedy hlasy tých čo to kritizovali tento návrh nikto nepočúval a teraz kritizujete. Stále som tvrdil a budem tvrdiť, že valorizácia má byť jednotná a s rovnakou sumou pre všetkých dôchodcov VD, SD, ID, atď.

 29. Nervozita pred druhým schvaľovaním novely zákona 328/2002Z.z. v NR SR medzi nami dôchodcami stúpa. Nemal by však byť dôvod pre vzájomné výčitky. Kolega píšuci pod iniciálmi G.F. je náš kolega, dôvod používania iniciál mi už dávnejšie vysvetlil a nie je, ako sa môžete sami presvedčiť, na tomto webe žiadny nováčik. To iba na okraj, ale neodpútavajme sa od podstaty. Zhodujeme sa v názore že novela z dielne MV SR je nedôstojná a navádza na rozkol medzi výsluhových dôchodcov.
  Trvám na tom ako väčšina VD: že najvhodnejším, najspravodlivejším, nediskriminačným spôsobom ktorý nikoho nebude zvýhodňovať a ani nezvýhodňovať je valorizáciu VD vykonávať rovnakým valorizačným mechanizmom ako majú civilisti, to je o dôchodcovskú infláciu.
  Dúfam že to páni poslanci napravia a neschvália návrh MV SR.

 30. Myslím si, že je dosť nešťastne formulovaný odstavec pod tabuľkami základného článku.Jeho formulácia o zvýhodňovaní-nezvýhodňovaní výsl. dôchodcov je veľmi diskutabilná a práve aj táto formulácia vyvoláva jedno z napätí medzi skupinami VD.Je jednoznačné, že ako jednotlivé skupiny výsl. dôchodcov sa názorovo nikdy nezjednotíme.(nespojíme).To by museli byť št. orgánmi odstránené všetky diskriminácie, ktoré sa u VD, ale aj u VD/SD postupne nahromadili počas dlhých minulých rokov a ktorých sme priebežne písali…
  Ešte pár slov z môjho pohľadu k skratkám ( nickom ).Každý máme určite dôvod, pod akým menom ( nickom ) sa zaevidujeme na web stránke.Nie je ani tak dôležité kto píše, ale obsahovo čo sa napíše.Čo môže napomôcť k riešeniu k veci.Ak by bol ten-ktorý komentár pohoršujúci, v rozpore s dobrými mravmi (či iné… ) … je to predsa na webmaistrovi, aby príspevok-komentár posúdil a tiež prípadne odstránil a vymazal.To sa najskôr aj deje.
  Skratka ( nick ) G.F. je podľa mňa je taká istá skratka, ako Fero, Jožo, Milan, Marián, Marka, Zuzka, Katka a pod.(každý máme svoj dôvod, pod akým menom na webe píšeme).Ja osobne na tom nevidím nič zlé.V konečnom dôsledku o komentári či bude vymazaný rozhoduje správca webu.Aspoň takto som to doteraz chápal.Nie každý píšeme, písali sme priebežne a dlhodobo, sú kolegovia prispievatelia, ktorí píšu sporadicky -- aktuálne podľa potreby, podľa riešenia toho, ktorého problému… Prajem pekný deň.

 31. Dobrý deň. Áno, pre použitie skratky, pod ktorou som napísal svoj názor mám určite svoj dôvod. Ak však použijem vo svojom texte, že voči niekomu zachovávam úctu a v závere sa ospravedlním, ak som sa niekoho dotkol, tak to nie je hanobenie p. JUDr. Bartko, to by ste ako právnik mal dobre vedieť, ako i to, že v trestnoprávn ej rovine by to zakladalo skutkovú podstatu jedného z tr. činov a ak si to myslíte, tak mi napíšte,čím som koho hanobil? Vám viac zrejme vadí to, že som sa zastal nerovnosti ostatných poberateľov VD. Pokiaľ mi kladiete otázku, čo som pre VD urobil, tak v mojej možnosti to, čo ostatní, čo podporili vždy dobrý zámer, kde som zainteresoval i svojich rodinných príslušníkov a uviedol som celé meno, priezvisko aj adresu, len aby ste teda bol spokojný.Ďakujem za pochopenie a ubezpečujem Vás, že sa tu už žiadny názor, pod uvedenou skratkou neobjaví.

 32. JUDr. Michal Bartko

  Dobrý deň páni výsluhoví dôchodcovia, vzhľadom na veľmi široké zastúpenie občanov, ktorých tento web oslovuje, môže dôjsť k možným nezhodám a aj znepokojeniam. Je nás veľa, sme z rôznych povolaní, rôzne dlho sme slúžili tomuto štátu, ale máme jedno spoločné výsluhové zabezpečenie. A aj o tomto je tento web. Tu si môže každý z nás napísať svoje myšlienky, a podpísať sa alebo nepodpísať sa. Je to každého osobná vec. Ale myslím si, že je nedôstojné, aj pre samého autora pripomienky, ak v texte svojej pripomienky hanobí konkrétneho človeka, napr. pána. Dr. Kolena, a zároveň neuvedie svoje meno a priezvisko a uvedie, že ide o neznámeho G.F:
  Ozaj, pán G.F. prispel už v pomoci výsluhovým dôchodcom v niečom? Alebo toto má byť jeho prvá pomoc? Naozaj by som najradšej od pána G.F. očakával aj nejakú konkrétnu pomoc v prospech výsluhových dôchodcov, namiesto len nespokojných vyjadrení. Ale viem, že sa to nedá, pretože každý sme iný a nie každý je ochotný sa obetovať v prospech všetkých. Len chcem dúfať, že takéto nedorozumenia nebudú časté, aby nám neprerástli cez hlavu.
  Prajem všetko dobré, JUDr. Michal Bartko

 33. Tomáš Kríž

  Určite by sa nemalo v žiadnom prípade valorizovať na základe odslúžených rokov. Odslúžené roky už boli zohľadnené pri konečnom výpočte výsluhového dôchodku. Takže najspravodlivejšie by bolo valorizovať podľa dôchodcovskej inflácie bez nezmyselnych bulharských konštánt. A určite tento web čítajú aj niektorí poslanci NR SR a podľa mojich informácií aj legislativci, tak si urobia názor ako sme jednotní.

 34. Mnohí sa už niekoľko rokov snažia riešiť problémy starovýsluhových dôchodcov, ako aj poberateľov VD ktorí zo služobného pomeru odišli skôr a s nízkym VD. Ako som už niekoľko krát pred časom uviedol tento problém je vysoko aktuálny a je potrebné ho adekvátnym spôsobom vyriešiť. Som toho názoru, že rozdiely v tejto skupine VD je nevyhnutné riešiť spravodlivým neskrivodlivým, ne diskriminačným spôsobom. Nie jednu skupinu zvýhodňovať a druhú nezvýhodňovať. Nie tak ako to navrhuje riešiť predložený návrh novely zákona 328, čo vytvára dva protichodné rozdielne názory na valorizáciu VD, čo nie je dobré.

  Ako píšem je pravdou, že asi okolo 20 % poberateľov VD čo je pre túto skupinu dobré sa tento ich skrivodlivostný problém čiastočne vyrieši. Na druhej strane je rovnakou pravdou, že asi pre 80 % poberateľov VD je tento problém nevýhodný, diskriminačný.

  Som toho názoru, bolo by dobré aby sme všetci pochopili, že valorizácia VD pre roky 2019 až 2021 by nemala byť riešená nerovnakým zaobchádzaním medzi týmito dvomi skupinami, diskriminačným spôsobom. Znovu zdôrazňujem, že najvhodnejším, najspravodlivejším, ne diskriminačným spôsobom ktorý nikoho nebude zvýhodňovať a ani nezvýhodňovať je valorizáciu VD vykonávať rovnakým valorizačným mechanizmom ako majú civilisti, to je o dôchodcovskú infláciu. Potom ani jedna skupina VD nebude zvýhodňovaná a druhá skupina nebude znevýhodňovaná a nebude medzi nimi vznikať nevraživosť. To znamená, že valorizácia VD by sa mala vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie. Týmto potom nebudú na valorizáciu VD dva diametrálne rozdielne názory, čo by bolo po právnej stránke čisté a najspravodlivejšie.

 35. Kto je to G.F. ? On vôbec nie je v obraze….písať v anonymite, asi vie prečo….

 36. Dr. Kolen Milan, 8. mája 2019 o 10.58. Pán Dr. Kolen, pri všetkej úcte k Vám nemôžem absolútne súhlasiť s tým, čo ste tu napísal. Hlavne sa i mňa osobne dosť dotklo Vaše vyjadrenie, že čitatelia nerozumejú právnym predpisom a Vaše snaženie si neodborne vysvetľujú. Práve naopak, tí čo Vám volajú a ohradzujú sa proti Vášmu návrhu a výzvam k valorizácii tomu veľmi dobre rozumejú. Veď si stačí dobre pozrieť Váš elaborát -- tabuľku a je každému jasné o čom to je. Vy chcete tvrdiť, že medzi príslušníkmi PZ, ZVJS, záchranármi, colníkmi atď. sú poberatelia VD, ktorým by za toto obdobie 2019-2021 viac vyhovovala valorizácia, ktorú tu prezentujete ? Snáď ani Vy tomu neveríte, že v týchto zložkách sú také vysoké VD, aby to bolo pre nich
  výhodnejšie, určite by prišli o nejaké to euro. Ja mám z toho taký pocit, že tu reprezentujete skupinu / podľa toho, ako uvádzate 37000 VD /, čo sa javí nereálne, ktorí by podľa Vás a cit. §§, zák. č. 365/2004 Z.z. boli diskriminovaní pre nerovnaké zaobchádzanie. No a potom čo tých podľa Vás uvádzaných 9000 tisíc VD, ktorých je určite viac, tí podľa Vás nebudú diskriminovaní a s nimi sa nebude nerovanko zaobchádzať? Dovolím si tvrdiť , že ešte tvrdšie pozri tabuľku 500 eur VD -- 13 eur, 1.750 eur VD, valorizácia 45.50 eur. To akože je to, po čom sa tu volalo ? Aby sa nožnice medzi jednotlivými výsluhovymi dôchodcami prestali neúmerne roztvárať? Možno sa mýlim a to, o čo sa snažíte, sa týka iba poberateľov VD -- vojakov aj to s vysokými VD, ale potom sa pýtam, čo spoločný účet pre všetkých, čo patria po zák. č. 328 ? Veď ste sám uvádzali vo Vašich príspevkoch, že tento je mínusový a naopak u policajtov plusový. To je podľa Vás spravodlivé, alebo chcete povedať, že sme všetci negramotní a nerozumieme tomu ? Ja osobne sa tak necítim, pretože pri svojom zaradení som dlhé roky pracoval s právom a necítim sa negramotný a ani tak, že tomu nerozumiem. Ja by som skôr tvrdil, že vo svojom príspevku tápate, Vaše vyjadrenia sú nezrozumitelné a tým by som si vyprosil l Vaše vyjadrenia, že čitatelia nerozumejú predpisom ani tomu, čo Vy uvádzate, práve veľmi dobre to čitateľ pochopili a veľmi dobre tomuto zámeru rozumejú. Pretože nie som vojak, patrím k skupine ozbrojencov, musel som takto reagovať Ak som sa Vás nejakým spôsobom dotkol, tak sa ospravedlňujem. Ešte na záver, ak sa nemýlim, tak po roku 2021 sa VD budú valorizovať už tak, ako si to t.č. želáte.

 37. Dostávam množstvo otázok o ktorých sa mimo tohto webu intenzívne komunikuje ku ktorým zaujímam moje stanovisko. Mnohí sa vyjadrujete, že moje články sú dlhé v ktorých v súlade s príslušnými právnymi predpismi zverejňujem svoje názory. Cez skutočnosť, že otázky podrobne analyzuijem, objasňujem mnohí čitatelia z neznalosti právnych predpisov im nerozumejú, nechápu príčinné súvislosti a pre seba si vyvodzujú nie vždy správne názory na vec. Mnohí svoje nejasnosti so mnou komunikujú čo oceňujem a nejasnosti im objasním. Mnohí pri komunikácii medzi sebou používajú nepresné, neúplné a zavádzajúce informácie (každý má právo zverejniť svoj názor). Preto na niektoré z nich napíšem svoje názory ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.
  Nikdy som nenapísal, že novela zákona 328 o valorizácii VD v rokoch 2019-2021 je protiústavná. Napísal som, že je v rozpore s § 3 ods. 1, § 6 ods. 2, § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní s čl. 12 ods. 1, 2 ústavy, čo je zásadný rozdiel. Pozri komentár JUDr. Bartka.

  Jeden z Vás mi telefonovala, že v analýze píšem samé klamstvá, ale žiadne konkrétne údajné klamstvo, ani nepresnosť nevedel uviesť, lebo v mojom článku nie sú. V rozpore zo zákonom č. 461 a 328 mi tvrdil, že vraj klamem keď uvádzam, že VD na dôchodkové poistenie odvádzajú o 9 % viac ako civilisti.

  Neexistuje žiadny štatistický údaj o počte zvýhodnených ani nezvýhodnených poberateľoch VD. Z dostupných údajov som zistil, že tento údaj ako píšem je pravdepodobne asi okolo 20 % (9000) ju zvýhodnených a asi pravdepodobne 80 % (37000) znevýhodnených. Pri právnom posúdení nerovnakého zaobchádzanie nie je rozhodujúce presné percento, presný počet zvýhodnený, nezvýhodnených poberateľov VD ale skutočnosť, že preukázateľné existujú značné rozdiely, existuje zvýhodňovanie a nezvýhodňovanie medzi poberateľmi VD, čo je vo veci rozhodujúca skutočnosť. Pritom mám názor, že tí VD ktorí do VD odišli skôr (pri výkone rovnakej funkcie nemali rovnaké platy) pri výpočte VD nemali rovnakú štartovaciu čiaru. Pripomínam, že z tohto dôvodu tak, ako sa to stalo pred niekoľkými rokmi ,v jednom roku v závislosti od roku v ktorom odišli do VD boli tri rozdiely vo výške, percente valorizácie. Aj z týchto dôvodov v roku 2008 boli všetky VD valorizované k 1.7.2 a niektorým boli valorizované aj k 1.12. V tomto sa malo pokračovať, ale žiaľ skončilo to. Toto je spôsob, jedna z možností ako je možné riešiť valorizáciu tých ktorí do VD odišli pre rokmi s ďaleko nižšími VD kde rozdiely pri rovnakom počte odslúžených rokov sú rádovo v niekoľkých stovkách €. Nie je vhodné tento problém riešiť navrhovaným skrivodlivostným, diskriminačným spôsobom ktorý jedných poberateľov zvýhodňuje a druhých poškodzuje. Jednoznačne som za riešenie zvyšovania VD ktorí odišli do VD pred niekoľkými.

  Niektorí medzi sobou píšu, že dostaneme 2 % z VD čo sa nezakladá na pravde. Pitom zabudli uviesť, že v navrhovanom § 143aj, zákona č. 328 je uvedené 2 % z priemerného mesačného SD (ktorý pre výpočet valorizácie pre rok 2019 vychádza zo sumy 432,5 € , nie z priemernej sumy jednotlivých VD vojakov, policajtov atď. v rozmedzí od 560 do 810 €) vydeleného číslom 15 a vynásobeného počtom ukončených rokov služby, čo je zásadný rozdiel. Z nepochopenia tejto skutočnosti píšu neúplné zavádzajúce, nepravdivé a klamlivé informácie. Mnohí zabudli, neberú do úvahy na cieľ, význam , zmysel valorizácie, čo o valorizácii hovorí všeobecný predpis (§ 82 zák . 461), na to že odslúžené roky už boli pri výpočte VD zhodnotené, prečo ich zhodnocovať druhý krát. Zabudli na Metodiku Štatistického úradu pre výpočet výšky dôchodcovskej valorizácie. Zabudli, že pre asi 1390 000 SD je valorizačný mechanizmus podľa dôchodcovskej inflácie dobrý, spravodlivý, ale pre 46 500 VD nie je dobrý. (Tieto skutočnosti objasňujem vo svojom článku Valorizácie VD v rokoch 2019 až 2021 ktoré si stačí znovu preštudovať a všetko pochopíte).
  A takto by som mohol písať ďalej. Nepíšem o zverejnených informáciách v mojich predchádzajúcich komentároch. Stačí si ich znovu prečítať.

 38. JUDr. Michal Bartko

  Vážená pani poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v prílohe Vám zasielam list, v ktorom Vás chcem upozorniť na diskriminačný návrh zvyšovania výsluhových dôchodkov, ktorý je predmetom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Prosím o jeho prečítanie a zváženie svojho ďalšieho postupu.
  Výsluhový dôchodca JUDr. Michal Bartko
  Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
  na 45. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa začne 9.5.2019, bude v druhom čítaní (ČPT 1338) prerokovávaný vládny návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Podľa názorov výsluhovej dôchodcovskej verejnosti, ako aj vyjadrení niektorých štátnych orgánov, najobjektívnejšou, najspravodlivejšou a najschodnejšou valorizáciou výsluhových dôchodkov je ich valorizácia podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá žiadnu domácnosť výsluhových dôchodcov oproti domácnostiam iných dôchodcov nebude poškodzovať, zvýhodňovať alebo ani inak znevýhodňovať. Valorizácia dôchodkov by nemala mať nič spoločné s počtom odpracovaných alebo odslúžených rokov. Odslúžené roky ako aj odvody počas odslúžených rokov už boli zhodnotené pri výpočte výsluhového dôchodku. Vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia sa nevalorizujú dôchodky podľa počtu odpracovaných rokov, ale tak. aby valorizácia dôchodku nebola nedôstojná a neefektívna. K 31.4.2019 je evidovaných 1 396 819 dôchodcov, ktorým budú valorizované dôchodky podľa dôchodcovskej inflácie. Všetkých výsluhových dôchodkov, spolu aj s invalidnými, vdovskými, vdoveckými a sirotskými výsluhovými dôchodkami je 46 500. Je nespravodlivé a diskriminačné, aby aj táto skupina dôchodcov nemala valorizáciu svojich dôchodkov podľa dôchodcovskej inflácie. Prečo nemôžu mať výsluhoví dôchodcovia takú istú valorizáciu ako dôchodcovia vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia? A to len v prechodnom období počas troch rokov? Je zrejmé, že schválením návrhu zákona dôjde k porušeniu zásady o rovnakom zaobchádzaní podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom, ktoré je typicky spojené s ich vekom a to pred chudobou v starobe. Výsluhoví dôchodcovia budú sledovať dianie v parlamente, či ich práva budú rovnaké s právami civilných dôchodcov.
  Citácie zo zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon):
  § 2 ods. 1: Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.1a)

  § 3 ods. 1: Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

  § 5 Zásada rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelávaní, ods. 1 a 2:

  (1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, pri poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelávaní zakazuje diskriminácia osôb z dôvodov podľa § 2 ods. 1.

  (2) Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach prístupu a poskytovania

  a) sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory4) a sociálnych výhod,

  § 8 Prípustné rozdielne zaobchádzanie, ods. 4 :

  (4) V systéme sociálneho zabezpečenia v zamestnaní diskriminácia nie je rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku, ktoré spočíva v ustanovení rôznych vekových hraníc na vznik nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok v tomto systéme, ako aj v ustanovení rôznych vekových hraníc v tomto systéme pre zamestnancov alebo skupiny zamestnancov, a používanie rôznych spôsobov výpočtu týchto dôchodkov, ktoré sú založené na kritériu veku; to neplatí, ak by súčasne došlo k diskriminácii z dôvodu pohlavia.

  Citácie z Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky:

  Čl. 12 ods. 1 a 2:

  (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

  (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

  Ako je zrejmé z vyššie uvedených citácií, výsluhový dôchodca, ktorý nepoberá starobný dôchodok a teda nebude mať valorizovaný svoj výsluhový dôchodok podľa dôchodcovskej valorizácie, v prípade schválenia predmetnej novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, bude diskriminovaný počas troch rokov voči starobným dôchodcom, ktorý budú mať svoj starobný dôchodok valorizovaný podľa dôchodcovskej inflácie. Používanie rôznych spôsobov výpočtu týchto dôchodkov, ktoré sú založené na kritériu veku, je možné len pri výpočte dôchodkov, a nie pri ich zvyšovaní, teda valorizácii.
  Preto Vás prosím pani poslankyňa a pán poslanec, nehlasujte za takúto diskriminačnú novelu zákona č. 328/2002 Z.z., pretože je nespravodlivá a diskriminačná a znevýhodňuje výsluhových dôchodcov, ktorým nebude valorizovaný ich výsluhový dôchodok o dôchodcovskú valorizáciu len preto, že im nevznikol nárok na starobný dôchodok a teda ho nepoberajú a nemôže im byť valorizovaný o dôchodcovskú valorizáciu. Ak je naozaj potrebné novelizovať spôsob valorizácie výsluhových dôchodkov, je potrebné pripraviť taký model valorizácie, ktorý nebude diskriminovať a poškodzovať výsluhových dôchodcov v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia voči dôchodcom vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.
  Prajem všetko dobré,
  Výsluhový dôchodca JUDr. Michal Bartko

 39. Emailové adresy poslancov po kluboch na ktoré je potrebné okamžite zasielať svoje stanoviská, alebo aspoň text v tomto znení
  “Nehlasujte prosím za diskriminačnú novelu zákona č. 328/2002 Z.z., nakoľko táto asi 20 % VD zvýhodňuje a asi 80 % VD znevýhodňuje a poškodzuje”.
  Ďakujem.
  SMER SD robert_fico@nrsr.sk, miroslav_ciz@nrsr.sk, tibor_glenda@nrsr.sk, martin_glvac@nrsr.sk, ladislav_andreansky@nrsr.sk, vladimir_balaz@nrsr.sk, jaroslav_baska@nrsr.sk, lubos_blaha@nrsr.sk, juraj_blanar@nrsr.sk, dusan_bublavy@nrsr.sk, jozef_bucek@nrsr.sk, jozef_burian@nrsr.sk, dusan_caplovic@nrsr.sk, emil_durovcik@nrsr.sk, vladimir_faic@nrsr.sk, igor_federic@nrsr.sk, dusan_galis@nrsr.sk, pavol_goga@nrsr.sk, augustin_hambalek@nrsr.sk, igor_choma@nrsr.sk, peter_chudik@nrsr.sk, maria_janikova@nrsr.sk, dusan_jariabek@nrsr.sk, jozef_jezik@nrsr.sk, ladislav_kamenicky@nrsr.sk, marian_kery@nrsr.sk, maros_kondrot@nrsr.sk, mikulas_krajkovic@nrsr.sk, stanislav_kubanek@nrsr.sk, jan_kvorka@nrsr.sk, robert_madej@nrsr.sk, lubos_martinak@nrsr.sk, vladimir_matejicka@nrsr.sk, milan_mojš@nrsr.sk, dusan_munko@nrsr.sk, peter_nahlik@nrsr.sk, martin_nemky@nrsr.sk, milad_panacek@nrsr.sk, lubomir_petrak@nrsr.sk. jan_podmanicky@nrsr.sk, robert_puci@nrsr.sk, jan_senko@nrsr.sk, peter_suca@nrsr.sk, erik_tomas@nrsr.sk, jozef_valocky@nrsr.sk, jana_valova@nrsr.sk, lubomir_vazny@nrsr.sk, lubomir_zeliezka@nrsr.sk,
  SNS eva_antosova@nrsr.sk, radovan_balaz@nrsr.sk, andrej_danko@nrsr.sk, karol_farkasovsky@nrsr.sk, anton_hrnko@nrsr.sk, tibor_jancula@nrsr.sk, stanislav_kmec@nrsr.sk, magdalena_kucianova@nrsr.sk, peter_pamula@nrsr.sk, jaroslav_paska@nrsr.sk, eva_smilikova@nrsr.sk, juraj_sobona@nrsr.sk, dusan_titel@nrsr.sk, stefan_zelnik@nrsr.sk,
  MOST-HID tibor_bastrnak@nrsr.sk, elemer_jakab@nrsr.sk, eduard_adamcik@nrsr.sk, peter_antal@nrsr.sk, ladislav_balodi@nrsr.sk, bela_bugar@nrsr.sk, katarina_csefalyayova@nrsr.sk, martin_fedor@nrsr.sk, andrej_hrnciar@nrsr.sk, peter_kresak@nrsr.sk, iren_sarkozy@nrsr.sk, stefan_vavrek@nrsr.sk, peter_voros@nrsr.sk,
  SaS natalia_blahova@nrsr.sk, jozef_rajtar@nrsr.sk, alojz_baranik@nrsr.sk, jana_ciganikova@nrsr.sk, ondrej_dostal@nrsr.sk, lusia_nicholsonova@nrsr.sk, karol_galek@nrsr.sk, lubomir_galko@nrsr.sk, branislav_grohling@nrsr.sk, miroslav_ivan@nrsr.sk, eugen_jurzyca@nrsr.sk, renata_kascakova@nrsr.sk, jana_kissova@nrsr.sk, martin_klus@nrsr.sk, milan_laurencik@nrsr.sk, peter_osusky@nrsr.sk, radoslav_pavelka@nrsr.sk, vladimir_sloboda@nrsr.sk, anna_zemanova@nrsr.sk, zuzana_zimenova@nrsr.sk,
  OĽaNO veronika_remisova@nrsr.sk, eduard_hegar@nrsr.sk, miroslav_sopko@nrsr.sk, jan_budaj@nrsr.sk, elena_cervenakova@nrsr.sk, martin_fecko@nrsr.sk, sona_gaborcakova@nrsr.sk, gabor_grendel@nrsr.sk, marek_krajci@nrsr.sk, jozef_lukac@nrsr.sk, jan_marosz@nrsr.sk, igor_matovic@nrsr.sk, natalia_milanova@nrsr.sk, silvia_shahzad@nrsr.sk, alan_suchanek@nrsr.sk, anna_veresova@nrsr.sk,
  ĽSNS marian_kotleba@nrsr.sk, martin_belusky@nrsr.sk, stanislav_drobny@nrsr.sk, natalia_grausova@nrsr.sk, jan_kecskes@nrsr.sk, martin_kotleba@nrsr.sk, peter_krupa@nrsr.sk, martin_mazurek@nrsr.sk, stanislav_mizik@nrsr.sk, jan_mora@nrsr.sk, jana_nehezova@nrsr.sk, rastislav_schlosar@nrsr.sk, milan_uhrik@nrsr.sk,
  SME Rodina boris_kollar@nrsr.sk, peter_pcolinsky@nrsr.sk, ludovit_goga@nrsr.sk, milan_krajniak@nrsr.sk, petra_kristufkova@nrsr.sk, adriana_pcolinska@nrsr.sk, zuzana_sebova@nrsr.sk, peter_starchon@nrsr.sk,
  Nezaradení alena_basistova@nrsr.sk, miroslav_beblavy@nrsr.sk, viera_dubacova@nrsr.sk, rastislav_holubek@nrsr.sk, igor_janckulik@nrsr.sk, juraj_kolesar@nrsr.sk, marek_madaric@nrsr.sk, katarina_machackova@nrsr.sk, peter_marcek@nrsr.sk, jozef_mihal@nrsr.sk, simona_petrik@nrsr.sk, martin_poliacik@nrsr.sk, zsolt_simon@nrsr.sk, martina_simkovicova@nrsr.sk, richard_vasecka@nrsr.sk, oto_zarnay@nrsr.sk, lucia_zitnanska@nrsr.sk,
  Za zasielanie emailov ďakujem.

 40. Vážení čitatelia webu poberatelia VD, ako vieme spolu sme doposiaľ rôznym spôsobom boli už asi 30 krát diskriminovaní. Na odstránení týchto diskriminácií (spolu asi 24) okrem iných som sa podieľal ja. Pokiaľ by sme boli pesimisti a nebojovali sme za naše práva, tak žiadna z našich skrivodlivostí, diskriminácií by nebola doposiaľ odstránená.
  Ozbrojenci pri plnení svojich úloh nikdy “nehádzali, nehádžu flintu do žita”. Nádej zomiera posledná. Myslím si, že naša a moja viac ako 10 ročná práca za odstraňovanie skrivodlivostí, diskriminácie nebola zbytočná. Pripomínam, že pri minuloročnom návrhu legislatívnych zmien v zákone 328/2002 Z.z. nebol dosiahnutý zámysel gestora zákona zrušiť ustanovenie § 68 a stanoviť valorizáciu bez dôchodcovskej inflácie. Na základe vznesených rozporov bola stanovená valorizácia VD len na rok 2018. Len vďaka našej hromadnej pripomienke Ing.Pavla Badu obdobná situácia nastala aj pri súčasnej novelizáciu zákona 328/2020 Z.z. Znovu pripomínam, že na rozporovom konaní 15.2.2019 na MV SR aj na základe obhajoby hromadnej pripomienky Dr. Kolenom a ďalšími 4 zúčastnenými VD rozpor nebol odstránený. Nedôjde k zrušeniu ustanovenia § 68 zák. 328/2002 Z.z. a valorizácia VD má byť len na prechodné obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2021. Od 1.1.2022 znovu budú VD valorizované podľa dôchodcovskej inflácie čím sme dosiahli obrovský úspech, čo si mnohí VD ani neuvedomujú.
  Z uvedených dôvodov je potrebné, aby VD všetkým poslancom NR SR napísali email v znení “Nehlasujte prosím za diskriminačnú novelu zákona č. 328/2002 Z.z. ktorá asi 20 % VD zvýhodňuje a asi 80 % VD znevýhodňuje a poškodzuje”. Za zasielanie emailov ďakujem.
  Adresy:
  SMER SD robert_fico@nrsr.sk, miroslav_ciz@nrsr.sk, tibor_glenda@nrsr.sk, martin_glvac@nrsr.sk, ladislav_andreansky@nrsr.sk, vladimir_balaz@nrsr.sk, jaroslav_baska@nrsr.sk, lubos_blaha@nrsr.sk, juraj_blanar@nrsr.sk, dusan_bublavy@nrsr.sk, jozef_bucek@nrsr.sk, jozef_burian@nrsr.sk, dusan_caplovic@nrsr.sk, emil_durovcik@nrsr.sk, vladimir_faic@nrsr.sk, igor_federic@nrsr.sk, dusan_galis@nrsr.sk, pavol_goga@nrsr.sk, augustin_hambalek@nrsr.sk, igor_choma@nrsr.sk, peter_chudik@nrsr.sk, maria_janikova@nrsr.sk, dusan_jariabek@nrsr.sk, jozef_jezik@nrsr.sk, ladislav_kamenicky@nrsr.sk, marian_kery@nrsr.sk, maros_kondrot@nrsr.sk, mikulas_krajkovic@nrsr.sk, stanislav_kubanek@nrsr.sk, jan_kvorka@nrsr.sk, robert_madej@nrsr.sk, lubos_martinak@nrsr.sk, vladimir_matejicka@nrsr.sk, milan_mojš@nrsr.sk, dusan_munko@nrsr.sk, peter_nahlik@nrsr.sk, martin_nemky@nrsr.sk, milad_panacek@nrsr.sk, lubomir_petrak@nrsr.sk. jan_podmanicky@nrsr.sk, robert_puci@nrsr.sk, jan_senko@nrsr.sk, peter_suca@nrsr.sk, erik_tomas@nrsr.sk, jozef_valocky@nrsr.sk, jana_valova@nrsr.sk, lubomir_vazny@nrsr.sk, lubomir_zeliezka@nrsr.sk,
  SNS eva_antosova@nrsr.sk, radovan_balaz@nrsr.sk, andrej_danko@nrsr.sk, karol_farkasovsky@nrsr.sk, anton_hrnko@nrsr.sk, tibor_jancula@nrsr.sk, stanislav_kmec@nrsr.sk, magdalena_kucianova@nrsr.sk, peter_pamula@nrsr.sk, jaroslav_paska@nrsr.sk, eva_smilikova@nrsr.sk, juraj_sobona@nrsr.sk, dusan_titel@nrsr.sk, stefan_zelnik@nrsr.sk,
  MOST-HID tibor_bastrnak@nrsr.sk, elemer_jakab@nrsr.sk, eduard_adamcik@nrsr.sk, peter_antal@nrsr.sk, ladislav_balodi@nrsr.sk, bela_bugar@nrsr.sk, katarina_csefalyayova@nrsr.sk, martin_fedor@nrsr.sk, andrej_hrnciar@nrsr.sk, peter_kresak@nrsr.sk, iren_sarkozy@nrsr.sk, stefan_vavrek@nrsr.sk, peter_voros@nrsr.sk,
  SaS natalia_blahova@nrsr.sk, jozef_rajtar@nrsr.sk, alojz_baranik@nrsr.sk, jana_ciganikova@nrsr.sk, ondrej_dostal@nrsr.sk, lusia_nicholsonova@nrsr.sk, karol_galek@nrsr.sk, lubomir_galko@nrsr.sk, branislav_grohling@nrsr.sk, miroslav_ivan@nrsr.sk, eugen_jurzyca@nrsr.sk, renata_kascakova@nrsr.sk, jana_kissova@nrsr.sk, martin_klus@nrsr.sk, milan_laurencik@nrsr.sk, peter_osusky@nrsr.sk, radoslav_pavelka@nrsr.sk, vladimir_sloboda@nrsr.sk, anna_zemanova@nrsr.sk, zuzana_zimenova@nrsr.sk,
  OĽaNO veronika_remisova@nrsr.sk, eduard_hegar@nrsr.sk, miroslav_sopko@nrsr.sk, jan_budaj@nrsr.sk, elena_cervenakova@nrsr.sk, martin_fecko@nrsr.sk, sona_gaborcakova@nrsr.sk, gabor_grendel@nrsr.sk, marek_krajci@nrsr.sk, jozef_lukac@nrsr.sk, jan_marosz@nrsr.sk, igor_matovic@nrsr.sk, natalia_milanova@nrsr.sk, silvia_shahzad@nrsr.sk, alan_suchanek@nrsr.sk, anna_veresova@nrsr.sk,
  ĽSNS marian_kotleba@nrsr.sk, martin_belusky@nrsr.sk, stanislav_drobny@nrsr.sk, natalia_grausova@nrsr.sk, jan_kecskes@nrsr.sk, martin_kotleba@nrsr.sk, peter_krupa@nrsr.sk, martin_mazurek@nrsr.sk, stanislav_mizik@nrsr.sk, jan_mora@nrsr.sk, jana_nehezova@nrsr.sk, rastislav_schlosar@nrsr.sk, milan_uhrik@nrsr.sk,
  SME Rodina boris_kollar@nrsr.sk, peter_pcolinsky@nrsr.sk, ludovit_goga@nrsr.sk, milan_krajniak@nrsr.sk, petra_kristufkova@nrsr.sk, adriana_pcolinska@nrsr.sk, zuzana_sebova@nrsr.sk, peter_starchon@nrsr.sk,
  Nezaradení alena_basistova@nrsr.sk, miroslav_beblavy@nrsr.sk, viera_dubacova@nrsr.sk, rastislav_holubek@nrsr.sk, igor_janckulik@nrsr.sk, juraj_kolesar@nrsr.sk, marek_madaric@nrsr.sk, katarina_machackova@nrsr.sk, peter_marcek@nrsr.sk, jozef_mihal@nrsr.sk, simona_petrik@nrsr.sk, martin_poliacik@nrsr.sk, zsolt_simon@nrsr.sk, martina_simkovicova@nrsr.sk, richard_vasecka@nrsr.sk, oto_zarnay@nrsr.sk, lucia_zitnanska@nrsr.sk,
  Za zasielanie emailov ďakujem.

 41. Ing. Eduard Kereszteši

  Vážený pán poslanec,
  na 45. schôdzi NR SR ktorá sa začne 9.5.2019 pod číslom 38, ČPT 1338 v druhom čítaní bude prerokovávaná novelizácia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

       Podľa názorov výsluhovej dôchodcovskej verejnosti, ako aj vyjadrení  niektorých štátnych orgánov, najobjektívnejšou, najspravodlivejšou a  najschodnejšou možnosťou je valorizáciu výsluhových dôchodkov vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá žiadnu domácnosť výsluhových dôchodcov oproti domácnostiam iných dôchodcov nebude zvýhodňovať, nezvýhodňovať ani inak poškodzovať. Valorizácia dôchodkov by nemala mať nič spoločné s odpracovanými alebo odslúženými rokmi. Odslúžené roky ako aj odvody počas odslúžených rokov ,už boli smerodajné pri výpočte výsluhového dôchodku. V civilnom sektore sa nik nezaoberá kto koľko odpracoval, ale tým aby valorizácia dôchodku nebola nedôstojná a neefektívna. K 31.4.2019 je evidovaných 1 396 819 dôchodcov ktorým budú valrizované dôchodky podľa dôchodcovskej inflácie. Všetkých výsluhových dôchodcov spolu aj s Invalidnými VD,  Vdovskými , vdoveckými a sirotským VD je  46 500. Nerozumiem prečo by aj táto pomerne malá skupina výsluhových dôchodcov nemohla mať valorizáciu podľa dôchodcovskej inflácie. Prečo nemôžu mať výsluhoví dôchodcovia takú istú valorizáciu ako civilní dôchodcovia? A to po celé tri roky? Je zrejmé, že schválením návrhu zákona dôjde k porušeniu zásady o rovnom zaobchádzaní a opäť k diskriminácii a skrivodlivosťi výsluhových dôchodcov. Valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom , ktoré je typicky spojené s ich vekom a to pred chudobou v starobe. Výsluhoví dôchodcovia budú sledovať dianie v parlamente či ich práva budú rovné s právami civilných dôchodcov.
      
   
  S pozdravom  Ing. Eduard Kereszteši.

 42. Na 45. schôdzi NR SR ktorá sa začne 9.5.2019 pod číslom 38, ČPT 1338 asi dňa 14.5.2019 v druhom čítaní bude prerokovávaná novelizácia zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Pripomínam, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov Ing. Pavol Bada podal hromadnú pripomienku ktorú podporuje asi 80 % výsluhovej dôchodcovskej verejnosti, to je valorizáciu VD vykonávať podľa medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov o tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorú na rozporovom konaní obhajoval Dr. Milan Kolen. Na rozprovom konaní bol prijatý záver, že rozpor nebol odstránený. Z tohto dôvodu na rokovanie vlády a NR SR nebol predložený pôvodný návrh zákona v ktorom sa navrhovalo zrušiť ustanovenia § 68 ktorý mal byť nahradený súčasným znením uvedeným v prechodných ustanoveniach v § 143aj bez stanovenia doby trvania.
  Podľa navrhovanej novely pravdepodobne, približne asi 20 % (9 000) poberateľov s nízkymi VD budú od 1.7.2019 mesačne do konca svojho života zvýhodnení sumami od niekoľko centov a do 11 Eur. Asi 80 % (37 000) poberateľov VD budú od 1.7.2019 mesačne do konca života znevýhodňovaní sumami od niekoľko centov do 30 Eur.
  Spolu za roky 2019 až 2021 za každý dožitý mesiac priemerná mesačná suma poškodzovania pravdepodobne, orientačne v závislosti od výšky poberaného VD a počtu odslúžených rokov od 1.1 2022 dosiahne výšku od niekoľko centov do 60 až 80 Eur. Za rok života (poberania VD) budú poškodzovaní sumami od niekoľko centov do 720 až 960 Eur. Za 5 rokov života sumami od niekoľko centov do 3 600 až 4 800 Eur. Za 10 rokov života sumami od niekoľko centov do 7 200 až 9 600 Eur. Za 15 rokov život sumami od niekoľko centov do 10 800 až 14 400 Eur. Celková spôsobená škoda, ujma pre daného VD v závislosti od dĺžky jeho života a sumy poberaného VD sa rádovo bude pohybovať v rozmedzí sumami od niekoľko centov až do niekoľkých tisíc Eur.
  Poslanci NR SR hlasovaním na 45 schôdzi v druhom rozhodnú či predloženú skrivodlivostnú, diskriminačnú novelu zákona schvália, alebo neschvália. Prijatím novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov na prechodné obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2021 dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu, k zvýhodňovaniu (obohacovaniu sa) asi 9 000 poberateľov VD na úkor znevýhodňovania, poškodzovania (okrádania) asi 37 000 poberateľov VD čo bude v rozpore s ustanoveniami § 3 ods. 1, § 6 ods. 2, § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon) s ustanovením čl. 12 Ústavy SR. Po uplynutí prechodného obdobia sa od 1.1.2022 VD budú znova valorizovať podľa § 68 ods. 16 o dôchodcovskú infláciu.
  V prípade ak nebude schválená novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov zostanú v platnosti ustanovenia § 68 ods. 16, čím valorizácia SD a VD sa bude vykonávať podľa rovnakých zásad, princípov a kritérií pre SD a VD čo je najspravodlivejšie, nediskriminačné riešenie ktoré nebude žiadneho VD zvýhodňovať ani nezvýhodňovať.

 43. Dopĺňam, objasňujem niektoré nejasnosti na ktoré ste sa ma pýtali.
  V roku 2013 došlo k postupnému zvýšeniu nároku na VD z 15 na 25 rokov čím sa počty tejto skupine postupne znižujú. Zvyšujú sa počty v skupine od 25 do 40 rokov. Minimálne počty VD sú v skupine nad 40 odslúžených rokov. Časť slúžiacich vojakov dočasnej služby nie je prevedená do stálej služby čím nedostanú VD. Časť slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov pred uplynutím vekovej hranice pre nárok na VD odíde mimo služobného pomeru, čím nedostanú VD a zníži sa počet poberateľov VD.
  Vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia na roky 2018 až 2021 je garantované minimálne 2 % zvýšenie SD, čo v novele zákona 328 nie je. Pravdepodobne do roku 2021 dôchodcovská inflácia nepoklesne pod 2 %, tak táto garancia nie je potrebná. Mnohí si pletú, že v novele je u vedené 2 % zo SD atď., čo ale nie je to isté. Nie je to 2 % minimálna garancia zvyšovania VD. Pre výpočet SD pre rok 2019 sa vychádzalo z priemerného SD 432,5 €. SD pod sumu 335 € sa minimálne valorizovali 8,70 €. Nad sumu 335 € sa valorizácia SD vypočíta z 2,6 % dôchodcovskej inflácie. Teoreticky, imaginárne pri 2 % minimálnej garancii z priemerných VD ktoré sú v rozmedzí od 560 -- 810 € by museli byť VD valorizované najmenej o 11,2 € až 16,2 €.

 44. Pre správne pochopenie zverejnených informácií v článku pripomínam tieto skuto čnosti:
  = Podľa novelizácii § 82 zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinnej l .1.2018 civilisti SD sa valorizujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (o takzvanú dôchodcovskú infláciu) vykázanú štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Pre roky 2018 -2021 sa dôchodkové dávky (občania) zvyšujú podľa § 293dx prechodné ustanovenia najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku“. Od roku 2022 sa SD a VD budú valorizovať len podľa dôchodcovskej inflácie.

  = MV SR pri novelizácii § 68 zákona 328 pre valorizáciu VD pre rok 2018 a na ďalšie roky malo zámysel úplne zrušiť ustanovenia § 68 (teda aj ods.16) a nahradiť ho novým ustanovením, čo sa vďaka vzneseným rozporom nepodarilo dosiahnuť (HP podali APVV a Dr. Kolen). Z tohto dôvodu NR SR len pre valorizáciu VD v roku 2018 prijala prechodné ustanovenie za každý odslúžený rok valorizovať o 0,60 €.

  = Obdobná situácia nastala aj pri novelizácii zákona 328 pre valorizáciu VD pre rok 2019 a ďalšie roky. Vďaka vznesenej hromadnej pripomienke Ing. Pavla Badu a Dr. Milana Kolena rozpor nebol odstránený. Z tohto dôvodu na prechodné obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2021 sa VD zvyšujú o pevnú sumu zistenú z 2 % z priemernej mesačnej sumy SD vydelenej číslom 15 a vynásobenej počtom odslúžených rokov. V praxi valorizácia VD v roku 2019 bude 0,60 € za každý rok služby. V roku 2020 o sumu 0,70 € (pri priemernej výške SD 455 € dôjde k navýšeniu na 0,70 € za rok služby). Až pri priemernej výške SD 600 € dôjde k navýšeniu na 0,80 € za rok služby.

  = Od 1.1.2022 sa VD budú zvyšovať podľa § 68 ods. 16 o dôchodcovskú infláciu. SD ako aj VD sa od 1.1.2022 budú rovnako valorizovať podľa konkrétnej v danom roku dosiahnutej výšky dôchodcovskej inflácie. Výšku valorizácie VD a SD vypočítame, keď sumu poberaného dôchodku vydelíme 100 a vynásobíme percentom dôchodcovskej inflácie.

 45. Už iba môj súkromný názor-pohľad, ktorý má viac sociálny rozmer-pohľad-aspekt.Som si vedomí toho, že väčšina kolegov najmä s tými najvyššími výsl. dôchodkami s ním nemusí (a ani nebude) súhlasiť.
  Čo sa týka sociálneho rozmeru a kvality života VD je rozdiel, či sa niekomu pridá-nepridá, prípadne zoberie z výsl. dôchodku napr. z výšky 1200-1500 eur, ako napr. tomu, komu sa nepridá, resp. menej pridá, prípadne zoberie z VD z výšky priznaných a vyplácaných napr. 400-600-800 eur.Je to obrátený pohľad na vec, ale podstata je v tom, že na svojej životnej úrovni a úrovni kvality života svojich rodín to pocítili a pocítia vždy tí výsl. dôchodcovia (najmä starší ľudia), ktorí majú svoje VD v nižšej výške.Čiže nie komu sa o koľko navýšia VD, ale koľko komu z VD ostane na žitie.Preto vždy som bol a aj som zástancom sociálnejšieho prístupu k riešeniu týchto problémov.A to skupiny cca 9000 výsl. dôchodcov, invalidných výsl. dôchodocov aj vdovských a vdoveckých výsl. dôchodcov.Iba toľko.Ďakujem.

 46. Veľmi pekne a precízne spracovaná analýza p. Dr. Milan Kolen, k aktuálnemu stavu valorizácie výsl. dôchodkov od tohoto r. 2019 do budúcnosti.Všetci najskôr nebudeme môcť byť najspokojnejší -- v pomere 9 tisíc VD ku 37 tisíc VD.(ako je to opísané v zákl. článku).Či už sa to v parlamente v 2. čítaní skončí tak, či onak …

Pridaj komentár
*