Vyberte stranu

Zdravím kolegovia,
MF SR ukončilo revíziu na MO SR a vydalo obsiahlu správu o súčasnosti a smerovaní MO SR a OS SR. Vybral som z nej len pár údajov, ale každé ČVO tam nájde zásadné veci. Myslím si, že ide o “výbušný” materiál ktorý môže mať veľký dopad na dopĺňovanie armády, vojakov ako i civilných zamestnancov.

Záverečná správa MF SR – útvaru hodnoty za peniaze: Revízia výdavkov na obranu 1.7.2020 (89 strán).

Zo správy som vybral niektoré údaje, ktoré ma zaujali, ale každý si tam môže nájsť oblasti, ktoré ho zaujímajú.

Všeobecne sa konštatuje, že Slovensko má dlhodobo nadpriemerné výdavky na personál a podpriemerné výdavky na ostatnú prevádzku a budovanie infraštruktúry. V investovaní do modernizácie výzbroje patríme k priemeru.

Profesionálni vojaci zarábajú v pomere k priemernej mzde v národnom hospodárstve viac ako medián° referenčných krajín. V rokoch 2019 a 2020 rástli platy vojakom rýchlejšie ako väčšine zamestnancov štátu. V roku 2020 sa očakáva rast platov najmenej o 20%. Veliteľské štruktúry počtami aj platmi prevyšujú medián referenčných krajín a je v nich viac vojakov oproti civilným zamestnancom.

V správe sa navrhuje viacero úsporných opatrení, z ktorých som vybral nasledujúce body:

1.Úspora 10% osobných výdavkov do 31.12.2020

2.Optimalizácia osobných výdavkov veliacich štruktúr do 31.12.2021.

3.Nezvyšovať platy vojakov do doby dosiahnutia úrovne miezd referenčnej skupiny krajín – každoročne.

35. Zhodnotiť systém výsluhových dôchodkov do 30.6.2021.

Platy štátnych zamestnancov na MO SR sú druhé najvyššie medzi ministerstvami (po MZV SR) a naopak platy zamestnancov vo verejnej službe sú druhé najnižšie v rámci kapitol ŠR.

Úspory:

1.Optimalizáciou výdavkov MO SR a OS na personál je možné ročne ušetriť 114 mil €.

2.Postupné vyrovnávanie miezd vojakov s mediánom referenčných krajín by prinieslo úsporu viac ako 100 mil. €.

3.Redukcia veliteľských štruktúr a ich čiastočné scivilnenie a úprava miezd na medián referenčných krajín môže ušetriť ďalšie prostriedky.

Fakty:

1.Podľa údajov NATO zarobia vojaci OS SR asi 165% priemeru mzdy v národnom hospodárstve, pričom medián stredoeurópskych krajín je 117%, medián NATO je 118 % a pritom nie sú tu zahrnuté všetky výdavky ako príspevky na bývanie, strava, cestovné a podobne.

2.Priemerná hrubá mzda profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov MO SR rastie o polovicu rýchlejšie ako priemerná mzda iných zamestnacov štátu. Oproti roku 2015 sa zvýšila o 50%.

3.Priemerný príjem vojakov dosiahne v roku 2020 sumu 2.300 € mesačne a je vyšší o 32% ako priemerná mzda VŠ vzdelaného pracovníka a o 17% vyšší ako príslušníka policajného zboru.

4.Optimalizácia veliteľských štruktúr by mohla znížiť počty zamestnacov až o 27% a priniesť úsporu 77 mil €.

5.Odmeňovanie vojakov veliteľských štruktúr dosahuje 471% primernej mzdy v národnom hosodárstve a u civilných zamestnancov veliteľských štruktúr až 1.127 %.

Odporúčam kolegom pozrieť si aj ostatné údaje o štruktúrach, vyzbrojovania, výdavkoch a smerovania MO SR a OS SR podľa tejto analýzy MF SR a zapojiť sa do diskusie.

Je to na stránke útvaru MF SR – “Hodnota za peniaze” v časti revízie pododdiel MO SR.

Tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/revizia-vydavkov.html
Záverečná správa / Final report
Analýza – 01.07.2020, [pdf, 1858 kB]

° Medián alebo stredná hodnota (znaku) alebo centrálna hodnota (znaku)