Categories
Valorizácia dôchodkov r.2020
3. augusta 2019 Nezaradené

Všetky druhy dôchodkov, teda starobný, predčasný, invalidné, vdovský/vdovecký aj sirotský dôchodok sa v januári budúceho roka zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o garantovanú pevnú sumu.

„V januári 2020 bude opätovne pre drvivú väčšinu dôchodcov výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Pretože penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou, teda v takomto prípade nie je možné zaradiť jednoznačne dôchodcu do skupiny tých, pre ktorých je výhodnejší jeden alebo druhý mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok,“ vysvetľuje Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Ministerstvo práce predpokladá, že v roku 2020 bude až približne 88 % dôchodkových dávok, teda asi 1,53 milióna dôchodkov z celkového odhadovaného počtu 1,74 milióna vyplácaných penzií valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou. „V tomto roku bolo percentuálne valorizovaných približne 80 % dôchodkov – z uvedeného vyplýva medziročný nárast približne o 8 %,“ približuje Petrová.

Medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok 2019 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR predstavoval 2,9 %. To znamená, že dôchodkové dávky sa budú zvyšovať buď o 2,9 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre penzistu výhodnejšie. Z toho vyplýva, že napríklad nekrátený starobný dôchodok sa zvýši buď o 2,9 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu deväť eur.

Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu penzie výhodnejšia. Napríklad: Dôchodca k 31. decembru 2019 poberá starobný dôchodok v sume 300 eur. Pevná valorizačná suma je deväť eur, 2,9 % zo sumy penzie je po zaokrúhlení 8,70 eura. Od 1. januára 2020 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 409 eur, teda zvýšený o pevnú sumu.

Iný dôchodca poberá vdovecký dôchodok v sume 400 eur. Percentuálne zvýšenie v tomto prípade bude 11,60, čo je viac ako deväť eur, a preto sa tomuto penzistovi zvýši dôchodok o 11,60 eura.

“Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume, ale dôchodok sa zvýši o stanovenú garantovanú pevnú sumu zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice.

„O zvýšení dôchodku rozhodne Sociálna poisťovňa, ktorá uvedie v rozhodnutí o zvýšení dôchodku obe sumy zvýšenia a dôchodcovi sa prizná vyššia z uvedených súm. Rozhodnutia o zvýšení dôchodku zasiela tak, aby boli doručené ku dňu splatnosti dôchodku v mesiaci január príslušného kalendárneho roka. To znamená, že dôchodcovi, ktorý dostáva svoj dôchodok napríklad 18. deň v kalendárnom mesiaci, bude rozhodnutie doručené tesne pred 18. januárom 2020,“ dodala Barbora Petrová.

Rezort práce odhaduje výdavky na valorizáciu dôchodkových dávok v roku 2020 približne na 218,7 milióna eur.

Dátum, kedy vám bude dôchodok zvýšený

1. január 2020, ak bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2020 a vypláca sa k tomuto dňu

Invalidný dôchodok poberateľa, ktorého miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 75 %, sa k 1. 1. 2020 vypláca v sume 292,50 eura mesačne – zvýšenie mu patrí v sume 7,60 eura. Invalidný dôchodok sa od 1. 1. 2020 zvýši na sumu 300,10 eura mesačne.

Deň priznania penzie v roku 2020, ak je priznaná v roku 2020

Žiadateľovi, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok (miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 65 %) bude priznaný invalidný dôchodok od 20. 2. 2020 v sume 302,10 eura mesačne. Zvýšenie mu bude patriť v sume 8,80 eura, invalidný dôchodok sa prizná v sume 310,90 eura mesačne.

Deň opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku v roku 2020, ak sa dôchodok nevypláca 1. januára 2020

Sirota, ktorá mala naposledy vyplatený sirotský dôchodok v sume 135 eur dňa 10. 12. 2019, začne opätovne študovať na vysokej škole od 1. 9. 2020. Od 1. 9. 2020 sa uvoľní výplata sirotského dôchodku v sume 135 eur, ku ktorej bude patriť zvýšenie o 3,90 eura. Od 1. 9. 2020 Sociálna poisťovňa začne vyplácať sirotský dôchodok v sume 138,90 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

V roku 2020 sa nezvýšia:

 • pozostalostné dôchodky
 • vdovský, vdovecký, sirotský,
 • vymerané zo starobného, z predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2020 už bol zvýšený.

Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne

Nekrátený dôchodok je dôchodok, ktorý sa vypláca v plnej výške v prípade, že sa vypláca v súbehu s iným dôchodkom. Ak sa totiž dôchodcovi vypláca napríklad súčasne starobný a vdovský dôchodok – v plnej sume sa mu vypláca vyšší z dôchodkov (tzv. nekrátený) a v sume jednej polovice sa vypláca nižší z dôchodkov (tzv. krátený).

Príklady zvýšenia dôchodku

Príklad 1:

Dôchodca A poberá sólo starobný dôchodok vo výške 300 eur. Na základe zverejnených údajov Štatistickým úradom SR sa budú dôchodkové dávky v roku 2020 valorizovať o 2,9 %. Sociálna poisťovňa porovná percentuálne zvýšenie v tomto prípade 8,70 eura s minimálnou valorizačnou pevnou sumou (2 % z priemernej sumy nekráteného starobného dôchodku), ktorá pre rok 2020 bude u nekráteného starobného dôchodku na úrovni 9,00 eur a dôchodcovi sa zvýši dôchodok o vyššiu z týchto dvoch súm, čiže v tomto prípade o 9,00 eur.

Príklad 2:

Dôchodca B poberá sólo starobný dôchodok vo výške 400 eur. Percentuálne zvýšenie v tomto prípade by predstavovalo 11,60 eura, čo je viac ako 9,00 eur, a preto sa tomuto dôchodcovi zvýši dôchodok o 11,60 eura.

Príklad 3:

Dôchodca C poberá nekrátený starobný dôchodok vo výške 500 eur a vdovský dôchodok, ktorý je krátený vo výške 70 eur. Percentuálne zvýšenie nekráteného starobného dôchodku by predstavovalo 14,50 eura a percentuálne zvýšenie vdovského dôchodku by predstavovalo 2,00 eurá. Minimálna pevná suma zvýšenia nekráteného starobného dôchodku bude pre rok 2020 na úrovni 9,0 eur a v prípade kráteného vdovského dôchodku na úrovni 2,50 eura. V takomto prípade sa nekrátený starobný dôchodok zvýši percentuálne o 14,50 eura a krátený vdovský dôchodok o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 2,50 eura.

Zdroj: MPSVaR SR, pričom príklady sú len ilustračné

31 komentárov
 1. Medzirocny rast spotrebitelskych cien za domacnosti dochodcov za prvy polrok 2019 na zaklade udajov zverejnenych Statistickym uradom SR predstavoval 2,9 %. To znamena, ze dochodkove davky sa budu zvysovat bud o 2,9 %, alebo o minimalnu valorizacnu pevnu sumu daneho druhu dochodku podla toho, co bude pre penzistu vyhodnejsie. Z toho vyplyva, ze napriklad nekrateny starobny dochodok sa zvysi bud o 2,9 %, alebo o minimalnu valorizacnu pevnu sumu devat eur.

 2. S dovolením p. Jozef Kotulič pre úplnosť dávam ešte link k danej téme, kto sa ešte s touto problematikou nestretol a nečítal -- dosť pracne sa už vyhľadával, bol už dosť z dohľadu.Ďakujem.
  P.S. mne nedovolí technika dať viac linkov do jedného príspevku.Pekný deň prajem.
  http://doko.blog.portal.sk/detail-dvojite-kratenie-vdovskych-aj-vdoveckych-d%F4chodkov.html?a=1df37b30428d41ba624a8c5687644122

 3. Ku časti predošlého článku ” Vdovský a vdovecký dôchodok ” … ” Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti “.
  Písali sme už: Výšku 60 % uvádza SP mylne.SP -- zavádza poberateľov / budúcich poberateľov / vdovských a vdoveckých starobných dôchodkov.Výška 60 % nekorešponduje so skutočnosťou.Skutočnosť v praktickom živote výstižne opísal a zhrnul vo svojom článku p. Jozef Kotulič na Doko blog.( na tomto webe ).Písali a diskutovali sme už aj k tejto téme, ale Soc. poisťovňa drží naďalej ľudí ( pozostalých ) v omyle -- z komentárov tohoto webu: ” Poberateľka VD dostane po VD 60 % jeho dôchodku, poberateľka SD dostane tak isto 60% VD, ale hneď dostane odmenu od SP v podobe skrátenia svojho SD o 50 %.Prečo sa má znížíť životná úroveň jedinca? ” …
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ … príspevky od 6. decembra 2018 o 7:36

 4. Dávky od štátu: Penzie aj rôzne príspevky
  Rôzne druhy dôchodkov, limity na lieky, príspevok na dovolenku, pomoc v núdzi aj peňažné príspevky na kompenzáciu. Dávky, ktoré penzisti môžu dostať od štátu.
  Už v decembri dostane takmer 1,3 milióna penzistov vianočný príspevok. Jeho maximálna suma bude dvesto eur. Nárok naň má každý dôchodca, ktorého penzia alebo súbeh penzií nepresiahne sumu 658,50 eura. „Maximálnych 200 eur dostanú tí, ktorí majú penziu najviac vo výške 210,20 eura,“ povedal minister práce Ján Richter.
  Pri penzii v sume 350 eur bude vianočný príspevok vyplatený v sume 149,60 eura, ak dôchodca dostáva 500 eur, dostane 70,12 eura.
  V januári budúceho roka sa všetky druhy dôchodkov, teda starobný, predčasný, invalidné, vdovský/vdovecký aj sirotský zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o garantovanú pevnú sumu. „Pre drvivú väčšinu dôchodcov bude výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Nakoľko penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou, teda v takomto prípade nie je možné zaradiť jednoznačne dôchodcu do skupiny tých, pre ktorých je výhodnejší jeden alebo druhý mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok,“ vysvetľuje Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.
  Ministerstvo práce predpokladá, že v roku 2020 bude až približne 88 % dôchodkových dávok, teda asi 1,53 milióna dôchodkov z celkového odhadovaného počtu 1,74 milióna vyplácaných penzií, valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou.
  Po odpracovaní minimálne 15 rokov a dosiahnutí dôchodkového veku má človek nárok na starobný dôchodok. Budúcim penzistom, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, pomáha štát takzvaným garantovaným penzijným minimom.
  Ak je dôchodca z dôvodu choroby uznaný za ťažko zdravotne postihnutého a vlastní preukaz ŤZP, môže úrad práce požiadať o príspevok na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia. Po splnení prísnych podmienok ich úrad poskytuje viac ako desiatku. Veľký záujem je najmä o príspevok na opatrovanie, ktorý môžu poberať rodinní príslušníci. Opatrovateľský príspevok od júla dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy, ak je opatrovateľ v produktívnom veku. Ak je opatrovateľom dôchodca a opatruje jednu osobu, dostane polovicu, teda 215,18 eura.
  Praktickou pomôckou na výpočet opatrovateľského príspevku môže byť kalkulačka, ktorú rezort práce zverejnil na svojom webe. „Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie, ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ informoval štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie.
  Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda, či poberá dôchodok, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ opisuje generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová.
  Dôchodky? Po splnení podmienok
  Vianočný príspevok
  Dvesto eur. Taká bude jeho najvyššia suma tento rok. Dostanú ho všetci penzisti, ktorých dôchodok nepresiahne sumu 658,50 eura. Maximálnych 200 eur dostanú tí, ktorí majú penziu najviac vo výške 210,20 eura. Pri penzii v sume 350 eur bude táto dávka predstavovať 149,60 eura. Pri 500-eurovej penzii sa suma vianočného príspevku zdvojnásobí na 70,12 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, dôchodca dostane 13 eur.
  Valorizácia
  Všetky druhy dôchodkov, teda starobný, predčasný, invalidné, vdovský/vdovecký aj sirotský dôchodok sa v januári budúceho roka zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o garantovanú pevnú sumu.
  Starobný dôchodok
  dostanete ho, ak máte odpracovaných najmenej 15 rokov a dôchodkový vek. Dôchodkový vek na tento rok je stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.
  Predčasný dôchodok
  dostane ho ten, kto odpracoval minimálne 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku a suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (do 30. júna je to 210,20 eura). Jeho suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku
  Minimálny dôchodok
  nárok naň má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia. Najnižšia suma je po tridsiatich odpracovaných rokoch 271,30 eura, po 40-tich rokoch 313,20 eura, pričom maximálna suma penzie nie je stanovená. Od januára sa zvýšia aj sumy minimálneho dôchodku, keďže sa odvíjajú od sumy životného minima, a to vzrástlo od júla na 210,20 eura (do konca júna bolo na úrovni 205,07 eura).
  Vdovský a vdovecký dôchodok
  dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti; dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti; dovŕšil/a dôchodkový vek.
  Dvestoeurová výnimka platí len na jednu dohodu
  Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov, ktorú si možno uplatniť do výšky 200 eur mesačne, sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak sa dôchodca zamestná na základe pracovnej zmluvy, nie je možné uplatniť si túto úľavu. Zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážku zo mzdy z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a odvádzať poistné.
  Výnimka z platenia poistného sa nevzťahuje ani na samostatne zárobkovo činné osoby. Pre ne zákon stanovuje, že ak je SZČO povinne poistená (začne pracovať) až po priznaní starobného alebo predčasného dôchodku, neplatí odo dňa jeho priznania časť poistného – a to poistné na invalidné poistenie, ktoré je vo výške 6 % z vymeriavacieho základu. O túto čiastku si teda zníži odvody na sociálne poistenie. Pri minimálnom vymeriavacom základe je to 28,62 eura. To znamená, že ak samostatne zárobkovo činná osoba má priznaný starobný alebo predčasný dôchodok a platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, mesačná suma poistného je vo výške 129,49 eura (bez priznania dôchodku vo výške 158,11 eura).
  .
  Zdroj: Sociálna poisťovňa

 5. Ďakujem Miro a Dušan. Paľo (náčelník webu), prosím Ťa, keď je to možné, prekopni daktorý môj súci-prípadne aj nesúci komentár do sekcie “Poradenstvo”, aby sa teda vyjadrili, aj naši špecialisti na rady (to myslím bez invektív), keď budú ochotní, a žičliví, než sa začnem vadiť, ďalšími dopisami s náčelníkom VUSZ a jeho JUDr-ami. Ďakujem. :yes: Nechcem VUSZ hnať bezhlavo pred tribunál. Veď sa o nás dodnes stará . Sice len ako tak, na voľnobržné otáčky- podľa môjho typického slovníka- ale stara sa. Hoci by som predpokladal,že by nám malo vychádzať skôr v ústrety,pridať plyn, vyrovnať nečakaný šmyk, alebo zrezať zatáčku, keď to okolnosti dovolia, ako sa len viezť. Proste, nehľadať blchy vo vlastnom kožuchu. Veď raz aj oni, budú VD. Počnúc náčelníkom, končiac posledným pisárom (dajme tomu aj s titulom JUDr). Prajem pekný večer a nasledujúci deň -všetkým.

 6. http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html
  Milan, dá sa súhlasiť s príspevkom Dušana aj tu na webe -- aj v linku.Je to už skôr do poradenstva…

 7. Miro, a vieš ,že máš pravdu asi s tou polemikou. Trochu som rozmýšľal, na základe informácie od Dušana, o tej novelizácii 328-čky spomínanou 519-tkou, a vychádza mi z toho následovne-možno tromf: Ja som bol tzv-“mokrý hasič”- t.j.slangový výraz pre zásahového hasiča, ktorý slúži v nepretržitej prevádzke 24 hod, každý tretí deň na tri smeny, od 07:00 hod. do druhého dňa do 07:00 hod. Tak je to v SR, u všetkých riaditeľtiev HaZZ a záchranných brigád HaZZ odjakživa-dodnes. No a keďže zákon 519, novelizuje 328-čku od 1,januára 2008, tak to platí aj pre mňa- pretože 1.1.2008 som bol ešte v stave HaZ brigády do rána do 07:00hod, kým ma neprišiel vystriedať iný strojník, z inej smeny a ja som mohol odísť do civiľu. Medzi tou 00:00 hod až 07:00 hod, som zo služby nijak ráz odísť nemohol, lebo by som spáchal zločin všeobecného ohrozenia. Keby náhodou horelo kto by hasil? Norma na výjazd je za dva minuty vypadnuť z garáže, so zapnutými hukačkami a svetlami. Ja by som tam už nebol, a nový mál ešte cca 7 hod. času 😉
  Čiže nie 24 hod rozhodlo v môj neprospech,jak by Judrrovia z VUSZ chceli ale podľa zákona,ktorý musí rešpektovať hlavne VUSZ(samozrejme, že aj ja, a dokonca ja mám aj povinnosť upozorniť na nedodržiavanie predpisov a zákonov tejto republiky- ako správny občan) , ale možno 7 hod. od 00:00 do 07:00 hod, dňa 1.1.2008 rozhodne snáď v môj prospech.
  Čiže, asi toto ešte napíšem náčelníkovi (p.riaditeľoviVUSZ-BA), No a keď odpoveď bude znovu negatívna, alebo sa budú kadejako vykrúcať, tak už ostáva asi len súd. A ja sa tak nerád vláčim po súdoch- hoci som doteraz všetky vyhral, ktorých som sa zúčastnil. Ale nebolo ich veľa. dajú sa zrátať na prstoch jednej ruky, a boli viac -- menej pracovnoprávne.

 8. Tak dajak, Dušan. Ale už chuj s tým. Vlastne ma dobehla prakticky jedna 24-hodinová smena, zo Silvestra 2007, do Nového roka 2008. A ktože ho vie, či som ju aj neodslúžil. Radšej nejdem po tom pátrať, aby ma náhodou nejeblo 🙂 🙂 :good: :good: :negative:

 9. Pre Milan Faltin
  Zákon 328/2002 bol novelizovaný zákonom č. 519/2007. Zakon 519/2007 bol vyhlaseny v Zbierke zakonov dňa 21.11.2007, čím nastala jeho platnost a účinný bol od 1.1.2008. Takže od 1.1.2008 spadali hasiči pod 328ku a boli vyňaty spod všeobecneho socialneho poistenia a vzaty pod osobitny system, resp. pod kridla MV SR. Kym sa tak stalo prebiehal zakonom stanoveny postup. Medzirezortne pripomiekove konanie, predlozenie navrhu zakona vlade SR, nasledne 1., 2. a 3. čitanie v NR SR, podpis predsedu NR SR, predsedu vlady SR a prezidenta SR a nakoniec uverejnenie zakona v Zbierke zakonov. To trva 3 až 4 mesiase, takze proces zacal niekedy zaciatkom septembra 2007, ak to neslo v skratenom legislativnom konani, kedy sa lehota podstatne skrati(v akom konani bol zakon 519/2007 som neskumal). Predpokladam, ze ste poziadali o uvolnenie zo sluzobneho pomeru podla paragrafu 61 zakona 315/2001 o HaZZ, bud na dohode datumu Vy a nadriadeny alebo bezi lehota od podania ziadosti a vydania rozhodnutia. Vy ste mohli poziadat najskor v oktobri 2007. Neviem, ci ste o tom nevedeli, ze sa rokuje o tom, ze hasici pojdu pod 328ku, ale iste ste sa bavili s kolegami ze chcete ist do civilu a verim ze to niekto vedel. Pri podani ziadosti Vas mohol informovat o tom Vas nadriadeny(boli toho same spravy v novinach ci v spravach, pretoze v roku 2007 sa riesili colnici, hasici a prislusnici Ochrany zeleznic v pracovnom pomere(osožaci, neskôr Zeleznicna policia, kde na tom mal zasluhy gen. JUDr. Tibor Gaplovsky -- skoncil ako generalny riaditel ŽP). Keby ste si dali ziadost 1.1.2008 isli by ste do VD a mali by ste zaratany sluzobny pomer podla paragrafu 58 zakona 328/Z.z. Armada SR + 5 rokov hasic a VD by sa ratal z poslednych 10 rokov a z najlepsieho platu, cize rok 2007 a hasicsky plat. Divim sa, že ste si to neustriehli a ze Vam to nik nepovedal , ci uz z okresu alebo kraja. Stale ked sa otvara 328ka je to sam šum a stale sa o tom vie, bud sluzobne na poradach alebo s kolegami na pive. Veľka škoda mohli ste sa mat lepsie.

 10. Milan, je to smola, len či by tu nešlo aj o možnú polemiku ( výmenu názorov ) k problému a to o možnosť uplatnenia práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou v Tvojom prípade voči ostatným príslušníkom, aj príslušníkom HaZZ, ktorí sú už posudzovaní podľa ustanovení zákona č. 328/2002 Z.z.To by ale mohla objektívne posúdiť najskôr niektorá z už aj na tomto webe uvedených advokátskych kancelárii.V každom prípade tých päť rokov služby u hasičov by nemalo niekde ostať visieť zabudnutých a mali by Ti byť započítané do SD podľa pracovných kategórií a kategórii funkcií, prípadne do riadneho starobného dôchodku ako súbeh dôchodkov VD ( armáda ) a civilný SD.Žiadny rok dôchodkového ( výsluhového ) poistenia v armáde-silových zložkách podľa zák. č. 328/2002 Z.z., predtým zák. č. 100/1988 Zb., aj civilného dôchodkového poistenia podľa zák. č. 461/2003 Zb. by sa Ti nemal stratiť a prepadnúť.Možno je tých 5 rokov služby u hasičov niekde v rozhodnutiach uvedených.Tá istá doba dôchodkového poistenia nemôže byť, resp. nemala by byť hodnotená -- posudzovaná dvakrát.
  Až ma pamäť neklame…

 11. Tak, ako som sľubil (niekde v sekcii “Verejný priestor pre diskusiu”). že budem informovať o zápočte-nezápočte rokov odslužených u hasičov do VD, môžem zverejniť následovné:
  Na môj osobný list VUSZ reagovalo, že sa na mňa -hasiča, vzťahuje §143,odst.5 zákona č.328/2002 Z.z.. Čiže skrátene: pred 1.januárom 2008 sa na hasičov vzťahoval zákon č. 461/2003 Z.z.o soc. poistení. A teda mne, ako bývalemu vojakovi v služobnom pomere nemôžu byť započítané roky u hasičov podľa zákona 328/2002 Z,z., pretože som s hasičinou praštil k 31. 12. 2007. Že služobný pomer v HaZZ sa do tej doby-pred 1.januárom 2008 nepovažol za výkon vojenskej služby (zrejme má byť št.služby, čo mi však nejde do hlavy, lebo 328-čka už bola v platnosti presne 1 rok).
  P.T.
  Št. službu u hasičov som vykonával od 01.01.2003 až do 31.12.2008-teda presne 5 rokov. To až potom o deň neskoršie začala táto výsada platiť pre hasičov, asi aj pre horských vodcov a čo ja viem pre koho ešte. Takže mám smolu. A asi aj mne podobní bývali hasiči…

 12. Milan Faltin napísal: 11. augusta 2019 o 20:03
  My máme rozhodnutiami priznané a vyplácané výsl. dôchodky tak ako píšeš, podľa zákona č. 328/2002 Z.z. § 1 a § 2.Akurát pri SD sú to tiež odrobené roky po tom, čo sme vyzliekli uniformy a odišli do civilu aj roky civilného dôchodkového poistenia v práci aj pred služobným pomerom -- a pri štúdiu.( školy ) nemýliš sa.:-)

 13. No práve, to je to. To slovné spojenie súbeh. Keby bolo ostalo pri starom, keď pojem VD neexistoval-ale boli príspevky za službu u silových zložiek, každý by tomu rozumel.A bolo by všetko ihneď každému jasné o čo ide. Neboli by súbehy, krátenia, nekrátenia a čo ja viem čo ešte. Nebola by nervozita, neistota do posledného dňa a dovolím si napísať, že ani chytračenie a špekuláci. To posledné od vrchnosti-úradníkov JUDr-ov.

 14. Ono ešte môže mýliť slovné spojenie súbeh dôchodkov.V našom prípade sú to dve rôzne rozhodnutia: jedno rozhodnutie ohľadom VD zo silových rezortov a druhé rozhodnutie z SP ohľadom SD.V prípade tzv. kategoristov ako sa niekedy uvádzalo, malo by ísť o zápočet-dopočítanie civilného dôchodkového poistenia, ku výsl. dôchodku v rámci Soc. poisťovne.Až ma pamäť neklame ešte zo starého webu ZV SR -- tam sa o tom podobne písalo… ale tých možnosti a kombinácii pri dôchodkoch bude zrejme väčšie množstvo.

 15. Vďaka Miro za vysvetlenie. Nebol som si istý, tým dohovorom. Ja som si myslel, že VD je za odslúžené roky v armáde, u hasičov, atď… A SD, som sa domnieval, že je za odrobené roky po tom, čo sme vyzliekliu uniformy:-)

 16. Milan, ktorí z nás máme súbeh VD a SD a SD máme priznané a vyplácané na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií, máme už SD krátený na základe Dohovoru č. 128.SD do výšky 310 eur by mala byť valorizácia 9 eur.Dá sa to orientačne pozrieť-porovnať na minuloročných rozhodnutiach.Len minulý rok to bolo namiesto 9 eur o 30 centov menej a to 8,70 eur.

 17. Mám dotaz:
  Drvivá väčšina z nás-typických výsluhových dôchodcov a súčasne už aj starobných dôchodcov máme krátené SD? Alebo máme súbeh VDa SD? Pretože VD je určite u každého z nás vyšší ako krátený, či nekrátený SD. Potom čo pre nás plati u SD? 9€- alebo 2,9 % ? To len pre zaujimavosť. Lebo rozdiel tam nastava fakt až nad tých spomínaných 311€ SD. A to má máloktorý z nás:-)

 18. Vladimír Hús st.

  Zase sa mi tam dostal škriatok a pobabral mi myšlienku. V závere nemá byť že najvýhodnejšia, ale najnevýhodnejšia pre poberateľov okolo 300,-e, a ešte na doplnenie uvádzam, že som vychádzal z príspevku p. Fuseka , článok hore som objavil až teraz.

 19. Všade je to vysvetlené: do 310€ = 9€, od 311€ x 2,9%

 20. Vladimír Hús st.

  Zatiaľ som nepozeral budúcoročnú valorizáciu, ale podľa kolegu Fuseka, zase vyššie dôchodky budú zvýhodnené, napr. zoberme si, že vyšší dôchodok je 500,- e, čo nie je až tak veľa, ale už na ňom sa dá vidieť rozdiel. 500,- e deľme 100 = 5 x 2,9=14,50 e, čím vyššie tým sú nožnice väčšie napr. 1.000 :100=10 x 2,9=29 e, teda budúcoročná valorizácia podľa tohto príkladu bude vhodná pre dôchodcov s dôchodkami okolo 300,-e, 300:100=3 x 2,9= 8,7 e.

 21. Už asi mesiac je známe , o koľko sa budú dvíhať SD. Nízke sa dvihnú o 9 Ečiek , vyššie o 2,9 percenta.

 22. Pokiaľ možno, kúpte si dnešnú “PRAVDU”. Na str. 45 je zverejnená tabuľka “O aku sumu porastu dôchodky od januára budúceho roka”.
  Keď tomu dobre rozumiem tak SD drvivej väčšiny z nás sa zdvihnú od Nového roka ani nie o 0,35 €, ba ani o 109€, ale len o 2,70€.
  Prajem všetkým pekný deň.

 23. Ono je to tak.: Chybičky sa občas vloudia. Aj mne pred tými dvoma, či už troma mesiacmi, keď som dostal to najnovšie rozhodnutie o znížení VD o asi 3 €, za nie 24, odslúžených rokov, ale len za 23, v závere napísali asi toto (nechce sa mi hrabať v ľajstrách vzhľadom na pokročilu nočnu dobu- neponocoval som, ale som práve prišiel z rozvozu pizze :-)) “:…pretože nemate oddslužené 24, ale len 23 roky, tak Vám môžeme VD vyplácať, len vo výške… €, za 234 odslužených rokov.”No upozornil som ich na to s dovetkom, že to beriem len ako dôsledok vysokých horučav, ktore vtedy panovali, pretože, som si vedomý toho,že za Márie Terezie som neslúžil, v žiadnej armáde, ba ani u hasičov.:-)

 24. Po telefonickej komunikácii -- tých 35 centov bolo nedorozumenie -- omyl.

 25. Pre Miro Palfi napísal: 9. augusta 2019 v 7:35:
  mne sa do toho počítania vzhľadom k prázdninám a vnúčatám nechce, posielam Vám tel. kontakt cez e-mail , overte si ako sa k výpočtu dostali. Sám som zvedavý.

 26. Ako sa dopočítali niektorí kolegovia k valorizácii VD 35 centov ?Mne sa to nedarí.
  koeficient 0,6 rovná sa 60 eurocentov
  koeficient 0,7 by sa rovnal 70 eurocentov
  60 centov krát odslúžené roky ( služobný pomer ) najmenej 15 r … vychádza 9 eur, až sú aj priznané do výpočtu VD zvýhodnené roky, ktoré sa do valorizácie VD nezaratávajú? možno by bola potom najnižšia valorizácia menej ako 9 eur.To potom sú priznané podľa zákonov o sociálnom zabezpečení príslušníkov aj nejaké iné VD ako poznáme my?Možno sa vloudila u niekoho pri výpočte valorizácie výsl. dôchodku niekde chybička.Ale terajšia -- príp. budúcoročná valorizácia VD o 35 centov -- no, neviem, aspoň mne sa to nezdá.

 27. Pani Alena, súhlas.
  Článok je prevzatý v plnom znení zo Zdroja: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne, takto to uverejnil napr. aj denník Pravda 29.07.2019 10:03 a pustilo sa to pre dôchodcovskú verejnosť.
  Taktiež som si to hneď všimol, ale “čo je psáno, to je dáno”. Ak niekomu chceme prilepšiť, tak sto eur sem alebo tam, ehm, on si to čitateľ možno ani nevšimne!
  PS: nás VD bude zaujímať to, či budeme podľa 328/ násobiť 0,60 alebo 0,70 (prvé je pravda), takže niektorým sa zvýšia (valorizujú) vraj až o 35 centov mesačne (mám to od viacerých VD, ja som to zatial neprepočítaval), ale pozde je plakať nad ISTOTOU.

 28. Dobrý deň,
  pri čítaní tohoto príspevku som si všimla nezrovnalosti -- zvýšení o 9 € zo sumy 300€ na 409€?? tak je to v odseku 4 --
  Penzie sa teda zvýšia o sumu, ktorá bude pre danú sumu penzie výhodnejšia. Napríklad: Dôchodca k 31. decembru 2019 poberá starobný dôchodok v sume 300 eur. Pevná valorizačná suma je deväť eur, 2,9 % zo sumy penzie je po zaokrúhlení 8,70 eura. Od 1. januára 2020 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 409 eur, teda zvýšený o pevnú sumu.
  Bolo by to fajné zvýšenie, veľa ľudí by sa potešilo.

  S pozdravom Alena

 29. Zdá sa Miro, že neboli. A teraz to nenápadne- tichým dychom opravujú. Ale do mínusu pre nás. Tu jednému, tu trom, tam hádam dvom…atp. Veď som to tu niekde spomínal, pred cca dvoma mesiacmi. Že mi znížili VD, lebo ktosi, niekedy-ešte v minulom storočí sa snáď pomýlil…a tete a tete…Veď sa aj ozvalo pár chlapov, že ich postihlo niečo podobné. Záver: tu zoberú euričko, tam zoberú dva, tri- nikto sa s nimi súdiť nebude, lebo je to pod našu úroveň. Hlavne že oni si fungujú, ako keby nič… Hanba!!!

 30. Ak by sa tento omyl SP reálne stal ( mohol-nemusel ), tak podobný omyl mohol nastať MPSVaR, SP aj v minulosti.Podľa zákona č. 328/2002 Z.z. § 68 sa naše výsl. dôchodky v minulých rokoch r. 2013 -- 2017 odvíjali od pevnej sumy SD.( myslím, ak sa nemýlim od priemernej sumy SD ).Stačí pozrieť tabuľky v rubrike Výročia nevalorizácie.Boli tam napr. v r. 2016 a v r. 2017 sumy SD, z ktorých boli následne vypočítavané valorizácie VD. SD 1,90 eura či SD 8,20 eur.Potom by mohlo byť otázne či aj sumy SD a následne VD boli v minulosti vypočítané správne.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/ … v linku sú aj tabuľky výšky valorizácie SD a VD r. 2016 a r. 2017.

 31. Keď by to bolo tak, ako je opísané a porovnané v rubrike … https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-20982 … do 5. augusta 2019 o 9:15
  mal by tento ” lapsus ” najskôr vplyv tiež na valorizáciu cez milión SD, aj valorizácii ich súbehov VD a SD.Ak sa nemýlime?

Pridaj komentár
*