Vyberte stranu

Dňa 17.6.2020 bola predložená na 25 rokovaní vlády SR informatívna zpráva o stave obrany SR za rok 2019.
Vláda Komplexné hodnotenie vzala na vedomie.

Na úvod
Materiál Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2019 sa predkladá na rokovanie vlády SR ako iniciatívny materiál v kontinuite s predchádzajúcimi rokmi. Od roku 2006, kedy vzniklo prvé Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2005, sa vypracúva každoročne ako súčasť hodnotiacich a poznávacích procesov v oblasti obrany štátu na informačnú podporu rozhodovania na úrovni Ministerstva obrany SR a vlády SR. V záujme zvýšenia otvorenosti Ministerstva obrany SR vrátane transparentnosti stavu a prijímaných opatrení v oblasti obrany štátu bol materiál oproti minulým rokom vypracovaný opäť ako neutajovaný materiál (naposledy bol materiál vypracovaný ako neutajovaný v roku 2012). To je súčasťou napĺňania Programového vyhlásenia vlády SR a zároveň sa tým po rokoch obnovuje aj druhý účel tohto materiálu, tzn. otvorene informovať verejnosť o dôležitých otázkach, potrebách a problémoch zabezpečovania obrany štátu.

Z “Komplexného hodnotenia” som vybral:

…Vojenské spravodajstvo je plne operačne spôsobilé a plní úlohy vykonávaním spravodajskej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov. Na území SR a v zahraničí v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti SR. V hodnotenom období Vojenské spravodajstvo rozširovalo spoluprácu s partnerskými spravodajskými subjektmi. V rámci SR sú pre Vojenské spravodajstvo najvýznamnejšími partnermi Slovenská informačná služba a Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC). Spravodajská podpora bola štandardne poskytovaná zložkám Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR. Vo vzťahu k pôsobeniu jednotiek OS SR vo vojenských operáciách a misiách bola priebežne vyhodnocovaná bezpečnostná situácia v priestoroch ich nasadenia. V hodnotenom období boli dobudované a rozšírené spôsobilosti Vojenského spravodajstva v oblasti IMINT. V roku 2019 Centrum pre kybernetickú obranu SR organizačne začlenené vo Vojenskom spravodajstve pokračovalo v budovaní a posilňovaní svojich personálnych, materiálnych a kompetenčných spôsobilostí potrebných na plnohodnotné plnenie jeho úloh. Vojenské spravodajstvo poskytovalo súčinnosť iným subjektom pri šetrení prienikov do informačných systémov s cieľom exfiltrácie údajov, únikov citlivých informácií a snahy o neoprávnenú manipuláciu s informáciami.

...SR v kontexte opatrení v NATO a EÚ prijala nadväzné konkrétne implementačné rozhodnutia, ktoré sa týkali najmä
-pokračovania účasti na posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí a v Poľsku; zabezpečenia príspevku SR do Iniciatívy NATO v oblasti pripravenosti (NRI), vrátane deklarovania dvoch viacúčelových taktických lietadiel od konca roku 2024 (s možnosťou postupného navýšenia do celkového počtu 4);
-implementácie rozhodnutí o zlepšení vojenskej mobility v SR a súhlasu s preletmi bezpilotných lietadiel systému NATO na pozorovanie územia (AGS), ako aj s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR na účely vojenských cvičení (jedným z najväčších bolo cvičenie Slovenský štít 2019 s účasťou cca 2 800 vojakov vrátane vojakov z armád štátov V4, USA a Portugalska zamerané na kolektívnu obranu);
-Vláda SR vyjadrila súhlas s predĺžením prítomnosti príslušníkov tímu ozbrojených síl USA na území SR na účely zabezpečenia poradenstva a výcviku;
-materiál však nebol predložený do Národnej rady SR, v kontexte čoho bolo toto pôsobenie ukončené k 31.12.2019. Prijímali sa rozhodnutia týkajúce sa aj vyslania OS SR mimo územia SR na účely vojenských cvičení. SR sa zapojila do Centra excelentnosti NATO pre strategickú komunikáciu. Naďalej prispievala do realizácie partnerskej politiky NATO, najmä voči Ukrajine (vedenie zvereneckého fondu) a Gruzínsku (podpora vojenského vzdelávania).

…SR zvýšením svojich obranných výdavkov na rok 2019 naplnila svoju deklaráciu zo samitu NATO vo Walese (2014) o výdavkoch na úrovni 1,6 % HDP do roku 2020;
zároveň potvrdila cieľ dosiahnuť v roku 2024 úroveň 2 % HDP.

…V rámci V4 bola aktualizovaná matica rozvoja spôsobilostí, ktorá indikuje možné oblasti spolupráce. Začala realizácia opatrení v súvislosti s budovaním veliteľstva Spoločnej logistickej podpornej skupiny spolu s pričlenenými podpornými jednotkami (V4 JLSG HQ). Prioritou bolo zabezpečenie pohotovostnej fázy spoločne vytváranej bojovej skupiny EÚ. Na zabezpečovanie obrany štátu v roku 2019 bolo k 31.12.2019 vyčerpaných v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR 1 606 316 125,30 eur (o 510 887 294,85 eur viac než v roku 2018) a v rámci rozpočtov ďalších rezortov v medzirezortnom programe Podpora obrany štátu 3 230 618,62 eur, spolu 1 609 546 743,92 eur, čo predstavuje cca 1,71 % HDP (HDP SR v b. c. za rok 2019 podľa MF SR k 11.2.2020 vo výške 93,872 mld. eur). Podiel vyčerpaných výdavkov na hlavnú výzbroj, techniku a súvisiaci výskum a vývoj podľa kritérií NATO z obranných výdavkov SR dosiahol úroveň 40,04 % najmä z dôvodu výšky splátok viacúčelových taktických lietadiel.

Vláda SR, reagujúc na potreby výstavby OS SR vrátane plnenia cieľov spôsobilostí NATO pre SR, schválila materiál Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách SR v súlade s potrebami zabezpečenia obrany SR a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl SR k 31.12.2020, ktorým sa zvýšil počet ich tabuľkových miest na 22 388 profesionálnych vojakov a zamestnancov.
V rámci implementácie vnútorného organizačného členenia OS SR k 31.12.2019 schváleného ministrom obrany SR v roku 2018 boli navŕšené tabuľkové počty personálu o 138 profesionálnych vojakov a 63 zamestnancov.
Organizačné zmeny boli zamerané na rozvoj bojových spôsobilostí mechanizovaných útvarov, logistickej podpory, zdravotníckeho zabezpečenia (vytvorenie poľnej mobilnej zdravotníckej jednotky ROLE 2B – poľnej nemocnice) a zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru.
Hlavnými zmenami bolo vytvorenie Veliteľstva síl pre špeciálne operácie so zmenou podriadenosti jednotiek tomuto veliteľstvu a vytvorenie tankového práporu pozemných síl v kontexte budovania ťažkej mechanizovanej brigády podľa cieľov spôsobilostí NATO pre SR. V kontexte organizačných zmien v OS SR bol v nadväznosti na pravidelnú revíziu Plánu použitia OS SR v čase vojny schváleného vládou SR v roku 2017 vypracovaný Doplnok k Plánu použitia OS SR v čase vojny (schválený vládou SR vo februári 2020). V rámci pravidelnej revízie bola aktualizovaná podporná dokumentácia k situačným plánom.

…OS SR sa zúčastňovali vo vojenských operáciách a misiách mimo územia SR pod vedením NATO v Afganistane (Resolute Support Mission), kde sa v rámci platného mandátu rozšírili spôsobilosti OS SR v oblasti vojenského poradenstva pre špeciálne operácie, vrátane zabezpečenia ich podpory; v Iraku (NATO Mission Iraq), na Veliteľskej misii NATO v Bosne a Hercegovine a v rámci predsunutej vojenskej prítomnosti NATO v Lotyšku; pod vedením EÚ v Bosne a Hercegovine (ALTHEA) s príspevkom doplneným o tím HUMINT a v Gruzínsku (EUMM) a pod vedením OSN na Cypre (UNFICYP) a na Blízkom východe (UNTSO). Celkom pôsobilo k 31.12.2019 v týchto operáciách a misiách 495 profesionálnych vojakov (482 vojakov k 31.12.2018).

…OS SR boli v súlade s príslušnými právnymi predpismi použité aj pri ohrození života a zdravia osôb a pri ochrane ich majetku pri mimoriadnych udalostiach. Počas roka 2019 pôsobili pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity, pri záchranných prácach na mieste výbuchu bytového domu v Prešove, pričom poskytli aj materiál (poľné lôžka) na núdzové ubytovanie, zúčastnili sa hasenia lesných požiarov. V kontexte kontinuity platnosti II. stupňa teroristického ohrozenia vyhláseného v SR boli profesionálni vojaci vyčlenení aj na plnenie úloh Policajného zboru v predvianočnom období, počas vianočných a novoročných sviatkov a v súlade s rozhodnutím vlády SR ešte z roku 2018 aj v súvislosti s predsedníctvom SR v rámci Salzburského fóra, vo V4 a OBSE a počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v SR (2019).

Personalistika

V oblasti vojenského personálu boli na posilnenie motivačných faktorov zotrvania profesionálnych vojakov v štátnej službe v kontinuite s rokom 2018 vyplatené odmeny alebo platy pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (13. plat) a pri príležitosti vianočných sviatkov (14. plat) vo výške 50 % podielu zo služobného platu profesionálneho vojaka a od 1.1.2019 a znova od 1.1.2020 boli valorizované hodnostné platy profesionálnych vojakov o 10 %.
Na komplexné riešenie ľudských zdrojov OS SR bola vládou SR schválená Koncepcia manažmentu vojenského personálu OS SR s opatreniami v oblasti finančného, sociálneho, zdravotného a materiálneho zabezpečenia, ako aj kvality života vojakov a ich rodín.
Nadväzne bol v Národnej rade SR schválený zákon č. 377/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (účinnosť od 1.2.2020), ktorý predstavuje prvú etapu transformácie systému odmeňovania založenej na odmeňovaní za výkon funkcie so zásadným zvýšením platových náležitostí vrátane zavedenia zvyšovania hodnostného platu o 1 % za každý rok výkonu štátnej služby a priblíženia výšky platu vojaka 2. stupňa priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. Tým sa vytvorili predpoklady na postupné zastavenie poklesu záujmu o vojenské povolanie, zvýšenie jeho atraktivity a konkurencieschopnosti na trhu práce a stabilizáciu skúsených, vzdelaných, vycvičených a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov.

…Druhým rokom počet zregrutovaných občanov do OS SR prevyšoval počet odídených profesionálnych vojakov. V roku 2019 bolo zregrutovaných do štátnej služby profesionálnych vojakov 780 občanov (703 občanov v roku 2018), pri čom prepustených bolo 340 profesionálnych vojakov (498 profesionálnych vojakov v roku 2018).

…V súvislosti s plánovaným dodaním viacúčelových taktických lietadiel F-16 začal koncom roka 2019 v USA výcvik 6-tich pilotov vzdušných síl OS SR.

…Ťažiskom vyzbrojovania boli projekty výmeny hlavnej bojovej techniky vzdušných síl, čo z finančného hľadiska predstavovalo aj podstatnú časť rozvojových výdavkov. V príslušných podprogramoch programového rozpočtovania bolo vyčerpaných na rozvoj výzbroje, techniky, materiálu 596 812 020,10 eur (188 657 494,34 eur v roku 2018, nárast v roku 2019 súvisí najmä so splátkou viacúčelových taktických lietadiel) a na rozvoj komunikačných a informačných systémov 53 185 795,67 eur (68 866 968 eur v roku 2018). Do OS SR boli dodané 2 ks vrtuľníkov UH-60M Black-Hawk (ďalšie 3 ks boli dodané v januári 2020), 2 ks nesmerového rádiového majáku (NDB – Non Directional Beacon), 7 ks modernizovaných vozidiel BVP-M, 16 ks vozidiel Tatra T815 – typ 7, 4 ks prepravných plošín FLATRACK, 1 ks špeciálneho policajného vozidla, 5 ks osobných automobilov, 2 ks mobilného identifikačného laboratória ako súčasť komplexnej zdravotníckej ochrany a komunikačné a informačné systémy (najmä 190 rádiostaníc Sitno z toho 95 pre Vojenskú políciu a 373 rádiostaníc Harris). Bol dodaný materiál na pozemné logistické zabezpečenie a údržbu dopravných lietadiel.
Pokračovala modernizácia prostriedkov velenia a riadenia delostreleckej paľby (DELOSYS) a obstarávanie špeciálnej výbavy pre prápor ISTAR. Pokračovalo uhrádzanie splátok za 14 ks viacúčelových taktických lietadiel F-16. Na základe rozhodnutia vlády SR o projekte Rádiolokátor prehľadový letiskový (SRE/SSR/PAR) sa pristúpilo k realizácii, resp. obstarávaniu tejto techniky.
Pokračovala realizácia projektu na dodanie 25 ks samohybných kanónových húfnic Zuzana 2. O realizácii ďalších projektov, konkrétne bojové obrnené vozidlo 8×8 a 3D rádiolokátor (stredného, malého a blízkeho dosahu), ku ktorým boli na prerokovanie v Bezpečnostnej rade SR a vláde SR predložené materiály:
-Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8×8) a o ďalšom postupe realizácie obstarania – predložený v roku 2018 a Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)
– Návrh medzivládnej dohody na realizáciu Obmeny rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) – predložený v roku 2019, sa nerokovalo a nebolo rozhodnuté.
-V projekte bojové obrnené vozidlo/viacúčelové taktické vozidlo 4×4 bola vyhlásená medzinárodná súťaž, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie SR zrušil, načo sa Ministerstvo obrany SR odvolalo.
-Zámer modernizovať tankovú techniku sa nerealizoval (požiadavka na projekt modernizácie tankov T-72 bola v analytickej fáze), finančné prostriedky boli presunuté na iné projekty. Nerealizácia uvedených projektov vytvára aj sklz v plnení Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030.

…Vytváranie a udržiavanie zásob OS SR je dlhodobo finančne poddimenzované. Aj napriek priebežnému plneniu prijatých opatrení zameraných na ich vytváranie a udržiavanie nedošlo k celkovému zníženiu ich deficitu, naopak vzrástol objem chýbajúcich zásob na zabezpečenie operačnej pripravenosti OS SR. Najkritickejšia situácia je v zásobovacej triede V – munícia najmä z hľadiska finančne náročnej, v boji rozhodujúcej munície (napr. protitankové riadené strely, protilietadlové riadené strely krátkeho a stredného dosahu, delostrelecká munícia).

…V roku 2019 pretrvávali obmedzenia v efektívnej prevádzke a celkovej zastaranosti infraštruktúry rezortu ministerstva obrany, vrátane pretrvávajúceho kritického stavu viacerých objektov, napr. sklady s citlivým materiálom, pričom niektoré z nich sú v stave, ktorý ohrozuje zdravie a životné prostredie. Pokračoval proces uvoľňovania nehnuteľného majetku označeného za prebytočný. Súčasne sa však realizoval zámer stabilizácie siete vojenských objektov v správe Ministerstva obrany SR tak, aby boli uchované potrebné kapacity na plnenie úloh obrany štátu. To sa prejavilo v tom, že medziročný pokles počtu vojenských objektov v evidencii Ministerstva obrany SR o 12 bol spôsobený vyradením z evidencie predovšetkým menších vojenských objektov (napr. kryty, samostatne stojace objekty, pozemky) a netýkal sa ucelených veľkých kasárenských objektov. V tomto kontexte boli v reakcii na potrebu umiestnenia nových organizačných celkov prehodnotené vybrané objekty už zaradené do prebytočnosti resp. v nevyužiteľnosti a pridelené do užívania.

…Investície v roku 2019 boli zamerané na modernizáciu letísk v súvislosti s nákupom novej leteckej techniky, pre potreby ťažkej mechanizovanej brigády, objektovú bezpečnosť, zvýšenie energetickej efektívnosti objektov, modernizáciu tepelného hospodárstva a výcvikových zariadení v Centre výcviku Lešť. V tomto kontexte vláda SR v októbri 2019 vyjadrila súhlas so začatím obstarávania stavby na leteckej základni Sliač s realizáciou v rokoch 2019 – 2022 v hodnote 55 383 672 eur (z toho 1 616 328 eur v roku 2019), verejné obstarávanie sa nezačalo. Objem investícií do infraštruktúry rezortu ministerstva obrany je dlhodobo nízky a nezodpovedá kritickému stavu infraštruktúry. V rámci zahraničnej pomoci prostredníctvom Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP) bolo vyčerpaných 110 802,39 eur, pričom pokračovala implementácia projektu „Systém velenia a riadenia vzdušných síl NATO“ (ASBE – Zvolen) a tiež príprava ďalších projektov pre rozvoj letiskovej infraštruktúry leteckej základne Sliač.

…Podpora obranného priemyslu SR vychádzala z potreby zaručenia bezpečnosti a stability dodávok a poskytovaných služieb OS SR v krízových situáciách. Podniky obranného priemyslu SR boli zapojené najmä do modernizácie BVP, výroby samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 a tiež do riešenia projektu DELOSYS – delostrelecký systém riadenia paľby. V spolupráci so subjektami obranného priemyslu SR bolo pripravené začatie výroby bojového obrneného vozidla 8×8. Vybrané podniky obranného priemyslu SR zabezpečovali aj opravy zavedenej techniky.

…OS SR v rámci prípravy obyvateľstva na obranu štátu vykonávali prednášky a ukážky zamerané na pozitívnu prezentáciu OS SR na verejnosti, komunikáciu o dobrovoľnej vojenskej príprave pod heslom „Pridaj sa k nám a buď súčasťou tímu!“

…Uskutočnil sa ďalší cyklus dobrovoľnej vojenskej prípravy, do ktorej nastúpilo 47 občanov a úspešne ju absolvovalo 40 vojakov (79 absolventov v roku 2018, 82 absolventov v roku 2017, 31 absolventov v roku 2016).
Z tohto vyplýva medziročný pokles záujmu o túto formu vojenskej prípravy vykonávanej dobrovoľne, naďalej sa nedarilo plniť ambíciu prípravy 150 občanov ročne (za roky 2016 – 2019 mala dobrovoľná vojenská príprava 232 absolventov) a potvrdil sa jej nízky prínos pre tvorbu záloh OS SR. Na zvyšovanie úrovne pripravenosti vojakov v zálohe OS SR sa realizovali pravidelné cvičenia aktívnych záloh vo viacerých útvaroch OS SR s celkovou účasťou 83 vojakov (54 vojakov v roku 2018).
K 31.12.2019 bolo uzavretých celkovo 131 dohôd o zaradení do aktívnych záloh (106 dohôd k 31.12.2018); títo vojaci sú plánovaní na zaradenie v útvaroch pozemných, síl pre špeciálne operácie a Vojenskej polície.

Občianske združenia

Ministerstvo obrany SR v rámci spolupráce s občianskymi združeniami dotačne podporilo 16 projektov (vyčerpaných 90 370 eur) zameraných na podporu výchovy občanov SR k vlastenectvu, prípravu na obranu štátu, vzdelávacie aktivity vrátane medzinárodných so zameraním na obranu štátu, branno-športové podujatia, vojenskú históriu, rozvoj vojenských tradícií a podporu starostlivosti o športové talenty. Rozšírila sa zmluvná základňa spolupráce Ministerstva obrany SR s občianskymi združeniami o dve zmluvy, čím sa celkový počet navýšil na 17.

…Na skvalitnenie prípravy obyvateľstva na obranu štátu bol zákonom č. 306/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony presadený systémový prístup k tejto oblasti. Od 1.2.2020 sa táto príprava rozšírila tak, aby niektoré jej formy zahŕňali všetkých obyvateľov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť napr. ich informovaním v nadväznosti na nové formy hrozieb. Vykonávanie prípravy obyvateľstva sa inštitucionálne spresnilo vrátane prípravy na základných školách a stredných školách, čo nepriamo limituje aj neželané pôsobenie rôznych neregistrovaných skupín v tomto prostredí. Prípravy občanov na obranu štátu sa týka aj zákon č. 477/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1.2.2020), ktorý okrem iného zaviedol osobné identifikačné karty pre vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a v záujme jej zatraktívnenia cestovné náhrady jej účastníkov na návštevu rodiny.

8 Pripravenosť OS SR

…V personálnej oblasti sa v roku 2019 podarilo dosiahnuť stav, kedy počet novo prijatých vojakov bol vyšší ako počet vojakov, ktorí ozbrojené sily opustili. Vďaka tomu celková personálna naplnenosť útvarov OS SR postupne rástla. Zároveň v roku 2019 OS SR zaznamenali pokrok aj v prevádzkyschopnosti výzbroje a techniky a v jej dostupnosti na výcvik. Zároveň v roku 2019 OS SR zaznamenali pokrok aj v prevádzkyschopnosti výzbroje a techniky a v jej dostupnosti na výcvik. Toto zlepšenie bolo dosiahnuté najmä špeciálnym programom opatrení zameraných na plošné odstraňovanie vybraných technických porúch, napríklad u pásovej bojovej techniky. Vďaka týmto opatreniam OS SR dosiahli až 20 percentné zvýšenie prevádzkyschopnosti. Celkovo OS SR v roku 2019 dosiahli vyššiu úroveň výcviku taktických jednotiek, z čoho vyplýva, že na konci roku 2019 OS SR zaznamenali 35 percentný medziročný nárast počtu jednotiek so zvýšenou úrovňou vycvičenosti.

OS SR na rok 2019 požadovali na plnenie úloh 810 864 734 eur, pričom pridelený limit bol vo výške 471 756 465 eur.
Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka bol tento limit navýšený na 516 909 959 eur. Podstatnú časť finančných zdrojov tvorili náklady na personál. Nedostatok finančných zdrojov sa prejavil v oblasti prevádzky na zabezpečenie nákupu PHM, munície, náhradných dielcov a na opravy techniky nevyhnutnej pre výcvik. Úroveň operačnej pripravenosti OS SR bola ovplyvňovaná okrem personálnej a materiálnej nedoplnenosti aj vysokým percentom nebojaschopnej techniky.

…Mierne zlepšenie celkovej operačnej pripravenosti nastalo od 2. polroku 2019, kedy nadobudol účinnosť Doplnok č. 2 k Smerniciam na hodnotenie operačnej pripravenosti OS SR (B). Tento doplnok odstránil určité administratívne vstupy v systéme hodnotenia operačnej pripravenosti, ktoré čiastočne skresľovali úroveň hodnotenia v niektorých merateľných ukazovateľoch. Tento trend pokračoval aj ku koncu roku 2019. Podmienkou ďalšieho zvyšovania operačnej pripravenosti je pokračujúca modernizácia OS SR a postupné zvyšovanie konkurencieschopnosti OS SR na trhu práce.

Súhrn na záver
K 31.12.2019 bol stav v jednotlivých zdrojových oblastiach operačnej pripravenosti nasledovný:
1. Stav naplnenosti vojakmi a zamestnancami.
V mierovej štruktúre bolo v súlade so schváleným vnútorným organizačným členením OS SR na rok 2019 celkovo 16 405 tabuľkových miest pre profesionálnych vojakov a 4 077 tabuľkových miest pre zamestnancov.
Personálna naplnenosť na začiatku roka 2019 bola na úrovni 75,8 %, čo predstavovalo 12 342 profesionálnych vojakov a na konci roka 2019 bol početný stav OS SR 12 705 profesionálnych vojakov, čo predstavuje naplnenosť 77,5 %.
Je potrebné uviesť, že na stagnujúcu mieru naplnenosti má vplyv aj rozvoj nových spôsobilostí, ktorý sa prejavuje v náraste tabuľkových počtov OS SR (naďalej zostáva cca 3 700 neobsadených pozícií profesionálnych vojakov, ktoré bude potrebné doplniť). Doplňovanie útvarov, úradov a zariadení OS SR na tabuľkové počty bolo realizované podľa stanovených tried pripravenosti jednotiek s cieľom predchádzať rizikám vyplývajúcim z reálnej naplnenosti tabuľkových počtov.
Naplnenosť tabuliek mierových počtov sa v roku 2019 zvýšila o 2,3 %.
2. Stav materiálnej vybavenosti a bojaschopnosti výzbroje a techniky. Materiálnu vybavenosť jednotiek OS SR je potrebné chápať z dvoch hľadísk – z hľadiska početného naplnenia výzbrojou, technikou a materiálom na predpísané tabuľky počtov a z hľadiska reálnej použiteľnosti výzbroje a materiálu v súčasných podmienkach vedenia operácií. V kategórii kľúčovej výzbroje a techniky v OS SR chýbajú predovšetkým obrnené vozidlá na podvozku 4×4 a 8×8 (bojové, prieskumné, veliteľské, zdravotnícke, chemické, ženijné a pod.), rádiolokačná technika, nosiče a nakladače kontajnerov, prepravníky ťažkej bojovej techniky (napr. podvalníky), mobilné dielenské prostriedky, elektrocentrály, úpravne vody, rádiová technika, chemická technika, ako aj prístroje chemického, radiačného a biologického prieskumu, prepravná technika na pitnú vodu, pohonné hmoty, odmorovanie, technika na zabezpečenie prevádzky a údržby letísk, prostriedky protichemickej ochrany, poľné ubytovacie prostriedky (stany, ubytovacie kontajnery) a prepravno-skladovacie kontajnery. Z pohľadu použiteľnosti súčasnej výzbroje, techniky a materiálu sú po dobe životnosti (technika staršia ako 30 rokov) hlavne vozidlá na pásových podvozkoch, ako sú BVP-1 a BVP-2 a ich modifikácie (zdravotné, uvoľňovacie, prieskumné, dielenské apod.), technika na tankových podvozkoch T-72 a T-55 (bojové, mostné, odmínovacie, uvoľňovacie a pod.), ale aj špeciálna technika na kolesových podvozkoch, najmä chemická, ženijná, spojovacia technika a technika rádioelektronického boja. Použiteľnosť rádiolokačnej techniky a leteckej techniky (MiG-29, L-39, Mi-17 a pod.) ovplyvňujú hlavne vysoká poruchovosť, končiace rezurzy do generálnych opráv, revízií a vykonávanie predĺženia ich technického života. Vnútornými opatreniami, zameranými na využitie posledných rezerv OS SR, sa podarilo zastaviť ďalší pokles bojaschopnosti výzbroje a techniky, ktorá je negatívne ovplyvňovaná hlavne jej vysokou poruchovosťou, spôsobenou fyzickým vekom techniky, nedostatkom náhradných dielcov a zdĺhavými procesmi súvisiacimi s obstarávaním tovarov a služieb pre zabezpečenie pravidelnej technickej údržby a opráv nebojaschopnej výzbroje a techniky.
3. Stav zásob. Zásoby požadované na zabezpečenie 30 dní bojovej činnosti pre OS SR nie sú vytvorené v požadovaných množstvách. Prebiehajúce modernizačné projekty a procesy obstarávania a zabezpečovania výzbroje, techniky a materiálu nepostačujú na zlepšenie operačnej pripravenosti OS SR a ani neudržiavajú predchádzajúci stav. OS SR nie sú schopné plniť a zabezpečovať obranu našej krajiny v období krízovej situácie v požadovanom rozsahu.
4. Stav výcviku. Vycvičenosť v OS SR v roku 2019 zaznamenala z dôvodu nákupu vybranej novej techniky mierne stúpajúci rast. Boli vytvorené nové kurzy a odborné vzdelávanie inštruktorov zaoberajúcich sa prípravou špecialistov. Vycvičenosť jednotiek je od roku 2019 nastavená na všetkých úrovniach velenia a riadenia OS SR na dvojročný výcvikový cyklus, čo v nasledujúcom období výrazne prispeje k zladeniu požiadaviek na zdroje pre zabezpečenie a organizáciu výcviku. Nedostatočné zdrojové krytie (dostupnosť vojenskej techniky a jej prevádzkyschopnosť, vojenský materiál a personál) výcvik OS SR stále limituje. Využitím všetkých vnútorných rezerv OS SR dosiahli iba mierny nárast operačnej pripravenosti. Ďalšie zvyšovanie operačnej pripravenosti je možné dosiahnuť iba zásadnými systémovými riešeniami v oblasti manažmentu zdrojov, ktoré budú mať dopad na nárast tvorby a udržiavanie zásob, ako aj realizáciu väčšieho počtu prioritizovaných investičných akcií (s dôrazom na kritický stav vybraných objektov) v rámci rozvoja infraštruktúry.

Záver – priority pre rok 2020

Závery a Odporúčania sa postupne premietajú do plánovacích a riadiacich dokumentov a konkrétnych implementačných rozhodnutí v rezorte ministerstva obrany s dôrazom na urgentné úlohy v roku 2020, ktorými sú najmä:

1. konsolidácia rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2020 pri znížení výdavkov a riešení dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 a nadväzné:
· prehodnotenie riadiacich, plánovacích a rozvojových dokumentov v roku 2020,
· zmeny resp. úpravy základných dokumentov OS SR na výcvikový rok 2020,
· zreálnenie plánu obstarávania zákaziek na rok 2020 s dôrazom na priority,

2. zabezpečenie krízového programovania zdrojov v rezorte ministerstva obrany na roky 2021 až 2023 s dôrazom na:
· prehodnotenie projektov vyzbrojovania podľa prioritných potrieb OS SR a doriešenie rokovaní o splátkach za viacúčelové taktické lietadlá F-16,
· udržanie a rozvoj infraštruktúry nevyhnutnej pre obranu štátu,
· zlepšenie stavu zásob pre činnosť OS SR,
· plnenie medzinárodných záväzkov vrátane prípravy pozície SR k tvorbe nových cieľov spôsobilostí NATO pre SR (2021) a účasti v predsunutej vojenskej prítomnosti NATO v Pobaltí a v Poľsku,

3. skvalitnenie riadenia obrany štátu v meniacom sa bezpečnostnom prostredí s dôrazom na: · prípravu nových strategických dokumentov v oblasti obrany,
· spracovanie súboru dokumentov na skvalitnenie riadenia obrany štátu,
· skvalitnenie krízového riadenia Ministerstva obrany SR,
· novelizáciu všeobecne záväzných právnych predpisov, prednostne zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Materiál Komplexné hodnotenie za 2019 tu: https://rokovania.gov.sk/