Vyberte stranu

Predseda NR SR o valorizácii VD 2023/24

Korešpondencia výsluhového dôchodcu s predsedom NR SR

Prvý elektronický podnet od VD:
Od: “Ing.Edo Kerestesi” <…..@centrum.sk>
Dátum: 21. februára 2024, 18:10:00 SEČ
Pre: “Pellegrini, Peter, (asistent)” <Peter.Pellegrini@nrsr.sk>
Predmet: Valorizácia výsluhových dôchodkov

Vážený pán predseda NR SR, Ing. Peter Pellegrini.
Prosím Vás o poskytnutie informácie ohľadom valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2024. Nakoľko veľká skupina výsluhových dôchodcov nemá informáciu o koľko percent by mali byť valorizované výsluhové  dôchodky.  Na sociálnych sieťach  sa šíria hoaxy a konšpirácie  a medzi  výsluhovými dôchodcami vládne nervozita a neistota.
S pozdravom a úctou Ing.Eduard Kereszteši

Odpoveď od NR SR na prvý podnet:

11-1/2024/OKMV

Vážený pán Kereszteši,
dňa 21. februára 2024 bol doručený nižšie uvedený elektronický podnet  vo veci „Valorizácia výsluhových dôchodkov“, s ktorým  ste sa obrátili na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s poskytnutím „informácie ohľadom
valorizácie výsluhových dôchodkov od 1.7.2024“. V prvom rade nám dovoľte poďakovať za dôveru, s ktorou ste sa na predsedu Národnej rady SR obrátili.

Dovoľte nám, aby sme Vás v súvislosti s kompetenciami Národnej rady SR informovali, že Národná rada SR, ako aj jej predseda, môžu konať  iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon. Pôsobnosť Národnej rady SR je určená jej ústavným postavením v systéme výkonu moci.
Nakoľko sa vo Vašom podaní pýtate na otázky ohľadom výsluhových dôchodkov, predpokladáme, že ste výsluhový dôchodca – bývalý vojak  a v tom prípade si Vám dovoľujeme odporučiť obrátiť sa na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Vojenský
úrad sociálneho zabezpečenia (mil.sk), ktorý je orgánom štátnej správy, okrem iného aj pre výkon dôchodkového  zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v rezorte MO SR.

S pozdravom
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Web: www.nrsr.sk

 

 –   –   –   –

Druhý elektronický podnet od VD:

Od: Ing.Edo Kerestesi [mailto:……@centrum.sk]
Dátum:  24.marec 2024 9:31 PM
Pre: NR SR Predseda <predseda@nrsr.sk>
Predmet:   Odpoveď na: “Valorizácia výsluhových dôchodkov”

Vážený pán  predseda NR SR,  Peter Pellegrini.
Prosím Vás o serióznu informáciu ohľadom valorizácie výsluhových dôchodkov. Nakoľko hrozí opäť diskriminácia výsluhových dôchodcov ako bola v roku 2012. Mne pán JUDr. Peter Bogaň zo sekcie sociálneho zabezpečenia MV SR , oznámil,  že  bude 14,5% podľa súčasných legislatívnych podmienok. Na sociálnych sieťach a príspevkoch sa však šíri nasledujúca informácia:
“Vážení kolegovia. Včera som sa zúčastnil výročnej členskej schôdze úradovne IPA v Prešove. Naši funkcionári sa zúčastnili rokovania s vedením Ministerstva vnútra, ako aj samotným ministrom. Mali tam prebehnúť rokovania ohľadom valorizácie našich výsluhových dôchodkov. A záver? Bolo povedané, že nech zabudneme na tohtoročnú valorizáciu vo výške 14,5%, že finančná situácia v štáte je nepriaznivá a všetky finančné prostriedky budú zamerané na stabilizáciu stavov v Policajnom zbore“.
Takže som nastolil  otázku, že keď vo vládach „temna“ v rokoch 2020-2023 sa peniaze na valorizáciu našli, teraz, po ustálení rôznych kríz, tieto peniaze chýbajú. Zrejme budeme jediná zložka v tomto štáte, ktorej sa nebudú valorizovať príjmy z dôvodu inflácie (aj to s oneskorením pol roka). ”
Vážený pán predseda NR SR a kandidát na prezidenta SR ako aj vrchného veliteľa  OS SR, prosím Vás o Vaše stanovisko, nakoľko  v nemalej skupine výsluhových dôchodcov / veľkej skupine vašich voličov/sa prejavuje neistota, nervozita a  oklamanie.

S pozdravom a úctou Ing.Eduard Kereszteši

Odpoveď na druhý podnet:

  Od: “NR SR Predseda” <predseda@nrsr.sk>
> Komu: “Ing.Edo Kerestesi” <…….@centrum.sk>
> Dátum: 27.03.2024 17:21
> Predmet: RE: Odpoveď na:  “Valorizácia výsluhových dôchodkov”

11-2/2024/OKMV

Dobrý deň,
dovoľte nám, aby sme Vás v súvislosti k predmetnému podnetu ubezpečili, že valorizácia výsluhových dôchodkov pre policajtov k 1.7.2024 je schválená vo výške 14,5%.
Zároveň si Vám dovoľujeme dať do pozornosti vyjadrenie ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka zo dňa 26.3.2024, v ktorom verejne vyvracia hoaxy o tom, že valorizácia bude na úrovni štyroch percent. S poukazom na kompetencie  Národnej rady SR si Vás zároveň dovoľujeme informovať, že Národná rada SR, ako aj jej predseda, môžu konať iba na základe Ústavy Slovenskej republiky, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Veríme, že uvedené skutočnosti prijmete s porozumením na vedomie a ostávame s úctou.

S úctou
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Web:  www.nrsr.sk

  –   –   –   –   –

 

Dôchodky manželiek dôstojníkov a práporčíkov býv. ČSĽA

Zaoberám sa problematikou nízkych dôchodkov manželiek dôstojníkov a práporčíkov býv. ČSĽA. V prílohe uvádzam žiadosť ČASOD na MPSVaR SR novému ministrovi Mgr. E. Tomášovi a tiež odpoveď z MPSVaR SR. Tam som písal už 2x, ale oni na to ani po “zmene” vlády nezabudli. Stále nás odkazujú, aby túto záležitosť riešili silové rezorty, t. j. MO SR a možno MV SR (aj ich sa to týka, hoci nie až v takom rozsahu ako v armáde). Tak to vyzerá, aby sme sa začali pýtať priamo na MO SR, ako s tým hodlá naložiť.

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
– občianske združenie –
so sídlom SR, ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3, IČO: 42 185 611
bankové spojenie: SK53 8330 0000 0021 0180 8913 FIO Banka a.s.
SFIWT/BIC kód:  FIOZSKBAXXX reg. č.: VVS/1-900/90-24415 na MV SR
—————————————————————————————————-

V Bratislave, dňa 27.11.2023

 

Vážený pán
Mgr. Erik T O M Á Š, minister
– MPSVaR SR –
Špitálska č. 4 – č. 8
811 09 B R A T I S L A V A – 1

 

VEC: C H C E T E  N A O Z A J  P O M Ô C Ť  Ž E N Á M….?
– nový legislatívny podnet

Vážený pán Mgr. Erik T O M Á Š, minister,

až príliš často sa stretávame pri riešení zložitých dôchodkových nárokov občanov, ktorí nie
vlastnou vinou sa ocitli v komplikovaných problémoch vyplývajúcich z preferovanej I. a II. kategórie
funkcií (najmä v dôsledku výkonu služby v ozbrojených a bezpečnostných zborov bývalej ČSSR).
Pred dvomi rokmi dňa 26.09.2021 (nedeľu) o 11,15 hodine a 11,21 hodine Váš ministerský
predchodca v relácii televízie TA 3 „V politike“ niekoľkokrát uviedol, že chce vykonať odškodnenie
žien v dôsledku doterajšej nesprávnej legislatívnej úpravy. Nespozorovali sme, že tak aj urobil.
Naše občianske združenie ČASOD si dovoľuje reagovať na jeho podnet o odškodnení žien a o
uvažovanej zmene dôchodkového zákona. Chceme Vám pripomenúť ťaživý osud mnohých žien, ktoré
sa stali manželkami vojakov z povolania slúžiacich v ozbrojených zboroch ČSSR, alebo príslušníkov
bezpečnostných zboroch ČSSR (policajtov) a ktorý je mnohým úplne neznámy.
Vo väčšine vyspelých krajín majú príslušníci silových rezortov vždy osobitné sociálne,
dôchodkové, nemocenské a úrazové zabezpečenie a oveľa kvalitnejšie výsady, ktoré zohľadňujú
osobitné postavenie príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov štátu. Príslušníci ozbrojených
a bezpečnostných zborov vykonávajú mimoriadne dôležitú štátnu službu v služobnom pomere,
upravenú osobitnými predpismi, charakteristickými znakmi, ktorými z hľadiska potreby osobitnej
úpravy ich sociálneho zabezpečenia sú predovšetkým dočasnosť, prechodnosť (už nie celoživotnosť
ako kedysi) služobného pomeru, strata úzko špecializovanej kvalifikácie po jeho skončení a vysoká
miera zdravotnej rizikovosti, ktorú nemožno eliminovať, pričom v súhrne ide o činnosti, vykonávané
v prioritnom záujme štátu. Výsluhový dôchodok je vo svojej podstate čiastkový dôchodok, ktorým sa
zhodnotí len časť odslúžených rokov. Popri tom panuje trvajúca beznádej a neistota na ďalšom
zamestnaní v civilnom sektore o ktorej sa aj sami denne presviedčate.

Služba v silových rezortoch nie je dnes celoživotným zamestnaním, akoby sa niekomu zdalo. Na to
zabúdajú mnohí politici, novinári, či teoretici z rôznych inštitútov. Príslušníci ozbrojených zborov
musia totiž spĺňať striktné požiadavky na dobrý zdravotný stav, telesnú kondíciu a fyzickú zdatnosť,
psychickú odolnosť, ktoré jednoducho exspirujú okolo 45 rokov veku, teda veľmi skoro pred vekom
ich fyzickej staroby. To je prirodzený, biologický proces, aj mimo našej vôle – s tým nič nenarobíte.
Ďalším faktorom je kariérny princíp uplatňovaný v niektorých zložkách ozbrojených
a bezpečnostných zborov. Skončením služby pred dosiahnutím veku fyzickej staroby alebo vznikom invalidity
sa bývalý vojak (policajt) stáva novou pracovnou silou na trhu práce, čo v spojení so špecifickou
vojenskou (policajnou), kvalifikáciou a vekovým znevýhodnením vytvára veľmi nepriaznivé
podmienky pre jeho ďalšiu pracovnú činnosť. Dôsledkom je nielen rapídny pokles príjmu, ale aj
prechodná, ba až trvalá nezamestnanosť. Preto nevyhnutne musí existovať regulačný mechanizmus
eliminujúci dôsledky tohto stavu, starobný (invalidný) dôchodok príslušníka ozbrojených zborov, ako
aj od neho odvíjajúce sa sekundárne sociálne dávky pozostalých, teda vdovský a sirotský. Politici,
novinári a teoretici z rôznych inštitútov práve na toto by nemali zabúdať a myslieť aj na tieto
nevýhody, ktoré určite nastanú po skončení vojenskej (policajnej) kariéry každého vyslúžilca. Kto ho
potom zamestná, nevie nik, lebo garancie neexistujú žiadne.
Okrem zákonov, smerníc a nariadení, ktoré spoľahlivo regulovali vojenskú a policajnú službu
existovali aj ROZKAZY vojenských veliteľov. Vojenský a policajný rozkaz je príkaz
nadriadeného  vojaka (policajta) voči vojakovi (policajtovi) podriadenému, ktorý má zvláštnu povahu a
je kvalitatívne iným prejavom veliteľskej vôle, než sú obvyklé príkazy, pokyny alebo požiadavky.
Ukladá sa ním podriadenému vojakovi (policajtovi) konkrétna povinnosť niečo vykonať alebo sa
naopak nejakého chovania zdržať. Jeho funkciou je bezprostredná realizácia úloh ozbrojených
a bezpečnostných síl, t. j. bojovej a výcvikovej činnosti, bojovej pripravenosti, vnútornej
organizovanosti a činnosti vojenskej a policajnej správy. Neuposlúchnutie rozkazu je  trestným
činom , za ktorý hrozí trest odňatia slobody v základnej sadzbe až na päť rokov. Aj jeho príprava je
trestná a kvalifikované skutkové podstaty prichádzajú do úvahy vtedy, pokiaľ je napr. spáchaný v
skupine, so zbraňou alebo za bojovej situácie. Neuposlúchnutie rozkazu hoci i z  nedbanlivosti , pokiaľ
tým dôjde k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu splnenia dôležitej služobnej úlohy, tak potom v
základnej sadzbe hrozí až jeden rok odňatia slobody. Takto to prosím funguje v silových rezortoch SR
dodnes a v silových rezortoch bývalej ČSSR to fungovalo obdobne.

Títo príslušníci silových rezortov v bývalej ČSSR boli povinní takmer okamžite vykonávať službu
a zásah na rôznych miestach podľa akútnych potrieb na celom území štátu. Personálna mobilita bola
bezprostredne spojená so sústavným sťahovaním sa nielen príslušníka ozbrojených a bezpečnostných
zborov ČSSR, ale bezprostredne aj jeho celej rodiny, manželky a detí. Tento kľúčový fakt sústavne
uniká z pozornosti neskúsených politikov a MPSVaR SR, alebo ľudí, ktorí o výkone služby pre štát
nevedia nič. Nemuselo to mať priamy dosah na jeho mesačný príjem, ale malo (a aj dnes má) výrazne
negatívny dosah predovšetkým na príjem, a tým aj na vlastné dôchodkové poistenie – na jeho
druhého manželského partnera (manželku)! Manželka vojaka (alebo policajta) na to dnes najviac
dôchodkovo dopláca a na to sa úplne zabúda a nikto to nie je ochotný riešiť!!! Sociálne a dôchodkové
zákony SR sú poriadne deravé a nejednoznačné a tento fakt ani MPSVaR SR dodnes uspokojivo
nevyriešilo, pretože mu to uniklo z pozornosti a riešenie len odkladá. Táto dôchodkovo postihnutá
manželka spravidla nedobrovoľne musela zakaždým ukončiť svoje doterajšie zamestnanie a musela
otrocky nasledovať svojho manžela (dôstojníka) v úplne inom mieste výkonu vojenskej služby,
opakovane sa stávala novou pracovnou silou na trhu práce, veľmi často so základným platom, bez
výrazných benefitov a výhod. Sú známe (a aj celkom bežné) prípady, že sa tieto rodiny príslušníkov
silových rezortov až 11x museli sťahovať po všetkých kútoch ČSSR o ktorých nemáte ani tušenia.
A neslúžilo sa len v Bratislave a Prahe, ale aj tam, kde „líšky“ dávali dobrú noc! Manželka vojaka
z povolania sa zväčša musela sama postarať o výchovu maloletých detí a na každom novom
pracovisku začínať vždy od nuly, pretože manžel bol sústavne vo výkone vojenskej služby. Niet sa ani
čomu diviť, že dnes dostáva starobný dôchodok iba 200.-€ mesačne (alebo veľmi nízky) a o dôvody
a príčiny tohto stavu sa nikto nezaujíma. Vy by Ste mali odškodniť tieto manželky. Takáto manželka
príslušníka silového rezortu sa totiž stala nevinnou obeťou výkonu služby svojho manžela, to bola
príliš krutá daň za výkon jeho vojenskej služby! Tieto opisované okolnosti neboli založené na istote,
ale na nepredvídateľnosti a nečakanosti, nuž čo mala v tej drastickej situácii robiť? Musela
uprednostniť rodinu, pretože ostatné riešenia boli všetky zlé! Táto manželka vojaka z povolania bola
vždy vystavená bezprostrednej hrozbe nezamestnanosti a musela sústavne začínať odznova a odznova
v novom zamestnaní, prípadne aj na inej, málo kvalifikovanej a platenej práci alebo až na koncovej
pozícii. Alebo nebolo pre ňu v rôznych kútoch ČSSR zamestnanie žiadne, aj to sa stávalo! Resp. sa
musela zakaždým sa podrobiť a absolvovať aj rôzne ďalšie školenia a prípravu na nové zamestnanie,
iného druhu. Toto dnešné dôchodkové vákuum manželky, dnes nie je nikde uspokojivo riešené, úplne
sa na to zabudlo. Preto sa musí nevyhnutne vytvoriť nový pregnantný regulačný mechanizmus,
eliminujúci dôsledky tohto katastrofálneho stavu na dôchodkové zabezpečenie aj manželiek,
príslušníkov ozbrojeného a bezpečnostného zboru ČSSR. Mali by Ste aj tomuto problému venovať
pozornosť. Preto očakávame, že oceníte túto snahu o odškodnenie žien a my Vám ponúkame aj takú
možnosť – aby Ste na niektoré ženy na odškodnenie nezabudli.
Vážený pán minister, našich členov povzbudil návrh Vášho predchodcu na odškodnenie žien,
pretože spôsobuje úľavu a odbúrava napätie v ich radoch, v ich rodinách a spoločnosti. Oni položili
svoju veľkú obeť na oltár vlasti, teraz je rad na Vás, aby Ste to zohľadnili.
Autori každého návrhu na odškodnenie žien, by mali byť ľudia, ktorí mali a majú skúsenosti
s výkonom služby v ozbrojených a bezpečnostných zborov ČSSR (dnes SR) a preto sa nádejame, že aj
oni dostanú priestor na zverejňovanie a presadzovanie ich argumentov, tvrdení a spravodlivejších vízií.

Sme presvedčení, že MPSVaR SR má určite dosť erudovaných právnikov, aby túto zložitú tému
zvládli a slovenskej verejnosti korektne vysvetlili, než aby sa o tejto téme vyjadrovali laici
a neskúsené osoby, alebo osoby bez relevantných informácií.
Uvítali by sme, aby o týchto zložitých dôchodkových a sociálnych témach sa mala možnosť vždy
vyjadriť aj druhá strana, teda aj my, pretože ich pokladáme za nedostatočne riešené. Vieme to robiť spoločne?
Sme ochotní Vás navštíviť a problémy vysvetliť kedykoľvek.

Hlavným cieľom v oblasti správneho procesu je poskytnutie spravodlivej ochrany právam a oprávneným
záujmom všetkým účastníkom dôchodkového konania, teda aj manželkám príslušníkov
silových rezortov bývalej ČSSR prostredníctvom vydávania bezchybných a spravodlivých správnych
rozhodnutí. Ide o komplexný problém, ktorý dnes nevyrieši jeden antidiskriminačný zákon ani
rodičovský bonus. Neférový je podľa nás celý doterajší dôchodkový systém. Ženy výchovou ďalšej
generácie vykonávajú množstvo neplatenej práce, prispievajú k ekonomickému rastu a HDP tejto
krajiny. Odmenou má byť menej peňazí, strata zručností a tiež nižšie starobné dôchodky, čo je
absolútne nespravodlivé.

ZÁVER:
Veríme, že naším podnetom sa podarí usmerniť Vašu pozornosť na oveľa objektívnejšie
a spravodlivejšie posudzovanie dôchodkových a sociálnych problémov žien – manželiek príslušníkov
ozbrojených a bezpečnostných zborov bývalej ČSSR. Za Vašu odpoveď a pozitívne riešenie tohto
podnetu dopredu ďakujeme.
S úctivým pozdravom

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián Ď U R I N A
generálny sekretár

 

Odpoveď MPSVaR SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čakajme na zmeny v sociálnych dávkach od 1.7.2024

Od tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Po novom má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP).

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
Väčšina novely má byť účinná od 1. júla 2024.

Dôležité správy pre seniorov: 13. dôchodok čakajú veľké zmeny! Čo sa zruší a ako sa bude vyplácať?

“Suma 13. dôchodku, štátnej sociálnej dávky, sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila,” uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.

Nárok na 13. dôchodok by mali mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca SP. Tiež by ho mali dostať občania, ktorým dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok by mali byť každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Ak by bola priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude minimálne 300 eur. V prípade nároku na viaceré dôchodkové dávky by mali poberatelia dostať len jeden 13. dôchodok, a to v sume, ktorá je najvyššia.

MPSVR uvádza, že v roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a tento počet má stúpať. Celkové výdavky na toto opatrenie majú byť v roku 2024 viac ako 828 miliónov eur, v budúcom roku budú o 100 miliónov eur vyššie. V nasledujúcich rokoch by mali potom vzrásť na 978 miliónov eur v roku 2026 a na 1,033 miliardy eur v roku 2027.

Nová výplatná fáza v starobnom dôchodkovom sporení mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025. Poslanci však navrhli odložiť začiatok novej fázy v starobnom dôchodkovom sporení o rok. V dôvodovej správe uviedli, že je nevyhnuté spresniť, aká časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa má byť po dovŕšení dôchodkového veku použitá na vyplatenie starobného, respektíve predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Väčšina novely má byť účinná od 1. júla 2024. Úprava súvisiaca s posunutím novej výplatnej fázy v starobnom dôchodkovom sporení má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.

Info: TA3 a Nový ČAS 13.02.2024

Informácia Únie výsluhových dôchodcov k dôchodkom 2023

     ÚVD SR na svojom VZ 7. 11. 2023, po vyhodnotení aktuálneho stavu niektorých „káuz“ po voľbách, prijala aj tieto úlohy:

1, Po obdržaní odpovede od VOP (ombudsmana) na podnet ÚVD SR k nezvýšeniu dávok výsluhového zabezpečenia aj mimoriadnou valorizáciu v roku 2023 bude vykonávať ďalšie aktivity, podporovať svojich členov aj pri podaniach správnych žalôb na príslušné správne súdy proti zamietavým rozhodnutiam o odvolaniach voči nezvýšení VD aj mimoriadnou valorizáciou a vyvolá rokovanie s MV SR k pripravovanej zmene modelu zvyšovania výsluhových dôchodkov v nasledujúcom období.
Okrem toho zaslať predsedovi NR SR žiadosť o prijatie opatrení na vykonanie nápravy a odstránenie vzniknutého stavu, nakoľko v predchádzajúcom volebnom období pri schvaľovaní mimoriadnej valorizácie dôchodkov od 1. 7. 2023 svojou nečinnosťou zákonodarca zapríčinil protiústavné opomenutie poberateľov dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8. 11. 2023).

2, Zaslať výzvu ministrovi práce na predloženie návrhu novely zákona č. v 461/2003 Z. z. (zosúladenie judikatúry NS SR so zákonom) do legislatívneho procesu za účelom odstránenia nesúladu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo veci posudzovania nárokov na priznanie dôchodkových dávok poistencov, ktorí sú poberateľmi dávok z výsluhového zabezpečenia s ustálenou judikatúrou súdov Slovenskej republiky a ministrovi spravodlivosti (ako predsedovi LRV SR, aby  Legislatívna rada vlády SR riešila túto otázku prioritne napr. aj tým, že túto otázku  zaradí do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ešte v tomto roku, prípadne na I. polrok 2024 (výzvy zaslané elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8. 11 .2023).
3, Zaslať žiadosť predsedovi vlády SR o ratifikáciu Dodatkového protokolu č. 158 k Európskej sociálnej charte zakladajúci systém kolektívnych sťažností (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8.11.2023).

4, Zaslať ministrovi práce (ako predsedovi RVSRPPS) opätovnú žiadosť o vymenovanie ÚVD SR za člena Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 8. 11. 2023).

5, Zaslať osobný list ministrovi obrany so žiadosťou o odstránenie diskriminácie a sociálnej neistoty súčasných nájomcov služobných bytov a o pomoc a prijatie účinných opatrení na dokončenie procesu odpredaja zostávajúcich služobných bytov v správe BARMO a tým odstránenie diskriminácie a sociálnej neistoty súčasných nájomcov. Zároveň túto problematiku navrhnúť koordinovane riešiť aj v dotknutých silových rezortoch (žiadosť zaslaná elektronickou poštou so zaručeným podpisom 16.11.2023).

ÚVD SR okrem toho podala po zverejnení predbežnej informácie na Slov-Lex  návrh na zmenu 13. dôchodku dňa 12. 11. 2023 návrh, aby na 13. dôchodok – dôchodková dávka  mali nárok okrem tých  poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, ktorí majú nárok na 13. dôchodok – štátna dávka aj poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí dosiahli dôchodkový vek a nepoberajú starobný dôchodok.
V súvislosti s vyplácaním 13. dôchodku v tomto roku bol vyzvaný minister vnútra SR ako vecný gestor zákona č. 328/2002 Z. z., aby príslušné subjekty vyplatili 13. dôchodok v tomto roku aj tým poberateľom výsluhových dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nepoberajú starobný dôchodok a vyplatili avizovaný „jednorazový príplatok“ v decembri tohto roku aj  poberateľom výsluhových dávok, ktorí majú nárok na 13. dôchodok – štátna dávka a aj tým, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nepoberajú starobný dôchodok.

Prezident ÚVD SR

PS:
ĎAKUJEME ! ! !  

Ako sa vyznať v chaose s dôchodkami 2023/24

Ako sa vyznať v chaose s dôchodkami: kto má nárok na mimoriadne penzijné a kedy ho dostane (otázky a odpovede).

 

Okrem 13. dôchodkov dostanú v tomto roku penzisti aj paušálny príspevok vo výške 150 eur. Jedným z prvých rozhodnutí novej vlády bolo schválenie mimoriadnych dôchodkov ešte v tomto roku. Nový šéf rezortu práce Erik Tomáš (Hlas) navyše predstavil zmeny v penziách, ktoré sa okrem iného dotknú aj 13. dôchodkov na budúci rok.

Aktuality.sk vám prinášajú prehľad mimoriadnych penzií, aby ste sa vyznali v súčasnom chaose pri ich vyplácaní.
Vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ako je to s 13. dôchodkami, ktoré schválila ešte vláda, keď bol ministrom financií Igor Matovič, ktorý bol autorom tohto návrhu?

Tieto penzie už Sociálna poisťovňa začala vyplácať v tomto mesiaci. Peniaze dostanú poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktorí majú nárok na výplatu dôchodku v novembri 2023 – teda starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho. „Maximálna suma 13. dôchodku v novembri 2023 predstavuje 300 eur. Dostanú ju poberatelia penzií v sume 268,88 eura a menej. Poberateľom dôchodkov v rozpätí od 268,89 eura do 963,32 eura sa suma 13. dôchodku znižuje až do minimálnej hranice 50,01 eura. Najnižšiu sumu 50 eur dostanú poberatelia dôchodkov poberajúci dôchodok od sumy 963,33 eur a viac“.

Kedy sa začnú vyplácať 13. dôchodky?

Sociálna poisťovňa ich už začala automaticky (bez žiadosti) vyplácať od začiatku novembra. Výplatné termíny sú v párne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho mesiaca.

Koľko ľudí dostane 13. dôchodok a aké sú celkové náklady na túto dávku?

Celkový počet dôchodcov, ktorí majú nárok na 13. dôchodok, je 1 451 036 (stav k novembru 2023). Z toho 29 165 poberateľov býva mimo Slovenska.  V priemere tak všetci poberatelia dostanú v novembri navyše 176,85 eura. Celkové náklady na túto dávku Sociálna poisťovňa vyčíslila na 256,62 milióna eur.

Aké iné dávky dostanú ešte dôchodcovia v tomto roku?

Nová vláda na pondelkovom zasadnutí rozhodla, že poberatelia dôchodkov dostanú k 13. dôchodkom ešte v tomto roku aj takzvaný paušálny príspevok vo výške 150 eur.

Kto má nárok na paušálny príspevok?

Túto jednorazovú dávku dostanú všetci ľudia, ktorí dostali aj 13. dôchodky v novembri. Týka sa to teda poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku.

Kedy sa začne s vyplácaním paušálneho príspevku?

S vyplácaním môže začať Sociálna poisťovňa až potom, ako zmenu zákona schváli parlament. Ministerstvo práce tvrdí, že sa tak stane čo najskôr v skrátenom legislatívnom procese. Rezort predpokladá, že Sociálna poisťovňa by mala začať posielať peniaze už v decembri.

Koľko to bude stáť štátny rozpočet?

Celkové náklady na výplatu 150-eurového paušálneho príspevku dosiahnu 220 miliónov eur.

Budú sa vyplácať 13. dôchodky a paušálne príspevky aj na budúci rok?

Ministerstvo práce v roku 2024 zruší paušálny príspevok a navýši sumu 13. dôchodkov. Zatiaľ ide iba o návrh, ktorý musia schváliť poslanci.

Aká bude výška 13. dôchodkov na budúci rok?

Podľa šéfa rezortu práce Tomáša by mali 13. dôchodky v roku 2024 dosiahnuť výšku priemerného starobného dôchodku za predchádzajúci rok, teda sumu 606 eur. „V prípade, ak priemerná mesačná suma za predchádzajúci kalendárny rok niektorého z druhov dôchodkov bude nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku v roku 2024 bude určená ako garancia v minimálnej výške 300 eur. Napríklad poberatelia sirotských či invalidných dôchodkov,“ tvrdí ministerstvo práce.

Kto naň bude mať nárok?

Rovnako ako v súčasnosti túto dávku dostanú automaticky poberatelia všetkých dôchodkov, ktorí budú mať nárok na jeho výplatu v danom čase – teda starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho.

Čo sa stane s rodičovským dôchodkom, v rámci ktorého deti prispievajú svojim rodičom na penzie?

Minister Tomáš zatiaľ len predstavil návrh, ktorý bude musieť prejsť parlamentom. Jeho zámerom je presunúť peniaze určené na rodičovský dôchodok a dať ich na výplatu 13. dôchodkov v roku 2024. Aj vďaka týmto financiám by mohli byť navýšené, ako to už predtým avizoval šéf rezortu.

Znamená to, že rodičovský dôchodok sa nakoniec zruší?

Podľa plánov by mal zostať zachovaný, avšak na jeho výplatu by sa mali použiť peniaze z dane z príjmov. Konkrétne by malo ísť o príspevky vo výške dvoch percent, ktoré ľudia môžu zo svojich daní darovať neziskovým a mimovládnym organizáciám (takzvaná asignácia dane).

Prezidentka podpísala novelu zákona o častejšej valorizácii dôchodkov

V náväznosti na článok na tomto webe 13. januára 2023  “Dôchodková reforma v praxi” (https://www.bezpzlozky.eu/2023/01/monitor-dochodkova-reforma-v-praxi/) uvádzam dosiahnutý výsledok v úpravách dôchodkov.  Na dopad novely na výsluhové dôchodky si budeme musieť počkať.

Novela bude účinná od 1. januára 2024. Cieľom je umožniť automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských cien vo vzťahu k poberateľom dôchodkových dávok. Hovorí o dvoch základných zmenách.

Jednou je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje vývoj spotrebiteľských cien v roku predchádzajúcom zvýšeniu dôchodkových dávok, z pôvodných šesť na deväť mesiacov. Zámerom je presnejšie zohľadniť infláciu pre riadnu každoročnú valorizáciu dôchodkov.

Druhá zmena spočíva v tom, aby sa dôchodky mohli valorizovať aj inokedy ako raz ročne k 1. januáru. Poslanci nakoniec upravili pôvodný návrh predkladateľov, keď schválili pozmeňujúci návrh Petra Cmoreja (SaS).

Dôchodkové dávky sa tak budú zvyšovať kedykoľvek počas roka v prípade, že rast cien za domácnosti dôchodcov prekročí 5 % od bezprostredne predchádzajúceho zvýšenia dôchodkov. Štatistický úrad SR v tom prípade bezodkladne oznámi Sociálnej poisťovni zistenú dôchodcovskú infláciu. Poisťovňa má začať vyplácať vyššie dôchodky dva mesiace od oznámenia.

Výnimkou bude posledný kvartál roka, kedy sa tento postup už nepoužije. Zvyšovanie dôchodkov k 1. januáru bude vždy oproti dávke vyplácanej k 1. januáru predchádzajúceho roka, nie dávke zvýšenej v priebehu roka.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Erika Tomáša (nezaradený), ktorým sa “rozmrazia” minimálne dôchodky, ktorých výška sa niekoľko rokov nemenila. Opätovne sa tak do zákona zavedie naviazanie minimálneho dôchodku na výšku životného minima. Táto zmena je účinná od začiatku júla tohto roka.

Zdroj: TASR