Vyberte stranu


Zakladajúce valné zhromaždenie VOJENSKÉHO VETERÁNA BRATISLAVA sa uskutočnilo 8. júna 2015 z podnetu plk. v.v. Pavla Badu a plk. v.v. Jaroslava Juneka.
História tak zaznamenala už 5. výročie existencie združenia, ktoré vzniklo z predchodcu ZV SR – klub Bratislava.
Na 2. valnom zhromaždení 14.septembra 2015 bola zvolená RADA o.z. VOJENSKÝ VETERÁN:
plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda, štatutár,administrátor),
plk.v.v. Dr. JUNEK Jaroslav  (podpredseda),
plk.v.v. SOBEK Milan (podpredseda),
plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen),
plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (člen-hospodár),
plk. v.v. Ing. KAYSER Juraj (revízor)

Na 3. Valnom zhromaždení dňa 17. marca 2016 bola RADA doplnená:
plk.v.v. KVAČKAJ Ivan (hovorca),
mjr.v.v. Štefan CHŇAPEK (administrátor),
plk.v.v. Ing. MEJZLÍK František (revízor)

     Vznik Vojenského veterána Bratislava (ďalej len „VVB“) bol determinovaný dvoma skutočnosťami. Prvou bol vtedajší vývoj v ZV SR, ktorý vyvolával vážne pochybnosti o ďalšom smerovaní organizácie, ktorá mala obhajovať záujmy vojakov vo výslužby a klubov. Vo vedení ZV SR sa dokonca objavoval názor na jeho transformácia na odborové združenie. Druhou skutočnosťou bola objektívna nutnosť pokračovať v tradícii založenej 1. bratislavským spolkom vojenských veteránov v roku 1876 vo Svätom Jure. V roku 1934 vznikol Spolok vyslúžilých vojakov M. R. Štefánika v Rači a v roku 1936 bol založený bývalými legionármi Spolok vyslúžilých vojakov č.18 gen. M. R. Štefánika v Lamači. Vyslúžilci rovnako ako v minulosti potrebujú nájsť svoje miesto v spoločnosti a podporu širokej verejnosti. V akej miere sa podarí naplniť stanovené ciele je v mnohom závislé aj od veteránov samotných.

     Činnosť VVB bola hneď od začiatku smerovaná na udržiavanie a rozvoj vojenských tradícii a na oblasť sociálneho zabezpečenia. Cieľom občianskeho združenia VVB bola podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni v oblasti osvetovej, kultúrno-spoločenskej, rekreačno–športovej, sociálnej a zdravotnej prevencie. Združenie malo presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti pre zmenu vzťahu spoločnosti k vojenským veteránom, zabezpečenie stability a zlepšovanie  podmienok ich sociálneho zabezpečenia, zapájania sa do spoločenského života a pracovného procesu po odchode do výslužby. Za svoju morálnu povinnosť voči obetiam vojen a tým, ktorí bojovali za našu slobodu a mierový život pokladá udržiavanie a šírenie hodnôt spojených s národno-oslobodzovacím zápasom, budovaním demokratického charakteru Slovenska a ochranou mieru. Bratislave, hlavnému mestu Slovenskej republiky bude poskytovať pomoc pri rozvíjaní vojenských tradícii a uchovávaní vojenských pamiatok a pamätihodností.

     Pokračovalo sa v novej tradícii založenej v roku 2010 na vojnovom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch pod názvom „Červené maky“ k Dňu vojnových veteránov a „Pochod Slavín-Malý Slavín“. Manažérom Červených makov bol podpredseda VVB Jaroslav Junek. Od roku 2013 sa Červené maky organizovali v spolupráci s MO SR. Po vzniku VVB sa založila tradícia pochodu Slavín-Malý Slavín, ktorý organizovali Juraj Kaiser a Jozef Podmanický. K 70. výročiu bojov na Dukle VVB uskutočnil  úspešný zájazd do Banskej Bystrice a na Duklu. V sociálnej oblasti sa VVB snažil pokračovať v úspešnom boji za výsluhové a starobné dôchodky. K propagácia činnosti VVB prispela aj webová stránka Fórum bezpečnostných zložiek, ktorej editorom je Pavol Bada. Pri hodnotení 5 rokov je možné konštatovať, že vznik a činnosť VVB potvrdili opodstatnenosť a správnosť rozhodnutia jeho zakladateľov vytvoriť združenie, ktoré by v kontexte historických súvislostí a aktuálnych požiadaviek bolo majákom pre smerovanie vojenských veteránov a obhajcom dôstojných podmienok pre ich život po ukončení aktívnej vojenskej činnosti.

Autor článku: J. Junek

Fotografie vo fotogalérii: I. Kvačkaj

Viac z obdobia založenia VVB nájdete tu:
https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2016/04/Spravodaj-01-2016.pdf

Fotogaléria:
https://www.bezpzlozky.eu/2016/04/spravodaj-vojenskeho-veterana/ Fotogaleria z 3. VZ . pdf

Ďalšie články o VVB na fórume bezp. zložiek kliknuť tu:
Vojenský veterán BA