Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Parlament si dnes “vypočul” správu ombudsmanky, ale “nevzal ju na vedomie”.

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 (tlač 23).

Dátum 14.5.2020 
Uviedol:  Mária Patakyová (verejná ochrankyňa práv) (viac)
Spravodajca: Vladimíra Marcinková (viac) 
Rečníci: Anna Andrejuvová (poslankyňa NR SR) (viac), Filip Kuffa (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac), Juraj Šeliga (podpredseda NR SR) (viac) 
Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní132
Za 34
Proti 50
Zdržali sa 46
Nehlasovali 2

na úvod:
Je až zarážajúce, ako veľmi sa ľudské osobné a hlboko zakorenené hodnoty dokážu zmeniť za jeden rok. Pretože správa p. Patakyovej nie je tá, ktorá sa nejako zásadne zmenila – aj minulý rok spomínala všetky tie témy, ktoré boli tentoraz označené za problematické. Ak by ste si chceli správy sami porovnať, tu nájdete minuloročnú a tu tohtoročnú správu. Čo sa však zmenilo, bolo, ako sa k tejto správe postavili politické strany. Minulého roku hlasovalo za “vzatie na vedomie” tejto správy 108 poslancov, 2 boli proti a 23 poslancov sa zdržalo. Zvyšok bol buď neprítomný, alebo zabudol zahlasovať..
Tento rok sa však situácia zmenila. Za vzatie na vedomie bolo 34 poslancov, proti ich bolo 50 a zdržali sa 46-ti. Ďalších 20 poslancov buď nehlasovalo, alebo vôbec neprišli na hlasovanie.  
Kancelária verejného ochrancu práv skonštatovala za minulý rok 130 porušení základných práv a slobôd. Podnetov však bolo 2100. Mnohé neprejdú sitom nielen z dôvodu neoprávnenosti, ale aj z dôvodu nedostatočnej právnej erudovanosti sťažovateľov, úradníkov a ich kapacít, ale najmä opore v práve. Zo správy vyplýva, že opakovane najčastejším problémom týkajúcim sa porušovania základných ľudských práv a slobôd sú zbytočne prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach.

– – –

Zo Správy ombudsmanky som vybral pre tých, ktorí nemajú Adobe alebo Acrobat:

Osobitný systém sociálneho zabezpečenia

Už  v minuloročnej som upozorňovala aj na mnohé nedostatky súvisiace s osobitným systémom soc zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov. Nejednoznačná právna úprava neraz spôsobuje nejasnosti v tom, ktorý orgán verejnej správy je príslušný na rozhodnutie o ich nároku na dôchodkovú dávku za dobu poistenia získané v civilnom zamestnaní. V danej veci je veľmi významná aj judikatúra súdov. Prípady sa líšia a nie každú situáciu je možné prirovnať k už judikovanej veci. Preto dotknutým osobám nezostáva nič iné, ako obrátiť sa na súd. No ani súdy nie sú v v týchto otázkach jednotné.

Výsluhové dôchodky hasičov

Tesne pred Vianocami 2017, začalo MV SR postupne odnímať výsluhové dôchodky hasičom, ktorí skončili výkon služby v rokoch 2008 až 2010, s argumentom, že im bol zo strany SP priznaný dôchodok, avšak výlučne za civilnú dobu poistenia.

Takmer 40 z nich sa na mňa obrátilo s podnetom. K odňatiu VD pritom v niektorých prípadoch došlo až po takmer desiatich rokoch jeho vyplácania. MV SR tvrdilo, že o tom nemalo informácie. To sa však v určitých prípadoch ukázalo ako nepravdivé, keďže samotné MV SR hasičov pri priznaní VD informovalo, že pri súbehu nároku na výplatu VD s nárokom na dôchodok zo všeobecného soc. systému má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na VD naďalej, v jeho plnej výške.

Po odňatí VD ostali mnohí hasiči iba s minimálnym príjmom, nedosahujúcim ani životné minimum. MV SR tento svoj postup nekoordinovalo so SP, iba dotknutých hasičov odkázalo na to , aby si požiadali o príplatok k dôchodku. SP sa však s názorom MV nestotožnila a požiadala NS SR o vydanie zjednocujúceho stanoviska. MV SR napokon počas odvolacieho konania až novelou zákona, ktorá  nadobudla účinnosť 01.01.2020. Problém sa vyriešil až zrušilo svoje rozhodnutia  o odňatí VD s tým, že vyčká na vydanie stanoviska NS SR, ktoré však doteraz nebolo vydané.

V tejto veci som dospela k záveru, že MV SR nesprávnym, čisto gramatickým výkladom(?) zákona porušilo základné práva dotknutých hasičov, čo som oznámila pani ministerke vnútra. MV SR sa s mojím záverom nestotožnilo, no naďalej pokračovalo vo vyplácaní VD.

Asociácia hasičov na dôchodku poďakovala a vyslovila názor, že práve moje kroky viedli k tomu, aby sa na MV SR začali otázkou zodpovedne zaoberať a vo veľkej miere som tak k tejto zmene dopomohla.

Dve súdne rozhodnutia – dva rôzne názory

Podávateľ podal ešte v roku 2013 žiadosť o priznanie SD. SP ju zamietla s odôvodnením, že nie je príslušná na rozhodnutie o jeho SD. Podávateľ sa následne domáhal preskúmania tohto rozhodnutia súdom. Krajský súd rozhodnutie SP potvrdil. Na základe odvolania podávateľa rozhodol NS SR, ktorý potvrdil rozhodnutie KS a vyjadril právny názor, že , že na výplatu dôchodku podávateľovi je príslušný VÚSZ. Následne sa podávateľ obrátil so svojou žiadosťou na VUSZ. Ten však svoje konanie zastavil z dôvodu, že nie je príslušným na konanie.. Predmetné rozhodnutie následne potvrdilo MOSR. Na základe žaloby podávateľa KS zrušil rozhodnutie MO SR a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že o žiadostí podávateľa je oprávnená rozhodovať SP a VÚSZ nemal konanie zastaviť a MOSR jeho rozhodnutie nemalo potvrdiť, ale podávateľovu žiadosť mali postúpiť Sociálnej poisťovni.
MOSR na základe rozsudku KS zrušilo pôvodné rozhodnutie o zastavení konania a vec odoslalo späť Sociálnej poisťovni, ktorá ho však opätovne MOSR vrátila. Tento postup sa opakoval dvakrát, a ani v roku 2019 situácia nebola definitívne  vyriešená.

V tejto veci som konštatovala porušenie základných práv podávateľa zo strany všetkých zainteresovaných orgánov. Vytkla som im najmä to,  že nevyužili účinné prostriedky riešenia vzniknutého stavu, predovšetkým podaním KOMPETENČNEJ ŽALOBY, alebo iniciovaním návrhu na vydanie zjednocujúceho stanoviska, nedostatočne medzi sebou komunikovali a nehľadeli na záujem podávateľa, ktorý sa takto niekoľko rokov nachádza v stave právnej neistoty.

Druhé z navrhovaných opatrení, zriadenie preddavkovej výplaty dôchodku, SP odmietla realizovať s odôvodnením že podávateľovi je vyplácaný VD a PREDDÁVKOVÁ VÝPLATA dávky nie je pre SP povinná ale iba fakultatívna. S uvedeným konštatovaním sa nemožno stotožniť. Pokiaľ zákon zveruje orgánu verejnej správy určitú právomoc, hoci fakultatívneho charakteru, je povinný ju využiť, ak tým môže zamedziť zásahu do základných práv a slobôd dotknutej osoby v danom prípade práva  na primerané  hmotné zabezpečenie v starobe.

Kompenzačné príspevky – práva osôb zo zdravotným postihnutím  (strana 38)

Nepriznávanie kompenzačných príspevkov na opatrovanie (39)

Práva seniorov  (str.29)
Československý dôchodcovia (str.30)

V prílohe Správy sú aj návrhy odporúčaní verejného ochrancu k jednotlivým nedostatkom zisteným v činnosti úradov – ministerstiev.

PS autora článku:

Správa obsahuje informácie o skrivodlivostiach ktoré sú roky páchané na nás dôchodcoch a výsluhových dôchodcoch, na ktoré sme upozorňovali na tomto webe ako i na webe APVV, DOKO.BLOG, a ďalších, alebo sme sa obracali na ombudsmanku, súdy, prezidenta, NR SR a ďalšie inštitúcie.
Tvrdenie niektorých poslancov že parlament ODMIETOL DÚHOVÚ SPRÁVU OMBUDSMANKY pokladám za korunu drzosti, hlúposti, ba stupidity z daní platených reprezentantov občanov Slovenskej republiky. “Odmietnuť vziať na vedomie” správu ombudsmanky je morálno-pravno-eticko-ľudsko-… proste suterén.

Ešte čo ma zaráža je CELKOVÉ SKÓRE: 50 ks totálneho odmietnutia a 46 kusov alibizmu. Dokopy ústavná väčšina + 6 ks buď bez, alebo proti vedomiu. Nie, nepleťme si to tu so súhlasom s názormi pani ombudsmanky. Tu sa hlasovalo „o vzatí na vedomie“ a verejný ochranca ľudských práv je podľa ústavnej väčšiny NR SR handra, ktorá sa na vedomie neberie!

14 Komentárov na Parlament nevzal na vedomie diskriminácie:

 • Minister financií, nech sa poobzerá po iných finančných zdrojoch, načo sú poslancovi asistenti? Na 9 dní v mesiaci, čo rokujú, to som ešte napísal veľa. Vo zvyšných dňoch má vykonávať poslanecký priezkum medzi nami, úprimne, videli ste niekedy poslanca, ktorý má trvalý pobyt v mieste , kde žijete, ja som videl raz. Neviem koľko chýba ministrovi, ale na tomto by sa ušetrilo okolo 5.400.000,-e ročne, hovorí sa o zefektívnení práce polície, načo sú vysokoškolskí vzdelaní hovorcovia a nie je ich málo, max. 2 na celom ministerstve, všade inde by som kumuloval prácu hovorcu s funkciou menej zaťaženou. Taktiež materiálové zabezpečenie polície by som riešil inak, ved ak ešte existujú Plány práce, ved u polície je to nonsens, zoberme že je okolo 15.000 policajtov, ktorí by mali len v tomto prípade menej papiera najmenej o 3 e ked nie viac / kus, teda 45.000,-.

 • Pred tými hradmi a zámkami ,alebo pred hociakymi inými vratami by šlo hádam aspoň o tie body, ktoré sú vypichnuté v titulku tejto stránky, čo parlament nevzal na vedomie, zo zprávy p. Patakyovej- ombucmanky. A tých našich priaznivcov nie je určite málo. Som presvedčený, že minimalne každý potencionálny VD ním je. Či?

 • Vládna koalícia s ústavnou väčšinou má jedinečnú šancu vylepšiť penzijný systém, ak nepodľahne populizmu ako doterajšie vlády.

 • Ja poznám. Moja žena. 🙂

 • Poznáš nejakého sympatizanta VD? Daj.
  Alebo je to iba “HOJ MORHO”. Budte zodpovední keď už otvorili krčmu! Choďte na pivo! Alebo do fitka.
  Apropo: ..a o čo konkrétne pojde pred tými vrátami? Aby sme tam nestáli ako telce. Pamätáš na reklamu ako Jano s Ďurom hrady dobíjali? (..bo sa poddajte, bo fazoli dajte ..)

 • Prosím, nenadávajte mi ale môj návrh je: štrajk vyslúžilcov,veteránov a naších sympatizantov, . Niečo po vzore kulturistov z fitnescentier- včera. Zablokujme trebárs niekedy nadránom bránu do dajakej dôležitej inštitúcie (dialnice a hranice v žiadnom prípade nie) a uvidíme… :-). Hádam to nebude zločin, ale v najhoršom prípade iba priestupok.

 • Kolegovia, aj ked sa hovorí, že polievka sa neje taká horúca ako sa navarila, musím upozorniť na to, že dnešného dňa v správach redaktor uviedol, že vzhľadom na šetrenie z dôvodu pandémie, sa budú musieť znížovať stavy u polície. Čo ma na tomto zarazilo, je možnosť pristúpenia k tomu, čo tu už raz bolo a to nevalorizácia výsluhových dôchodkov. Minister financií, chce znižovať už aj tak nenaplnené stavy u polície, avšak na druhej strane nič nerobí preto, aby sa nezriaďovalo ďaľšie ministerstvo, pri čom zákon o uvedenom zriadení podpísala aj pani prezidentka.Ďalej niektorí sú zase rovnejší ako mi. Dokážu si vydobiť mzdy a následne odchodom do dôchodku dostanú krásne zlaté padáky a následne ešte krajšie výsluhové dôchodky. Neviem ako ukončiť tento príspevok, ale malo by sa pouvažovať a spoločnými silami niečo podniknúť,

 • Poslankyňa Anna Andrejuvova vysvetľuje prečo nevzala Správu na vedomie a ako to chce riešiť (novou správou).
  Občania Slovenska, my všetci, potrebujeme navrátiť dôveru v právny štát. Jedným z kľúčových predpokladov pre to, je ochrana základných ľudských práv a slobôd v našej krajine, rovnosť ľudí pred zákonom a vymožiteľnosť práva. Je dôležité, aby sa verejný ochranca práv vrátil k tomu, čo mu zveruje ústava, a tak prispel k obnoveniu dôvery ľudí na Slovensku v spravodlivosť a právny štát.
  Nakoľko som jednou z poslankýň, ktorá odmietla zobrať predloženú Správu na vedomie, dovoľte mi napísať toto: podľa môjho názoru by bolo prejavom úcty voči ľuďom, ktorí sa na úrad ombudsmanky s dôverou obracajú, keby sa jej správa zamerala prioritne na to, s čím sa na jej úrad najčastejšie obracajú. Aj podľa Správy pani ombudsmanky sú touto témou prieťahy v súdnom konaní. Ako som už uviedla, pani ombudsmanka im v takmer 100 stranovej správe venovala len 1,5 strany a neuviedla k tejto téme žiadne návrhy opatrení na riešenie vážneho a dlhotrvajúceho problému.
  Považovala som to za natoľko kľúčový nedostatok predloženej Správy, že som sa zdržala pri hlasovaní o vzatí predloženej správy na vedomie. Naopak – budem iniciovať komunikáciu s verejnou ochrankyňou práv, ktorej cieľom bude predloženie mimoriadnej správy VOP do parlamentu. Jedinou témou mimoriadnej správy má byť problematika porušovania základných práv a slobôd prieťahmi v súdnom konaní a najmä predloženie konkrétnych návrhov na riešenie tohto problému VOP.
  Predloženú Správu som odmietla zobrať na vedomie aj na znak úcty voči ľuďom, ktorí sa na úrad ombudsmanky s dôverou obracajú.
  Ja sa opýtam: Je pani poslankyňa vašou stratégiou čakanie na ďalšiu spravu ombudsmanky s návrhmi ako danú problematiku riešiť alebo pracujete na riešeni aj bez toho? Ak ano, načo vám dalšiu správu?

 • Na vysvetľujúce doplnenie z TASR: Podpísané memorandum s JDS 21. mája 2020
  Pravidelná komunikácia o potrebách dôchodcov po ich ukončení je základným bodom memoranda o porozumení a spolupráci, ktoré vo štvrtok podpísal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) s Jednotou dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky (predseda JDS). Šéf parlamentu sa zaviazal podporovať súčasné aj budúce benefity dôchodcov, vyplýva z textu memoranda.

  „Obidve strany sa dohodli, že budú podporovať medzigeneračnú solidaritu, ako aj súčasné a budúce benefity dôchodcov – bezplatné cestovanie seniorov vlakmi a autobusmi, zrušenie doplatkov za lieky, 13. dôchodok, dotovanie relaxačno-liečebných pobytov seniorov, vydávanie časopisu Tretí vek, kultúrno-spoločenskú činnosť a športovo-turistické podujatia dôchodcov,“ uvádza dokument, ktorý médiám zaslala riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová.
  splnomocnenec pre napĺňanie memoranda, ktorým je za NR SR poslanec Martin Borguľa (Sme rodina), budú podľa podpísaného dokumentu aktívne komunikovať s jednotou dôchodcov a budú presadzovať opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu ich problémov. Na pravidelných stretnutiach oboch strán memoranda by sa mali zúčastňovať aj prizvaní odborníci (komisie).
  Podľa Kollára nie je situácia vo verejných financiách jednoduchá, no napriek tomu chce zachovať všetky v súčasnosti platné výhody pre dôchodcov. „Ja budem robiť všetko pre to, aby tie sociálne istoty zostali, a teraz bojujem o 13. dôchodky,“ povedal po podpise memoranda Kollár. Či sa však v tomto roku podarí na toto opatrenie nájsť peniaze, nie je podľa neho zatiaľ jasné. Podľa Kollára by však mali dôchodcovia v každom prípade dostať v tomto roku viac peňazí ako vlani. „To môžem garantovať už teraz. Keby to nebolo, odchádzam z tejto vlády,“ povedal Kollár.
  Zastupcovia dôchodcov -- na tlačovke sa vyjadrili,že chápu ťažkú situaáciu vlády a ňou pripravované reštikčné opatrenia. Ministrer práce socialných vecí Krajňák povedal- pri uvahe ako ďalej s financiami štátu musíme vidieť, že dôchodcovia sú jedinou skupinou,ktorej sa ekonomické dopady corona krízy nedotli.
  Dodatok: …takže sociálna komisia sa rysuje…?

 • Uvidíme, aké budú finančné možnosti štátu. My sme hovorili, že by sme boli veľmi radi, keby sa tie dôchodky v nejakej sume vyplatiť mohli, uvidíme, akým spôsobom to budeme môcť realizovať,“ povedala Remišová.
  Zároveň upozornila na to, že existujú aj ďalšie skupiny obyvateľstva, akými sú zamestnanci, malé podniky, firmy, domácnosti, či rodiny s deťmi. Aj minister financií Héger poznamenal, že minulá vláda nedala peniaze na 13, dôchodky na tento rok do rozpočtu, a upozornil na nereálnosť tejto populistickej Ficovej aktivity aj bývalý dlhoročný smerácky minister financií Peter Kažimír, teraz teraz guvernér národnej banky Slovenska ešte pred hlasovaním v parlamente pred voľbami.
  Mohli, ale neurobili za dvanásť rokov vlády zvýšiť dôchodcom každomesačné prežitie z mizerných dôchodkov, ktoré mnohokrát po 40 rokoch ťažkej roboty dostávajú. Prečo by teraz mal dostať 460 E každý dôchodca.
  Ak nám podhodil Smer akúsi ohlodanú kosť, ja hovorím, nie, neprosím si.
  Ako vidieť ešte nie všetci VD pochopili že voľby boli na konci februára a svet sa mení, aj Slovensko.
  Pred voľbami nešlo o 13 dochodok, tu išlo o to aby si Fico a jeho banda zachranila svoje lenive poslanecké prdele. Koľkí z vás ich volili čisto z titulu 13-ho dôchodku? Tak vám treba, keď neviete odhaliť vrahov a zlodejov národa. Nielenže 14 rokov vás vodili za nos, teraz ešte museli zlikvidovat národný rozpočet ako hovorí Kažimír. Prečo tento najprv nedali do ročného rozpočtu?
  Vie ten pán píšúci predomnou že od roku 2006 za vlády Smeru neboli vyplatené 13. dôchodky ani raz? Prečo ste vtedy nevyplakávali, že ide o hazard so životmi?
  Alebo vadí niekomu že sa nás obmudsmanka zastála verejne a ten niekto si tu vylieva žlč za prehraté voľby? Bože, kde končí ľudská hlúposť!

 • Nehnevajte sa, ale to čo som si prečítal v komentároch je najväčšia naivnosť s akou som sa stretol, vraj vláda neponechá nepovšimnuté, vytvorenie komisie na vyriešenie sporov a nejasností. Vážení, táto vláda už dnes uvažuje, že dôchodcom nedá 13. dôchodky, táto vláda uvažuje ako skreše valorizáciu dôchodkov a Vy veríte?
  Je potrebné poriadne buchnúť do stola a vystrašiť tieto neschopné individuá aby sa spamätali. A nehovorte mi nikto, že sú chudáci pretože koronavírus. Stačí posledný príklad ich neschopnosti s tým, že nie sú schopní spojazdniť aplikáciu pre domácu karanténu, nakoľko bábkoherečka Remišová to nie je schopná vyrokovať s veľkými internetovými firmami

 • Prepáčte, ale musím sa vyjadriť i keď som iba menej aktívny čitateľ portálu.
  Ombudsmanka si problémy, na ktoré upozorňuje vo svojej správe, nevymýšľa -- obracajú sa na ňu ľudia, ktorí sú, mimochodom, väčšinou aj voličmi do Národnej rady SR. Na zásadné nedostatky vo výkone verejnej správy ombudsmanka pravidelne upozorňuje parlament, to je jedna z jej úloh v spoločnosti. Nie pre to, aby sa poslanci o týchto problémoch iba dozvedeli, ale najmä aby ich zodpovedne riešili. Ľudské práva a slobody nie sú len prázdne slová, majú úplne konkrétny hmatateľný obsah. Takmer všetko, čo potrebujeme na kvalitný život, sa týka ľudských práv -- zdravie, bývanie, vzdelanie, práca, osobná sloboda. Negatívne vyjadrenia politikov na adresu ľudských práv, mnohé nespravodlivé rozhodnutia a predpisy, ignorovanie občianskych iniciatív a celkovo verejnosti či zametanie porušení ľudských práv pod koberec prispievajú k silnejúcemu pocitu ohrozenia základných princípov demokratického zriadenia.
  Osobnosti vyzývajú v občianskej výzve parlament a vládu, aby sa postavili za verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, za princípy a hodnoty, ktoré jej úrad chráni, a v otvorenom liste žiadajú zodpovedných, aby zistenia a odporúčania ombudsmanky dôsledne reflektovali a analyzovali.

 • V Správe som sa dočítala čo nás čaká v zariadenia soc. Služieb pre seniorov. No, ďakujem pekne. Radšej sa im vyhnúť. Inštituciálna kultúra v niektorých zariadeniach spočíva v tom, že sa automatický odoberú osobné doklady pri nástupe, nerešpektovanie súkromia, nemožnosť ochrany osobných vecí zamknutím v skrinke, toalety bez možnosti uzamknutia, vstup personálu bez zaklopania, povinná večierka, pevné časy stravovania, skorá ranná hygiena, najmä však neposkytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
  Verejný ochranca preto odporúča NR SR aby prijala právnu úpravu, ktorá zaviaže takéto zariadenia priamo poskytovať sociálne služby a zdravotnú starostlivosť, v právnej úprave jasne definovať kompetencie kontrolných orgánov.
  Ostáva nám dúfať že vláda neponechá Správu bez povšimnutia, v bezvedomí ako to urobil parlament a vzhľadom k volebným sľubom bude zistenia riešiť. Držme im palce.

 • …na konci nášho snaženia je človek, ku..ňa prečo až na konci? nato sme ich volili?? som z toho šokovaný.
  Nemôžu sa ministri vnútra, obrany a práce stretnúť, pokecať a vytvoriť malú sociálne právnu komisiu na vyriešenienašich dlhoročných diskriminácií?
  PS: hlavne nech tam nedávajú do komisie dlhoročne “osvedčené ” staré sily -- JUDr.- lebo sa to nepohne. Nie sú v tom milióny, možno desaťtisíce eur, ale je v tom nenávisť a nevraživosť platených funkcionárov, civilných osôb voči vyslúžilcom v OS, policajnom zbore, hasičom atď. Verím že p. Krajňák, Mikulec a Naď správne pochopia dobre mienené pripomienky pani ombudsmanky ako aj naše dlhoročné “márne volanie ” a urobia čo treba.
  Viac tu:
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/