Vyberte stranu

Z rozpravy na 18. schôdzi NR SR https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/8/18 – 3.12.2020 16.15 hod

Milan Krajniak

Vážené dámy a páni, vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Naše hnutie Sme rodina je garantom toho, že počas tejto vlády sa nielenže sociálne práva ľudí nebudú znižovať, ale práve naopak, budú sa zvyšovať a toto právo chceme rozšíriť a chceme ho rozšíriť takým spôsobom, aby sme do ústavy zaviedli a zagarantovali tri nové ústavné práva.


Po prvé. Doteraz sme mali v ústave garantovanú iba jednu možnosť, ktorá by ľuďom garantovala možnosť odchodu na dôchodok a to bol vek človeka, ale my sme presvedčení, že v našej krajine existujú desiatky a desiatky tisíc alebo stovky tisíc ľudí, ktorí ťažko fyzicky pracujú. Pracujú od svojich osemnástich rokov, a keď taká pracovníčka v zariadení sociálnych služieb, v domove sociálnych služieb celý život opatruje klientov, čo je ťažká fyzická práca, tak by bolo nefér, aby takáto žena mala nárok na odchod do dôchodku v šesťdesiatich dvoch, troch a lebo štyroch rokov.
Alebo, keď niekto pracuje ako robotník v automobilke, v hutníctve alebo pracuje na nejakej výrobnej linke spotrebnej elektroniky a pracuje tvrdo fyzicky od svojich osemnástich rokov rovnako by bolo nefér žiadať od neho, ak si odpracoval príslušný počet rokov, aby musel čakať na právo na odchod do dôchodku až do šesťdesiatich dvoch, troch alebo štyroch rokov. Preto do ústavy zavádzame právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov.

Druhým právom, ktoré zavádzame do ústavného systému Slovenskej republiky, je, aby ten, kto vychová v našej spoločnosti pracujúce deti, ktoré platia odvody, ktoré platia dane a z toho je financované školstvo, zdravotníctvo a náš dôchodkový systém, aby nemohli byť žiadnym spôsobom diskriminovaní pri výpočte dôchodku. Čiže druhé sociálne právo je, že nikto nesmie byť negatívne postihnutý tým, že sa venoval starostlivosti o dieťa pri vypočítaní jeho dôchodku. V tejto súvislosti by som vás chcel informovať o zaujímavých štatistikách ako to vlastne je. Tí, ktorí vychovajú deti, ktoré platia do dôchodkového systému, aké majú vlastne dôchodky? Sú dnes preferovaní alebo diskriminovaní? Urobte si názor sami.
V roku 2018 ženy, ktorým bol priznaný starobný dôchodok v roku 2014, čiže boli štyri roky na dôchodku, ich priemerný evidovaný dôchodok bol takýto. Ak nemala žena žiadne dieťa, priemerný dôchodok mala 472 eur, ak mala žena jedno dieťa, priemerný dôchodok bol 444 eur, ak mala žena dve deti, priemerný dôchodok bol 416 eur, ak mala žena tri, štyri deti, priemerný evidovaný dôchodok bol, dobre počúvajte, 344 eur, a ak mala žena päť a viac detí, priemerný evidovaný dôchodok bol 252 eur a pritom deti týchto žien financujú dôchodkový systém Slovenskej republike.
Upozorňujem, že sa v žiadnom prípade nemôže jednať o niekoho, kto celý život nepracoval, a že teraz by mal mať nárok na nejaký príplatok k dôchodku. Absolútne o tom nehovoríme. Tých žien, ktoré mali päť a viac detí a majú priemerný dôchodok 252 eur, dámy a páni, 252 eur. Päť detí týchto žien platí dôchodkový systém, oni majú dôchodky 252 eur a prosím pekne v priemere pracovali napriek tomu, že mali päť detí, dobre počúvajte, 33,69 roka. Lepšie povedané, boli účastné tej doby dôchodkového poistenia. Ženy, ktoré mali napríklad dve deti ako príklad tu je, to bolo 41,08 roka. To je asi niečo, čo by sme mali a to bolo práve to druhé právo, ktoré zavádzame. Nikto nemôže byť poškodený. Pokiaľ sa stará o dieťa od narodenia do zákonom stanoveného veku, dnes je to napríklad tri roky, to je doba čerpania rodičáku, nikto nemôže byť negatívne postihovaný za to, že pre túto spoločnosť vychoval deti, ktoré platia svoje dávky do dôchodkového systému a platia dôchodky všetkých.

Tretie právo, ktoré zavádzame pre každého pracujúceho človeka, ktoré doteraz nebolo, tretie nové právo, ktoré chceme ústavne garantovať, je právo, aby každý pracujúci človek mohol odviesť časť svojich daní alebo odvodov pre svojich rodičov, ak poberajú starobný dôchodok, ak sú súčasťou dôchodkového systému a toto nesmie byť na diskrimináciu takýchto ľudí, aby ich to potom poškodilo pri výpočte ich dôchodkovej hodnoty toho, aký dôchodok majú dostať. Aby nevznikla pochybnosť, nie je to povinnosť, my rešpektujeme to, že sa môže stať, žiaľ občas sa to stane, že napríklad jeden z dvoch rodičov zanedbáva starostlivosť o to dieťa a preto to dieťa bude mať právo, nie povinnosť, postúpiť časť týchto svojich daní alebo odvodov svojmu rodičovi na dôchodku. Podrobnosti akým spôsobom to bude, koľko to bude percent, stanoví zákon, o ktorom znovu chceme viesť širokú celospoločenskú debatu, aby nevznikla žiadna pochybnosť, že ten systém bude spravodlivý a súčasne, že bude dlhodobo udržateľný. Podrobnosti stanoví zákon, ale zavádzame toto právo.

Na záver by som chcel ubezpečiť všetkých, ktorí okrem starobného dôchodkového poistenia a dôchodkového systému sú účastní na iných typoch dôchodkového zabezpečenia. Napríklad výsluhových dôchodkov policajtov, vojakov, hasičov, záchranárov, príslušníkov ZVJS, ďalších bezpečnostných zborov, žiadnym spôsobom nie sú dotknuté vaše práva a nemení sa nič, čo v týchto nazvime to špecializovaných výsluhovo dôchodkových systémoch platí.
Vám rovnako ako každému občanovi Slovenskej republiky pribúdajú iba tri ústavou garantované sociálne práva.

Je to veľmi významný krok pre Slovenskú republiku, že ľudia, ktorí poctivo pracujú a platia dane a odvody, vychovajú deti, ktoré platia dane a odvody, nebudú počnúc touto ústavnou zmenou diskriminované kvôli tomu, že prispeli ekonomicky tomuto štátu, ale naopak, ich ústavné, sociálne aj ekonomické práva budú touto novelou ústavy garantované. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)

https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/8/18 – 3.12.2020 16.15 hod

https://tv.nrsr.sk/archiv/schodza/8/18