Vyberte stranu

Rozporové konanie na MVSR

V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministerstvo vnútra v dňoch 31.1. až 12.2.2019 cez Slov-Lex   na medzirezortné pripomienkovanie pre štátne orgány, ako aj verejnosť  predložilo  návrhy na legislatívne zmeny v tomto zákone, to je na zmenu valorizačného mechanizmu ktorý by mal byť na dlhšie obdobie.

V rámci  medzirezortného pripomienkovania  štátne orgány ako aj občania spolu predložili 15  pripomienok (obyčajných a zásadných) a 3 hromadné pripomienky ktorých znenie si môžete preštudovať keď cez vyhľadávač Google napíšete LP/2019/75. K predloženým pripomienkam na MV SR od 13.2.2019 prebiehajú rozporové konania.

Na základe  Hromadnej pripomienky verejnosti predloženej Ing. Pavlom Badom, kde zástupcom verejnosti boli Dr. Milan Kolen a JUDr. Marián Ďurina  s  podporou 647 občanov a potvrdených diskusnými názormi veľkej časti poberateľov VD prezentovaných hlavne na webe: https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/rokovanie-na-mv-o-valorizaciach/ , sme dňa 15.2.2019 na Ministerstve vnútra SR obhajovali vznesenú HP na valorizáciu VD, invalidných, vdovských, vdoveckých a sirotských VD  v ktorej sme požadovali túto vykonávať „podľa dôchodcovskej inflácie,  alebo z 2 % z príslušného  VD“ zvlášť za vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, NBÚ, SIS, hasičov, a horských záchranárov pokiaľ by valorizácia bola príliš nízka, podľa toho čo je pre daného poberateľa VD výhodnejšie.

Na rozporovom konaní  za ministerstvo vnútra sa zúčastnili: 
-JUDr. Ján Nociar, PhD,  generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad,
-plk. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia a  
-Mgr Mária Riechbauerová zást. OBL KMV SR.

Na rozporovom konaní za verejnosť sa zúčastnili
-Dr. Milan Kolen, zástupca verejnosti a o.z.  Vojenský veterán Bratislava, vojak v.v.;
-JUDr. Marián Ďurina,  Generálny sekretár  o.z.  Česká a Slovenská obec delostrelecká.
-Ing. Ján Sovjak, PhD,  predseda OZ VMVM, vojak v.v.,
-JUDr. Karol Várady o.z. Policajt vo výslužbe a
-Ing. Stanislava Kováčik,  výsluhová verejnosť policajt.

V duchu mandátu všetci sme jednotne zotrvali na požiadavkách vznesených  v HP a  vyslovili sme názor,
ROZPOR NEBOL ODSTRÁNENÝ“.
S týmto súhlasili aj predstavitelia ministerstva vnútra. Rozpor v najbližších dňoch bude riešiť Legislatívna rady vlády.

 K predloženému návrhu zmien v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov niektoré štátne orgány  v rámci MPK predložili niekoľko pripomienok ako aj zásadných pripomienok (valorizácia by sa mala, mohla vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, návrh poškodzuje domácnosti Výsluhových dôchodcov,  požiadavky na prepočty, údaje vychádzajú  len z rezortu ministerstva vnútra, bez ostatných ozbrojencov atď.).  K uvedenému v pripomienkach orgánov, v zásadných pripomienkach a v HP verejnosti, ktorú som obhajoval,  je ministerstvo vnútra povinné vykonať rozporové konania a dopracovať  k nim požadované údaje, prepočty a zdôvodnenia ku ktorým boli vznesené  pripomienky a odstrániť rozpory vrátene našej HP, kde rozpor nebol odstránený. Ministerstvo vnútra musí obhájiť svoj predložený návrh, odstrániť rozpory, čo je ťažké,  obtiažne a zložité.  

Predpokladáme, že v najbližších dňoch sa uskutoční zasadanie Legislatívnej rady vlády, ktorá rozhodne či vznesené pripomienky a hlavne rozpory boli ministerstvom vnútra odstránené. Ak Legislatívna rada vlády dospeje k názoru, že rozpory  boli odstránené, prípadne čiastočné odstránené, až potom návrh zmien môže byť predložený na februárové rokovanie vlády. Ak legislatívna rada vlády  dospeje k názoru, že rozpory neboli odstránené, potom návrh nepôjde na februárové  rokovanie vlády a bude ministerstvu vnútra vrátený k odpracovaniu a k odstráneniu rozporov.  Alebo, pravdepodobne bude musieť dôjsť k politickej dohode dotknutých rezortov (vnútra, financií, obrany spravodlivosti atď.),   ktoré majú svojich VD a až potom bude prípadne po úprave a doplnení predložený návrh na rokovanie vlády aj vo februári, alebo neskôr.  Vzhľadom k vzniknutej situácie je len málo pravdepodobné, že znovu pre valorizáciu VD len pre rok 2019 budú prijaté nejaké prechodné ustanovenia, ako to bolo prijaté pre rok 2018. Predpokladáme, že vznesené rozpory budú nejakým spôsobom možno aj kompromismi odstránené,  aby mohli byť VD v roku 2019 a v ďalších rokoch valorizované.

Podľa môjho názoru ako aj vyjadrení  niektorých štátnych orgánov najobjektívnejšou, najschodnejšou cestou a najspravodlivejšou možnosťou je valorizáciu VD  vykonávať podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá žiadnu domácnosť  VD nebude zvýhodňovať, nezvýhodňovať ani poškodzovať, čo ale v predloženom návrhu MV zatiaľ  tak nie je uvedené.

Spracoval :                                                       Dr. Milan Kolen    

 

 

Zástupcovia štátnej moci
vľavo: JUDr. Ján Nociar, PhD,  generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobný úrad; vpravo: plk. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia;  
v strede: Mgr Mária Riechbauerová zást. OBL KMV SR.
Zástupcovia verejnosti
v strede Dr. Milan Kolen, zástupca verejnosti a o.z.  Vojenský veterán Bratislava, vojak v.v.;
druhý vpravo JUDr. Marián Ďurina, Generálny sekretár o.z.Česká a Slov. obec delostrelecká;
-Ing. Ján Sovjak, PhD,  predseda OZ VMVM, vojak v.v.,
-JUDr. Karol Várady o.z. Policajt vo výslužbe a
-Ing. Stanislava Kováčik,  výsluhová verejnosť policajt.

ANALÝZA – výsluhové zabezpečenie a osobitný účet

A N A L Ý Z A

valorizácie  dávok výsluhového zabezpečenia  s dôrazom na stav osobitného účtu vojakov a opatrenia k jeho  stabilizácii.

 V analýze vychádzam  z rozboru  ustanovení § 82, prechodných ustanovení §  293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a z ustanovení  § 68 ods. 16,  prechodných ustanovení § 143ah   zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov platných len pre valorizáciu VD v roku 2018, z verejne dostupných informácií, ako aj z informácií získaných v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. Vychádzam zo stavu osobitných účtov policajtov, ktoré sa za posledné roky stabilizovali, dokonca sú prebytkové, aj zo stavu osobitného účtu vojakov, ktorý sa postupne stabilizuje, ozdravuje,  znižuje sa jeho deficit, ale hlavne z potreby  zvyšovania jeho príjmov, znižovania výdavkov a tým znižovania sumy na jeho sanovanie a dotovanie z kapitoly ministerstva obrany.

Za posledné roky sa niekoľkokrát  menil valorizačný mechanizmus vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ale aj  v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Podľa § 68 ods.16  zákona 328 Z.z. cit: „ Od 01.07.2018 sa  výsluhové dôchodky (ďalej len VD), invalidné výsluhové dôchodky, vdovské, vdovecké výsluhové dôchodky  a sirotské výsluhové dôchodky  zvyšujú o percento  zvýšenia dôchodkových dávok ustanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú“.

Podľa ustanovení § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa: „Dôchodkové dávky  zvyšujú o percento medziročného rastu  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (o takzvanú dôchodcovskú infláciu) vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku“. Pre roky 2018 -2021 sa dôchodkové dávky (občania) zvyšujú podľa  § 293dx prechodné ustanovenia „najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou (ďalej len SP) k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku“.  

Dňa 03.04.2018 predložilo MV SR do medzirezortného pripomienkovania   návrh na novelizáciu § 68 ods.1 zákona č.  328/2002 Z. z.: „valorizovať v závislosti od pevnej sumy ktorá sa zistí ako súčin 0,4 násobku percentuálneho zvýšenia  funkčných platov, hodnostných platov, alebo stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy VD zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roku zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a následne sa vydelí číslom 25. Takto zistená pevná suma sa vynásobí počtom skončených  rokov doby trvania služobného pomeru“.

V rámci pripomienkového konania k tejto novele zákona Dr. Milan Kolen a prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov   predložili Hromadné pripomienky, ktorými  žiadali, aby valorizácia VD  v rokoch 2018 – 2021 bola rovnaká ako ju majú civilisti podľa zákona 461Z.z., to jest: „o dôchodcovskú infláciu s garantovaným zvýšením najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky,  ak by dôchodcovská inflácia bola nižšia ako 2 %“ .Tieto  hromadné pripomienky, rovnako ako pripomienky jednotlivcov neboli zrealizované.

DÔVODY  PREČO  MF SR BOLO PROTI VALORIZÁCII VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOVÝCH DÁVOK NA ZÁKLADE RASTU FUNKČNÝCH, TARIFNÝCH A HODNODSTNÝCH PLATOV.

K pripravovanej novelizácii  zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov MF SR a Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v rámci rozporového konania začiatkom apríla 2018 predložili tieto zásadné pripomienky:

 • MFSR  žiadalo, aby sa valorizácia VD určovala podľa platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (podľa novelizovaného § 82 podľa výšky dôchodcovskej inflácie a § 293dx s garantovaným zvýšením najmenej o pevnú sumu 2 % zákon č. 461/2003 Z. z.), pretože návrh predpokladá negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Od valorizácie VD zohľadňujúcej rast miezd upustila novelizácia zákona   o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v roku 2013, ktorá mala za cieľ  valorizáciu VD vykonávať podľa inflácie a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia.
 • Dôchodkový systém vojakov má záporné saldo a návrh spomalí znižovanie záporného salda vojakov. Približne polovica vyplácaných VD musí byť dotovaná z kapitoly ministerstva obrany, to je zo štátneho rozpočtu. Poberatelia VD z osobitného systému sociálneho zabezpečenia v súčasnosti poberajú v priemere oveľa vyšší dôchodok (744 Eur) v porovnaní so starobnými dôchodkami (ďalej len SD) zo všeobecného systému sociálneho poistenia (439 Eur). Navrhovaná valorizácia VD by bola tento rozdiel zväčšila. Udržanie reálnej výšky a kúpyschopnosti VD v čase dostatočne reflektuje dôchodcovská inflácia.  Navrhované znenie zákona predpokladalo trvalú zmenu valorizácie VD v reakcii na dočasné opatrenie vo všeobecnom penzijnom systéme.
 • Priemerný VD je oveľa vyšší ako priemerný SD (ozbrojenci na dôchodkové poistenie z hrubého platu odvádzajú 7 %, ich zamestnávatelia 20 %, občania 4 %, zamestnávatelia 14%). Ak by bola novela  zákona prijatá tempo rastu VD by bolo vyššie ako u SD, a rozdiel v priemernom dôchodku by sa bol prehlboval. Navrhovaný spôsob valorizácie vychádzal zo súčasnej priemernej doby služby   na VD  25 rokov. Po uplynutí prechodného obdobia bude minimálna služobná doba pre vznik nároku na VD 25 rokov, koeficient zohľadňujúci služobnú dobu v dlhom období úroveň valorizácie sa bude zvyšovať nad rámec 0,4 násobku percentuálneho nárastu funkčných platov.
 • Osobitný účet vojakov je v deficite.  Asi polovicu  výdavkov na dávky výsluhového zabezpečenia sú hradené z kapitoly ministerstva obrany, teda zo štátneho rozpočtu.  Osobitný účet MV SR v roku 2017 hospodáril s prebytkom približne 1 mil. eur. Aj ostatné osobitné účty sú prebytkové.  Ak by bolo došlo k prijatiu navrhovanej novelizácie zákona, osobitný účet MV SR, ako aj ďalšie účty by sa asi už v roku 2018 dostali do deficitu.
 • Novela zákona č. 328/2002 Z. z. z roku 2013 (zákon č. 80/2013 Z. z.) mala za cieľ znížiť výdavky osobitných účtov a zabezpečiť ich prebytkovosť a stabilizáciu, čo sa s výnimkou účtu vojakov v roku 2017 podarilo dosiahnuť. Tieto úpravy reagovali na negatívnu skúsenosť  valorizáciu VD vykonávať na základe  rastu služobných platov, ktoré po vstupe do NATO vygenerovali prudký rast platov vojakov, čo sa prejavilo v raste len VD vojakov o viac ako 10% v roku 2006 a o viac ako 20% v roku 2007. Ako konštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014, prijatím novely došlo k výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov a naviazanie valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z najdôležitejších opatrení.

Záver: Na základe zaslaných zásadných pripomienok ministerstvom financií k novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení  z dôvodu, aby v roku 2018 vôbec boli VD valorizované, ministerstvo vnútra po rozporových konaniach na Legislatívnu radu vlády,  ktorá sa konala 17.04.2018,  predložilo návrh, z ktorého vypustilo  novelizáciu § 68 ods. 1,  s dopracovaním  prechodného ustanovenia § 143ah sa len v roku 2018 VD zvyšujú za každý skončený rok služby o pevnú sumu 0,60 eur. Invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské  VD sa zvyšujú o 15 eur. Uvedenú legislatívnu zmenu  v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov NR SR chválila.

Táto zmena nestabilizovala osobitné účty ale naopak, zvýšila ich výdavky, zbrzdila ich stabilizáciu. Poberateľom   VD novela zákona v závislosti od počtu odslúžených rokov len pre rok 2018 zvýšila VD v rozmedzí pri 15  rokoch o 9 Eur čo je o 0,60 Eur (o 1,07 x) viac ako  SD, pri 25 rokoch o 15 Eur  čo je o 6,60 Eur (o 1,78 x) viac ako SD,   pri  40 rokoch o 24 Eur  čo je 15,60 Eur (o 2,85 x) viac ako  SD. Invalidné VD sa zvýšili o 15 Eur čo je  pri plnom IVD pri poklese práceneschopnosti nad 70 %  o 7,8 Eur  (o 2,08 x) viac ako  ID a čiastočnom IVD pri poklese práceneschopnosti pod 70 %  o 9,6 Eur (o 2,78 x) viac ako  ID .  Vdovské, vdovecké  VD sa zvýšili o 15 Eur čo je 9,6 Eur (o 2,78 x) viac ako  vdovské, vdovecké SD.   Sirotské VD sa zvýšili o 15 Eur čo je o 12,4 Eur (o 5,76 x) viac ako  sirotské D.

Rekapitulácia: Teoreticky, ak by valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 a v ďalších rokoch bola rovnaká ako valorizácia dôchodkových dávok podľa dôchodcovskej inflácie  (ako ju v medzirezortnom pripomienkovaní navrhoval rezort financií a zástupcovia výsluhovej dôchodcovskej verejnosti), nebolo by v roku 2018 o uvedené rozdiely, približne do 50 % došlo k zvýšenému nárastu výdavkov osobitných účtov na valorizáciu VD, čo by prispelo k ich stabilizácii. Takéto zvýšenie  dávok výsluhového zabezpečenia   osobitné účty utiahnu. Ale, v osobitnom účte vojakov týmto došlo k zvýšeniu, k nárastu jeho deficitu.

Ministerka vnútra Denisa Saková dňa 13.júna 2018 pre médiá  povedala, že aktuálna novela je dočasným riešením len na rok 2018 preto, že MF SRmalo k nej zásadnú pripomienku, aby sa valorizácia VD určovala podľa platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Osobitný účet policajtov je v prebytku, ale osobitný účet vojakov je každý rok mínusový. Preto  do budúcnosti chcú pripraviť taký spôsob valorizácie, aby to osobitný účet vojakov uniesol. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom financií  bude pripravovať úplne nový model valorizácie VD, v ktorom by boli jasne stanovené pravidlá ako sa valorizuje, aby platil na dlhšie obdobie“.  Ako vieme Sociálna poisťovňa (ďalej len SP) v roku 2018 zo štátneho rozpočtu  má byť  dotovaná sumou 255,4 mld. Eur.  Predpokladám, že  ministerka vnútra má pravdepodobne zámysel na rok 2019 a ďalšie roky novelizovať zákon č. 328/2002 Z. z. asi na základe nárastu funkčných, hodnostných a tarifných platov jednotlivých zložiek silových rezortov v závislosti od počtu odslúžených rokov. Pripravujú aj  iné systémové opatrenia, varianty čo zatiaľ nie je známe. Všeobecný systém sociálneho poistenia je deficitný. Osobitný systém sociálneho zabezpečenia, osobitné účty ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov,  s výnimkou osobitného účtu vojakov, sú od roku 2017 prebytkové a nie je potrebné ich zo štátneho rozpočtu dotovať. Osobitný účet vojakov je dlhodobo  v deficite. Na ich stabilizáciu sa priebežne prijímajú opatrenia.

DÔVODY PREČO SA OSOBITNÉ ÚČTY STABILIZUJÚ,  A S VÝNIMKOU ÚČTU VOJAKOV   SÚ PREBYTKOVÉ.                                                                                                                                                           Zákonom č. 80/2013 Z. z. účinným od 1.5.2013  boli prijaté  kvalitné, účinné, efektívne systémové legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorými došlo k stabilizácii osobitných účtov postupným zvyšovaním príjmov, znižovaniu výdavkov a deficitu opatreniami ako boli:

 • Postupné predlžovanie doby služby potrebnej pre vznik nároku na priznanie VD z 15 rokov na 25 rokov, to je  až o 10 rokov (civilistom sa priebežne každý rok  predlžuje doba  na priznanie SD, v roku 2018 to bolo o 139 dní, v roku 2019 – 2023 o šesť mesiacov). Toto opatrenie  zvyšuje sumu  príjmov na starobné poistenie. Postupne znižuje, nenavršuje počty poberateľov VD,  ale hlavne postupne až o 10 rokov skráti  dobu poberania VD
 • Od 1.7.2013 do 30.6.2018  bol výpočet  valorizácie  VD  podľa  koeficientov  za  odslúžené   roky, čím došlo k znižovaniu výdavkov osobitných účtov
 • Postupné predĺženie doby služby potrebnej pre vznik nároku na priznanie výsluhového príspevku
 • Predĺženie doby služby potrebnej pre vznik nároku  na priznanie  odchodného, ako aj  zníženie   maximálnej  sumy odchodného
 • Zvýšenie odvodov na starobné poistenie poistencami (zamestnancami) z 5 % na 7 %, zamestnávateľmi (služobnými úradmi) zo 17 % na 20 % z hrubého platu
 • Zmena základu  pre výpočet dávok  výsluhového zabezpečenia. Odchodné a úmrtné sa znovu uhrádza z rozpočtu MO SR a nie z osobitného účtu 
 • V rokoch 2013 -2017 došlo k zvyšovaniu príjmov, k  znižovaniu výdavkov a deficitu osobitných účtov ktoré s výnimkou účtu vojakov sú od roku 2017 prebytkové
 • V rokoch 2013 -2017 došlo k priemernému ročnému zníženiu výdavkov osobitného účtu vojakov o 3,5mil. Eur. Postupne  každý rok táto suma klesá. Z 9,3 mil. Eur v roku 2013 klesla na 2,1 mil. Eur v roku 2017  a stabilizuje osobitné účty
 • Najsilnejšie ročníky VD vojakov sú vo veku 58 -65 rokov.  Keď nás cca za 10 rokov postupne opustia, tak  počet poberateľov VD  poklesne, čo sa prejaví v poklese výdavkov osobitného účtu vojakov   

Tieto opatrenia mali a naďalej budú mať zásadný vplyv  na stabilizáciu, na postupné zvyšovanie príjmov,  znižovanie výdavkov a na znižovanie  deficitu osobitných účtov. Osobitný účet vojakov je dlhodobo  v deficite.    Asi polovica  jeho výdavkov je hradená z kapitoly ministerstva obrany, teda zo štátneho rozpočtu čo dlhodobo znižuje  disponibilné zdroje rezortu obrany.  

Z dôvodu značnej výšky ročného deficitu osobitného účtu vojakov (v roku 2017 bol necelých 75 mil. Eur), zabezpečenia udržateľnosti a stabilizácie je potrebné udržať,  respektíve  zvýšiť sumu ročného znižovania výdavkov.     V rezorte    obrany  je potrebné       prijať špecifické  systémové opatrenia  na zvyšovanie príjmov, znižovanie výdavkov čím dôjde k postupnému znižovaniu  deficitu  osobitného účtu vojakov. Ak nedôjde k zásadným zmenám v stabilizácii  osobitných účtov za súčasného tempa znižovania výdavkov by pravdepodobne osobitný účet vojakov  asi v horizonte do 15 – 20 rokov mohol byť prebytkový.  Tu je ale dilema, akými opatreniami dosiahnuť udržanie súčasnej sumy znižovanie výdavkov, prípadne jej zvyšovanie a pokračovanie v stabilizácii osobitných účtov s dôrazom na účet vojakov. Pre roky 2019 a 2020 vláda pripravuje nárast platov v štátnej službe a v službe vo verejnom záujme  asi o 10 % ročne, čo je pre budúcu valorizáciu VD výhodné. To by znamenalo, že v roku 2019 a 2020 by valorizácia VD bola vyššia ako valorizácia SD.  Vynikajúce, ale čo ďalšie roky?   Médiá v nasledujúcich rokoch avizujú možnú hospodársku krízu, zvyšovanie cien elektrickej  energie, plynu, vody a tepla atď. Vieme, že niekoľko rokov sa platy v tzv. silových rezortoch   nezvyšovali. Uvedené skutočnosti a nepredvídané, neočakávané okolnosti by mohli mať negatívny  vplyv na zvyšovanie výdavkov osobitných účtov ktoré by sa mohli stať deficitné.  

DÔVODOY PREČO JE OSOBITNÝ ÚČET VOJAKOV V DEFICITE. PREČO JE POTREBNÉ HO DOTOVAŤ.

Je to  najmä z dôvodu viacerých reorganizačných zmien Ozbrojených síl SR (ďalej len OS SR) najmä na model – 2010 v rokoch 2001 – 2005. Došlo k znižovaniu počtov vojakov zo 46.000 vrátane VZS na  súčasný tabuľkový počet 17.500,  skutočný počet je 13.265 profesionálnych vojakov. Chýba 4 235 vojakov. Naplnenosť ozbrojených síl je na úrovni  74,4 %. Došlo k odchodu väčšieho počtu profesionálnych vojakov s vyššími hodnosťami,  funkciami a platmi zo služobného pomeru, ktorí na starobné poistenie  odvádzali oveľa viac peňazí. Zmenila sa hodnostná štruktúra profesionálnych vojakov s prevažujúcim podielom nižších hodností. Títo zastávajú nižšie, menej platené funkcie a  na starobné poistenie  odvádzajú oveľa menej peňazí. Zmenil sa  výpočet miezd z funkčných platov na hodnostné platy atď. Týmto došlo k zníženiu príjmov osobitného účtu z odvádzaných odvodov na starobné poistenie. Na druhej strane z dôvodu odchodu väčšieho počtu profesionálnych vojakov s vyššími hodnosťami, s vyššími funkciami a s vyššími platmi došlo k zvyšovaniu počtu  poberateľov VD s vyššími dôchodkami, čím došlo k zvýšeniu výdavkov osobitného účtu vojakov.  Profesionálnym vojakom ktorí mali odslúžených viac ako 15 rokov a menej ako 30 rokov, sa pre výpočet VD o polovicu zvýšil počet odslúžených rokov, čím sa zvýšili výdavky osobitného účtu vojakov.   Z dôvodu vstupu Ozbrojených síl SR  do NATO došlo k vyššiemu rastu platov len  profesionálnym vojakom, dôsledkom čoho  v roku 2006 došlo k rastu VD o viac ako 10 %  a v roku 2007  o viac ako 20 %.

Pred účinnosťou zákona č. 114/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, do 30.4.1988 sa časť dávok a služieb ako boli odchodné, úmrtné a výsluhové príspevky uhrádzali priamo zo štátneho rozpočtu. Po účinnosti zákona č. 114/1988 Z. z. sa uvedené dávky uhrádzali z osobitného účtu, čím dochádzalo k zvyšovaniu  výdavkov  osobitného účtu vojakov. Poistné na starobné poistenie profesionálnych vojakov, ktorí odišli zo služobného pomeru a nesplnili podmienky nároku pre vznik VD, IVD sa hneď odvádzali do Sociálnej poisťovni (ďalej len SP). V súčasnosti sa ich poistné na starobné poistenie odvádza až na základe žiadosti SP po vzniku nároku na dávku sociálneho zabezpečenia zo všeobecného systému sociálneho poistenia. Z osobitného účtu vojakov sa uhrádzajú dávky a služby tých poberateľov dôchodkov, ktorým  nárok na tieto dávky a služby vznikol podľa civilnej úpravy (niektoré dôchodky z III. pracovnej kategórie).  Ďalším dôvodom je, že OS SR chýba asi 4.500 vojakov, čo predstavuje ¼ početného stavu, čo sa prejavuje  v značnom znížení odvedenej  sumy na osobitný účet vojakov, ako aj v znížení bojaschopnosti, obranyschopnosti SR.

Spôsobený deficit osobitného účtu vojakov vyplynul z objektívnych politických príčin, z dôvodu novej orientácii zahraničnej politiky SR a z nej vyplývajúcich zmien a požiadaviek na OS SR.  Politické rozhodnutia  nezapríčinili profesionálny vojaci, vojaci vo výslužbe a  ani rezort obrany, ale majú a budú  mať dlhodobý negatívny vplyv na výšku  deficitu osobitného účtu vojakov.   Konsolidovaný stav osobitného účtu vojakov sa má dosiahnuť stabilizovaním personálnych podmienok profesionálnych vojakov,  zvyšovaním príjmov a znižovania výdavkov, čo sa darí. Ale, každý rok klesajú, znižujú sa výdavky osobitných účtov vojakov  o nižšiu sumu. Z uvedeného dôvodu v rezorte obrany je potrebné prijať opatrenia na udržanie, respektíve na zvýšenie nárastu znižovania deficitu.

Na stav osobitných účtov majú vplyv aj  skutočnosti, ktoré sa s stali v prechádzajúcich rokoch. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze, tzv. silových rezortov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad, z osobitného účtu MV SR  bolo odvedených 137,912 mil. Eur, ak by sa tak neurobilo došlo by k zníženiu sumy potrebnej na dotovanie výsluhových dôchodkových dávok. zo štátneho rozpočtu. Táto skutočnosť mala rovnaký negatívny vplyv aj na stav  ostatných osobitných účtov silových rezortov.  Z uvedených dôvodov nie je osobitný účet vojakov prebytkový, je v dlhodobom deficite a je potrebné ho zo štátneho rozpočtu dotovať, hoci povinné odvody do poisťovní majú vyššie než v civile, čo bude trvať niekoľko rokov.

DÔVODY  PREČO  BY  VALORIZÁCIA  VD  MALA  BYŤ  VYKONÁVANÁ  PODĽA DÔCHODCOVSKEJ  INFLÁCIE:

Medziročný nárast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, dôchodcovská inflácia  pôsobí rovnako na poberateľov SD aj VD a na ich životnú úroveň.

 • Na udržanie rovnakej výšky kúpyschopnosti VD  dostatočne reflektuje, zabezpečuje dôchodcovská inflácia
 • Z dôvodu nerovnakého nárastu   platov vojakov a v jednotlivých  ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zboroch  sa v roku 2013 upustilo od valorizácii VD podľa nárastu platov a od 1.7.2018 bolo stanovené valorizáciu vykonávať podľa všeobecných predpisov
 • Nárast tarifných, funkčných a hodnostných platov nebol a pravdepodobne ani nebude každý rok, preto sa požaduje garantované  minimálne 2 % zvýšenie, ako je vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia.
 • Valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia naďalej vykonávať podľa všeobecných predpisov, čo by zabezpečilo rovnaké tempo rastu VD a SD, čo by nekritizovali občania a médiá,  čím by sa nezvyšovali rozdiely medzi priemernými výsluhovými a starobnými dôchodkami čo by prispelo k stabilizácii osobitných účtov
 • Ak tempo rastu valorizácie VD bude vyššie ako tempo rastu valorizácie SD, dôjde k zvýšeniu nákladov osobitných účtov 
 • Ak sa od roku 2019 a v ďalších rokoch budú  VD valorizovať podľa dôchodcovskej inflácie (s garantovaným minimálnym 2 % zvýšením),  dôjde k ďalšiemu posilneniu  stabilizácie osobitných účtov, ktorá sa aj v ďalších rokoch bude zvyšovať, čím dôjde k znižovaniu deficitu osobitného účtu vojakov  
 • Ako konštatovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014, prijatím novely došlo k výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov a naviazanie valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z najdôležitejších opatrení
 • Pri valorizácii VD podľa dôchodcovskej inflácie bude možné k ďalšej stabilizácii osobitných účtov  s dôrazom na účet vojakov  priebežne  prijať aj ďalšie opatrenia  k nárastu  platov v zložkách ktoré majú vplyv na celkovú výšku platov príslušníkov ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov, čo prispeje k ďalšej stabilizácii jednotlivých osobitných účtov 
 • Pri výpočte VD sa vychádzalo z počtu odslúžených rokov. Výpočet sumy valorizácie od 1.7.2013 do 30.6.2018 bol podľa  koeficientov. VD z nižším počtom odslúžených rokov ako 25 boli znevýhodnení oproti tým ktorí majú odslúžených viac ako 25 rokov. Suma valorizácia VD v roku 2018 bola v závislosti na počte odslúžených rokov. Pri dôchodcovskej inflácii sa neberie do úvahy počet odpracovaných, odslúžených rokov čo je spravodlivejšie

Z  uvedených dôvodov „valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť  vykonávaná rovnakým  valorizačným mechanizmom,  rovnakým spôsobom  ako  valorizácia dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení s ohľadom na špecifiká výkonu služby“.

O P A T R E N I A  K STABILIZÁCII  OSOBITNÉHO ÚČTU VOJAKOV.

Z dôvodu pokračovania a urýchlenia  stabilizácie, znižovania deficitu osobitného účtu vojakov v súčasne kvalitne nastavenom systéme je potrebné  prijať ďalšie  systémové opatrenia, ktoré by v čo najkratšom časovom horizonte zabezpečili  zvyšovanie jeho udržateľnosti a stabilizáciu.  Z dôvodu nezáujmu o službu v OS SR,  je potrebné zlepšením  sociálnych podmienok, benefitov, zatraktívniť, zvýšiť prestíž zamestnania profesionálneho  vojaka (policajta) zvýšením záujmu o túto službu, vrátane aktívnych záloh a mobilizačného rozvinovania.  Je to možné dosiahnuť zlepšením brannej výchovy, ako aj väčším nárastom  platov  ako bude   10% zvýšenie v štátnej a verejnej službe v roku 2019 a 2020. Možno aj  úpravou jednotlivých zložiek platu, ktoré majú vplyv na nárast celkového platu vojakov a  zlepšením podmienok pre službu v OS SR napríklad, zmenou mzdy  vojakov z  hodnostných platov na funkčné platy, tak ako to majú všetky zložky v osobitnom systéme atď.,  v OS SR bol zavedený 13. a 14 plat. Prijatie  takýchto a ďalších  opatrení prispeje k zatraktívneniu služby vojakov, k zvýšeniu prestíže,  k zvýšeniu záujmu o službu v OS SR,  k naplneniu chýbajúcich asi 4.500 vojakov, čím  dôjde k zvýšeniu príjmov,  k zníženiu výdavkov a k zníženiu deficitu ktoré prispejú k stabilizácii osobitného účtu vojakov, ale hlavne k zvýšeniu obranyschopnosti SR.   Ministerstvo obrany posudzovalo  dve varianty ako tento stav riešiť.

Na tlačovej besede v TA3 dňa 17.12.2018 minister obrany a generálny tajomník služobného úradu predstavili koncepciu na zlepšenie podmienok služby v zákone č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov na základe  ktorej   od  začiatku   roka  a od  polovice  roka 2019  dôjde  k  zlepšeniu   finančného                ohodnotenia   práce profesionálnych vojakov ktorú predloží  na rokovanie vlády a NR SR. ttps://www.ta3.com/clanok/1143741/tb-p-gajdosa-a-j-holka-o-zlepseni-podmienok-pre-vojakov.htmhl

Prijatím navrhovaných legislatívnych zmien  v zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov  dôjde k zníženiu deficitu osobitného účtu vojakov pravdepodobne asi o sumu 5 – 10 mil. Eur, čo prispeje k stabilizácii účtu.  Zároveň  je vhodné valorizáciu VD v roku 2019 a v ďalších rokoch  vykonať podľa dôchodcovskej inflácie.  Realizovanie týchto opatrení prispeje k znižovaniu deficitu a k stabilizácii osobitných účtov.

N Á V R H 

na legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

Z dôvodu, že ostatná novelizácia dávok výsluhového zabezpečenia platí len pre rok 2018, pre valorizáciu v roku 2019 a v ďalších rokoch je potrebné vykonať legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z.

 Cieľom pripravovanej novelizácie  zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov by malo byť  navrhnúť taký model valorizačného mechanizmu, ktorý  zabezpečí   pokračovanie v stabilizácii  osobitných účtov  zvyšovaním príjmov, znižovaním výdavkov, znižovaním deficitu a udržanie prebytkovosti osobitných účtov, s dôrazom na zabezpečenie udržateľnosti a stabilizácie osobitného účtu vojakov. Aby valorizačný mechanizmus bol solidárny a výška valorizácie bola  akceptovateľná výsluhovou dôchodcovskou verejnosťou. Aby hlavne bol udržateľný, finančne únosný všetkými osobitným účtami ktoré ho vyplácajú.                                                        

Z dôvodu zmeny valorizačného mechanizmu v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dôchodková dávka zvyšuje o percento medziročného  rastu  spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by dôchodcovská inflácia bola nízka prechodné ustanovenia § 293dx na roky 2018 -2021 garantujú najmenej 2 % valorizáciu pevnou sumou z príslušnej dôchodkovej dávky.

Z uvedených dôvodov súčasnú právnu úpravu ustanovení  § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z.   o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov navrhujeme  nahradiť novým znením nezávislým na počte odslúžených rokov ktorý znie takto: 

„§ 68ods. 16 Od 1. júla2019 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky  zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ustanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení  na  kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú, najmenej však o pevnú sumu  určenú 2% z priemernej mesačnej sumy príslušného výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku policajta alebo profesionálneho vojaka vykázaného príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia   k  30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.“  

Alebo  je možné predložený návrh variant upraviťo valorizáciu VD z priemerov VD všetkých ôsmich zložiek ktoré majú osobitné účty ako sú policajti, vojaci, colníci, ZVJS. SIS, NBÚ, hasiči a horskí záchranári  čím by došlo k zníženiu výdavkov osobitného účtu vojakov pravdepodobne,  približne asi  o sumu 360.000 – 400.000 Eur ktorý znie takto: 

„§ 68 ods. 16 Od 1. júla 2019 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov ustanovených vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú, najmenej však o pevnú sumu určenú 2 % z priemeru z príslušných priemerných mesačných súm výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov policajta a profesionálneho vojaka vyplácaných   príslušným  útvarom    sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia za mesiac december v kalendárnom roku,  ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský  úrad sociálneho zabezpečenia oznamujú k 1. februáru útvaru sociálneho zabezpečenia  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účel výpočtu priemeru údaje o priemerných mesačných sumách príslušného výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku policajta alebo profesionálneho vojaka vyplácaných za mesiac december v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky  oznamuje do 1. marca útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia príslušné pevné sumy určené 2 % z priemeru z príslušných priemerných mesačných súm výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov, vdovských výsluhových dôchodkov, vdoveckých výsluhových dôchodkov a sirotských výsluhových dôchodkov, policajta a profesionálneho vojaka, o ktoré sa  príslušnom kalendárnom roku tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia najmenej zvyšujú“.

V návrhu nie je úprava postupu o zasielaní údajov o priemerných dávkach výsluhového zabezpečenia za mesiac december  2018, z dôvodu, že navrhované znenie do 1. februára 2019,  kedy sa navrhuje správcom osobitných účtov povinnosť zaslať údaje o priemerných dávkach výsluhového zabezpečenia neprejde legislatívnym procesom. Túto povinnosť upraviť v prechodnom ustanovení na rok 2019.

Cez skutočnosť, že osobitný systém sociálneho zabezpečenia, zákon č. 328/2002 Z.z. je autonómny, samostatný, nezávislý právny predpis  z  uvedených dôvodov valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia by mala byť  vykonávaná rovnakým  valorizačným mechanizmom, rovnakým spôsobom  ako  valorizácia dôchodkových dávok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení s ohľadom na špecifiká výkonu služby, čo prispeje k zvyšovaniu príjmov,  k znižovaniu výdavkov, k stabilizácii osobitných účtov a k znižovanou deficitu osobitného účtu vojakov.

Spracoval 14.1.2019 

Dr. Milan Kolen
člen o.z. Vojenský veterán Bratislava a člen sociálnej komisie ZV SR

P o z n á m k a:

 VÝZNAM, OBSAH POJMU VALORIZÁCIA A JEHO USTANOVENIE V ZÁKONE

Pri riešení  pripravovanej zmeny valorizačného mechanizmu, to je zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia bolo by vhodné  vychádzať  z podstaty, z  významu, z obsahu pojmu  slova valorizácia. Z oficiálneho ustanovenia valorizačného mechanizmu dôchodkových dávok vo všeobecnom predpise  čo v súčasnosti je § 82 zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení ako sú:

1. Podľa  výkladu jazykovedného ústavu SAV je v ekonomike význam slova valorizácia definovaný ako  zvyšovanie platov úmerne s rastom cien. Valorizovať znamená zvyšovať mzdy, dôchodky úmerne s rastom cien.

2. V stanovisku európskeho súdu je názor, že valorizácia má zabezpečiť hodnotu dôchodkov a zachovať ich kúpnu silu, aby boli dotknuté osoby chránené pred rizikom, ktoré je typicky spojené s ich vekom  a boli chránené pred chudobou v starobe. Valorizáciou podľa príslušného indexu spotrebiteľských cien by sa totiž malo zabrániť tomu, aby poklesol príjem nevyhnutný na pokrytie životných nákladov, čo možno považovať za legitímny cieľ sociálnej politiky.

Okrem uvedeného do úvahy, je potrebné zobrať aj súčasne platné ustanovenia vo všeobecnom predpise pre valorizáciu, zvyšovanie dôchodkových dávok:

1. Od 1. januára 2018 došlo k zmene valorizačného mechanizmu § 82 zákona č. 461/2003 Z. z.,   dôchodcovské dávky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (o takzvanú dôchodcovskú infláciu) vykázanú štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka,  ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

2. Podľa metodiky Štatistického úradu SR  sa sleduje priemerná miera zmeny cien tovarov a služieb kupovaných za účelom zistenia spotreby domácností v SR. Výpočet vychádza zo spotrebného koša, ktorý sleduje 704 položiek. Pritom zvlášť sú zostavované indexy za všetky domácnosti (spolu), za domácnosti zamestnancov, domácnosti dôchodcov ( do čoho patria aj domácnosti výsluhových dôchodcov) a domácnosti s nízkymi príjmami.

 Z uvedených faktov vyplýva, že zmyslom valorizácie by mala byť čiastočná eliminácia nákladov spojených s rastom životných nákladov dôchodcov, a to v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Pri valorizácii nikde sa  neberie do úvahy počet odpracovaných, odslúžených rokov.   Spôsob, akým to štát urobí, stanovuje zákon. 

Pri  pripravovaní legislatívnej zmeny valorizačného mechanizmu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2019 a v ďalších rokoch uhrádzaných z osobitných účtov je potrebné, vhodné vychádzať  obsahu pojmu valorizácia ako aj z ustanovenia vo všeobecnom predpise. V súčasnom období MV SR posudzuje štyri varianty zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia V jedna z nich je zapracované zvyšovanie výsluhových dôchodkov  v závislosti od počtu odslúžených rokov.

Zdôrazňujem, že  zvyšovanie výsluhových dôchodkov v závislosti od počtu odslúžených je v rozpore so všeobecne ustáleným účelom, princípom, podstatou valorizácie, neakceptuje, neberie do úvahy dôvod, zmysel ako aj stanovený spôsob zvyšovania dôchodkových dávok vo všeobecnom predpise v § 82 v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Pre stanovenie valorizačného mechanizmu výsluhových dôchodcovských dávok by malo by rozhodujúcim kritériom  medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, nie počet odslúžených rokov. Aká  je príčinná súvislosť valorizácie výsluhových dôchodkov  podľa odslúžených rokov s medziročným rastom spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov?

 Pri takomto zvyšovaní by boli poberatelia z nižším počtom odslúžených rokov znevýhodňovaní oproti poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia s vyšším počtom odslúžených rokov. Táto skutočnosť by sa prejavovala v nerovnakom zaobchádzaní medzi poberateľmi výsluhových dôchodkov, čo by medzi nimi spôsobilo skrivodlivosť (diskrimináciu) a bola by v rozpore s ustanoveniami zákona č. 365 /2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon).

Ak bude ustanovená valorizácia výsluhových dôchodkov len podľa počtu odslúžených rokov (bez dôchodcovskej inflácie, bez minimálnej 2 % garancie), potom bude v rozpore s ustanovením § 82, s prechodnými  ustanovenia § 292dx, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, čo sa prejaví v nerovnakom zaobchádzaní  medzi poberateľmi dôchodkových dávok  a dávok výsluhového zabezpečenia a bude v rozpore s ustanoveniami zákona č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní.  

Na druhej strane pri posudzovaní zmeny valorizačného mechanizmu by sme nemali opomenúť ani  skutočnosť, že výšia valorizácia podľa odslúžených rokov pravdepodobne bude mať vplyv na dlhšie zotrvanie v služobnom pomere, čo napomôže k stabilizácii personálu. Dá sa uvažovať o kombinácii valorizácii medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov s minimálnou 2 % garanciou zvýšenia, ako aj počtu odslúžených rokov.

Rokovanie na MV o valorizáciach

Rokovanie k pripravovanej valorizácii výsluhových dôchodkov 10. január 2019

btrhdr

Prezident Zväzu vojakov SR listom požiadal ministerku vnútra Denisu Sakovú a ministra obrany Petra Gajdoša o stretnutie k pripravovaným zmenám v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo rokovanie  k pripravovaným variantom legislatívnych zmien valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia  s  riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra plk.  JUDr. Ivanom Fufaľom. Rokovania sa zúčastnil prezident ZV SR pplk. v. v.  Ing. Eugen Bittera, 1. viceprezident ZV SR genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, tlačový hovorca ZV SR pplk. v. v.  Ing. Mgr. Štefan Javorík a člen sociálnej komisie ZV SR Dr. Milan Kolen, člen Vojenský veterán Bratislava. Minister obrany k rovnakej žiadosti o stretnutie zatiaľ nezaujal stanovisko.

K riešeniu pripravovaných legislatívnych zmien vo valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia Dr. Milan Kolen ministerke vnútra, ministrovi obrany, ministrovi financií a príslušným riaditeľom rezortu vnútra a obrany dva krát zaslal návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vo veci pripravovanej valorizácie dôchodkových dávok viac ako 4 mesiace  prebieha intenzívna komunikácia.

Dňa 25.12.2018 Dr. Kolen predložil odboru sociálneho zabezpečenia MV SR návrhy na legislatívne zmeny v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Predložil aj „Analýzu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia“, s dôrazom na stav osobitného účtu vojakov a návrhmi na jeho stabilizáciu,  ktorú mal pán riaditeľ odboru dôsledne preštudovanú a z ktorej pri rokovaní vychádzal.

Pred zahájením rokovania predstavitelia ZVSR predložili písomný návrh na vykonávanie valorizácie podľa všeobecných predpisov na základe medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (dôchodcovská inflácia). V prípade, ak by dôchodcovská inflácia bola nízka, s garantovaním najmenej 2 % navýšenia.

V úvode rokovania riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia MVSR prítomných informoval, že bolo spracovaných 9 variant. V súčasnosti sa pracuje so 4 variantmi, v ktorých sú zapracované aj nami predložené návrhy. Z nich bude  vybratý taký návrh legislatívnej zmeny valorizačného mechanizmu, aby sním bola spokojná  čo najväčšia časť výsluhovej dôchodcovskej verejnosti.

V pracovnej diskusii boli prerokované otázky možnej valorizácie v závislosti od počtu odslúžených rokov. K uvedeným otázkam spracujem a predložím ďalšie dôvody prečo by valorizácia výsluhových dôchodkov mala byť vykonávaná nie podľa počtu odslúžených rokov, ale podľa dôchodcovskej inflácie. O tejto analýze čitateľov na webe budem informovať.

Boli prerokované niektoré otázky ďalšieho zabezpečenia  zvyšovania príjmov, znižovania výdavkov osobitných účtov  s dôrazom na pokračovanie znižovania deficitu  osobitného účtu vojakov, vykonané opatrenia od 1.1.2019 a informácie o pripravovaný zmenách v zákone o štátnej služba profesionálnych vojakov k nárastu platov.

Na základe vznesenej požiadavky riaditeľ Odboru prisľúbil, že hneď ako bude spracované konečné znenie legislatívnych zmien bude nás informovať. V prípade, ak do medzirezortného pripomienkovania budú predložené aj také návrhy na ktoré máme iný názor, spracujem k tomu hromadnú pripomienku. Ak takémuto stavu dôjde, okamžite Vás budem informovať a budem žiadať o podporu.

Spracoval 13.1.2019

Dr. Milan Kolen
člen Vojenský veterán Bratislava a člen sociálnej komisie ZV SR

 

 • – – – – –

Na portály Slov-lex je od 31.01. do 12.02.2019 na pripomienkovanie Návrh zákona 328/2002 Z.z., ktorého sa môžete zúčastniť.


Z predchádzajúcich komentárov vieme že celý Návrh zákona od MV SR na pripomienkovanie je TU:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75


Návrh Hromadnej pripomienky je TU:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785


Priatelia, Návod AKO NATO ?
Ak chcete HP podporiť postupujte takto: Kliknite tu: https://www.slov-lex.sk/ezz
1. Pravdepodobne nie ste ešte zaregistrovaný na Slov-lex z pripomienkovania v roku 2018, takže v pravom rohu sa objaví: „PRIHLÁSENIE“, klik naň.
2. Objaví sa nový list na ktorom je tabuľka, v nej sú 3 ponuky, Vy kliknite na tú v strede „PRIHLÁSENIE MENOM A HESLOM“, klik nato (teraz záleží na tom či ste si niekde poznačili heslo z roku 2018, ak ho neviete, musíte žiadať obnovu)

3. Ak ste vlani neboli pripomienkovateľom, pokračujte: otvorí sa list „REGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATELA“, vyplňte v nej údaje ktoré požadujú okienka s hviezdičkou *. Tam pozor! niekam si zaznamenajte heslo ktoré dáte do okienka: NOVÉ HESLO a POTVRDIŤ HESLO (dajte to takto: 3x veľké písmeno, 3x malé písmeno, 2x číslicu). Dole klik na REGISTROVAŤ.
4.Otvorí sa ďalší list o poučení že súhlasíte s podmienkami, v dolnej časti zatrhnite okienko SÚHLASÍM a ZAREGISTROVAŤ.
5.Na ďalšom liste Vám oznámia že aktivačná linka príde na Váš e-mail.
6. Vypnite Slov-lex. Čakajte na e-mail.
—–
Podpora Hromadnej pripomienky:
1.Až Vám príde oznam o zaregistrovaní, kliknite TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75


2.Vpravo hore je už známe okienko: „Prihlásenie“, klik naň.


3.Otvorí sa list: „Prihlásenie používateľa“, vyplňte okienka svojim e-mailom a heslom. Kliknite na „PRIHLÁSIŤ“.


4.Ak sa Vám po prihlásení nevráti späť „Detail hromadnej pripomienky“ (spravidla, celkom naisto sa to stane), tak kliknite znovu TU: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3192785


5.Dolu pod pripomienkou je okienko: „Podporiť túto pripomienku“, tam kliknuť, po kliknutí sa okienko zmení na „Zrušiť podporu tejto pripomienky“ (to aby jeden nemohol podporiť tú istú 2x)
← šipka a „Naspäť na pripomienkovanie“, tým sa nezruší Vaša podpora.
Rozhodne podporte pripomienku Pavol Bada /M. Kolena.
PS: vytlačte si tento návod, bude to jednoduchšie, pevné nervy a prajem úspech