Vyberte stranu

Zaoberám sa problematikou nízkych dôchodkov manželiek dôstojníkov a práporčíkov býv. ČSĽA. V prílohe uvádzam žiadosť ČASOD na MPSVaR SR novému ministrovi Mgr. E. Tomášovi a tiež odpoveď z MPSVaR SR. Tam som písal už 2x, ale oni na to ani po “zmene” vlády nezabudli. Stále nás odkazujú, aby túto záležitosť riešili silové rezorty, t. j. MO SR a možno MV SR (aj ich sa to týka, hoci nie až v takom rozsahu ako v armáde). Tak to vyzerá, aby sme sa začali pýtať priamo na MO SR, ako s tým hodlá naložiť.

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
– občianske združenie –
so sídlom SR, ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3, IČO: 42 185 611
bankové spojenie: SK53 8330 0000 0021 0180 8913 FIO Banka a.s.
SFIWT/BIC kód:  FIOZSKBAXXX reg. č.: VVS/1-900/90-24415 na MV SR
—————————————————————————————————-

V Bratislave, dňa 27.11.2023

 

Vážený pán
Mgr. Erik T O M Á Š, minister
– MPSVaR SR –
Špitálska č. 4 – č. 8
811 09 B R A T I S L A V A – 1

 

VEC: C H C E T E  N A O Z A J  P O M Ô C Ť  Ž E N Á M….?
– nový legislatívny podnet

Vážený pán Mgr. Erik T O M Á Š, minister,

až príliš často sa stretávame pri riešení zložitých dôchodkových nárokov občanov, ktorí nie
vlastnou vinou sa ocitli v komplikovaných problémoch vyplývajúcich z preferovanej I. a II. kategórie
funkcií (najmä v dôsledku výkonu služby v ozbrojených a bezpečnostných zborov bývalej ČSSR).
Pred dvomi rokmi dňa 26.09.2021 (nedeľu) o 11,15 hodine a 11,21 hodine Váš ministerský
predchodca v relácii televízie TA 3 „V politike“ niekoľkokrát uviedol, že chce vykonať odškodnenie
žien v dôsledku doterajšej nesprávnej legislatívnej úpravy. Nespozorovali sme, že tak aj urobil.
Naše občianske združenie ČASOD si dovoľuje reagovať na jeho podnet o odškodnení žien a o
uvažovanej zmene dôchodkového zákona. Chceme Vám pripomenúť ťaživý osud mnohých žien, ktoré
sa stali manželkami vojakov z povolania slúžiacich v ozbrojených zboroch ČSSR, alebo príslušníkov
bezpečnostných zboroch ČSSR (policajtov) a ktorý je mnohým úplne neznámy.
Vo väčšine vyspelých krajín majú príslušníci silových rezortov vždy osobitné sociálne,
dôchodkové, nemocenské a úrazové zabezpečenie a oveľa kvalitnejšie výsady, ktoré zohľadňujú
osobitné postavenie príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov štátu. Príslušníci ozbrojených
a bezpečnostných zborov vykonávajú mimoriadne dôležitú štátnu službu v služobnom pomere,
upravenú osobitnými predpismi, charakteristickými znakmi, ktorými z hľadiska potreby osobitnej
úpravy ich sociálneho zabezpečenia sú predovšetkým dočasnosť, prechodnosť (už nie celoživotnosť
ako kedysi) služobného pomeru, strata úzko špecializovanej kvalifikácie po jeho skončení a vysoká
miera zdravotnej rizikovosti, ktorú nemožno eliminovať, pričom v súhrne ide o činnosti, vykonávané
v prioritnom záujme štátu. Výsluhový dôchodok je vo svojej podstate čiastkový dôchodok, ktorým sa
zhodnotí len časť odslúžených rokov. Popri tom panuje trvajúca beznádej a neistota na ďalšom
zamestnaní v civilnom sektore o ktorej sa aj sami denne presviedčate.

Služba v silových rezortoch nie je dnes celoživotným zamestnaním, akoby sa niekomu zdalo. Na to
zabúdajú mnohí politici, novinári, či teoretici z rôznych inštitútov. Príslušníci ozbrojených zborov
musia totiž spĺňať striktné požiadavky na dobrý zdravotný stav, telesnú kondíciu a fyzickú zdatnosť,
psychickú odolnosť, ktoré jednoducho exspirujú okolo 45 rokov veku, teda veľmi skoro pred vekom
ich fyzickej staroby. To je prirodzený, biologický proces, aj mimo našej vôle – s tým nič nenarobíte.
Ďalším faktorom je kariérny princíp uplatňovaný v niektorých zložkách ozbrojených
a bezpečnostných zborov. Skončením služby pred dosiahnutím veku fyzickej staroby alebo vznikom invalidity
sa bývalý vojak (policajt) stáva novou pracovnou silou na trhu práce, čo v spojení so špecifickou
vojenskou (policajnou), kvalifikáciou a vekovým znevýhodnením vytvára veľmi nepriaznivé
podmienky pre jeho ďalšiu pracovnú činnosť. Dôsledkom je nielen rapídny pokles príjmu, ale aj
prechodná, ba až trvalá nezamestnanosť. Preto nevyhnutne musí existovať regulačný mechanizmus
eliminujúci dôsledky tohto stavu, starobný (invalidný) dôchodok príslušníka ozbrojených zborov, ako
aj od neho odvíjajúce sa sekundárne sociálne dávky pozostalých, teda vdovský a sirotský. Politici,
novinári a teoretici z rôznych inštitútov práve na toto by nemali zabúdať a myslieť aj na tieto
nevýhody, ktoré určite nastanú po skončení vojenskej (policajnej) kariéry každého vyslúžilca. Kto ho
potom zamestná, nevie nik, lebo garancie neexistujú žiadne.
Okrem zákonov, smerníc a nariadení, ktoré spoľahlivo regulovali vojenskú a policajnú službu
existovali aj ROZKAZY vojenských veliteľov. Vojenský a policajný rozkaz je príkaz
nadriadeného  vojaka (policajta) voči vojakovi (policajtovi) podriadenému, ktorý má zvláštnu povahu a
je kvalitatívne iným prejavom veliteľskej vôle, než sú obvyklé príkazy, pokyny alebo požiadavky.
Ukladá sa ním podriadenému vojakovi (policajtovi) konkrétna povinnosť niečo vykonať alebo sa
naopak nejakého chovania zdržať. Jeho funkciou je bezprostredná realizácia úloh ozbrojených
a bezpečnostných síl, t. j. bojovej a výcvikovej činnosti, bojovej pripravenosti, vnútornej
organizovanosti a činnosti vojenskej a policajnej správy. Neuposlúchnutie rozkazu je  trestným
činom , za ktorý hrozí trest odňatia slobody v základnej sadzbe až na päť rokov. Aj jeho príprava je
trestná a kvalifikované skutkové podstaty prichádzajú do úvahy vtedy, pokiaľ je napr. spáchaný v
skupine, so zbraňou alebo za bojovej situácie. Neuposlúchnutie rozkazu hoci i z  nedbanlivosti , pokiaľ
tým dôjde k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu splnenia dôležitej služobnej úlohy, tak potom v
základnej sadzbe hrozí až jeden rok odňatia slobody. Takto to prosím funguje v silových rezortoch SR
dodnes a v silových rezortoch bývalej ČSSR to fungovalo obdobne.

Títo príslušníci silových rezortov v bývalej ČSSR boli povinní takmer okamžite vykonávať službu
a zásah na rôznych miestach podľa akútnych potrieb na celom území štátu. Personálna mobilita bola
bezprostredne spojená so sústavným sťahovaním sa nielen príslušníka ozbrojených a bezpečnostných
zborov ČSSR, ale bezprostredne aj jeho celej rodiny, manželky a detí. Tento kľúčový fakt sústavne
uniká z pozornosti neskúsených politikov a MPSVaR SR, alebo ľudí, ktorí o výkone služby pre štát
nevedia nič. Nemuselo to mať priamy dosah na jeho mesačný príjem, ale malo (a aj dnes má) výrazne
negatívny dosah predovšetkým na príjem, a tým aj na vlastné dôchodkové poistenie – na jeho
druhého manželského partnera (manželku)! Manželka vojaka (alebo policajta) na to dnes najviac
dôchodkovo dopláca a na to sa úplne zabúda a nikto to nie je ochotný riešiť!!! Sociálne a dôchodkové
zákony SR sú poriadne deravé a nejednoznačné a tento fakt ani MPSVaR SR dodnes uspokojivo
nevyriešilo, pretože mu to uniklo z pozornosti a riešenie len odkladá. Táto dôchodkovo postihnutá
manželka spravidla nedobrovoľne musela zakaždým ukončiť svoje doterajšie zamestnanie a musela
otrocky nasledovať svojho manžela (dôstojníka) v úplne inom mieste výkonu vojenskej služby,
opakovane sa stávala novou pracovnou silou na trhu práce, veľmi často so základným platom, bez
výrazných benefitov a výhod. Sú známe (a aj celkom bežné) prípady, že sa tieto rodiny príslušníkov
silových rezortov až 11x museli sťahovať po všetkých kútoch ČSSR o ktorých nemáte ani tušenia.
A neslúžilo sa len v Bratislave a Prahe, ale aj tam, kde „líšky“ dávali dobrú noc! Manželka vojaka
z povolania sa zväčša musela sama postarať o výchovu maloletých detí a na každom novom
pracovisku začínať vždy od nuly, pretože manžel bol sústavne vo výkone vojenskej služby. Niet sa ani
čomu diviť, že dnes dostáva starobný dôchodok iba 200.-€ mesačne (alebo veľmi nízky) a o dôvody
a príčiny tohto stavu sa nikto nezaujíma. Vy by Ste mali odškodniť tieto manželky. Takáto manželka
príslušníka silového rezortu sa totiž stala nevinnou obeťou výkonu služby svojho manžela, to bola
príliš krutá daň za výkon jeho vojenskej služby! Tieto opisované okolnosti neboli založené na istote,
ale na nepredvídateľnosti a nečakanosti, nuž čo mala v tej drastickej situácii robiť? Musela
uprednostniť rodinu, pretože ostatné riešenia boli všetky zlé! Táto manželka vojaka z povolania bola
vždy vystavená bezprostrednej hrozbe nezamestnanosti a musela sústavne začínať odznova a odznova
v novom zamestnaní, prípadne aj na inej, málo kvalifikovanej a platenej práci alebo až na koncovej
pozícii. Alebo nebolo pre ňu v rôznych kútoch ČSSR zamestnanie žiadne, aj to sa stávalo! Resp. sa
musela zakaždým sa podrobiť a absolvovať aj rôzne ďalšie školenia a prípravu na nové zamestnanie,
iného druhu. Toto dnešné dôchodkové vákuum manželky, dnes nie je nikde uspokojivo riešené, úplne
sa na to zabudlo. Preto sa musí nevyhnutne vytvoriť nový pregnantný regulačný mechanizmus,
eliminujúci dôsledky tohto katastrofálneho stavu na dôchodkové zabezpečenie aj manželiek,
príslušníkov ozbrojeného a bezpečnostného zboru ČSSR. Mali by Ste aj tomuto problému venovať
pozornosť. Preto očakávame, že oceníte túto snahu o odškodnenie žien a my Vám ponúkame aj takú
možnosť – aby Ste na niektoré ženy na odškodnenie nezabudli.
Vážený pán minister, našich členov povzbudil návrh Vášho predchodcu na odškodnenie žien,
pretože spôsobuje úľavu a odbúrava napätie v ich radoch, v ich rodinách a spoločnosti. Oni položili
svoju veľkú obeť na oltár vlasti, teraz je rad na Vás, aby Ste to zohľadnili.
Autori každého návrhu na odškodnenie žien, by mali byť ľudia, ktorí mali a majú skúsenosti
s výkonom služby v ozbrojených a bezpečnostných zborov ČSSR (dnes SR) a preto sa nádejame, že aj
oni dostanú priestor na zverejňovanie a presadzovanie ich argumentov, tvrdení a spravodlivejších vízií.

Sme presvedčení, že MPSVaR SR má určite dosť erudovaných právnikov, aby túto zložitú tému
zvládli a slovenskej verejnosti korektne vysvetlili, než aby sa o tejto téme vyjadrovali laici
a neskúsené osoby, alebo osoby bez relevantných informácií.
Uvítali by sme, aby o týchto zložitých dôchodkových a sociálnych témach sa mala možnosť vždy
vyjadriť aj druhá strana, teda aj my, pretože ich pokladáme za nedostatočne riešené. Vieme to robiť spoločne?
Sme ochotní Vás navštíviť a problémy vysvetliť kedykoľvek.

Hlavným cieľom v oblasti správneho procesu je poskytnutie spravodlivej ochrany právam a oprávneným
záujmom všetkým účastníkom dôchodkového konania, teda aj manželkám príslušníkov
silových rezortov bývalej ČSSR prostredníctvom vydávania bezchybných a spravodlivých správnych
rozhodnutí. Ide o komplexný problém, ktorý dnes nevyrieši jeden antidiskriminačný zákon ani
rodičovský bonus. Neférový je podľa nás celý doterajší dôchodkový systém. Ženy výchovou ďalšej
generácie vykonávajú množstvo neplatenej práce, prispievajú k ekonomickému rastu a HDP tejto
krajiny. Odmenou má byť menej peňazí, strata zručností a tiež nižšie starobné dôchodky, čo je
absolútne nespravodlivé.

ZÁVER:
Veríme, že naším podnetom sa podarí usmerniť Vašu pozornosť na oveľa objektívnejšie
a spravodlivejšie posudzovanie dôchodkových a sociálnych problémov žien – manželiek príslušníkov
ozbrojených a bezpečnostných zborov bývalej ČSSR. Za Vašu odpoveď a pozitívne riešenie tohto
podnetu dopredu ďakujeme.
S úctivým pozdravom

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián Ď U R I N A
generálny sekretár

 

Odpoveď MPSVaR SR