Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Lubomir Duben napísal v komentári na tomto webe: 14. mája 2019 v 15:45

Vážení kolegovia,

dňa 21.6.2019 o 11,00 hod. sa uskutoční na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 v miestnosti č.33 prízemie pojednávanie vo veci žalobcu Ing.Ľubomír Dubeň proti žalovanému Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a spol. o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
Je to už tretie pojednávanie na tomto súde (2 predchádzajúce rozsudky boli zrušené Krajským súdom Bratislava) vo veci nevalorizácie 2012.
Na uvedený spor bola uskutočnená zbierka medzi výsluhovými dôchodcami, takže kto má čas a chce vidieť reakciu štátnych orgánov, môže sa ako verejnosť zúčastniť pojednávania a na vlastné oči a uši vidieť a počuť aký je postoj štátu voči nám vyslúžilcom.

Tento článok – informácia – nadväzuje na články o nevalorizácii na tomto webe. Na objasnenie “menej zbehlým” v tejto problematike uvádzam aj informáciu z roku 2015:

Aký je stav podania financovaného z fondu “ADVOKÁT”, opakovane odpovedá jediný navrhovateľ za SD a VD zastúpovaný AK Jánošík:
Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 2. september 2015 v 22:11

“Dovolím si už v poradí niekoľkokrát opakovať, čo už bolo uvedené na tejto webovej stránke a niekoľko dní to bolo aj na webovej stránke zvazvojakov.sk (než to tam bolo vymazané aby si nenaštrbili vzťahy) a obdobná informácia o stave riešenia nevalorizácie bola zverejnená aj na stránke APVV.

Žaloba financovaná z účtu “Advokát” ZV SR bola podaná v roku 2013 na Okresný súd Bratislava I. Voči zamietavému rozhodnutiu tohto súdu bolo podané odvolanie na Krajský súd Bratislava. Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku (2015). Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR.
Našim cieľom je ale dostať kauzu na Európsky súd pre ľudské práva.
Nakoľko väčšina z nás sme neprávnici, nechajme poverenú Advokátsku kanceláriu si robiť svoju prácu.
Uvedenú informáciu som si opäť dovolil podať všetkým kolegom vyslúžilcom, ako “odvážlivec”, ktorý súhlasil s použitím svojho mena na podanie žaloby vo veci nevalorizácie (aj keď som tým upozornil na seba a následne VÚSZ prepočtom zistil, že mi nesprávne vypočítal výsluhový dôchodok od roku 2008 a znížil mi ho)”.

Ing. Dubeň

Viac:
https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/

69 Komentárov na NEVALORIZÁCIA 2012 pokračuje pred súdom:

 • Vážení kolegovia,
  dnešným príspevkom budem pokračovať v nastavenom zrkadle činnosti MO SR pri valorizácií výsluhových dávok v minulosti. V roku 2001 bolo zvyšovanie VD schválené len „s odretými ušami“. Zákon č.494/2001 Z.z. o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 bol prijatý až 29.11.2001 a nadobudol platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia 1.12.2001.
  NR SR však schválila zvýšenie civilných starobných dôchodkov už 7.9.2001 s účinnosťou od 1.10.2001 (zákon č.385/2001 Z.z.).
  Zvýšenie dávok výsluhového zabezpečenia však bolo v zmysle §10 ods.1 citovaného zákona stanovené retroaktívne už od 1.10.2001 t.j. spätne pred účinnosťou tohto zákona???!!!
  Zákon prešiel n NR SR všetkými 3 čítaniami mimoriadne za 1 deň, v ten istý deň ho prerokoval gestorský výbor a ostatné výbory NR SR a v ten istý deň ho podpísal aj predseda vlády a predseda NR SR, ďalší deň ho podpísal prezident a ešte s jeho mokrým podpisom bol hneď aj zverejnený v Zbierke zákonov.
  x
  V NR SR dňa 29.11.2001 k tejto veci odzneli aj nasledujúce vystúpenia:

  Pán minister obrany SR J.Stank
  … MO SR predložilo návrh zákona o zvýšení výsluhových dávok zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 bezprostredne po tom, keď vláda SR rozhodla navrhnúť zvýšenie civilných dôchodkov a stala sa známa navrhovaná miera ich zvýšenia. Oneskorenie vyplýva z časového priebehu následného vecného a legislatívneho materiálu na medzirezortnej úrovni, v legislatívnej rade a vo vláde SR. …

  Pán poslanec Mesiarik
  … Chcem skutočne vzniesť ako poslanec vážne výhrady voči ministerstvu obrany, aby v budúcnosti konalo skôr a v rámci spolupráce s rezortom ministerstva práce spoločne pripravili včas takýto návrh, aby sa nestalo to čo sa stáva teraz, že nech budeme robiť akékoľvek skrátené konanie, títo spoluobčania nebudú mať minimálne 2 mesiace valorizované dôchodky, tak ako ostatní občania, ktorým sme schválili valorizáciu od 1.10.2001. …

  Pán poslanec I.Andrejčák
  … Veľmi stručne by som chcel povedať aj to, prečo to robíme skrátenou formou v priebehu 1 dňa. Nuž po práve povedané, pán minister sa uhol z tejto otázky a musíme povedať jednoducho vinou rezortu. Predsa zákon č.385/2001 Z.z. (zvýšenie civilných dôchodkov) nadobudol účinnosť a až po 20 dňoch po nadobudnutí účinnosti bol predložený návrh na nápravu tohto stavu pre rezort MO. MO určite nebolo ignorované pri príprave zákona č.385/2001 a zúčastnilo sa na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dokonca druhýkrát návrh zákona č.385/2001 dostalo ako materiál vlády. Rezort mal teda možnosť súčasne vypracovať návrh, hoci vo variantoch a v okamihu keď bol schválený zákon č.385/2001 v tomto roku, mohlo hneď na druhý deň konať.

  Pán poslanec J.Gajdoš
  … Problém vyplácania výsluhových dávok pre bývalých vojakov a výslužilcov nie je v probléme ústavnosti, ale v probléme operatívnosti a určitej flexibility pracovníkov MO, ktorí už permanentne chytajú záležitoť zvyšovania dôchodkov za chvost, pretože sústavne sa oneskorujú v predkladaní príslušných legislatívnych zmien. …
  x
  Po takýchto vystúpeniach minister obrany pripustil zavinenie rezortu, čo možno zachytiť z jeho nasledujúceho vystúpenia:
  x

  Minister obrany J.Stank
  … Skutočne moji spolupracovníci v tomto prípade postupovali k celej veci možno až príliš puritánsky. To znamená, že predložili príslušný návrh v zmysle §59 zákona č.114/1998 až potom, ako vláda schválila príslušný zákon o zvýšení dôchodkov pre civilných alebo ostatných občanov. …

  Uvedený príspevok je ďalším čriepkom do problému valorizácie-nevalorizácie výsluhových dôchodkov, ktorý svedčí o nezrovnalostiach v tejto oblasti.
  x
  MO SR v súdnych sporoch s jednotlivcami- poberateľmi výsluhových dávok sa hrá na „spravodlivého“, má plné ústa zákonnosti, pričom aj tento článok naznačuje že má ďaleko od zákonnosti.
  x
  Rád by som poznal názor niektorých našich kolegov právnikov na takýto prípad retroaktivity aj keď vedený snahou zachrániť čo sa dá t.j. priznať zvýšenie výsluhových dôchodkov spätne 2 mesiace pred účinnosťou zákona.

 • Vážení kolegovia,
  x
  iste viete o nevalorizácii výsluhových dôchodkov 2012 a vlne nesúhlasu s takýmto riešením problémov najmä na úkor bezbranných a najslabších (pôvodne starobní dôchodcovia, invalidní výsluhoví dôchodcovia vdovy a siroty).
  x
  Nevalorizácia 2012 však nebola prvým zásahom do nášho ústavného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nakoľko aj valorizácia dôchodku je jeho súčasťou. Dnes Vám predkladám prvú informáciu v rámci série mojich príspevkov o postoji ministerstiev, vlády a NR SR voči poberateľom výsluhových dávok.
  x
  Už pri vzniku osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov (1.5.1998) sme boli “odmenení” nevalorizáciou priznaných dávok v roku 1998. Dôvody nevalorizácie 1998 obhajoval minister obrany SR takto :
  x
  Briefing vlády SR 19.5.1999 Schôdza č.33
  minister obrany Pavol Kanis:
  Ctené dámy, vážení páni, vláda prijala návrh novely zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení Zákona č. 114/1998 Zb. zákona o soc. zabezpečení vojakov a zároveň schválila aj to, aby tento návrh vlády išiel na skrátené legislatívne konanie. O čo vlastne ide: chcel by som pripomenúť, že vlani nemali bývalí vojenskí profesionáli valorizované dôchodky, čo vyvolalo veľkú nevôľu a tento problém nebol riešený. Došlo k tomu tak, že podľa § 59 Zákona č. 114/1998 Zb. zákonov bola vláda splnomocnená určiť percento zvýšenia výsluhových dôchodkov svojím nariadením. Pôvodné znenie tohto ustanovenia bolo upravené z iniciatívy poslancov pri prerokúvaní návrhu zákona vo výbore parlamentu, pričom sa neskôr ukázalo, že nebolo správne. Táto iniciatíva poslancov a jej produkt bol v rozpore s Ústavou SR, a preto dôchodky poskytované vojakom vo výslužbe nemohli byť zvýšené. Ako viete, 12. mája 1999 NR SR prijala vlastne novelu zákona k systému všeobecného sociálneho zabezpečenia. Tento návrh, ktorý vláda dnes schválila, zosúlaďuje ustanovenie § 59 Zákona o sociálnom zabezpečení vojakov s článkom 39 Ústavy SR. Znenie tohto ustanovenia sa navrhuje tak, aby podľa neho bolo možné poskytnúť aj k výsluhovým príspevkom a výsluhovým dôchodkom rovnaké zvýšenie, ako sa poskytne v sociálnom zabezpečení od 1. júla 1999.
  x
  Nič proti uvedenému dôvodu, že za to mohli poslanci NR SR, ale je nutné konštatovať, že pán minister obrany klamal (buď vedome alebo mu to podsunuli podriadení).
  Porovnaním vládneho návrhu zákona o soc. zabezpečení vojakov tlač 759 predloženom kancelárii NR SR 6.októbra 1997 (č.1259/97) a odporúčaním gestorského výboru je možné zistiť, že znenie §59 (zvýšenie VD) obsahuje v oboch verziách zhodnú skutočnosť, že percento zvýšenia určí vláda SR nariadením a takisto aj ďalšie zvyšovanie VD na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona.
  Až novelou zákona č.114/1998 Z.z. v roku 1999 opravila vláda SR §59 a zosúladila ustanovenie tohto paragrafu s čl.39 Ústavy SR.
  x
  Poberateľom výsluhových dávok v roku 1998 bolo jedno, ktorí právnici nepoznajú Ústavu SR, bolo im jedno či to bolo MO SR, vláda SR alebo NR SR, finálny dopad bol ten, že v roku 1998 im nebola priznaná valorizácia.
  Veď o nič nešlo, bývalí vojaci boli zvyknutí nereptať a poslúchať. Predstavte si čo by sa dialo, ak by valorizáciu nedostali “civilní” dôchodcovia!!

  x
  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Zdravím Vás chlapi.
  V náväznosti na vyše konštatované-ohľadne veci pána Dubeňa a v súvislosti aj nás všetkých VD, som sa rozhodol:
  Svoju vec- tu niekľkokrát prezentovanú, na KS nepodám. Jak vidím, je to na dlhé lakte, aj u dobre podkutého právnika (Ľuba Dubeňa), jedného z nás. Usudzujem, že ja-právnický diletant, by som skôr otrčil kopyta, než by som sa mal súdiť s VUSZ
  Ale, keďže , ako každý z nás vidím a tuším, že nie je všetko s kostolným poriadkom, urobím ešte jeden pokus. Možno, za týždeň, za dva, napíšem ministrovi obrany a kópiu ministerke vnútra osobný dopis, s vecami, ktoré som tu popísal od konca mája 2019 dodnes .A potom uvidím. Buď tých svojích byrokratov “zjebu” , a veci uvedu do spominaného kostolného poriadku, alebo “nezjebu” . Ale potom vec ssamozrejme už dám dám na KS-Žilina.nech je hanba, alebo nie (nie moja- ale vládnej moci). V skrátke asi tak. A bude mi jedno, či do vyriešenia kauzy, kopyta otrčím, alebo nie. Prajem všetkým pekný následujúci deň. 🙂

 • Vážení kolegovia,

  ďakujem za Vašu podporu a ochotu sa zúčastniť pojednávania. Dovoľujem si Vám oznámiť, že včera poobede som obdržal mail zo súdu OS Bratislava I, že pojednávanie dňa 22.10.2019 sa odkladá z dôvodu posúdenia návrhu žalobcu na prerušenie konania, pristúpenie ďaľších subjektov zo strany žalovaného a zmeny žaloby. Nový termín zatiaľ nepoznám.
  Prosím o prienik informácie aj ďaľším kolegom, ktorí sa chystali zúčastniť sa na pojednávaní.

 • Vďaka pán kolega, neviem skade som vzal tento dátum, ved aj na stánkach policajtvv.wbl.sk som informoval presne ako píšete, vloudila sa chybička, ešte šťastie, že sa nikto nedal nachytať

 • Iba aby nedošlo k omylu,
  budem síce dlhšiu dobu pár sto ( cca 500 ) km mimo BA, ale čo sa týka termínu pojednávania nemal by byť dnes, ale 22. októbra 2019.Aspoň ja som to na stránkach vyčítal takto:Termín pojednávania vo veci nevalorizácie výsl. dôchodkov r. 2012 na OS Bratislava 1 je dňa 22.10.2019 o 11,00 hod.

 • Dnes ak by niekto išiel na ten súd s p. Dubeňom cez KN a má miesto v aute, šiel by som tiež, bohužiaľ zdr. stav mi nedovolí použiť prostriedky hromadnej dopravy. KN Vodná ul. 32 bohužiaľ mobil mám nepojazdný.

 • Milan -- 8. októbra 2019 o 23:26,
  tie nebankovky narobili svojho času veľa nešťastia pre mnohých ľudí aj ich rodiny.Mnohí z nich trpia dodnes.Dnes tlačené, internet. média, či televízie sa predbiehajú a chŕlia toľko informácií, že je len ťažko sa vyznať a orientovať ( nám ) bežnému človeku čo je pravda a čo hoax.( výmysel ).Threemu, gorilu a pod., je potrebné prenechať na očtk.Tiež si myslím, že ešte toho budeme všetci do volieb veľa vidieť, aj počuť.A 29. februára 2020 sa bude môcť vyjadriť aj tá mlčiaca väčšina, ktorú spomínaš.

 • Máš pravdu Miro. Veď toť, som sa práve vratil z roboty a stavil som sa na pivo, v mnou už niekoľkokrát tu spomínanej trojchlapovej krčmičke na Hájiku, .V tesnej blízkosti môjho bydliska, ktorú nemožno neminuť, keď sa vraciam z práce. Doraril som tam tak polhodinu pred záverečnou. A štamgasti-samozrejme už poväčšinou mierne pripití kamárati, tam akurát preberali kauzu (jak z TV, tak z RTVS, eventuelne iných tel. staníc, a tí najchytrejší aj z internetu) pani JUDr. Moniky Jankovskej. Keď som sa jej ako aktuálne najtrezvejší, práve došlý do priestoru sporu a tiež starý známy štamgast zastal (v minulosti, keď mi nebolo najlepšie, mi pomohla ako právnička v spore s nebankovkami ktorý som vyhral), tak som skoro vyvolal bitku v krčme.Ešte že zasiahla majiteľka krčmy, a všetkých , vzhľadom na pokročilu dobu vykázala z objektu, a potom sme spoločne prevadzku zavreli a išli domov.
  Len ma zaráža, že mimo vcelku bežných oponentov, tam v povznesenej nálade bolo aj pár docentov, judrov,ba aj inžinierov, magistrov a bakalárov, čo sa chceli so mnou biť. Murári, štukatéri, maliari, exmašinfirovia, a podobní penzisti … viac menej mlčali…???… No ale keďže, ako vravím, je to krčma tak nanajvýš trojchlapová ( t. j. keď sa nás tam nazbera tak zo 5 -10, tak krčmarka sa nezmesti ani ku pípe) bolo nás tam asi tak päť aj pol 🙂 ???

 • To bol aj je na Slovensku dlhodobo ( 30 r. ) národný šport, keď niekto niečo v prospech seba, či iného domrvil, dať mu namiesto zaslúženého padáka … -- Zlatého padáka.

 • Ale ba- veď pokiaľ viem bol pôvodne lekárom, MUDr-om. Následne, keď domrvil čo mohol v socialnej oblasti u nás vojakov presedlal na účtovníctvo? To teda tomu Vladimirovi Putinovi v Moskve nezavidim, jak tam má také kádry…

 • Pekný deň prajem,
  držím palce p. Dubeňovi, z osobných skúseností viem, že nie je jednoduché bojovať proti arogancií vyššej moci!
  S pozdravom J. Dodo Horváth

  PS.
  Inak ten predkladateľ nevalorizácie z roku 2012 /Duchoń/ si užíva na veľvyslanectve SR v Moskve ako ekonomický riaditeľ.

 • Držím palce pánu Ľubovi Dubeňovi, nech ako by to bolo a ako navrhuje. Keby že sa tak nestane,, tak ja osobne prestanem sem prispievať( možno škoda, možno nie- ale o svojom probléme Vás určite poinformujen Tak asi tak po naším východniarskym: Cársky dôstojník- jak mi v krčme hovoria -- mjr. Ing. Milan Faltin- Žilina- čo je oficialne. :good:

 • Pre informáciu, pripomienka je aj na webe PVV … http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html
  Termín pojednávania vo veci nevalorizácie výsl. dôchodkov r. 2012 na OS Bratislava 1 je dňa 22.10.2019 o 11,00 hod.
  Podporme našou účasťou a držme paľce p. Ing. Ľubomírovi Dubeňovi.

 • Milan Faltin napísal: 7. júla 2019 o 10:35
  Milan, to máš tak.Ľudová múdrosť hovorí.Ak zapneš zle prvý gombík na košeli, tak aj ostatné gombíky sú zle zapnuté.A to sa svojho času aj pri dôchodkoch stalo.

 • A pre úplnosť,
  ešte porovnanie s overenými tabuľkami ” pestrej ” výšky VD -- výsl. dôchodcov, od autora, žiaľ dnes už nebohého nášho kolegu a neustáleho bojovníka za neodškriepiteľné práva nás všetkých výsluhových aj staro-výsluhových dôchodcov pána Dr. Milana Kolena. … https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/

 • Vybral som pre lepšie porovnanie súvisiacich a nadväzujúcich komentárov medzi výškou VD a SD.
  Aká je najvyššia penzia? … Vlani dostávalo penziu nad 1000 eur spolu 3605 ľudí.Aký bol absolútne najvyšší vyplácaný starobný dôchodok?V roku 2008 to bolo 2313,80 eura, v roku 2010 už 2775,90 eura a v roku 2012 suma narástla na 2979 eur.Údaj za minulý rok Sociálna poisťovňa neuviedla – vraj ho pravidelne nesleduje.Viac na:
  https://www.aktuality.sk/clanok/486155/slovenske-dochodky-niekto-95-iny-aj-viac-nez-2000-eur/ … ( prenesené z tejto rubriky ).

 • Ku komentáru Pavol Bada napísal: 7. júla 2019 o 10:09 … ” Právny zástupca MO SR predniesol aj novú skutočnosť, “ že žalobcovi bola pôvodne priznaná dávka vo výške 206,47 € a po valorizáciách poberá už 717,26 € a teda žalobca je v porovnaní so starobnými dôchodcami zvýhodnený ”.
  Pokiaľ sa jedná o už valorizovanú sumu na ” 717, 26 ” eur. ( prípadne inú ).
  Práve tento, ani jemu podobný argument u právneho zástupcu MO SR, ani u nikoho iného nemôže u žiadneho súdu obstáť.Veď práve, kto si už naštudoval, prípadne si ešte len naštuduje už niekoľkokrát nami na tomto webe uvedený Nález ( Rozhodnutie ÚS SR ) … http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726 … ,
  práve v ňom ( tomto náleze ÚS SR ) je uvedené a práve tento nález Ústavného súdu Slovenskej republiky pojednáva o diskriminačnom zastavení ( okrem iného ) valorizácie hornej hranice starobných dôchodkoch na sume cca 17 tisíc bývalých Sk parlamentom za vlády expremiéra Mikuláša Dzurindu.Štát musel následne všetky škody a ušlé sumy na dôchodkoch -- postihnutým dôchodcom doplatiť.Bolo to tiež medializované.No, a my keďže sme výsluhoví dôchodcovia podľa zákona č. 328/2002 Z.z, ale mnohí z nás sme zároveň súčasne v súbehu dôchodkov tiež aj starobní dôchodcovia podľa zákonov č. 100/1988 Zb., ( pracovné kategórie a kategórie funkcií ), č. 461/2003 Zb., ( riadne starobné dôchodky ) prípadne ďalších zákonov o sociálnom poistení ( zabezpečení ), je tu na nás diskriminácia ako vyšitá a do oči bijúca.

 • Judra tam nasadilili na špinavu prácu. Popliesť tvrdeniami štýlom piate cez deviate sudcov. Už dačo spravil. Neviem, ale keďže predpokladam, že majú vyškolených aj iných, trebars aj na tento naš web ako špicľov, tak odhadujem,že na jesenné zasadanie tribunálu nasadia dajakého iného Hádam s titulom Pudr. Vedeli dobre, čo robia, keď rušili vojensku justíciu…

 • Myslím že nie sme ani celkom bezzubí a ani bez výsledkov. Všeličo sa za tie roky od nevalorizácie podarilo, prebudila nás VD, ale nie o tom. Pozrite sa na výsledok (aj nášho) tlaku na počínanie poslanca Duchoňa (Smer-SD). Dnes už po ňom ani pes neštekne, nedostal vyšší post a nakoniec už nebol zvolený ani za poslanca NRSR. Vykonal čiernu prácu a pošiel. Stálo mu to zato? Možno za finančné odškodnenie, ale ako politik skončil, aspoň si myslím a dúfam že sa neobjaví o nejakých 10 rokov, akože sa na všetko zabudlo a tak znova skúsiť politiku (bude dobre ak si nato počkáme, hmotnú zodpovednosť nemal, ale morálnu ano…).
  Takže výsledky tu sú aj v tomto konkrétnom prípade, a ak by sa niekto z politických dobrodruhov osmelil akože túto diskrimináciu zopakovať, tak nech sa z tohto poučí.
  Iba takto. Ak sa nič nestane, toho 22.10. sa predpokladám prídeme pozrieť na toho advokáta z MOSR. Volajme ho JUDr., JUDr. Marián Marček sa volá.

 • Nooo zasa na nás niečo ušetria. Keďže je nás VD vyše 40 -- tisíc, tak ak na každom desiatom ušetria aspoň 2,50€ bude na mastnú odmenu pre manažéra čo na to prišiel.

 • Áno, všetko sú spojené nádoby a všetko so všetkým súvisí … je smutné, že dôchodcovia nemajú kľud a pokoj ani na zaslúženom odpočinku.

 • K Mirovi Palfimu:
  No, Miro,to znižovanie VD ja osobne ešte za kauzu nepovažujem, pretože nemiením sa donekonečna ťahať po súdoch kvôli trom euram mesačne. Veď aj pomaly svetoznáma kauza nevalorizacie 2012 za už ťaha skoro 10 rokov, a výsledok je zatiaľ v nedohľadne. Ja len som mojími komentármi chcel upozorniť na to, že nech sa tu my snažíme jak chceme, vždycky sa nájde nejaký vydriduch, možno priamo úžerník na vyšších poschodiach úradov a podobných ustanovizní, čo tieto naše snahy prekazi, eventuelne nám ich minimálne znechutí. Dogmatickými ťahmi, pri (alebo tesne za) mantineloch zákona. A to je myslím aspoň na hanbu týchto vysokých úradníkov. Keď sú čo k čomu,tak sami sa s takými individuami vyrovnajú. A keď nie, tak chuj s nimi… Lebo platí, že kôň je nebezpečný zozadu, lebo vyhadzuje kopytami, baran spredu, lebo trka rohami, no a iniciativný blbec je nebezpečný zo všetkých strán.

 • Miro Palfi, my sme stým nezačali, pozri si posledné pojednávanie pred súdom k nevalorizácii: “Právny zástupca MO SR JUDr.Marián Marček operoval novým judikátom NS SR z marca 2019 v obdobnej veci (NS SR už viac krát vyslovil svoj negatívny názor v obdobnej veci, ale záleží na prezentovaných argumentoch žalobcu, ktoré môžu byť rôzne). Právny zástupca MO SR predniesol aj novú skutočnosť, “že žalobcovi bola pôvodne priznaná dávka vo výške 206,47 € a po valorizáciach poberá už 717,26 € a teda žalobca je v porovnaní so starobnými dôchodcami zvýhodnený”. Na súd to muselo mať ohromujúci vplyv, veď takáto suma musí vyrážať dych”.
  Čo to má spoločné, akú súvislosť, s nevalorizáciou v roku 2019? Žiadnu, nakoľko ku zvýšenie VD došlo prepočítavaním zo smiešnych 30-40 % zo žoldu vypočítaného starobného dôchodku vojakov a policajtov, v tých rokoch podľa Tóthovej a Andrejčákovho zákona smerníc.
  Neskôr sa to “dorovnávalo”, čo nemožno ale považovať za ročnú valorizáciu. Dôchodok aj s “odchodným” bola hanba pred celým svetom, veď po dovŕšení veku 55 rokov a odslúžení 36 rokov v I. kategorii (u útvarov vo funkcii veliteľa) ťa prepustili s 5.750 Sk (s platom dovtedy 25-28.000 Sk a deti ešte na štúdiach)! Takže nie valorizácia, ale hanba ich donútila (a Tuchyňove behanie po úradoch SP, pretože aj starší generáli boli natom rovnako, ibaže terajší nemajú pochopenie a vieme dobre že ktorí).
  Preto Hoľko posiela na právne zastupovanie akéhosi JuDr, ktorý použije všetko možné aj nemožné aby zatĺkol krivdu z roku 2012. Na toto spoliehal aj JuDr.Glvač keď hovoril “tak sa poďme súdiť…uvidíme kto vyhrá”.

 • Iba technická poznámka,
  možno by stálo za úvahu -- zváženie, možno nie, oddeliť komentáre ku problematike rozhodnutí prepočítavania a znižovania výsl. dôchodkov od VÚSZ kvôli prehľadnosti do samostatného článku na tomto webe tak, aby nezanikol z dohľadu a pozornosti komentár tejto rubriky Lubomir Duben napísal: 3. júla 2019 o 22:39, z priebehu pojednávania na Okresnom súde Bratislava 1. ohľadom nevalorizácie našich VD r. 2012, ktorého obsah bude mať pokračovanie na odročenom pojednávaní 22. októbra 2019 o 11.00 hod.Prípadne opačne, dať ako samostatný článok práve tento komentár p. Ľubomíra Dubeňa.Je reálny predpoklad, že obidve kauzy budú mať v budúcnosti ešte pokračovanie a budú k nim naďalej pribúdaťkomentáre.Ale, ako som napísal v úvode -- je to odo mňa iba úvaha ku zlepšeniu prehľadnosti problematiky dvoch samostatných káuz.

 • Zdravim chlapi.
  Vo vojenskej knižke je v časti 13. Priebeh vojenskej činnej služby uvedený dátum nástupu a dátum odchodu do zálohy. Je to verejná listina a ak to nesedí s rozhodnutím VÚSZ o dĺžke služby tak je to na odvolanie.

 • Dá sa aj tak Dodo. Ja osobne som však dneska zvolil iný postup a to žiadsť na VUSZ, ohľadne anulácie spominaného rozhodnutia, pretože mi v ňom nesedia aj iné veci, ohľadne výsluhy rokov, a následne o vydanie nvého. Odoslal som túto žiadosť dnes doobeda -doporučene. O výsledku budem príležitostne informovať.

 • Pekný deň prajem,
  v každom prípade by sa oplatilo požiadať o prepočet starobného dôchodku z dôvodu zníženia výšky výsluhového dôchodku. Nevidím v tom žiadne komplikácie, jednoduchá žiadosť s osobnými údajmi žiadateľa a kópia rozhodnutia o znížení výsluhového dôchodku.
  Mňa osobne by veľmi zaujímala reakcia a prípadný postup Sociálnej poisťovne.
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 • K Paľovi Badovi:
  Áno Paľo, presne tam je ten pes zakopaný. U tých Judr-ov, Hoľkoch Ondrejcsákov a možno aj vyšších terajších papalášov.VUSZ je len výkonný orgán, a musí splniť aj dogmatický rozkaz.
  Pamätám sa totiž, keď som asi pol roka vybavoval SD (a niektorí z nás ešte dlhšie), že boli potrebné rôzne dokumenty na jeho priznanie, Medzi poslednými SP vyžadovala aj potvrdenie od VUSZ o odslužených rokoch, mesiacoch a dňoch u armády. -- nestačilo zaokruhlené na roky. Dokonca mi majlom poradili radové pracovníčky SP, že tento dokument nám-výsluhovým dôchodcom na požiadanie vyda VUSZ. No a teraz je to tuna v obratenom garde. Hoľkovia sa po 10 rokoch zrazu zobudili, a opičia sa po Richterovcoch (SP je podriadená- MPSVaR)- vyžiadajte si od SP čo vám my zrekvirujeme.A myslia si pritom, že my všetci sme hlupáci a že stejne tomu nerozumieme. Máš Paľo pravdu, sú to chudáci-ubožiaci, a do infarktového stavu nás sotva dostanú, aj keby jak chceli. Hoci podľa všetkého by si určite nejeden z ních najradšej na naších hroboch zakrepčil odzemok…

 • Ano kolega Milan, presne si to vyhodnotil správne, kvôli 2,23E mesačne opakovane chodiť na Soc.pist. málokto bude, napr. ja akýkoľvek styk (osobný, písomný) s úradmi odmietam, vždy sa zbytočne vytočím, a takých je nás mnoho, chcem si užiť dôchodkový vek medzi vnúčatmi čo najdlhšie.
  Je na zamyslenie: stavebné učilište som ukončil v 17 rokoch a naplno som u n.p. Priemstav zarezával pred vojnou presne 2 roky bez absencí (ani sa inak nedalo), a odvádzal do Soc.poist., ale VUSZ mi vytrvalo uvádzala odpracované roky až od 18 roku veku, teda 1,5 roka. Tam je prvý lapsus, ďalšie nasledovali. Že by som sa na nich nevy.zanevrel, nech si pani JUDr. aj s Hoľkom na MOSR poberajú ten svoj VD k plnej spokojnosti čo najviac rokov, a nás nech si, tak ako dovtedy než nastúpili do funkcií, radšej nevšímajú, majú dosť a nezaujíma ich ani to že SNS preferencie idú dolu, po nich potopa.

 • K Ľubovi Dubeňovi:
  Dobre, dá sa s tým súhlasiť. Ale nejde mi do hlavy, že prečo VUSZ zrazu po 25 rokoch, kde komu znižuje VD. Veď to je retroaktivita jak vyšitá. Či nie? Alebo aspoň porušenie zásady dobrých mravov, z právneho hľadiska. Už len z toho titulu, že oni, keď sa k tomu odhodlali, mali aspoň informovať SP o tom, o koľko znížujú tomu ktorému výsluhovému dôchodcovi VD, aby mu následne o adekvátnu časť bol zvýšeny SD. A nie nútiť staršieho človeka aby zase behal po úradoch od Šavla do Pavla, kvôli dajakým 2-3-om Euričkam (to sme si predsa hádam každý už vybehali pri priznávaní SD v nedávnej minulosti, pri zhaňaní kadejakých potrebných i nepotrebných ľajtier)
  Možno síce oponovať, že puntičkársky upravujú soc. dávky podľa nejakého zákona, prílepku zákona, nariadenia, či čo ja viem čoho. Že chcu dať veci na správnu mieru v zmysle zásady “má dať-dal”. Lenže aj to treba robiť v rovine určitých právnych zásad, aby nikto nebol diskriminovaný. Alebo to nariadenie, prílepok, či nebodaj samotný zákon je dogma? Asi ťažko… Mne to skôr pripadá ako keby niekto niekde rozhodol že : “Postaraj sa každý sam o seba, lebo po nás potopa”. Alebo ” Ruším čo som rozkázal a prikazujem čo som zrušil”.

 • Pre Milan Faltin:

  Kolega Dodo má pravdu. Ak sa zníži počet hodnotených rokov pre VD tak na druhej strane zníži aj počet rokov služby dosadených pre vzorec krátenia pre starobný dôchodok. A tak vzrastie výsledná hodnota poberaného starobného dôchodku. Samozrejme budúca valorizácia VD bude nižšia o znížený rok (roky).
  Takže každý komu teraz znižujú počet rokov služby si môže požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočítanie starobného dôchodku a obdrží o niečo vyššiu dávku SD.

 • .K Dodovi Horvathovi, z dňa 02.07. 2019 :
  Dodo, možno je to tak ako píšeš,ale hádam len u adeptov na VD a následne na SD. No odslúžené roky v štátnej službe, majú v našom prípade (VD a súčasne už aj SD), podľa mňa a podľa logiky veci vplyv len na každoročnú pravidelnú valorizáciu VD- od doby zavedenia tzv. tabuliek “bulharských konštant”. Na SD by vplyv mať nemali- podľa tej spomínanej logiky. Či ?

 • Lubomir Duben napísal: 3. júla 2019 v 22:39 -- Ľubo, ďakujem za informáciu, počkáme si do jesene…. ale tak ako píše Miro Palfi -- ak už bolo rozhodnutie -- http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726 -- vydané, predpokladám že “naši” advokáti ho poznajú a s touto skutočnosťou pracujú….
  Ak sa nič nestane, toho 22.10. sa prídem pozrieť….

 • Paradoxne,
  samotný Smer-SD podal podanie na ÚS SR ( a vyhral ) proti rozhodnutiu prijatému NR SR za vlády Mikuláša Dzurindu kvôli nevalorizácii starobných dôchodkov.K tomuto NÁLEZ-u Ústavného súdu Slovenskej republiky sme viackrát písali.Tento nález iba potvrdzuje uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, aj vo vzťahu ku starobným dôchodcom podľa zákona č. 461/2003 Zb.( môj názor ). … http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726

 • Ku časti komentára Lubomir Duben napísal: 3. júla 2019 o 22:39
  ” Právny zástupca MO SR predniesol aj novú skutočnosť, že žalobcovi bola pôvodne priznaná dávka vo výške 206,47 € a po valorizáciách poberá už 717,26 € a teda žalobca je v porovnaní so starobnými dôchodcami zvýhodnený. Na súd to muselo mať ohromujúci vplyv, veď takáto suma musí vyrážať dych “.
  Pre zaujímavosť (podľa metodiky Sociálnej poisťovne): Viac než priemerný plat -- ” A mali sme aj ľudí, ktorí dostávali penziu na úrovni vlaňajšieho priemerného hrubého platu (za celý rok 912 eur), prípadne vyššiu. V pásme od 900,10 eura do 1000 eur bolo vyše 4500 penzistov.
  Rozdelenie penzistov podľa výšky starobného dôchodku v roku 2016 (podľa prispôsobenej metodiky poisťovne):
  .
  výška penzie … počet dôchodcov
  do 76 eur … . 2477
  od 76,10 eura do 110 eur … 3267
  od 100,10 eura do 200 eur . 18 690
  od 200,10 eura do 305 eur . 87 496
  od 305,10 eura do 415 eur . 329 994
  od 415,10 eura do 515 eur . 174 288
  od 515,10 eura do 605 eur . 68 158
  od 605,10 eura do 705 eur . 35 873
  od 705,10 eura do 800 eur . 15 721
  od 800,10 eura do 900 eur . 8595
  od 900,10 eura do 1000 eur. 4653
  od 1000,10 eura . 3605
  https://www.aktuality.sk/clanok/486155/slovenske-dochodky-niekto-95-iny-aj-viac-nez-2000-eur/

 • Vážení kolegovia,
  dovoľte mi sa podeliť s Vami s priebehom pojednávania na Okresnom súde Bratislava 1. Na pojednávaní predniesol svoj názor právny zástupca žalobcu, ktorý zdôraznil fakt, že zásah do valorizácie nebol vykonaný z dôvodov mimoriadnej situácie, deficit osobitného účtu MO SR pretrváva a tento fakt zohľadňuje aj zákon č.328/2002 Z.z. ,ktorý rieši takúto situáciu dotáciou z rozpočtu. Právny zástupca NR SR konštatoval, že sa pridržiava písomných podaní. Právny zástupca MO SR JUDr.Marián Marček operoval novým judikátom NS SR z marca 2019 v obdobnej veci (NS SR už viac krát vyslovil svoj negatívny názor v obdobnej veci, ale záleží na prezentovaných argumentoch žalobcu, ktoré môžu byť rôzne). Právny zástupca MO SR predniesol aj novú skutočnosť, že žalobcovi bola pôvodne priznaná dávka vo výške 206,47 € a po valorizáciach poberá už 717,26 € a teda žalobca je v porovnaní so starobnými dôchodcami zvýhodnený. Na súd to muselo mať ohromujúci vplyv, veď takáto suma musí vyrážať dych. Právny zástupca VÚSZ sa pojednávania nezúčastnil a ani neospravedlnil svoju neúčasť. Asi to má na háku.
  Na súde odznelo zo strany sudcu (aj keď to nie je v uznesení) , že nevalorizácia je politická kauza obdobne ako bolo obmedzenie zvyšovania platov sudcov a odmeňovanie Špeciálneho súdu a vec by mal posúdiť ÚS SR. Súd odročil pojednávanie na 22.10.2019 o 11:00 hod. aby sa mohol oboznámiť s obsahom súdnych rozhodnutí v obdobnej veci.

 • Doplnenie,
  tie zbytkové doby služobného pomeru -- odslúžených rokov môžu trochu mýliť, ale u každého výsl. dôchodcu sú individuálne.Podľa toho, či odišiel do civilu pred novelizáciou zákona č. 328/2002 Z.z. do 30. apríla 2013, alebo po novelizácii zákona od 1. mája 2013.Do novelizácie zákona č. 328/2002 Z.z. bol strop VD za 30 odslúžených rokov 60 % platu, po novelizácii zákona sa tento strop zvýšil za 35 odslúžených rokov -- služobného pomeru na 65 % platu.Preto u niekoho z nás sú zbytkové doby služobného pomeru iba mesiace a u niekoho roky aj mesiace.Keď sa nemýlim.

 • U polície ( OSZ ) je to ináč.Nám Rozhodnutia o priznaných a vyplácaných VD z MV chodia až po 14. júli, po vyplatení výsl. dôchodkov, spoločne aj s valorizáciou. Najneskôr sme dostali Rozhodnutia až v septembri, minulý rok to bolo tuším v auguste, v r. 2012 žiadne ( nebola valorizácia VD ), ale nikdy nie pred valorizáciou.
  Na MV SR sa podľa zákona č. 328/2002 Z.z. nezaokrúhľovali roky, vždy sa do výpočtu výsl. dôchodku brali celé odslúžené roky … to som ostal prekvapený, čo som sa dočítal, ako to bolo niekedy v rezorte MO SR. Ale aj tak, teraz to vyzerá, že sa každému kompetentní v rezortoch rýpu vo VD spätne -- veď ich v čase priznania priznávali podľa vtedy platných a účinných zákonov ( snáď ? ) a nie podľa toho, kto sa komu a ako páčil, či len od buka do buka.Pri zbytkových dobách v mesiacoch do 30 r. služobného pomeru až do novelizácie zák. č. 328/2002 Z.z. a po jeho novelizácii od 1. mája 2013 po odslúžených viac ako 30 r. služby aj zbytkových rokoch a mesiacoch tieto odslúžené doby prepadli v prospech štátu.Totižto neboli zhodnotené ani pri výpočte vo výsl. dôchodkoch, ani následne Soc. poisťovňou pri výpočte SD na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií … písali sme o tom všetkom už aj na starom webe ZV SR, žiaľ hodnotné komentáre uvedené v tom čase mnohými prispievateľmi boli už vymazané.

 • Pekný deň prajem páni,
  všetci , ktorým VUSZ znížil VD novým prepočtom / napr. zníženie rokov /, by mali požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočet priznaného SD. Narýchlo som robil prepočet.
  Napr. zníženie o jeden rok výkonu služby pri výpočte pomerného starobného dôchodku podľa 461/2003 Z.z.v mojom prípade by predstavoval o 15 EUR vyšší SD.
  Je treba sa pozrieť na Vaše rozhodnutia SP o priznaní SD v časti pri výpočte pomernej časti SD.
  S pozdravom J.Dodo Horváth
  PS: A máte vysvetlenie prečo nežiadajú peniaze naspäť, štát Vám ešte dlhuje, lebo by ste mali mať vyšší SD zo SP.

 • Presne Ďoďu. Nie sme žiadní oudsideri!!!. jak si myslia. Ešte k Jožkovému komentáru: Jozef, nežiadajú preto, lebo sa boja ďalšieho výstrelu z Aurory -- si myslím. :-)-demokrati ???

 • Vladimír Hús st. napísal: 30. júna 2019 v 14:21 -- mne prišlo rozhodnutie o valorizácii minulý týždeň -- streda, štvrtok nejako tak….sa čudujem tým spätným prepočtom odslúžených rokov, základ je rozhodnutie o priznaní VD, čo tam vypočítali je podložené dokladmi, tak mi to nejde do hlavy -- po 20 či 25 rokoch zrazu prídu na niečo že im nesedí?? Zaujímavé… a že nechcú vrátiť naviac zaslané sumy do kasy….
  Ale tak ako píše Palo Bada -- vždy som tvrdil -- síce záleží na výške dôchodku, nie že nie, ale rozhodujúce je to, ako dlho ho budeme poberať…keď nám nechcú spravodlivo priznať, mi im neumrieme… 🙂

 • Pre Vladimíra Husa:
  Aj mne už prišlo pred týždňom , upravené do mínusu, podľa môjho príspevku z dnešného rána 🙂

 • Ja už mám rozhodnutie asi 14 dní.

 • Milan Faltýn …. myslím si, že sem patria všetky negatívne životné skúsenosti, najmä vyprodukované proti nám výsluhovým dôchodcom. Mal som brata policajta, ktorý slúžil 10 rokov, potom odišiel do civilu a po dovršení dôchodkového veku požiadal o dôchodok soc. poisťovňu. Nejako som sa neinformoval o výške dôchodku, nevedel som, koľko dostáva, keď v marci t.r. zomrel, švagriná začala vybavovať vdovský a pod. až teraz z nej vyšlo, že soc. poisťovňa mu neuznala 10 r. sl. pomeru u polície. Tak som jej povedal, aby dala na súd, uvedenú skutočnosť aby následne bol jej priznaný vdovský dôchodok v riadne vypočítanej sume. Zatiaľ nie je rozhodnutá. 2 vec, čo ma štve, má už niekto rozhodnutie o zvýšení dôchodku na tento rok? Dnes som sa dozvedel, že Colníci už majú, tak isto to bolo v r. 2012, ked oni už mali a ľahšie sa im odvolávalo, proti Kaliňákovým zákonom.

 • Ďakujem Paľo za zareagovanie. Tiež mám podobný názor ako Jožo a Ty. Dokonca viem aj o Ľubovych trampotach (koniec koncov to spomína aj v závere hlavičky tejto stránky). No napriek tomu, som už medzitým kontaktoval riaditeľa VUSZ, v domnení, že sa stala len nejaka učtovná chyba-pri prepočte tohtoročnej valorizácie.Proste, že zafungoval nejaký uradný šimľo. No zdá sa, že je to tak, ako píšeš,že šimľa nezapriahli do voza pokiaľ možno v smere jazdy na “hijó”, ale opačne na “curig”.Čiže, že tohoto roku som bol na rade ja…:-)

 • Milan, nie si sám, mne urobil VÚSZ nový prepočet v roku 2017,rozhodnutím z 28. júna 2017 mi znížili VD o 2,23E mesačne so zdôvodnením že ten posledný, 36-ty rok bol neúplný a roky pracovného pomeru pred nástupom na vojenčinu sa nepočítajú (1,5roka). Takže naraz sa vyrátalo že z 37 rokov je to 35 rokov.
  Ani kolega Ľ.Dubeň sa nikde nechváli že mu “prepočítali” spätne podľa zákona z roku xy (ako aj tebe Milan a mne) a tiež to preňho vyšlo o pár Euro mesačne menej. Prešli sme to s úsmevom, ale ak by to malo pokračovať vo väčšom, tak začneme!.
  Záver: urobme tak ako radí Jožo Šamaj v jednom z komentárov: “poberajme VD čo najdlhšie” a nas.rme servilných úradníkov na VUSZ a v štátnej správe.
  Pekný deň prajem.

 • Možno to sem nepatri, ale mne minulý mesiac VUSZ poslalo nové rozhodnutie, ktorým mi VD znižuju asi o 3,00 E. Udajne preto, lebo mi približne 25 rokov vyplacali VD za 24 odslužených rokov ale mali vyplácať len za 23 rokov. Oddôvodnenie je asi v štýle, že ten posledný, 24-tý rok bol neuplný. Pritom priznaný mi bol pred tými 25 rokami iba príspevok za odslužené roky a za VD sa tento začal považovať až od roku 1998-teda pred cca 20 rokami. A aby nedošlo k diskriminácii , mal sa zaokruhľovať a aj sa vtedy zaokruhlil na cele roky-smerom nahor, čiže na 24 odslúžených rokov.
  Takže teraz neviem- staré zákony už neplatia ? Nové sa len tak hala -- bala vymyslia a vypotia v neprospech nás VD ? Alebo tam nebodaj už začínajú šetriť na budúce možné , či už prebiehajúce súdne spory? Vie niekto viac?….

 • Doplnenie,
  v zákone č. 328/2002 Z.z. som k § 1 a § 2 pozabudol ešte uviesť Zbor väzenskej a justičnej stráže ( ZVJS).Snáď by sme už mali byť teraz uvedení všetci, ktorých sa nevalorizácia VD v r. 2012 týka.Iba pre úplnosť. … https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/

 • Vladimír Hús st. napísal: 27. júna 2019 o 12:59
  Vlado, máte úplnú pravdu … mnohí z nás už nie sme najmladší, ani najzdravší, ani sústavne v BA. Ale koho každého sa týkajú výsl. dôchodky podľa aktuálneho zákona č. 328/2002 Z.z. a to § 1 a § 2 -- sú to ozbrojené -- bezpečnostné a záchranné zbory MV, MO SR: vojakov, policajtov, colníkov, NBÚ, SIS, VOS, hasičov a horských záchranárov. Všetkých nás sa týka nevalorizácia VD r. 2012 …
  Ak je mnohokrát čas na športovo-kultúrne akcie a rôzne “party” mal by vyjsť širokému spektru výsl. dôchodcov čas aj na podporu našich spoločných cieľov, v tomto prípade fyzickú podporu súdnych pojednávaní p. Ľubomíra Dubeňa či p. Štefana Kina.
  Myslím si, že nám v dnešnej dobe, dobe IT zlyháva ( čo je dosť smutné ) informačný tok medzi jednotlivcami, klubmi APVV, ZV SR … prípadne ďalšími.V tomto prípade nevalorizácie výsl. dôchodkov r. 2012 by žabo-myšie vojny medzi VD mali ísť bokom.

 • páni kolegovia, nechcem sa vyhovárať, ale ak nebudem mať problémy zúčastním sa pojednávania, nechcem predbiehať udalosti, ale len tak zbežne, prekonal som operáciu žlčníka, hľbková mozgová stimulácia, /na parkinsona/ bedrový kľb, pruh a práve posledná spomínaná operácia mi zabránila podporiť prítomnosťou menovaných pánov a samozrejme aj nás všetkých, nakoľko vtedy, mi vyberali štichy. Prezident Kováč počas života bol podporovaný expredsedom vlády Ficom, 15.000,-sk kvôli parkinsonizmu, ja nechcem nič viac, len to čo mi náleží.

 • Je nás dosť, ( je nás v tisíckach VD ) aby sme do budúcnosti svojou účasťou na súdnych pojednávaniach podporili oboch pánov kolegov.Až budú aj v budúcnosti známe a zverejnené termíny súdnych pojednávaní.Písal som teraz hlavne za seba.Pokiaľ mi to zdravotné, osobné, rodinné aj dôvody presunu-mobility v rámci SR dovolia, určite sa aspoň na niektorom z pojednávaní zúčastním.( ” nech nás už nabudúce hanba nefackuje ” ). -- : (

 • Je to ( bola to ) skôr už apatia u väčšiny výsl. dôchodcov, kde sa javilo, že po 7 rokoch od r. 2012 už nemôže dôjsť k náprave nevalorizácie VD r. 2012 a je to už iba mlátenie prázdnej slamy.Nakoniec sa z toho ukazuje riadna zápletka ? a ešte minimálne ” dve želiezka v ohni “.Kolegovia p. Ľubomír Dubeň a p. Štefan Kin. … https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/nevalorizacia-2012-pred-branou-us/
  Na ďalšom, odročenom pojednávaní 22. októbra 2019 bude pre nás všetkých ( z mnoho tisíc VD ) ďalšia možnosť ( komu z nás to vyjde -- komu nevyjde / objektívne, kto bude môcť / ) svojou účasťou vyjadriť podporu kolegovi p. Ľubomírovi Dubeňovi.

 • Pán Kolompár. Prepáčte ale čo vás oprávnuje k tomu,že sa takto rozčulujete? Bol ste tam? Čakáte ako mlčiaca väčšina aby to za nás niekto vybojoval. Sám sa nezapojíte a irituje Vás že takých ako ste Vy je nás väčšina.

 • Mnó, dobrý deň kolegovia. Domnieval som sa, že na pojednaní proti VÚ SZ za nevalorizáciu našich dôchodkov bude plná sála. Ani som sa neodvážil cestovať do Bratislavy domnievajúc sa, že sa do pojednávacej miestnosti ani nedostanem. Som teda v šoku! V šoku z toho, ako nám záleží -- nezáleží, či bude alebo nebude dosiahnutá náprava. Ak sa nezastaneme sami seba, nieje v tejto krajine sila, ktorá by sa za nás postavila! Musíme to urobiť sami!!!

 • Pripomienka na 7. výročie nevalorizácie
  20.06.2012 som napísal blog kde som okrem iného uviedol aj toto: …”Cieľom poslanca Duchoňa (Smer-SD), ktorý tento návrh predložil, je podľa jeho dôvodovej správy dosiahnuť, aby ex príslušníci silových rezortov nemali tohto roku vôbec valorizované dôchodky. Viete, na jeho snahe by nebolo nič zaujímavé, ak by to bol urobil v zmysle nášho právneho systému. A v čom je teda porušené platné právo?
  1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
  2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy.
  3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
  4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh má za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.
  5. Je narušený princíp právnej istoty a právneho štátu.
  6. Kancelária prezidenta SR odpovedala … „Preto chápeme, že uvedené ustanovenie pociťujete nielen ako nespravodlivé, ale aj ako ustanovenie, ktoré nie je v súlade s čl.12 ods. 2 a čl. 39 ods.1 Ústavy SR.“ Krajšie a pravdivejšie priznanie o tom, že bol porušený zákon, snáď ani nemôže existovať…”
  Píšem o tom preto, lebo 24.6.2019 Slovenský rozhlas v rádiožurnále o 18.12 hod. v správe o žalobe EÚ na Poľsko v súvislosti s ich sudcami informoval. … “Európsky súdny dvor v Luxemburgu prvýkrát v histórii vyniesol rozhodnutie, že porušenie princípu právneho štátu sa považuje za porušenie práva EÚ. Princíp právneho štátu sa preto musí uplatňovať nielen v EÚ ale aj v národnej vnútroštátnej legislatíve…”
  Záver: Verím, že aj slovenské súdy si toto porušenie princípu právneho štátu zo strany SR vo vzťahu k nevalorizácii všimnú a rozhodnú v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu.

 • Vážení kolegovia,

  akonáhle obdržím Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. vo veci, rád sa s Vami podelím aj o postrehy z pribehu pojednávania. Ďakujem za trpezlivosť a vyslovujem aj poďakovanie za morálnu podporu kolegu Foldesa, ktorý docestoval až z Fiľakova (ak sa nemýlim) a zúčastňoval sa aj pojednávaní iných kolegov, ktorí takisto podali žalobu kvôli nevaloruzácii 2012 (p.Kin).

 • Veľká škoda , bolo by namieste hanba , že z takého veľkého mesta , si dokázal urobiť čas iba jeden VD .Verím že p.Dubeň získa väčšiu podporu v októbri.Dovtedy by som sa nevyjadroval ani ja.

 • Zúčastnil som sa pojednávania ako jediný z verejnosti. Záleží len na p. Dubeňovi ako a koľko zverejní z pojednávania. Možno môžem povedať toľko, že pojednávanie je odročené na 22.10.2019.

 • Mnohým z nás výsl. dôchodcov sa nepodarilo z objektívnych ( súkromných -- rodinných ) dôvodov zúčastniť pojednávania nášho kolegu a to vo veci žalobcu Ing.Ľubomíra Dubeňa.Či už je výsledok a rozhodnutie súdu z pojednávania také, či onaké, bolo by dobré zverejniť ho aj na tomto webe. Vybral som citát z jedného z predchádzajúcich komentárov p. Ľubomíra Dubeňa:
  ” Prosím, nechajme konať AK svoju prácu. Vo vedení ZV SR sú takisto právnici, ktorí takisto určite posudzujú informácie o spore, ktoré ZV SR dostáva.Je nutné zdôrazniť, že našim zámerom je dotiahnúť súdny spor ( nevalorizácia) na ESĽP a súčasne je táto naša snaha zdvihnutým prstom pre všetkých mocných v tomto štáte, že si nenecháme na sebe rúbať drevo a vždy sa ozveme, ak sa niekto pokúsi ubrať z našich práv. Naše práva a postavenie sme získali poctivou a nie vždy ľahkou prácou aj na úkor našich rodín a nemienime byť obetnými baránkami tejto spoločnosti.Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave. ” … koniec citátu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/
  P.S. Do konca roku 2012 z celkového počtu 46 500 VD odišlo do civilu možno až okolo 40 tisíc výsl. dôchodcov, ktorých sa táto problematika nevalorizácie VD 2012 týka.Preto sa pripájam k prosbe snáď aj za všetkých ostatných výsl. dôchodcov:
  Možno by sa hodil na tento web aj samostatný článok z pojednávania vo veci žalobcu kolegu p. Ing. Ľubomíra Dubeňa proti žalovanému VÚSZ spolu s Ministerstvom obrany a Národnou radou SR o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. … ako historické memento ” výstraha pre všetkých ” do budúcnosti: ” súčasne je táto naša snaha zdvihnutým prstom pre všetkých mocných v tomto štáte, že si nenecháme na sebe rúbať drevo a vždy sa ozveme, ak sa niekto pokúsi ubrať z našich práv.Naše práva a postavenie sme získali poctivou a nie vždy ľahkou prácou aj na úkor našich rodín a nemienime byť obetnými baránkami tejto spoločnosti ” .

 • Prečo niekto nenapíše ako skončilo pojednávanie?

 • p. Duben, alebo kolegovia, ktorí niečo vedia a prebiehajúcom konaní, mohli by podať informáciu, aj keď som z Komárna, iste by som sa zúčastnil, ale bol som operovaný a vyberali my stehy.

 • Predpokladám ako to skončí… Musíme to ale dotiahnuť až pred európsky súd.

 • Páni kolegovia vojaci a policajti v.v. z Bratislavy a blízkeho okolia nezabudnite účasťou podporiť:
  dňa 21.6.2019 o 11,00 hod. sa uskutoční na Okresnom súde Bratislava 1 Záhradnícka 10 v miestnosti č.33 prízemie pojednávanie vo veci žalobcu Ing.Ľubomír Dubeň proti žalovanému Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a spol. o uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
  Je to už tretie pojednávanie na tomto súde (2 predchádzajúce rozsudky boli zrušené Krajským súdom Bratislava) vo veci nevalorizácie 2012.
  Na uvedený spor bola uskutočnená zbierka medzi výsluhovými dôchodcami, takže kto má čas a chce vidieť reakciu štátnych orgánov, môže sa ako verejnosť zúčastniť pojednávania a na vlastné oči a uši vidieť a počuť aký je postoj štátu voči nám vyslúžilcom.

 • Vážení kolegovia diskutujúci,
  uvádzaný príspevok z roku 2015 je svedkom hektickej doby. Samozrejme namiesto Sociálna poisťovňa malo byť v príspevku uvedené úrad (útvar) sociálneho zabezpečenia. Išlo o preklep, celú dobu sú súdne spory (aj ostatných) vedené proti úradom (útvarom) sociálneho zabezpečenia ministerstiev. Takisto v nadchádzajúcom pojednávaní ide o VÚSZ spolu s Ministerstvom obrany a Národnou radou SR.
  Ďakujem za Vašu pozornosť a upozornenie.

 • Juraj Fusek 21. mája 2019 o 17:43
  … Veď práve, že je to aj pre mňa nóvum, aby mala niečo Sociálna poisťovňa spoločné s valorizáciou našich VD podľa zákona č. 328/2002 Z.z.Doteraz som bol v tom ( a aj som naďalej ), že SP s valorizáciou -- nevalorizáciou našich VD nemá nič spoločné … prečo by sa teda odvolávala práve ona ( SP ) -- aj podľa mňa, sa tam niekde vloudila chybička.
  Z článku:
  ” Skutočnosť, že odvolaniu Sociálnej poisťovne voči zrušujúcim rozhodnutiam Krajského súdu Bratislava vyhovel Najvyšší súd SR je všeobecne (1 rok) známe, najčerstvejšie je rozhodnutie NS SR z júla tohto roku (2015). Obdobný názor má aj Ústavný súd SR a aj GP SR. ” …

 • SP sa mohla odvolávať v prípade krátenia SD v rámci dohovoru ….Tam sa tiež viedli spory.

 • Niekde sa vloudila chybička , ale súdiť sa s SP nemá zmysel ,je to vopred prehraté.
  Nájde sa ten kto podával prvú žalobu ? Bude možné to napraviť ? Alebo už nie .Nebol to niečí zámer ?

 • Priznám sa … viackrát som ” hútal ” ( neprišiel som na to ), prečo sa odvolávala Sociálna poisťovňa a nie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia ( VÚSZ MO SR ), resp. Policajný úrad sociálneho zabezpečenia ( OSZ MV SR ) , keďže práve výsl. dôchodky podľa zákona č. 328/2002 Z.z. sú priznávané a vyplácané z osobitných účtov silových rezortov a nie sú priznávané ani vyplácané zo Soc. poisťovne.Dokonca v r. 2012 neboli zaslané poberateľom VD ani Rozhodnutia o priznaných a vyplácaných dôchodkoch z týchto úradov, čo sa mimo uvedeného roku 2012 ešte nikdy nestalo.Bol to unikát.Nie je mi zrejme, či v tomto prípade Sociálna poisťovňa neprekročila svoje právomoci a úrady sociálneho zabezpečenia silových rezortov zahrali v tomto prípade ” mŕtveho chrobáka ” .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.