Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení priatelia,    

 našu Advokátsku kanceláriu oslovil klient – profesionálny vojak OS SR požadoval pomoc pri priznaní starobného dôchodku na základe ustanovenia § 174 ods. 1. písm. c)  zák. č. 100/1988 Zb. po dosiahnutí veku 58 rokov. Žalobcova žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím pána GR Sociálnej poisťovne dňa 15.05.2019 z dôvodu, že služba netrvala k 31.12.1999 (pozn. vojak odišiel do zálohy 31.12.1993 na vlastnú žiadosť).     Vieme, že aj mnohým z Vás práve takúto chybu urobila Sociálna poisťovňa, keď notoricky uvádza ako podmienku nároku na skorší odchod do starobného dôchodku trvanie služby k 31.12.1999,dodatočnezavedenú do ustanovenia § 174  ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. zákonom č. 355/1999 Z. z. až v decembri 1999. Iba o toto jediné ustanovenie zákona opierala Sociálna poisťovňa všetky svoje doterajšie sporné rozhodnutia, ktorými  donedávna vyhrávala súdne spory s vojenskými a policajnými vyslúžilcami na Krajských súdoch na Slovensku. Nastal však bod zlomu. Dovolíme si Vás zdvorilo upozorniť, žeSociálna poisťovňa vôbec nezohľadňovala historický a systematický vývoj § 174, pričom úplne ignorovala a nerešpektovala nasledu-júce ustanovenie § 175g ods.  2 zavedené tou istou novelou, teda zákonom č. 355/1999 Z. z. ktorá odkazuje na použitie skorších právnych predpisov (čítaj prílohu – rozsudok Krajského súdu).     

     Pri logickom výklade mala Sociálna poisťovňa jednoznačne použiť správnu právnu normu, a to príslušnú novelu zákona č. 100/1988 Zb. (pozn. bolo ich od r. 1992 do r. 1999 sedem noviel), ktorá v čase výkonu služby nášho klienta bola v platnosti a ktorá posudzovala nároky z pracovných kategórii vzniknutých v roku prepustenia z výkonu služby (SP pravdepodobne porušovala ústavný princíp právnej istoty).     Z ustanovenia § 175g ods. 2zák. č. 100/1988 Zb. teda jednoznačne vyplýva, že o nároku na Váš starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne podľa § 174 sa rozhodne podľa predpisov účinných do účinnosti zákona č. 355/1999 Z. z.

S priateľským pozdravom 


JUDr. Marián  Ď U R I N A

23 Komentárov na Rozsudok-Výkon služby k 31.12.1999:

 • Len tak na okraj. Dovolil som sa trochu zamyslieť nad touto temou a napadlo ma:
  Do služby v silových zložkách, sa má počitať aj doba prípravy na budúce zamestnanie. aspoň si to myslím, lebo zákoný sú snáď takto nastavené. Takže by bývali žiaci vojenských stredných škôl, škôl SNB a podobne, teda títo absolventi, by mali byť po absolvovaní zaradení do takej ktg. do akej nastúpia ostrú službu Myslím, že aj na to zákon pamäta. Na čo už pamäta pomenej, je, že sa im priznávajú len posledné 2 roky(pri výuke vykonávali aj VZS).No a sme pri rozpore: Jak sa mohol žiak voj. školy pripravovať na budúcu službu len v 3 -4-tom ročníku. To 1-2- chodil poza školu, alebo kde? Toto mi nesedi nijak.
  A idem ďalej: Študent gymnázia, ktorý nechcel byť praporčíkom, ale rovno dôstojníkom, sa pripravoval na výsoku vojenskú školu na civilnej strednej škole. Po skončení gymnázia, spravil skúšky na vojensku akadémiu, vyštudoval ju a slúžil-25 rokov, potom odišiel do VD. Nemala by aj jemu byť priznana doba štúdia na civilnom gymnáziu ako doba prípravy na budúce vojenské zamestnanie.Nie síce v ktg, ale bez ktg Veď keby nemal maturitu, tak o akadémii by mohol nanajvýš tak snívať. Ono sa zdá, že vymýšľam, ale nevymýšľam. Počas študia bol predsa brancom ( chodilo sa napríklad do Svazarmu na výcvik vodičský, para, pilotný a podobne). A nevymýšľam aj z dôvodu, že podľa “bulharských konštant”, je aj o 3-4 roky ukrátený o pravidelnú valorizáciu VD, keďsa mu táto doba neuznáva ako doba na prípravu na budúce povolanie-dôstojníka…
  Takže asi fakt, Marian má pravdu, že sa rozhoduje od zeleného stola, bez znalosti praktických dopadov na jednotlivcov, v prípade absolventov voj. str. škol na celé skupiny. Lepšie povedané na práporčíkov, čo majú asi najnižšie VD. Síce je pravda, že aj praporčíci mohli pokračovať na akadémii, resp. VVŠ, ale aj tak strácaju 2 prvé roky- minimálne na valorizácii a samozrejme aj na zápočte rokov v ktg.-momentalne už starší páni.

 • Vážení priatelia,

  áno, v konaní pred NS SR čís. j.: 9So/175/2016 sa to stalo, ale aj v niekoľkých ďalších. Senát NS SR rozhodol iba podľa toho, čo sa mu dostalo do súdneho spisu, preskúmava správnosť postupu rozhodnutí. Zdá sa nám, že všeobecné súdy a dôchodkové inštitúcie rozhodujú len od zeleného stola, iba mechanicky, bez dôkladného overenia preberajú doklady a nehodnotia ani ich dôveryhodnosť. Autentických svedkov nevypočúvajú, čím dochádza k porušovaniu rovnosti strán a rovnosti zbraní.
  Tieto kauzy musia byť podrobené vyčerpávajúcemu dokazovaniu o tom, či uvedené prvé dva ročníky boli, alebo neboli SLUŽBOU (rovnako sa to týka aj VŠJŽ, VGJŽ, VG SNP 4 ročníky), ktorá bola na prospech ČSĽA (povinnosti dozorného roty, spojky, držanie hotovostí a pod). Osobne sa nikdy nezmierim s tým, že štúdium na 1. a 2. ročníka VSOŠ nie je možné považovať za výkon SLUŽBY v ozbrojených silách ČSĽA.
  V súvislosti života žiakov vojenských stredných školách je zvýraznená skutočnosť, že v 1. a 2. ročníku VSOŠ bola zaradená výučba len dvoch odborných vojenských predmetov – „Vojenská príprava a Vševojsková príprava“. Ich obsahom bolo zoznamovanie sa so základnými predpismi, ktoré stanovovali vojenské správanie vojaka, uplatňovanie jednotlivých predpisov: Zákl-1-1 Poriadok vnútornej služby ozbrojených síl ČSSR, Zákl 1-2 Poriadok posádkovej a strážnej služby ČSĽA, Zákl 1-3 Disciplinárny poriadok ozbrojených síl ČSSR, Zákl 1-4 Cvičebný poriadok ozbrojených síl ČSSR. Tieto základné právne predpisy, nariadenia, smernice a rozkazy boli vydané vrchnými veliteľmi ozbrojených síl ČSSR (prezidentmi ČSSR A. Novotný, arm. gen. Ľ. Svoboda, neskôr JUDr. G. Husák CSc.), ktoré sa vzťahovali bez výnimky a akýchkoľvek úľav aj na žiakov VSOŠ.
  Citované právne normy neobsahovali žiadne vymedzenia platné pre život žiakov VSOŠ vo vtedajšej ČSĽA armáde, bez akýchkoľvek úľav, odklonov a výnimiek. Rovnako nie je možné nespomenúť oboznamovanie mladistvých s vyhláškou MV ČSSR č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo a zákonom č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva. Toto na civilných stredných školách neexistovalo. Prečo nám dnes priznávajú III. pracovnú kategóriu ako civilným rovesníkom? Prečo nám priznávajú dôchodkové nároky až od 18-tich rokov, hoci vojenskú základnú službu sme mnohí z nás vykonávali už vo veku 17. rokov? Banícki učni a fúkači skla majú priznanú I. pracovnú kategóriu už od veku 15. rokov a dnes nikto proti tomu nič nenamieta. To MO SR vôbec nezaujíma, spí a nič nerobí proti tomu, nebráni nás? Vie o tom, že nás dôchodkové inštitúcie poškodzujú?
  Vaše autentické výpovede sú oveľa kvalitnejšie, presvedčivejšie a hodnovernejšie ako šírenie nepravdivých informácií a poloprávd. Naopak, za výkon tej istej dozornej SLUŽBY v tých istých kasárňach, v rovnakom priestore, v rovnakých uniformách príslušníkov ČSĽA, v tom istom čase, podľa rovnakých právnych predpisov a rovnakých rozkazov, za rovnakých 24 hodín služby, mali vojaci z povolania a vojaci základnej služby priznanú I. kategóriu funkcií a žiaci VSOŠ už nie! Dôchodkové inštitúcie si vymýšľajú rôzne dôvody, pričom nevedia ani pomenovať o akú teda išlo SLUŽBU na rotách VSOŠ do roku 1991? Čo to teda vykonávali, za čo boli disciplinárne trestaní? Azda to nebolo len predstierané divadlo v regulárnych kasárňach ČSĽA? Majú nás za hlupákov? Tvrdíme, že popri štúdiu to bol aj riadny výkon SLUŽBY na rote v ozbrojených silách ČSĽA, doložené v osobnej karte vojaka z povolania. To, že nebolo riadne a zodpovedne vykonávané dokazovanie, je nedobrým signálom o praktikách v správnom konaní, ktoré sa nateraz udomácnilo v právnom poriadku SR. Niektoré všeobecné súdy majú dodnes obavy sa priamo spýtať dôchodkových inštitúcií, akú službu na rote vojenskí stredoškoláci skutočne vykonávali (akú činnosť?) do roku 1991? Tvrdia, že to nebola vojenská služba ale zároveň si protirečia tým, že bola predsa vykonávaná výhradne podľa vojenských právnych predpisov (nevedia to zdôvodniť). Každá služba bola zverejňovaná v dennom rozkaze veliteľov a dôrazne vynucovaná.
  Po oboznámení sa s úvahami a skutočnosťami, ktoré sú uvedené v odôvodnení rozhodnutia zastávame naďalej názor, že zo strany súdu a dôchodkovej inštitúcie sa jednalo z právneho hľadiska o nesprávne posúdenie veci a ich rozhodnutia nemôžu vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci resp. došlo k opomenutiu niektorých závažných skutočností a k zmareniu dokazovania. Je to naprosto nepochopiteľné konanie, pretože išlo o žalobcom navrhované dôkazy, ktoré zakladali právo, resp. ho vylučovali, sa vôbec nevykonávali a ignorovali. Presadzuje sa právo silnejšieho a mocnejšieho. Nemusím sa ani pýtať, či niekoho z Vás predvolali na príslušnú dôchodkovú inštitúciu, aby Ste im už v zárodku dôchodkového sporu zdôvodnili Vaše tvrdenia… Nikoho a určite sa to nestalo ani raz! Dôchodkové inštitúcie nevykonávajú ani triviálnu analýzu vojenských právnych noriem, ktoré dopadali na Vami riešenú skutkovú situáciu. Preto sústavne žiadame o nápravu dôkaznej nespravodlivosti, pretože takéto rozhodnutia trpia neprekonateľným nedostatkom autentických informácií a ignorovaním univerzálnych listinných dôkazov. Iba neexistencia skutku a neexistencia dôkazu sa nepreukazuje!
  Považujeme za potrebné zdôrazniť, že v konaní pred všeobecným súdom mal byť náležite zistený skutkový stav a aké skutkové a právne závery zo zisteného skutkového stavu dôchodková inštitúcia vyvodila, o ktoré sa opiera a prípadne, ak sa mal predložiť dôkaz, Krajský súd ho mal od tejto dôchodkovej inštitúcií vynútiť.

  S úctivým pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, bývalý vojak z povolania

 • PRE Jozefa z Popradu.
  Sociálna poisťovňa vo svojich zamietavých rozhodnutiach v súvislosti z výkonom služby k 31.12.1999 stále argumentuje výrokmi z judikatúry NS 9So/175/2016 z 30.5.2018 a uznesením ÚS č.III.88/2017-12 zo dňa 14.2.2017.
  Neviem, či sa s tým dá ešte niečo robiť, pretože aj na kasačé sťažnosti ktoré sú podané na NS, bude asi súd prihliadať na tieto judikáty.
  Aj keď nemyslím, že je to v týchto rozhodnutiach až také jednoznačné. Šikovný právnik by to možno vedel ešte zvrátiť.

 • Pozdravujem
  Pozerám že asi nič nové sa v tomto smere súdnych rozhodnutí nemení k 31.12.1999 po kasačnej sťažnosti.. či postúpil niekto o krok bližšie na naj súde?

 • Je, Paľo, je! Lebo úradníci sú akosi priveľmi závislí na spojkách typu “od” “do” “k” , “ku”… a podobne. A tými úradníkmi nemyslím, nejaké bežné ženy z SP,či VUSZ, ale hlavne pomerne vysokých armádnych profesionálov, neraz v plukovníckych, možno aj generálskych hodnostiach, ktorí sú z tých spojok viac posratí, jak z možného triedneho nepriateľa.

 • Točíme stále o jednom, a nepohneme sa z miesta.
  Existuje nejaká Charta základných práv Európskej únie, tá tvrdí, že každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. Ide o právo každého na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať, taktiež o povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia.
  Tých práv v Charte je samozrejme oveľa viac, ale stačí, aby sme sa zamysleli nad (ne)napĺňaním tých vyššie spomenutých. Hovorím o slobode, od Novembra 89. od chvíle, kedy si väčšina národa myslela, že sme do našej spoločnosti vpustili aj slobodu, postupne sa toto slovo stalo jedným z najsprofanovanejších slov politického slovníka.
  Nie je najvyšší čas aj čosi zmeniť? Bojíme sa myslenia? Tridsať rokov po…

 • pre Jana Kovača,
  v kasačnej sťažnosti sme podrobne popísali § 175g ods. 2 ako aj dva princípy právnej istoty s poukazom na nálezy US. Problém bol ale v tom, že tento prípad dostal senát 9So predsedníčka Dr. Nevedelová. Táto už v minulosti viď rozsudok 9So/285/2015 z júna 2017 ( je voľne prístupný) si inak vykladá § 175 a § 174. Keď už raz sudca NS rozhodne, tak sa svojho názoru drží. Preto aj o kasačnej sťažnosi rozhodla pomerne rýchlo, len 5 mesiacov od jej podania. Inak trvá konanie na NS asi tak rok až rok a pol. Predpokladám, že rozsudok v našej veci bude len odkopírovaný rozsudok z roku 2017.

 • Toto všetko mal odstrániť)§ 175g ods. 2, ktorý bol vložený do zákona č. 100/1988 Zb. novelou, a to zákonom č. 355/1999 Z,z, na 25. schôdzi Národnej rady SR 7.12.1999 na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Rusnáka, pričom sa to zdôvodňovalo tým, že schváleným pozmeňujúcim návrhom sa okrem iného zabezpečí zachovanie nároku na starobný dôchodok vzniknutého podľa § 174 zákona č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení.
  V § 175g ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb je totiž uvedené :
  Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
  Je otázne, či v tomto rozsudku už bola použitá argumentácia § 175g ods. 2, prípadne Ústavný princíp právnej istoty. NS mohol rozhodovať len o tom, čoho sa navrhovateľ domáha.

 • Človek by aj chcel byť dlhodobo slušný, ale to sa už nedá byť slušný.Táto spoločnosť -- tento štát je jedna genocída, inkvizícia a revanš súčasne na starších ľuďoch ?, ktorí akoby mohli za to, že sa narodili, žili, pracovali a slúžili vlasti (štátu) SR aj v minulom, aj v tomto režime.Načo potom parlament schválil: ” Z ustanovenia § 175g ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. teda jednoznačne vyplýva, že o nároku na Váš starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne podľa § 174 sa rozhodne podľa predpisov účinných do účinnosti zákona č. 355/1999 Z. z. ” … (z úvodného článku).,
  keď to štátne inštitúcie nedodržujú a nútia dôchodcov -- občanov (dnes už štátom a zákonom chránené osoby) v pokročilom fyzickom veku dlhodobo súdiť sa.Veď to nemá vo svete obdoby.Takto predsa nemôže fungovať právny štát.Súdiť sa, súdiť sa a súdiť sa … až do smrti…

 • Vážení priatelia, kolegovia,
  tým, ktorých sa to týka, alebo sa o tento problém zaujímajú musím oznámiť nepríjemnú informáciu. V stredu 20.11. som sa ako verejnosť zúčastnil vyhlásenia rozhodnutia 9Sk/23/2019. Navrhovateľom bol kolega, odslúžených 16 rokov a 95 dní, ukončenie služby 30.6.1997 na vlastnú žiadosť. Žiadal o priznanie SD od 58 rokov, žiadosť zamietla SP ako aj GR SP, ako aj KS Žilina. Podali sme kasačnú sťažnosť na NS. NS rozhoduje vo väčšine prípadov bez pojednávania, od stola na základe spisu. Len rozhodnutie vyhlasuje verejne, ale termín oznamuje na úradnej tabuli a na web stránke NS. Ja som zachytil termín pojednávania a tak sme tam aj s kolegom prišli. Boli sme ale nemilo prekvapené, NS zamietol našu kasačnu sťažnosť s tým, že musí byť splnená kumulatívne aj podmienka trvania služby k 31.12.1999, Zdôvodnenie bude v písomnom vyhotovení, ktoré budeme mať asi tak za mesiac, Ak ho budem mať tak ho tomu, kto ho bude potrebovať prepošlem. Ak NS uvedie v rozsudku svoj právny názor, tak bude mať SP tromf v rukách a KS sa budú prikláňať k jej názoru. Voči rozhodnutiu NS nie je možný opravný prostriedok a tak sú dve možnosti. Buď niektorý senát NS vysloví protichodný názor a tak bude musieť konať Veľký senát správneho kolégia NS, alebo podať ústavnú sťažnosť na US SR, lebo podľa nás boli porušené min. 2-3 princípy právneho štátu. Kolega je rozhodnutý ísť aj na US len potrebujeme advokáta, lebo podanie na US musí byť spísané advokátom.
  Podotýkam, že v rokoch 2011 až 2014, keď bol podobný problém so súbehom a možnosťou poberania SD aj VD boli vydané protichodné rozsudky NS, a tak vtedy rozhodovalo správne kolégium NS. Vtedy sa rozhodlo v náš prospech, ale teraz neviem ako to bude… ?

 • Sociálna poisťovňa má problém: Rekordná pokuta za porušenie ochrany osobných údajov.V hre je porušenie európskeho nariadenia GDPR a prípad rieši aj Úrad na kontrolu osobných údajov.Viac v článku:
  https://www.topky.sk/cl/10/1838349/Socialna-poistovna-ma-problem--Rekordna-pokuta-za-porusenie-ochrany-osobnych-udajov
  Vhodné ako poučenie dodržiavania GDPR tiež pre ostatné št. inštitúcie

 • Ad Jozef Kotulič napísal: 28. októbra 2019 v 19:34

  Výborně zhodnocená činnost všech ÚR a Prezídií ZV SR, dnešní nevyjímajíc.

 • K pertraktovanej problematike prebiehala výmena názorov na stránke ZV SR, najmenej od 22.11.2010. Už vtedy totiž Sociálna poisťovňa tvrdošijne trvala na dátume 31.12.1999. A tak som v tejto súvislosti vtedy napísal toto: …” do jednania o tejto problematike by mala vstúpiť aj naša ústredná rada a to tak, že zo svojej úrovne bude iniciovať rokovania so sociálnou poisťovňou alebo ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, aby sa tento problém doviedol k nejakému rozumnému záveru.” A aký bol výsledok ? ÚR ZV SR tento podnet “úspešne” odignorovala, a všetko nechala na nás jednotlivcov. A tak sa odvtedy so SP súdime, súdime a súdime !!!

 • Samozrejme že som v záujme objektivnosti požiadal protistranu -- Soc.poisťovňu -- o vyjadrenie k nespokojnosti nás dôchodcov, tak ako je táto zdokumentovaná v komentároch a článkoch ktoré som im komplet zaslal “www.bezpzlozky.eu/2019/10/rozsudok-vykon-sluzby-k-31-12-1999/” a “https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/nefer-postupy-soc-poistovne-voci-vd/ “, inak by sme názor SP na tieto otázky nepoznali iba tušili a dohadovali.
  Takto poznáme oficiálne stanovisko SP a podľa toho sa odborne fundovanejší kolegovia ako aj diskriminovaní kolegovia môžu zariadiť. Čo z toho vzíde uvidíme. Ja osobne som s inou odpoveďou SP ani nepočítal.
  Poďakoval som p. riaditeľovi komunikačného odboru SP a hovorcovi za odpoveď.

 • pre Pavla Badu.
  zverejnený príspevok mám chápať tak, že ste osobne lisom alebo emailom požiadali SP o nejakú informáciu? SP donúti k vydaniu kladného rozhodnutia len právoplatné súdne rozhodnutie pre konkrétny prípad. V prípade, ak by NS SR vydal nejaký rozsudok, kde by bol vyslovený právny názor v náš prospech, prípadne by to vyšlo v Zbierke súdnych stanovísk a rozhodnutí tak by SP už musela na to prihliadať vo všetkých podobných prípadoch. Zatiaľ to ale tak nie je a podľa môjho názoru sa to stane asi tak za rok a pol ( aspoň v to verím) ak NS v tých prípadoch, ktoré sú už na NS uzná naše argumenty a zruší zamietavé rozhodnutia SP.

 • od: Višváder Peter

  komu: “bada@stonline.sk”
  cc: Figel Stašová Jana
  dátum: 25. 10. 2019 10:50
  predmet: re
  podpísané od: socpoist.sk

  Vážený pán Bada,

  Sociálna poisťovňa je pri výkone svojej činnosti povinná striktne postupovať v zmysle zákona o sociálnom poistení a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Rozsudky súdov je povinná realizovať v plnom rozsahu.

  Ak poberateľ dôchodku s našim rozhodnutím nesúhlasí, niečomu nerozumie alebo žiada vysvetliť, má možnosť obrátiť sa priamo na Sociálnu poisťovňu a to osobne alebo písomne. Sociálna poisťovňa opätovne prípad preverí a dôchodcovi poskytne úplné a správne informácie. Nakoľko sa jedná o citlivé informácie o konkrétnych osobách, nie je možné ich zverejňovať na webových fórach a preto sa Sociálna poisťovňa k takýmto článkom nevyjadruje ani ich nekomentuje.

  S pozdravom

  Ing. Peter Višváder

  odbor komunikácie s verejnosťou

  riaditeľ

 • pre JUDr. Ďurinu,nie je to také jednoznačné, existuje oveľa viac rozsudkov KS ako aj NS kde práve súdy rozhodli inak a dali za pravdu SP. Napr. rozsudky NS SR, a to 1So/116/2014, 9So/37/2015, 7So/192/2011, 1So/69/2014. Nikto ale neargumentoval § 175g ods. 2, lebo o ňom nikto asi ani nevedel.
  Z rozsudkov uvedených Dr. Ďurinom iba dvaja sudcovia Bundzel KS Trnava a sudca Straka KS Trenčín mali odvahu a vyslovili svoje právny názor, ale voči rozhodnutiu sudcu Straka podala SP kasačnú sťažnosť na NS a vec nie je rozhodnutá. Sudkyne Barková a Malichová obe z KS BA nemali asi dostatok odvahy alebo neporozumeli celkom našim argumentom a zrušili rozhodnutia SP s tým, aby SP rozhodla SP znova a riadne zdôvodnila prečo žiadateľ nespĺňa podmienky na priznanie podľa § 174. Aj rozsudok NS 1Sk/7/2017 je podobný, sudcovia, lebo NS rozhoduje v 3 člennom senáte zrušili negatívne rozhodnutie SP s tým, aby sa rozhodlo znova a aby SP prihliadla na argumentáciu sťažovateľa. Nevyslovili ale právny názor, ktorý by bol záväzný pre SP.
  Situácia sa ale začína meniť a je to podobné ako v rokoch 2011 až 2014 keď sa riešil súbeh starobného a výsluhového dôchodku a nárok na SD aj poberateľom VD, vtedy v začiatku súdy boli na strane SP a potvrdzovali jej rozhodnutia, až potom nastal zlom a nakoniec správne kolégium NS vydalo stanovisko, ktoré bolo už záväzné aj pre SP a tak SP začala priznávať SD našim kolegom.

 • Vážení priatelia,
  Posielam Vám niekoľko rozsudkov Krajských súdov Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu SR, kde bolo rozhodnuté v prospech vojenských na policajných vyslúžilcov, ktorých služba netrvala k 31.12.1999.
  Aj napriek tomu Sociálna poisťovňa po týchto jasne prehratých sporoch na niekoľkých Krajských súdoch SR (v obdobných, resp. takmer totožných súdnych sporoch) vo svojich negatívnych vyjadreniach naďalej zotrváva a spochybňuje a vykladá si po svojom ustanovenie § 175g zák. č. 100/1988 Zb. a neustále vyžaduje, aby služba trvala aj 31.12.1999.
  Tu sú tie rozsudky:
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. J. Richterová) čís. k.: 10Sd/76/2013 zo dňa 18.12.2013,
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. J. Richterová) čís. k. 10Sd/216/2013 zo dňa 06.06.2014,
  -Krajského súdu v Trenčíne (sudca JUDr. J. Florovič) čís. k. 12Sd/151/2014 zo dňa 05.03.2015,
  -Krajského súdu v Trenčíne (sudca JUDr. J. Florovič) čís. k.: 12Sa/3/2017 zo dňa 27.04.2017,
  -Krajského súdu v Trnave (sudca JUDr. Bundzel) čís. k.: 20S/69/2016 zo dňa 26.06.2017,
  -Krajského súdu v Trenčíne (sudca JUDr. Straka) čís. k.: 18Sa/18/2018-121 za dňa 20.12.2018,
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. Barková), čís. k. 5Sd/21/2016 zo dňa 07.11.2018,
  -Krajského súdu v Bratislave (sudkyňa JUDr. B. Malichová) čís. k. 8Sa/116/2018 zo dňa 25.09.2019,
  -NS SR čís. k.: 1Sk/7/2017 zo dňa 26.02.2019 v ktorých bolo vysvetlené ako sa má táto odslúžená doba posudzovať.
  Sociálna poisťovňa nečíta tieto rozsudky…?

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát
  bývalý vojak z povolania

 • pre Petra Horváta,
  je to rozsudok KS Trnava 20S/69/2016 z 26.6.2017. Ak si ho nenájdeš v Googli tak ja ho mám uložený na ploche a pošlem ti ho na tvoj súkromný e-mail. Ešte na opravu svojho príspevku, kde som uviedol, že Pavlíkovi SP priznala SD a pravidelne mu ho vyplýva som chcel uviesť jednak, že mu ho pravidelne vypláca, ale doplatila mu ho aj spätne a keďže on pracoval a aj stále pracuje a platil aj príspevky na invalidné a fond nezamestnanosti, ktoré by ako pracujúci SD už platiť nemal tak mu tieto príspevky vrátila.

 • Pre drahomir marko.
  Pán Marko, mohli by ste prosím napísať aká je spisová značka rozhodnutia KS v Trnave, ktorým p. Pavlík donútil SP rešpektovať ustanovenie § 175g ods. 2 ?

 • Patrím k tým, ktorých spomínal kolega Dubeň. Je to ale kolektívna práca. Mňa sa týkal tento problém, lebo som službu ukončil 30.4.1994 a mal som len 17,5 zhodnotených v 1. kategórii. Podal som žiadosť na SP ale potom som urobil niektoré chyby. Neskôr som ale dosiahol polovičné víťazstvo lebo KS BA zrušil zamietavé rozhodnutie SP a čakám na nové rozhodnutie súdu. O § 175g som sa dozvedel na tomto fore niečo som získal od Dr. Ďurinu a niečo od ing. Dubeňa. Keďže pracujem v oblasti správneho práva a konania na KS ako aj na NS, poznám problém som si potom už naštudoval. Spojil som sa s kolegom Pavlíkom, ktorý ako právnik a bývalý vyšetrovateľ ( aj aj som bývalý vyšetrovateľ) podal takú právnu analýzu § 175g ktorú by nepodala ani renomovaná právna kancelária. Spoločne sme dosiahli, že jemu SP už priznala SD a pravidelne mu ho vyplýva- bol to rozsudok KS Trnava. Spomínaný rozsudok KS Trenčín dosiahol už Dr. Ďurina, ktorý ale už využil naše skúsenosti z KS Trnava. Teraz je na rade NS SR, lebo min. dva prípady, kde sme argumentovali podrobným zdôvodnením § 175g ods. 2 ako aj príslušnými nálezmi Ústavného súdu sú už na NS. V ďaľšom prípade NS zrušil zamietavé rozhodnutie SP ale nevyslovil ešte právny názor, ktorý by bol pre SP záväzný. Odporúčam, kolegom, ktorí v oblasti správneho práva nepracujú alebo nemajú skúsenosti, aby sa obrátili na právne kancelárie alebo využili pomoc Dr. Ďurinu prípadne kolegu Dubeňa

 • Je potrebné vysloviť veľkú vďaku nášmu kolegovi JUDr.Ďurinovi za neustávajúcu snahu v boji s nesprávnymi postojmi Sociálnej poisťovne voči bývalým príslušníkom ozbrojených a bezpečnostných zborov. Dovolím si doplniť túto tému (služba k 31.12.1999) o informáciu, že už niekoľko rokov existuje skupina fundovaných kolegov bývalých príslušníkov MV SR a ZVJS, ktorí sú špecializovaní na tento problém a už v minulosti dosiahli obdobný výsledok na Krajskom súde napr.v Trenčíne. Navyše existujú aj kolegovia, ktorým bola donútená Sociálna poisťovňa už aj priznať starobný dôchodok bez podmienky služby k 31.12.1999 (to znamená, že exituje nielen právoplatné rozhodnutie súdu ale aj právoplatné rozhodnutie SP o priznaní SD).
  Kedže z praxe poznám viacero prípadov, kedy po prehre na Krajskom súde alebo na NS SR v minulosti sa naši kolegovia zmierili s priznaným starobným dôchodkom bez toho aby im Sociálna poisťovňa prihliadla na službu skončenú pred 31.12.1999 myslím si, že je tu pre nich šanca opäť otvoriť ich prípady a dosiahnúť priznanie ich oprávnených nárokov.

  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Je mi až nepochopiteľne, prečo SP ( GR SP ) nerešpektuje v niektorých prípadoch platné a účinné zákony SR.Sme -- mali by sme byť predsa právnym štátom.
  Podľa už uvádzaných informácií ( info. z minulosti bolo uvádzané na weboch ) sa pracovné kategórie a kat. funkcií odhadom dotýkajú cca 17 tisíc bývalých príslušníkov.Z nich približne 10 tisíc žiadosti o tento druh SD bolo SP kladne vybavených ( dnes už viac ), tisíce príslušníkov, ktorých služ. pomer trval k 31. decembru 1999 bez problémov dobieha, resp. bude dobiehať vo svojich nárokoch pôvodne do 31. decembra 2023.( našťastie horná hranica uvedeného dátumu už bola zrušená ).Cca 2 tisíc kolegom boli ich žiadosti o tento druh dôchodkovej dávky Soc. poisťovňou v predošlých rokoch zamietnuté práve z dôvodu netrvania služobného pomeru k 31. decembru 1999 a odslúžení si v kategóriách menej ako 20 r.Pritom je smutné, že dnes sa už jedná najmä o starších ľudí ( kolegov ) vo vyššom fyzickom veku, ktorí sú namiesto
  zaslúženého oddychu po splnení si svojich povinnosti voči štátu nútení súdiť sa.A mnohí z nich sa spravodlivosti ani nedožili.