Vyberte stranu

Korešpondencia výsluhového dôchodcu s predsedom NR SR

Prvý elektronický podnet od VD:
Od: “Ing.Edo Kerestesi” <…..@centrum.sk>
Dátum: 21. februára 2024, 18:10:00 SEČ
Pre: “Pellegrini, Peter, (asistent)” <Peter.Pellegrini@nrsr.sk>
Predmet: Valorizácia výsluhových dôchodkov

Vážený pán predseda NR SR, Ing. Peter Pellegrini.
Prosím Vás o poskytnutie informácie ohľadom valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2024. Nakoľko veľká skupina výsluhových dôchodcov nemá informáciu o koľko percent by mali byť valorizované výsluhové  dôchodky.  Na sociálnych sieťach  sa šíria hoaxy a konšpirácie  a medzi  výsluhovými dôchodcami vládne nervozita a neistota.
S pozdravom a úctou Ing.Eduard Kereszteši

Odpoveď od NR SR na prvý podnet:

11-1/2024/OKMV

Vážený pán Kereszteši,
dňa 21. februára 2024 bol doručený nižšie uvedený elektronický podnet  vo veci „Valorizácia výsluhových dôchodkov“, s ktorým  ste sa obrátili na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s poskytnutím „informácie ohľadom
valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2024“. V prvom rade nám dovoľte poďakovať za dôveru, s ktorou ste sa na predsedu Národnej rady SR obrátili.

Dovoľte nám, aby sme Vás v súvislosti s kompetenciami Národnej rady SR informovali, že Národná rada SR, ako aj jej predseda, môžu konať  iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon. Pôsobnosť Národnej rady SR je určená jej ústavným postavením v systéme výkonu moci.
Nakoľko sa vo Vašom podaní pýtate na otázky ohľadom výsluhových dôchodkov, predpokladáme, že ste výsluhový dôchodca – bývalý vojak  a v tom prípade si Vám dovoľujeme odporučiť obrátiť sa na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Vojenský
úrad sociálneho zabezpečenia (mil.sk), ktorý je orgánom štátnej správy, okrem iného aj pre výkon dôchodkového  zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rezorte MO SR.

S pozdravom
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Web: www.nrsr.sk

 

 –   –   –   –

Druhý elektronický podnet od VD:

Od: Ing.Edo Kerestesi [mailto:……@centrum.sk]
Dátum:  24.marec 2024 9:31 PM
Pre: NR SR Predseda <predseda@nrsr.sk>
Predmet:   Odpoveď na: “Valorizácia výsluhových dôchodkov”

Vážený pán  predseda NR SR,  Peter Pellegrini.
Prosím Vás o serióznu informáciu ohľadom valorizácie výsluhových dôchodkov. Nakoľko hrozí opäť diskriminácia výsluhových dôchodcov ako bola v roku 2012. Mne pán JUDr. Peter Bogaň zo sekcie sociálneho zabezpečenia MV SR , oznámil,  že  bude 14,5% podľa súčasných legislatívnych podmienok. Na sociálnych sieťach a príspevkoch sa však šíri nasledujúca informácia:
“Vážení kolegovia. Včera som sa zúčastnil výročnej členskej schôdze úradovne IPA v Prešove. Naši funkcionári sa zúčastnili rokovania s vedením Ministerstva vnútra, ako aj samotným ministrom. Mali tam prebehnúť rokovania ohľadom valorizácie našich výsluhových dôchodkov. A záver? Bolo povedané, že nech zabudneme na tohtoročnú valorizáciu vo výške 14,5%, že finančná situácia v štáte je nepriaznivá a všetky finančné prostriedky budú zamerané na stabilizáciu stavov v Policajnom zbore“.
Takže som nastolil  otázku, že keď vo vládach „temna“ v rokoch 2020-2023 sa peniaze na valorizáciu našli, teraz, po ustálení rôznych kríz, tieto peniaze chýbajú. Zrejme budeme jediná zložka v tomto štáte, ktorej sa nebudú valorizovať príjmy z dôvodu inflácie (aj to s oneskorením pol roka). ”
Vážený pán predseda NR SR a kandidát na prezidenta SR ako aj vrchného veliteľa  OS SR, prosím Vás o Vaše stanovisko, nakoľko  v nemalej skupine výsluhových dôchodcov / veľkej skupine vašich voličov/sa prejavuje neistota, nervozita a  oklamanie.

S pozdravom a úctou Ing.Eduard Kereszteši

Odpoveď na druhý podnet:

  Od: “NR SR Predseda” <predseda@nrsr.sk>
> Komu: “Ing.Edo Kerestesi” <…….@centrum.sk>
> Dátum: 27.03.2024 17:21
> Predmet: RE: Odpoveď na:  “Valorizácia výsluhových dôchodkov”

11-2/2024/OKMV

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v súvislosti k predmetnému podnetu ubezpečili, že valorizácia výsluhových dôchodkov pre policajtov k 1.7.2024 je schválená vo výške 14,5%.
Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka zo dňa 26.3.2024, v ktorom verejne vyvracia hoaxy o tom, že valorizácia bude na úrovni štyroch percent. S poukazom na kompetencie  Národnej rady SR si Vás zároveň dovoľujeme informovať, že Národná rada SR, ako aj jej predseda, môžu konať iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Veríme, že uvedené skutočnosti prijmete s porozumením na vedomie a ostávame s úctou.

S úctou
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Web:  www.nrsr.sk

  –   –   –   –   –