Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení priatelia,    

 našu Advokátsku kanceláriu oslovil klient – profesionálny vojak OS SR požadoval pomoc pri priznaní starobného dôchodku na základe ustanovenia § 174 ods. 1. písm. c)  zák. č. 100/1988 Zb. po dosiahnutí veku 58 rokov. Žalobcova žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím pána GR Sociálnej poisťovne dňa 15.05.2019 z dôvodu, že služba netrvala k 31.12.1999 (pozn. vojak odišiel do zálohy 31.12.1993 na vlastnú žiadosť).     Vieme, že aj mnohým z Vás práve takúto chybu urobila Sociálna poisťovňa, keď notoricky uvádza ako podmienku nároku na skorší odchod do starobného dôchodku trvanie služby k 31.12.1999,dodatočnezavedenú do ustanovenia § 174  ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. zákonom č. 355/1999 Z. z. až v decembri 1999. Iba o toto jediné ustanovenie zákona opierala Sociálna poisťovňa všetky svoje doterajšie sporné rozhodnutia, ktorými  donedávna vyhrávala súdne spory s vojenskými a policajnými vyslúžilcami na Krajských súdoch na Slovensku. Nastal však bod zlomu. Dovolíme si Vás zdvorilo upozorniť, žeSociálna poisťovňa vôbec nezohľadňovala historický a systematický vývoj § 174, pričom úplne ignorovala a nerešpektovala nasledu-júce ustanovenie § 175g ods.  2 zavedené tou istou novelou, teda zákonom č. 355/1999 Z. z. ktorá odkazuje na použitie skorších právnych predpisov (čítaj prílohu – rozsudok Krajského súdu).     

     Pri logickom výklade mala Sociálna poisťovňa jednoznačne použiť správnu právnu normu, a to príslušnú novelu zákona č. 100/1988 Zb. (pozn. bolo ich od r. 1992 do r. 1999 sedem noviel), ktorá v čase výkonu služby nášho klienta bola v platnosti a ktorá posudzovala nároky z pracovných kategórii vzniknutých v roku prepustenia z výkonu služby (SP pravdepodobne porušovala ústavný princíp právnej istoty).     Z ustanovenia § 175g ods. 2zák. č. 100/1988 Zb. teda jednoznačne vyplýva, že o nároku na Váš starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne podľa § 174 sa rozhodne podľa predpisov účinných do účinnosti zákona č. 355/1999 Z. z.

S priateľským pozdravom 


JUDr. Marián  Ď U R I N A

13 Komentárov na Rozsudok-Výkon služby k 31.12.1999:

 • Sociálna poisťovňa má problém: Rekordná pokuta za porušenie ochrany osobných údajov.V hre je porušenie európskeho nariadenia GDPR a prípad rieši aj Úrad na kontrolu osobných údajov.Viac v článku:
  https://www.topky.sk/cl/10/1838349/Socialna-poistovna-ma-problem--Rekordna-pokuta-za-porusenie-ochrany-osobnych-udajov
  Vhodné ako poučenie dodržiavania GDPR tiež pre ostatné št. inštitúcie

 • Ad Jozef Kotulič napísal: 28. októbra 2019 v 19:34

  Výborně zhodnocená činnost všech ÚR a Prezídií ZV SR, dnešní nevyjímajíc.

 • K pertraktovanej problematike prebiehala výmena názorov na stránke ZV SR, najmenej od 22.11.2010. Už vtedy totiž Sociálna poisťovňa tvrdošijne trvala na dátume 31.12.1999. A tak som v tejto súvislosti vtedy napísal toto: …” do jednania o tejto problematike by mala vstúpiť aj naša ústredná rada a to tak, že zo svojej úrovne bude iniciovať rokovania so sociálnou poisťovňou alebo ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, aby sa tento problém doviedol k nejakému rozumnému záveru.” A aký bol výsledok ? ÚR ZV SR tento podnet “úspešne” odignorovala, a všetko nechala na nás jednotlivcov. A tak sa odvtedy so SP súdime, súdime a súdime !!!

 • Samozrejme že som v záujme objektivnosti požiadal protistranu -- Soc.poisťovňu -- o vyjadrenie k nespokojnosti nás dôchodcov, tak ako je táto zdokumentovaná v komentároch a článkoch ktoré som im komplet zaslal “www.bezpzlozky.eu/2019/10/rozsudok-vykon-sluzby-k-31-12-1999/” a “https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/nefer-postupy-soc-poistovne-voci-vd/ “, inak by sme názor SP na tieto otázky nepoznali iba tušili a dohadovali.
  Takto poznáme oficiálne stanovisko SP a podľa toho sa odborne fundovanejší kolegovia ako aj diskriminovaní kolegovia môžu zariadiť. Čo z toho vzíde uvidíme. Ja osobne som s inou odpoveďou SP ani nepočítal.
  Poďakoval som p. riaditeľovi komunikačného odboru SP a hovorcovi za odpoveď.

 • pre Pavla Badu.
  zverejnený príspevok mám chápať tak, že ste osobne lisom alebo emailom požiadali SP o nejakú informáciu? SP donúti k vydaniu kladného rozhodnutia len právoplatné súdne rozhodnutie pre konkrétny prípad. V prípade, ak by NS SR vydal nejaký rozsudok, kde by bol vyslovený právny názor v náš prospech, prípadne by to vyšlo v Zbierke súdnych stanovísk a rozhodnutí tak by SP už musela na to prihliadať vo všetkých podobných prípadoch. Zatiaľ to ale tak nie je a podľa môjho názoru sa to stane asi tak za rok a pol ( aspoň v to verím) ak NS v tých prípadoch, ktoré sú už na NS uzná naše argumenty a zruší zamietavé rozhodnutia SP.

 • od: Višváder Peter

  komu: “bada@stonline.sk”
  cc: Figel Stašová Jana
  dátum: 25. 10. 2019 10:50
  predmet: re
  podpísané od: socpoist.sk

  Vážený pán Bada,

  Sociálna poisťovňa je pri výkone svojej činnosti povinná striktne postupovať v zmysle zákona o sociálnom poistení a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Rozsudky súdov je povinná realizovať v plnom rozsahu.

  Ak poberateľ dôchodku s našim rozhodnutím nesúhlasí, niečomu nerozumie alebo žiada vysvetliť, má možnosť obrátiť sa priamo na Sociálnu poisťovňu a to osobne alebo písomne. Sociálna poisťovňa opätovne prípad preverí a dôchodcovi poskytne úplné a správne informácie. Nakoľko sa jedná o citlivé informácie o konkrétnych osobách, nie je možné ich zverejňovať na webových fórach a preto sa Sociálna poisťovňa k takýmto článkom nevyjadruje ani ich nekomentuje.

  S pozdravom

  Ing. Peter Višváder

  odbor komunikácie s verejnosťou

  riaditeľ

 • pre JUDr. Ďurinu,nie je to také jednoznačné, existuje oveľa viac rozsudkov KS ako aj NS kde práve súdy rozhodli inak a dali za pravdu SP. Napr. rozsudky NS SR, a to 1So/116/2014, 9So/37/2015, 7So/192/2011, 1So/69/2014. Nikto ale neargumentoval § 175g ods. 2, lebo o ňom nikto asi ani nevedel.
  Z rozsudkov uvedených Dr. Ďurinom iba dvaja sudcovia Bundzel KS Trnava a sudca Straka KS Trenčín mali odvahu a vyslovili svoje právny názor, ale voči rozhodnutiu sudcu Straka podala SP kasačnú sťažnosť na NS a vec nie je rozhodnutá. Sudkyne Barková a Malichová obe z KS BA nemali asi dostatok odvahy alebo neporozumeli celkom našim argumentom a zrušili rozhodnutia SP s tým, aby SP rozhodla SP znova a riadne zdôvodnila prečo žiadateľ nespĺňa podmienky na priznanie podľa § 174. Aj rozsudok NS 1Sk/7/2017 je podobný, sudcovia, lebo NS rozhoduje v 3 člennom senáte zrušili negatívne rozhodnutie SP s tým, aby sa rozhodlo znova a aby SP prihliadla na argumentáciu sťažovateľa. Nevyslovili ale právny názor, ktorý by bol záväzný pre SP.
  Situácia sa ale začína meniť a je to podobné ako v rokoch 2011 až 2014 keď sa riešil súbeh starobného a výsluhového dôchodku a nárok na SD aj poberateľom VD, vtedy v začiatku súdy boli na strane SP a potvrdzovali jej rozhodnutia, až potom nastal zlom a nakoniec správne kolégium NS vydalo stanovisko, ktoré bolo už záväzné aj pre SP a tak SP začala priznávať SD našim kolegom.

 • Vážení priatelia,
  Posielam Vám niekoľko rozsudkov Krajských súdov Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu SR, kde bolo rozhodnuté v prospech vojenských na policajných vyslúžilcov, ktorých služba netrvala k 31.12.1999.
  Aj napriek tomu Sociálna poisťovňa po týchto jasne prehratých sporoch na niekoľkých Krajských súdoch SR (v obdobných, resp. takmer totožných súdnych sporoch) vo svojich negatívnych vyjadreniach naďalej zotrváva a spochybňuje a vykladá si po svojom ustanovenie § 175g zák. č. 100/1988 Zb. a neustále vyžaduje, aby služba trvala aj 31.12.1999.
  Tu sú tie rozsudky:
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. J. Richterová) čís. k.: 10Sd/76/2013 zo dňa 18.12.2013,
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. J. Richterová) čís. k. 10Sd/216/2013 zo dňa 06.06.2014,
  -Krajského súdu v Trenčíne (sudca JUDr. J. Florovič) čís. k. 12Sd/151/2014 zo dňa 05.03.2015,
  -Krajského súdu v Trenčíne (sudca JUDr. J. Florovič) čís. k.: 12Sa/3/2017 zo dňa 27.04.2017,
  -Krajského súdu v Trnave (sudca JUDr. Bundzel) čís. k.: 20S/69/2016 zo dňa 26.06.2017,
  -Krajského súdu v Trenčíne (sudca JUDr. Straka) čís. k.: 18Sa/18/2018-121 za dňa 20.12.2018,
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. Barková), čís. k. 5Sd/21/2016 zo dňa 07.11.2018,
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. B. Malichová) čís. k. 8Sa/116/2018 zo dňa 25.09.2019,
  -NS SR čís. k.: 1Sk/7/2017 zo dňa 26.02.2019 v ktorých bolo vysvetlené ako sa má táto odslúžená doba posudzovať.
  Sociálna poisťovňa nečíta tieto rozsudky…?

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát
  bývalý vojak z povolania

 • pre Petra Horváta,
  je to rozsudok KS Trnava 20S/69/2016 z 26.6.2017. Ak si ho nenájdeš v Googli tak ja ho mám uložený na ploche a pošlem ti ho na tvoj súkromný e-mail. Ešte na opravu svojho príspevku, kde som uviedol, že Pavlíkovi SP priznala SD a pravidelne mu ho vyplýva som chcel uviesť jednak, že mu ho pravidelne vypláca, ale doplatila mu ho aj spätne a keďže on pracoval a aj stále pracuje a platil aj príspevky na invalidné a fond nezamestnanosti, ktoré by ako pracujúci SD už platiť nemal tak mu tieto príspevky vrátila.

 • Pre drahomir marko.
  Pán Marko, mohli by ste prosím napísať aká je spisová značka rozhodnutia KS v Trnave, ktorým p. Pavlík donútil SP rešpektovať ustanovenie § 175g ods. 2 ?

 • Patrím k tým, ktorých spomínal kolega Dubeň. Je to ale kolektívna práca. Mňa sa týkal tento problém, lebo som službu ukončil 30.4.1994 a mal som len 17,5 zhodnotených v 1. kategórii. Podal som žiadosť na SP ale potom som urobil niektoré chyby. Neskôr som ale dosiahol polovičné víťazstvo lebo KS BA zrušil zamietavé rozhodnutie SP a čakám na nové rozhodnutie súdu. O § 175g som sa dozvedel na tomto fore niečo som získal od Dr. Ďurinu a niečo od ing. Dubeňa. Keďže pracujem v oblasti správneho práva a konania na KS ako aj na NS, poznám problém som si potom už naštudoval. Spojil som sa s kolegom Pavlíkom, ktorý ako právnik a bývalý vyšetrovateľ ( aj aj som bývalý vyšetrovateľ) podal takú právnu analýzu § 175g ktorú by nepodala ani renomovaná právna kancelária. Spoločne sme dosiahli, že jemu SP už priznala SD a pravidelne mu ho vyplýva- bol to rozsudok KS Trnava. Spomínaný rozsudok KS Trenčín dosiahol už Dr. Ďurina, ktorý ale už využil naše skúsenosti z KS Trnava. Teraz je na rade NS SR, lebo min. dva prípady, kde sme argumentovali podrobným zdôvodnením § 175g ods. 2 ako aj príslušnými nálezmi Ústavného súdu sú už na NS. V ďaľšom prípade NS zrušil zamietavé rozhodnutie SP ale nevyslovil ešte právny názor, ktorý by bol pre SP záväzný. Odporúčam, kolegom, ktorí v oblasti správneho práva nepracujú alebo nemajú skúsenosti, aby sa obrátili na právne kancelárie alebo využili pomoc Dr. Ďurinu prípadne kolegu Dubeňa

 • Je potrebné vysloviť veľkú vďaku nášmu kolegovi JUDr.Ďurinovi za neustávajúcu snahu v boji s nesprávnymi postojmi Sociálnej poisťovne voči bývalým príslušníkom ozbrojených a bezpečnostných zborov. Dovolím si doplniť túto tému (služba k 31.12.1999) o informáciu, že už niekoľko rokov existuje skupina fundovaných kolegov bývalých príslušníkov MV SR a ZVJS, ktorí sú špecializovaní na tento problém a už v minulosti dosiahli obdobný výsledok na Krajskom súde napr.v Trenčíne. Navyše existujú aj kolegovia, ktorým bola donútená Sociálna poisťovňa už aj priznať starobný dôchodok bez podmienky služby k 31.12.1999 (to znamená, že exituje nielen právoplatné rozhodnutie súdu ale aj právoplatné rozhodnutie SP o priznaní SD).
  Kedže z praxe poznám viacero prípadov, kedy po prehre na Krajskom súde alebo na NS SR v minulosti sa naši kolegovia zmierili s priznaným starobným dôchodkom bez toho aby im Sociálna poisťovňa prihliadla na službu skončenú pred 31.12.1999 myslím si, že je tu pre nich šanca opäť otvoriť ich prípady a dosiahnúť priznanie ich oprávnených nárokov.

  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Je mi až nepochopiteľne, prečo SP ( GR SP ) nerešpektuje v niektorých prípadoch platné a účinné zákony SR.Sme -- mali by sme byť predsa právnym štátom.
  Podľa už uvádzaných informácií ( info. z minulosti bolo uvádzané na weboch ) sa pracovné kategórie a kat. funkcií odhadom dotýkajú cca 17 tisíc bývalých príslušníkov.Z nich približne 10 tisíc žiadosti o tento druh SD bolo SP kladne vybavených ( dnes už viac ), tisíce príslušníkov, ktorých služ. pomer trval k 31. decembru 1999 bez problémov dobieha, resp. bude dobiehať vo svojich nárokoch pôvodne do 31. decembra 2023.( našťastie horná hranica uvedeného dátumu už bola zrušená ).Cca 2 tisíc kolegom boli ich žiadosti o tento druh dôchodkovej dávky Soc. poisťovňou v predošlých rokoch zamietnuté práve z dôvodu netrvania služobného pomeru k 31. decembru 1999 a odslúžení si v kategóriách menej ako 20 r.Pritom je smutné, že dnes sa už jedná najmä o starších ľudí ( kolegov ) vo vyššom fyzickom veku, ktorí sú namiesto
  zaslúženého oddychu po splnení si svojich povinnosti voči štátu nútení súdiť sa.A mnohí z nich sa spravodlivosti ani nedožili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: