Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

od JUDr. Adam Samuel | júl 14, 2020 | TopUžitočné rady |

Projekt Poradca Poradca obdržal od jedného z čitateľov elektronický dokument nazvaný ako revízia výdavkov Ministerstva vnútra. Podľa názvu dokumentu ide o revíziu výdavkov vypracovanú dňa 26.06.2020. Podľa obsahu by malo ísť o pracovnú verziu záverečnej správy projektu (útvaru) Ministerstva financií SR – Hodnota za peniaze, ktorá sa venuje revízii výdavkov verejnej správy, a teda mimo iného aj revízií výdavkov štátneho rozpočtu na fungovanie, činnosť ako i materiálne a sociálne zabezpečenie Policajného zboru. Snahou je poukázať na oblasti, v ktorých môže byť Policajný zbor z hľadiska vynakladaných prostriedkov efektívnejší, a teda oblasti, v ktorých je možné ušetriť. Uvedená záverečná správa je jednou z viacerých záverečných správ vypracovávaných útvarom Hodnota za peniaze vo viacerých oblastiach, pričom tieto sú postupne zverejňované na stránke Ministerstva financií SR: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/revizia-vydavkov.html.

Nakoľko sa nami obdržaná verzia záverečnej správy útvaru Hodnota za peniaze obsiahlo venuje nákladom vynaloženým na fungovanie Policajného zboru a sociálne zabezpečenie jeho príslušníkov, rozhodli sme sa Vám tieto priblížiť.
Záverečná správa sa venuje najmä oblastiam ako sú:
+nadštandardne dlhé dovolenky príslušníkov PZ,
+vysoký počet príslušníkov PZ,
+rôznorodosť a početnosť príplatkov,
+veľké množstvo policajných miest, ktoré je potrebné „scivilniť“,
+dôverou v Policajný zbor
+ako i problematikou poberania výsluhových dôchodkov;

Potenciál úsporných opatrení na ministerstve vnútra dosahuje 147 mil. eur. Opatrenia revízie výdavkov vychádzajú najmä z verejne dostupných dát.

Lepšie výsledky a vyššiu hodnotu za peniaze prinesú:
-Personálny audit a analýza fungovania polície.
-Personálny audit identifikuje príležitosti na zamestnávanie civilných zamestnancov, ako aj vyhodnotí opodstatnenosť počtov policajtov na jednotlivých riaditeľstvách a službách.

Podľa priloženej tabuľky však možnosti ušetriť prinesú aj iné oblasti, a to:

-Znížiť počet policajtov na obyvateľa na úroveň priemeru V3,
-Administratívne pozície na MV SR a v Policajnom zbore obsadzovať civilnými zamestnancami
-Rozšíriť systém hodnotenia práce polície podľa najlepšej medzinárodnej praxe
-Prehodnotiť výsluhové dôchodky v porovnaní s inými benefitmi alebo vyššími mzdami
-Prehodnotiť systém výsluhových dôchodkov v kontexte dôchodkového zabezpečenia na Slovensku
-Zvýšiť podiel menšín a marginalizovaných skupín medzi príslušníkmi v Policajnom zbore s cieľom zvýšiť demografickú reprezentatívnosť
-Preskúmať stratégie na zvýšenie dôvery polície a zahraničnú prax
-Uskutočniť analýzu atraktívnosti policajného povolania so zreteľom na limity počtu príslušníkov v Policajnom zbore
-Podporovať využívanie analytických kapacít pri tvorbe politík v silových zložkách MV SR

V policajnom zbore slúži takmer 22-tisíc policajtov, v prepočte na počet obyvateľov Slovensko prevyšuje okolité krajiny aj EÚ15. Znížiť počet policajtov na Slovensku je možné zmenou organizácie práce a vykonávaných procesov. Dosiahnutie priemeru V3 by si vyžadovalo znížiť počet o 14 % a prinieslo by úsporu mzdových výdavkov až do výšky 73 mil. eur ročne. Dosiahnutie priemeru krajín EÚ15 by znamenalo redukciu počtu príslušníkov policajného zboru o viac ako pätinu s úsporou mzdových výdavkov vo výške 113 mil. eur.

Mzdy policajtov sú porovnateľné s inými krajinami. Výška ich platov na Slovensku je na úrovni vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v hospodárstve. Veľkým benefitom pre príslušníkov Policajného zboru sú výsluhové dôchodky. V porovnaní s rovnako plateným civilným zamestnancom môže získať policajt 10 ročných priemerných miezd navyše. Rozdiel vzniká najmä kratšou dobou platenia odvodov na dôchodok a jeho dlhším poberaním.

Autori dokumentu aj citujú myšlienku v znení: Zvyšujúce sa bohatstvo a starnúca spoločnosť v niektorých oblastiach zníži nároky na políciu.

Mzdy policajtov teda dosahujú úroveň priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. V 2018 bol priemerný mzdový výdavok policajta vo výške 1 630 eur mesačne vrátane odmien.

Podľa medzinárodného porovnania sú platy policajtov na Slovensku primerané (2015). Mzda policajtov je v zahraničí štandardne vyššia ako priemerná mzda v hospodárstve. Na Slovensku je to 1,39-násobok priemernej mzdy (2018), medzinárodne dostupné údaje ukazujú priemer na úrovni 1,44-násobku.

Takmer 90 % všetkých policajtov poberá osobný príplatok, ktorého podiel na vyplatených príplatkov je 31 %. Až 84 % policajtov poberá príspevok za starostlivosť o auto alebo čln, 75 % príspevok za nerovnomerný čas služby a 69 % rizikový príspevok. Tretina policajtov má nárok na príplatok za nadčas. Prostredníctvom týchto piatich príplatkov je vyplatených až 81 % všetkých výdavkov na príplatky.

Dokument považuje za hlavný nefinančný benefit dlhšiu dovolenku policajtov, zároveň správne konštatuje, že policajti dostávajú relatívne malé množstvo nefinančných benefitov. Oproti väčšine zamestnancov v súkromnom alebo verejnom sektore majú policajti o  jeden týždeň dovolenky viac. Dodatočnú dovolenku v trvaní jedného týždňa (spolu 7 týždňov) môžu čerpať policajti vykonávajúci službu v sťaženom prostredí. Zároveň však autori uvádzajú, že kratšia dovolenka by priniesla úsporu 2 mil. eur a ďalšie nevyčíslené úspory by sa dosiahli na výcviku, výzbroji, výstroji a pod. Z dlhodobého hľadiska by sa Slovensko malo približovať krajinám EÚ 15, ktoré dosahujú porovnateľné výsledky polície s nižším počtom policajtov.

Skorší vek odchodu do dôchodku tradične zohľadňuje náročnosť a fyzický charakter policajnej práce. Dlhodobá opodstatnenosť tohto nefinančného benefitu (napríklad oproti vyššej mzde) však nebola systematicky preskúmaná. Oproti iným zamestnancom verejného sektora sú policajné dôchodky financované štedrejšou schémou. Zvýšené výdavky reflektujú vyššie bezpečnostné riziko a stres, ktorému sú policajti vystavovaní. Policajným útvarom to umožňuje udržovať zbor v dobrej kondícii a efektívne obmieňať ľudské zdroje. Opodstatnenosť výsluhových dôchodkov a ich postavenie v slovenskom dôchodkovom systéme by mali byť podrobené revízii.“

Dokument tiež pracuje s teóriu zvýšenia fyzického veku vyplácania výsluhového dôchodku až od 64. roku života. V takomto prípade by však policajt zaplatil do dôchodkového systému viac, ako by z neho vybral, čo v žiadnom inom príklade (ani v porovnaní s civilnými dôchodkami) nevyšlo.

Policajti a vojaci odvádzajú na starobné výsluhové dôchodky vyššie odvody ako civilní zamestnanci. V priemere ich však odvádzajú o polovicu menej rokov, a naopak, na dôchodku strávia v priemere o tretinu viac rokov. Odvody do dôchodkového systému sú u policajtov 27 %, u civilov 22 %.

Systém výsluhového zabezpečenia policajtov a záchranárov bude aj napriek reforme z dlhodobého hľadiska mierne deficitný. Podľa projekcie RRZ bude deficit systému pre vojakov v blízkej budúcnosti niekoľkonásobne vyšší ako deficit policajtov. Policajný účet je momentálne v miernom prebytku (cca 0,01 % HDP), z dlhodobého hľadiska RRZ očakáva cyklický priebeh s deficitmi do 0,025 % HDP.

Slovensko patrí v porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy ku krajinám s vyššími výsluhovými dôchodkami v porovnaní s mediánovým príjmom v hospodárstve. Podľa prieskumu Svetovej banky boli výsluhové dôchodky slovenských vojakov aj policajtov v roku 2016 vyššie ako mediánový príjem v hospodárstve, u vojakov približne 138 % a u policajtov 114 %.

Nakoľko uvedený dokument nebol ku dnešnému dňu zverejnený na webovej stránke útvaru Hodnota za peniaze napriek tomu, že iné, júlové projekty na tejto stránke už zverejnené sú, jeho úplné znenie Vám prinesieme po jeho oficiálnom zverejnení. Vyššie uvedené príklady revízie výdavkov Ministerstva vnútra SR však môžu čitateľom slúžiť ako predstava možného smerovania Policajného zboru v budúcnosti. 

14 Komentárov na Monitor: Revízia výdavkov MV SR:

 • Pre informáciu -- na web stránke APVV pribudlo Stanovisko k analýze Revízia výdavkov na MV SR od prezídia APVV pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Podrobnosti nájdete na stránke Asociácia policajtov vo výslužbe v časti Revízia výdavkov na MV SR.

 • Je to asi 10 rokov čo mi raz brat povedal že musel požičať kolegyni v práci, lebo nemala ani na stravu pre deti. Som sa opýtal “to je nejaký sociálny prípad ?” A brat že nie, že len jej otec pred rokom vyhral nejakých 200.000 Sk a rozdelil ich 2 dcéram. Tí si to rok užívali , no po roku ked sa peniaze minuli tak sa nevedeli vmestnať do rozpočtu spred roka (a to mali výhodu že tie peniaze nemuseli vracať).
  Preto je najdôležitejšie na svete, aby sa pôžičky neprežrali, ale investovali do budúcnosti.
  Len či to niekto ustráži. Lebo sa mi javi po 100 dňoch vlády, že za krátky čas dve strany tvoriace väčšinu v koalícii nie že Fica v populizme “opajcli”, ale už ho môžu populizmus vyučovať.

 • K článku Monitor Miliardy aj pre Slovensko by som dal toto: Predovšetkým netreba tie peniaze rozflákať…

  Je potrebné ich investovať do rozvoja a zároveň do projektov, ktoré zamestnajú domáce firmy bez ohľadú na vývoj v zahraničí a zároveň tie investície prinesú aj isté zdroje do budúcnosti…

  A takými projektami je napr. ako Matovič spomenul, výstavba kanalizácií.
  Investície do cyklotrás, modernizácia teplární vo verejno vlastníctve a ich prebudovanie napr. na spaľovanie biomasy a pod., na efektívny systém zberu a triedenia odpadu, dobudovanie zdravotníctva či záchrannú zdravotnú službu, výstavbu nájomných bytov, podporu firiem tak, aby firmy nedostali peniaze priamo, pretože hrozí korupcia či klientelizmus, ale v podobe úverov

  Určite tie peniaze nepoužívať na “zlepšenie kvality verejnej správy”…Však to je nezmysel…

 • Šefčovič v Pravda 17.7.20: “Potrebujeme projekty, čo Slovensko zmodernizujú….”.o konkretných veciach ako zmodernizovať , mlčí tato lokajská kreatúra s 30 000 € platom len zo skromnosti,

  Slovensko však aj v tých najlepších časoch dokázalo z európskych peňazí využiť len okolo 30 percent. Prečo?

  “Systém, ktorý máme na Slovensku, je nastavený veľmi prísne. Čo bolo určite myslené v dobrej viere, aby sme čo najviac obmedzili možné korupčné správanie…!”, práve že tie nejasne kritéria len zakladali korupčné chovanie, sam ich tento bastard pomahal budovať o čom teda točí ??

 • Veru tak vážení kolegovia, Slovensko, ale aj Európa, čelí prichádzajúcej demografickej kríze. Čím ďalej tým viac bude rásť podiel dôchodcov v populácii a zároveň sa bude predlžovať stredná dĺžka života.

  Okrem toho sa vlani na Slovensku schválil dôchodkový strop, ktorý vek odchodu do dôchodku fixuje na 64 rokov.

  Všetky tieto faktory pôsobia negatívne na udržateľnosť dôchodkového systému.

  Čítajte viac: https://index.sme.sk/c/22450847/ako-funguje-dochodkovy-system-a-ake-ma-chyby.html

 • No to viete chlapi. Vymýšľaju si a priam sa predbiehajú v prijímaní opatrení snáď v rámci zachovanie rodu, alebo čo ja viem čoho -- zrejme ale vlastných korýt- čo však nemôžu nahlas povedať, s kadejakými úspornými a organizačnými opatreniami. Schválne nepíšem kto, aby mi na dvere nebodaj nezaklopkala NAKA. Ale všetci asi vieme na koho a čo myslím.Veď stačí sa podívať v týchto dňoch napríklad cez televíziu do Bruselu. Pomalý sa tam mlátia medzi sebou. A tak mesiac -dva dozadu ani do Bruselu chodiť netrebalo. Stačilo sledovať tlačove besedy . A čo z toho vyšlo? Okresané 13-té penzie, nesúvisle reči ohľadne znížovania dôchodkového veku-teraz hlavne u niektorých žien v závislosti na vychovaných deťoch, zmrazovanie miezd a tak podobne atď… Ja som nikdy nikomu nejak extra nedôveroval, ale v súčasnosti už fakt neverím nikomu. Presne jak píše Jožo Šamaj.

 • Prajem dobrý deň, vďaka za objasnenie pán Miro Pálfy, možno by som mal byť aj spokojný, teda, že sa ma už tieto veci nejako nedotknú. No , ale . Na strane druhej som si očami prebehol stanoviská MF -- Revízie výdavkov -- rok 2019 Obrana, ale aj ďalšie dokumenty . Čo mi zatiaľ zo všetkého vychádza, je to, že od vzniku samostatného slovenského štátu /1993/ nedošlo k spojeniu všetkých demokratických síl s cieľom vytvoriť Vojenskú stratégiu tak, ako je to potrebné.
  V spojitosti na túto tému /Revízia výdavkov / som si spomenul na dlhé hodiny debát na cvičeniach a seminároch na vysokej škole práve na otázku ľudských zdrojov pre potreby obrany. Viem, že je to veľmi špeciálna problematika, ale táto si vyžaduje pre svoje riešenie rozumných odborníkov, ktorí sa akosi vytratili z nášho spoločenského života. Škoda. Áno je pravda, že dnes mi prináleží iba na počkanie si novely, ale na strane druhej som stále myšlienkami aj ,, za bránami kasární,, a rád podporím všetky rozumné návrhy . :good:

 • Súhlas s predchádzajucimi komentármi, skúsenosti po 12 ročnom vládnuti sociálnej vlády nás nabádajú byť opatrnými, neveriť takmer nikomu a ako píše p. Šamaj “..najskôr by to chcelo počkať si na návrh “novely”, alebo nového zákona o soczab príslušníkov OS, ako to domyslia….ak sa na to dajú….taký návrh naozaj môže prísť a aj môže mať šancu na schválenie…”. Treba byť pripravený a včas začať konať i keď to bude, pravda, v prospech mladších, prevážne mlčiacich ročníkov, tých sa to dotkne nehovoriac o kvalite a naplnenosti OZ, čo sa dotýky nás všetkých.

 • pri pohľade na to, čo sa kade tade po ministerstvách šustne mám pocit, že ešte len začne byť v platnosti staré heslo “čím horšie, tým lepšie…”môj názor na myšlienku zdvihnutia vyplácania VD na 64 rokov -- najskôr by to chcelo počkať si na návrh “novely”, alebo nového zákona o soczab príslušníkov OS, ako to domyslia….ak sa na to dajú….taký návrh naozaj môže prísť a aj môže mať šancu na schválenie (mimo OS totiž SD je tiež vyplácaný až od dosiahnutia určitého veku života -- teraz 64, nie?)….nikto ešte neprezradil, ako si to predstavuje -- budem teda špekulovať…..odrobím u OS či polície 15 (20,30,…)rokov, potom ma prepustia, alebo odídem sám….to znamená že ak odídem vo veku 35 (40,50,….60) rokov, aby som sa vôbec dožil hranice 64 rokov (ak mi to zdravie dovolí) musím sa niekde zamestnať (ak som si v službe u ozbrojených zložiek nestihol nak…šetriť na účet niekoľko desaťtisícok, či 100 tisícok) a do tých 64 rokov byť zamestnaný v civile…..ak ma nikto nezamestná, bude ma živiť rodina, alebo….niekto…..no a ak som sa v službe moc zdravotne nezhumpľoval, tak nejakých pár rokov budem poberať dôchodok, ktorý mi prináleží za roky celkovo odpracované kdekoľvek. Z hľadiska úspory do štátneho rozpočtu to chápem….ale vie tu niekto povedať, či to zhruba v takomto zmysle funguje aj niekde inde v civilizovanom svete? Poviem úprimne -- nechce sa mi hľadať štát, kde by sa obdobným spôsobom zachovali ku svojim zamestnancom, žoldnierom a podobne…..to je asi tak všetko, ako tieto úvahy o zmene v poberaní VD chápem ja (netvrdím, že je to presne to čo myslia tí, ktorí o tom začali uvažovať -- nie som s nimi ani v duchovnom, ani ideovom spojení 🙂 ) Má niekto tie správne informácie? Tak dajte, nech vieme, kam sa to bude asi uberať. Je samozrejmé, že v právnom prostredí zákony retroaktívne neplatia, preto viem, že mňa sa to nedotkne -- naviac, aj tých spomínaných 64 rokov už mám….

 • Dobrý deň,

  som zvedavý, ak by táto teória prešla do praxe, koľko príslušníkov MV a MO SR odišlo do “civilu” pred účinnosťou novely…tí, čo by spĺňali podmienky, asi by dlho nerozmýšľali…

 • Pre p. Čanigu, toto čo som písal sa snažia navrhnúť “úradníci” od stola a papierov, aby sa ušetrili finančné prostriedky. Platilo by to pre slúžiacich príslušníkov od doby navrhnutej budúcej zmeny zákona č. 328/2002 Z.z. Toto nie je pre nás, ktorí už sme VD aj SD /snáď/. Tých 64 rokov na začatie vyplácania VD som bral ako tzv. nášlapnú mínu pre nových-budúcich príslušníkov slúžiacich podľa nášho zákona o soc. zabezpečení, pretože dodnes nie je pre vyplácanie VD žiadna hranica fyzického veku.Tu by podľa mňa došlo do budúcnosti k zásadnej zmene.Dúfam, že som správne pochopil text úvodného článku tejto rubriky a to za predpokladu, že v právnom štáte priama retroaktivita priznaných a vyplácaných VD aj SD už nie je možná.Tiež prajem pekný deň.

 • Prajem dobrý deň, pán Miro Pálfi, pekne poprosím o vysvetlenie tých príspevkov tak , aby som vedel tú pointu. Teda ,sú tu snahy , aby sa výsluhové dôchodky poberali iba do dosiahnutia veku 64 rokov? A ak áno, potom čo sa stane, zvýšia nám starobné dôchodky, ak ich už poberáme, ale čo ? Je potrebné začať bojovať za niečo, ak áno za čo?
  Nerozumiem tu všetkému, preto sa spytujem.
  Ďakujem pekne.

 • Doplnenie
  Ústava SR pozná Čl. 39 -- Primerané hmotné zabezpečenie s starobe.Aj podľa tohoto Rozsudku https://www.bezpzlozky.eu/2019/10/rozsudok-vykon-sluzby-k-31-12-1999/ … autora p. JUDr. Mariána Ďurinu -- výsluhový dôchodok spĺňa a to aj v súbehu dôchodkov (VD+SD) funkciu starobného dôchodku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe už od fyzického veku 55 rokov.Je preto až nepochopiteľné, ako sa
  útvar Ministerstva financií SR – Hodnota za peniaze v Revízii výdavkov MV SR (MO SR) dopracoval k úvahe vyplácaniu výsluhového dôchodku až od 64. roku fyzického veku života.

 • Z článku: “Dokument tiež pracuje s teóriu zvýšenia fyzického veku vyplácania výsluhového dôchodku až od 64. roku života. V takomto prípade by však policajt zaplatil do dôchodkového systému viac, ako by z neho vybral, čo v žiadnom inom príklade (ani v porovnaní s civilnými dôchodkami) nevyšlo”.V článku (útvaru) Ministerstva financií SR – Hodnota za peniaze, Revízia výdavkov MV SR (MO SR) chýba napr. informácia o mimoriadne veľkej úmrtnosti príslušníkov -- výsl. dôchodcov, v porovnaní s civilnými dôchodcami poistencami Soc. poisťovne na tisíc obyvateľov…
  *”Mám tu neslávnu štatistiku v neprospech VD, ktorú som už na týchto stránkach uvádzal, bohužiaľ za posledné roky sa neviem k číslam dopátrať. Totiž úmrtnosť v porovnaní na 1000 obyvateľov bola v r. 2008 u MV SR 20,62, MO SR 18,5 príslušníkov a SP 9,8 civilných občanov -- poistencov SP v r. 2009 MV — 19,95 MO-16,5 a SP-9,8. Keby mladí ľudia o tomto vedeli, bol by som zvedavý koho by k polícii a armáde dostali”.
  * použil som informáciu z tohoto webu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.