Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR,
NR SR 16.septembra 2020


Vážené pani, vážený pán predsedajúci, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predkladám ho už tretíkrát, teda nie ja, ako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ale tento návrh zákona je tu už tretíkrát a ja verím tomu, že toto zloženie parlamentu bude naozaj brať veľmi vážne tento návrh zákona, že sa nám ho podarí úspešne aj schváliť. Súčasne riešime aj transpozičný deficit, ktorý vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady a týka sa boja proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii a ďalej pokračujeme v implementácii nariadenia vlády, ktorým sa posilňuje spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry a ďalej ďalšieho nariadenia, ktorý súvisí so vzájomným uznávaním príkazu na zaistenie a príkazu na konfiškáciu majetku.

To čo predkladám je tu naozaj komplexná právna úprava pre správu zaistenia majetku. Či už je to prípad Kočnera, Bašternáka alebo Bödöra, to sú prípady v ktorých bolo zrejmé, že správa zaisteného majetku je kľúčová. Je kľúčová aj ako sankcia za uvedené trestné činy v ktorých, ak bude vo všetkých preukázaná vina, tak je dôležité nielen preukázať vinu, ale aj byť dôslední pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy.
Je dôležité mať funkčný nástroj, ktorý zamedzí šírenia názoru, že na Slovensku nadobúdanie majetku trestnom činnosťou je jeden z lukratívnych spôsobov. Som presvedčená, že právna úprava, ktorú vám predkladám, je práve tou, ktorá zamedzí takémuto mysleniu a vytvorenie osobitne úradu pre správu zaisteného majetku umožní presne to, aby orgány činné v trestnom konaní sa sústredili na to čo im je vlastné, to znamená sústredili sa na postihovanie páchateľov trestnej činnosti, to znamená stíhanie, využívanie nástrojov ako zaistenie majetku a nezaoberali sa otázkou ako viesť správu tohto zaisteného majetku. A k tomu je dôležité toto oddeliť a vytvoriť samostatný úrad pre správu zaisteného majetku. Na základe predloženého návrhu správu zaisteného majetku bude zabezpečovať nový úrad, ktorý bude pod Ministerstvom spravodlivosti. Máme za to, že tým bude teda zabezpečené efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie, odnímanie výnosov z trestnej činnosti a súčasne sa zavedú jasné a účelné pravidlá pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním. Uvedené právne inštitúty a procesné inštitúty, ktoré tu bližšie rozoberáme nesúvisia iba s trestným konaním, ale súvisia aj so správou daní a ciel, ako aj s výkonom medzinárodných sankcií. Všetky uvedené požiadavky, ktoré sa kladú na správu zaisteného majetku a pre tieto konania uvedený návrh zákona napĺňa.
My tiež novelizujeme Trestný zákon a zavádzame dve nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré boli aj dosť široko medializované a je to jednak takzvaný trestný čin zneužitia práva, ohýbanie práva alebo je to trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, takzvané prikrmovanie.
Som presvedčená, že takáto právna úprava čo sa týka ohýbania práva, či presné pomenovanie trestný čin zneužitia práva je jednou z tých právnych úprav, ktoré náš právny poriadok potrebuje. A je to preto, aby sme mali jasné pravidlá kedy je možné stíhať aj sudcu za rozhodnutia, ktorých výsledkom je také závažné protispoločenské konanie s ohľadom na svojvôľu, ktorá bola prejavená samotným rozhodnutím sudcu alebo prísediaceho alebo rozhodcu, že by tomu mala byť venovaná samostatná skutková podstata a to tento trestný čin, ktorý je súčasťou tohto materiálu.
Čo sa týka prikrmovania a presne trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, zavedenie tohto trestného činu nám vytvorí štandard, ktorý bude zrejmý, že pri jeho narušení dochádza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu a jedná sa o postihovanie takých konaní, z ktorých je zrejmé, že nemajú iný cieľ a iný účel ako ovplyvňovať osoby, ktoré sú vo verejnej funkcii, aby prípadne pri rozhodovaní, ktoré môže súvisieť s verejnou súťažou prihliadali iným spôsobom na subjekt od ktorého takéto …
===== … jedná sa o postihovanie takých konaní, z ktorých je zrejmé, že nemajú iný cieľ a iný účel ako ovplyvňovať osoby, ktoré sú vo verejnej funkcii, aby prípadne pri rozhodovaní, ktoré môže súvisieť s verejnou súťažou prihliadali iným spôsobom na subjekt, ktorého takéto nenáležité náhody získavajú. Môžu to byť náležité výhody rôzneho charakteru od rôznych pozvaní na kultúrne podujatia, ktorých hodnota takýchto pozvaní prevyšuje 200 eur, prípadne v nápočte jednotlivých konaní. To znamená, keď hovoríme o tzv. pokračovacom trestnom čine, je dosiahnutá takáto výška.
My rovnako upravujeme trestný poriadok s ohľadom na to, že spresňujeme inštitúty, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku a čo sa týka spresnenia týchto inštitútov, áno zavádzame aj možnosť využívania odposluchov v inej trestnej veci, čo si myslím, že je tiež významné, preto aby pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy sme obmedzili akýmkoľvek obštrukciám obžalovaných spochybňovať dôkazy, ktoré považujeme za legitímne a legálne a sú takýmito aj vyslovené judikatúrou slovenských súdov.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v aktuálnej klíme na Slovensku tiež v dôvery v justíciu považujem tento zákon za jeden z tých, ktorý nám napomôže jednak v boji proti korupcii a napomôže nám tiež k tomu, že sa spoločne pričiníme o zvyšovanie dôveryhodnosti v justíciu na Slovensku a zabezpečeniu spravodlivosti pre každého a dôveryhodnosti inštitúcii ako takých, ktoré sú tu na to, aby stíhali trestné činy. Prosím vás preto o jeho podporu.
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)

Vystúpenie spoločného spravodajcu.

Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý navrhovaný účel úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborov vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhy zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím otvorte všeobecnú rozpravu.