Vyberte stranu

Legislatívny podnet: Pomoc ženám

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC  DELOSTRELECKÁ
– občianske združenie –
so sídlom SR,  ul. Sibírska č. 4,   831 02 BRATISLAVA – 3,  IČO: 42 185 611 

Vážený pán
Bc. Milan  K R A J N I A K, minister
– MPSVaR SR –
Špitálska č. 4 – 8
811 09   B R A T I S L A V A  – 1 

VEC:    C H C E T E    N A O Z A J    P O M Ô C Ť    Ž E N Á M….?
nový legislatívny podnet

     Vážený pán Bc. M. KRAJNIAK, minister,

až príliš často sa stretávame pri riešení zložitých dôchodkových nárokov občanov, ktorí nie vlastnou vinou sa ocitli v komplikovaných problémoch vyplývajúcich z preferovanej I. a II. kategórie funkcií (najmä v dôsledku výkonu služby v ozbrojených a bezpečnostných zborov).

Dňa 26.09.2021 (nedeľu) o 11,15 hodine a 11,21 hodine Ste v relácii televízie TA 3 „V politike“ niekoľkokrát uviedli, že chcete vykonať odškodnenie žien v dôsledku doterajšej nesprávnej legislatívnej úpravy.

Naše občianske združenie ČASOD si dovoľuje reagovať na Váš podnet o odškodnení žien a o uvažovanej zmene dôchodkového zákona. Chceme Vám pripomenúť ťaživý osud mnohých žien, ktoré sa stali manželkami vojakov z povolania slúžiacich v ozbrojených zboroch ČSS(F)R, alebo príslušníkov bezpečnostných zboroch ČSS(F)R (policajtov).

Vo väčšine vyspelých krajín majú príslušníci silových rezortov vždy osobitné sociálne, dôchodkové, nemocenské a úrazové zabezpečenie a oveľa kvalitnejšie výsady, ktoré zohľadňujú osobitné postavenie príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov štátu. Príslušníci ozbrojených a bezpeč-nostných zborov vykonávajú mimoriadne dôležitú štátnu službu v služobnom pomere, upravenú osobitnými predpismi, charakteristickými znakmi, ktorými z hľadiska potreby osobitnej úpravy ich sociálneho zabezpečenia sú predovšetkým dočasnosť, prechodnosť (nie celoživotnosť) služobného pomeru, strata úzko špecializovanej kvalifikácie po jeho skončení a vysoká miera zdravotnej rizikovosti, ktorú nemožno eliminovať, pričom v súhrne ide o činnosti, vykonávané v prioritnom záujme štátu. Výsluhový dôchodok je vo svojej podstate čiastkový dôchodok, ktorým sa zhodnotí len časť odslúžených rokov. Popri tom panuje trvajúca beznádej na ďalšom zamestnaní v civilnom sektore o ktorej sa aj sami denne presviedčate.

Služba v silových rezortoch nie je dnes celoživotným zamestnaním, akoby sa niekomu zdalo. Na to zabúdajú mnohí politici, novinári, či teoretici z rôznych inštitútov. Príslušníci ozbrojených zborov musia totiž spĺňať striktné požiadavky na dobrý zdravotný stav, telesnú kondíciu a fyzickú zdatnosť, psychickú odolnosť, ktoré jednoducho exspirujú okolo 45 rokov veku, teda veľmi skoro pred vekom ich fyzickej staroby. To je prirodzený, biologický  proces, aj mimo našej vôle – s tým nič nenarobíte.

Ďalším faktorom je kariérny princíp uplatňovaný v niektorých zložkách ozbrojených a bezpeč-nostných zborov. Skončením služby pred dosiahnutím veku fyzickej staroby alebo vznikom invalidity sa bývalý vojak (policajt) stáva novou pracovnou silou na trhu práce, čo v spojení so špecifickou vojenskou (policajnou), kvalifikáciou a vekovým znevýhodnením vytvára veľmi nepriaznivé podmienky pre jeho ďalšiu pracovnú činnosť. Dôsledkom je nielen rapídny pokles príjmu, ale aj prechodná, ba až trvalá nezamestnanosť. Preto nevyhnutne musí existovať regulačný mechanizmus eliminujúci dôsledky tohto stavu, starobný (invalidný) dôchodok príslušníka ozbrojených zborov, ako aj od neho odvíjajúce sa sekundárne sociálne dávky pozostalých, teda vdovský a sirotský. Politici, novinári a teoretici z rôznych inštitútov práve na toto by nemali zabúdať a myslieť aj na tieto nevýhody, ktoré určite nastanú po skončení vojenskej (policajnej) kariéry každého vyslúžilca. Kto ho potom zamestná, nevie nik, lebo garancie neexistujú žiadne.

Okrem zákonov, smerníc a nariadení, ktoré spoľahlivo regulovali vojenskú a policajnú službu existovali aj ROZKAZY veliteľov. Vojenský a policajný rozkaz je príkaz nadriadeného vojaka (policajta) voči vojakovi (policajtovi) podriadenému, ktorý má zvláštnu povahu a je kvalitatívne iným prejavom veliteľskej vôle, než sú obvyklé príkazy, pokyny alebo požiadavky. Ukladá sa ním podriadenému vojakovi (policajtovi) konkrétna povinnosť niečo vykonať alebo sa naopak nejakého chovania zdržať. Jeho funkciou je bezprostredná realizácia úloh ozbrojených a bezpečnostných síl, t. j. bojovej a výcvikovej činnosti, bojovej pripravenosti, vnútornej organizovanosti a činnosti vojenskej a policajnej správy. Neuposlúchnutie rozkazu je trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody v základnej sadzbe až na päť rokov. Aj jeho príprava je trestná a kvalifikované skutkové podstaty prichádzajú do úvahy vtedy, pokiaľ je napr. spáchaný v skupine, so zbraňou alebo za bojovej situácie. Neuposlúchnutie rozkazu hoci i z nedbanlivosti, pokiaľ tým dôjde k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu splnenia dôležitej služobnej úlohy, tak potom v základnej sadzbe hrozí až jeden rok odňatia slobody. Takto to prosím funguje v silových rezortoch SR dodnes a v silových rezortoch bývalej ČSS(F)R to fungovalo obdobne.

Títo príslušníci silových rezortov ČSS(F)R boli povinní takmer okamžite vykonávať službu a zásah na rôznych miestach podľa akútnych potrieb štátu. Personálna mobilita bola bezprostredne spojená so sústavným sťahovaním sa nielen príslušníka ozbrojených a bezpečnostných zborov ČSS(F)R, ale bezprostredne aj jeho celej rodiny, manželky a detí. Tento kľúčový fakt sústavne uniká z pozornosti neskúsených politikov a MPSVaR SR, alebo ľudí, ktorí o výkone služby pre štát nevedia nič. Nemuselo to mať priamy dosah na jeho mesačný príjem, ale malo (a aj dnes má) výrazne negatívny dosah predovšetkým na príjem, a tým aj na vlastné dôchodkové poistenie – jeho druhého manželského partnera (manželku)! Manželka vojaka (alebo policajta) na to dnes najviac dôchodkovo dopláca a na to sa úplne zabúda!!! Sociálne a dôchodkové zákony SR sú poriadne deravé a nejednoznačné a tento fakt ani MPSVaR SR dodnes uspokojivo nevyriešilo, pretože mu to uniklo z pozornosti. Táto postihnutá manželka spravidla nedobrovoľne musela zakaždým ukončiť svoje doterajšie zamestnanie a musela otrocky nasledovať svojho manžela v úplne inom mieste výkonu služby, opakovane sa stávala novou pracovnou silou na trhu práce, veľmi často so základným platom, bez výrazných benefitov a výhod. Sú známe (a celkom bežné) prípady, že sa tieto rodiny príslušníkov silových rezortov až 11x museli sťahovať po všetkých kútoch ČSSR o ktorých nemáte ani tušenia. A neslúžilo sa len v Bratislave a Prahe, ale aj tam, kde „líšky“ dávali dobrú noc! Manželka sa zväčša musela sama postarať o výcho-vu detí a na každom novom pracovisku začínať vždy od nuly, pretože manžel bol sústavne vo výkone služby. Niet sa ani čomu diviť, že dnes dostáva starobný dôchodok iba 200.-€ mesačne a o dôvody a príčiny tohto stavu sa nikto nezaujíma. Vy však teraz chcete odškodniť manželky. Takáto manželka príslušníka silového rezortu sa stala obeťou výkonu služby svojho manžela, to bola príliš krutá daň za výkon jeho služby! Tieto opisované okolnosti neboli založené na istote, ale na nepredvídateľnosti a nečakanosti, čo mala v tej drastickej situácii robiť? Musela uprednostiť rodinu, pretože ostatné riešenia boli všetky zlé! Táto manželka bola vždy vystavená bezprostrednej hrozbe nezamestnanosti a musela sústavne začínať odznova v novom zamestnaní, prípadne aj na inej, málo kvalifikovanej a platenej práci alebo až na koncovej pozícii. Alebo nebolo pre ňu zamestnanie žiadne, aj to sa stávalo! Resp. sa musela zakaždým sa podrobiť a absolvovať aj rôzne ďalšie školenia a prípravu na nové zamestnanie. Toto dnešné dôchodkové vákuum manželky, dnes nie je nikde uspokojivo riešené, úplne sa na to zabudlo.  Preto sa musí nevyhnutne vytvoriť nový pregnantný regulačný mechanizmus, eliminujúci dôsledky tohto katastrofálneho stavu na dôchodkové zabezpečenie aj manželiek, príslušníkov ozbrojeného a bezpečnostného zboru ČSS(F)R. Mali by Ste aj tomuto problému venovať pozornosť. Preto oceňujeme Vašu snahu o odškodnenie žien a my Vám ponúkame aj takúmožnosť – aby Ste na niektoré ženy na odškodnenie nezabudli.

 

Vážený pán minister, našich členov povzbudil Váš návrh na odškodnenie žien, pretože spôsobuje úľavu a odbúrava napätie v ich radoch, v ich rodinách a spoločnosti. Oni položili svoju obeť na oltár vlasti, teraz je rad na Vás, aby Ste to zohľadnili.

Autori každého návrhu na odškodnenie žien, by mali byť ľudia, ktorí mali a majú skúsenosti s výkonom služby v ozbrojených a bezpečnostných zborov ČSS(F)R (dnes SR) a preto sa nádejame, že aj oni dostanú priestor na zverejňovanie a presadzovanie ich argumentov, tvrdení a vízií.

Sme presvedčení, že NR SR má určite dosť erudovaných právnikov, aby túto zložitú tému zvládli a slovenskej verejnosti korektne vysvetlili, než aby sa o tejto téme vyjadrovali laici a neskúsené osoby. Uvítali by sme, aby o týchto zložitých dôchodkových a sociálnych témach sa mala možnosť vždy vyjadriť aj druhá strana, teda aj my, pretože ich pokladáme za nedostatočne riešené. Vieme to robiť spoločne? Sme ochotní Vás navštíviť a problémy vysvetliť kedykoľvek.

Hlavným cieľom v oblasti správneho procesu je poskytnutie spravodlivej ochrany právam a oprávneným záujmom všetkým účastníkom dôchodkového konania, teda aj manželkám príslušníkov silových rezortov ČSS(F)R (dnes SR) prostredníctvom vydávania bezchybných a spravodlivých správnych rozhodnutí.

      ZÁVER: Veríme, že naším podnetom sa podarí usmerniť Vašu pozornosť na oveľa objektívnejšie a spravodlivejšie posudzovanie dôchodkových a sociálnych problémov žien – manželiek príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov bývalej ČSS(F)R.

      S úctivým pozdravom

                                                 ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián  Ď U R I N A
generálny sekretár

     

Parlament nevzal na vedomie diskriminácie

Parlament si dnes “vypočul” správu ombudsmanky, ale “nevzal ju na vedomie”.

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 (tlač 23).

Dátum 14.5.2020 
Uviedol:  Mária Patakyová (verejná ochrankyňa práv) (viac)
Spravodajca: Vladimíra Marcinková (viac) 
Rečníci: Anna Andrejuvová (poslankyňa NR SR) (viac), Filip Kuffa (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac), Juraj Šeliga (podpredseda NR SR) (viac) 
Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia
NR SR neschválila návrh uznesenia.
Prítomní132
Za 34
Proti 50
Zdržali sa 46
Nehlasovali 2

na úvod:
Je až zarážajúce, ako veľmi sa ľudské osobné a hlboko zakorenené hodnoty dokážu zmeniť za jeden rok. Pretože správa p. Patakyovej nie je tá, ktorá sa nejako zásadne zmenila – aj minulý rok spomínala všetky tie témy, ktoré boli tentoraz označené za problematické. Ak by ste si chceli správy sami porovnať, tu nájdete minuloročnú a tu tohtoročnú správu. Čo sa však zmenilo, bolo, ako sa k tejto správe postavili politické strany. Minulého roku hlasovalo za “vzatie na vedomie” tejto správy 108 poslancov, 2 boli proti a 23 poslancov sa zdržalo. Zvyšok bol buď neprítomný, alebo zabudol zahlasovať..
Tento rok sa však situácia zmenila. Za vzatie na vedomie bolo 34 poslancov, proti ich bolo 50 a zdržali sa 46-ti. Ďalších 20 poslancov buď nehlasovalo, alebo vôbec neprišli na hlasovanie.  
Kancelária verejného ochrancu práv skonštatovala za minulý rok 130 porušení základných práv a slobôd. Podnetov však bolo 2100. Mnohé neprejdú sitom nielen z dôvodu neoprávnenosti, ale aj z dôvodu nedostatočnej právnej erudovanosti sťažovateľov, úradníkov a ich kapacít, ale najmä opore v práve. Zo správy vyplýva, že opakovane najčastejším problémom týkajúcim sa porušovania základných ľudských práv a slobôd sú zbytočne prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach.

 

– – –

Zo Správy ombudsmanky som vybral pre tých, ktorí nemajú Adobe alebo Acrobat:

Osobitný systém sociálneho zabezpečenia

Už  v minuloročnej som upozorňovala aj na mnohé nedostatky súvisiace s osobitným systémom soc zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov. Nejednoznačná právna úprava neraz spôsobuje nejasnosti v tom, ktorý orgán verejnej správy je príslušný na rozhodnutie o ich nároku na dôchodkovú dávku za dobu poistenia získané v civilnom zamestnaní. V danej veci je veľmi významná aj judikatúra súdov. Prípady sa líšia a nie každú situáciu je možné prirovnať k už judikovanej veci. Preto dotknutým osobám nezostáva nič iné, ako obrátiť sa na súd. No ani súdy nie sú v v týchto otázkach jednotné.

Výsluhové dôchodky hasičov

Tesne pred Vianocami 2017, začalo MV SR postupne odnímať výsluhové dôchodky hasičom, ktorí skončili výkon služby v rokoch 2008 až 2010, s argumentom, že im bol zo strany SP priznaný dôchodok, avšak výlučne za civilnú dobu poistenia.

Takmer 40 z nich sa na mňa obrátilo s podnetom. K odňatiu VD pritom v niektorých prípadoch došlo až po takmer desiatich rokoch jeho vyplácania. MV SR tvrdilo, že o tom nemalo informácie. To sa však v určitých prípadoch ukázalo ako nepravdivé, keďže samotné MV SR hasičov pri priznaní VD informovalo, že pri súbehu nároku na výplatu VD s nárokom na dôchodok zo všeobecného soc. systému má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na VD naďalej, v jeho plnej výške.

Po odňatí VD ostali mnohí hasiči iba s minimálnym príjmom, nedosahujúcim ani životné minimum. MV SR tento svoj postup nekoordinovalo so SP, iba dotknutých hasičov odkázalo na to , aby si požiadali o príplatok k dôchodku. SP sa však s názorom MV nestotožnila a požiadala NS SR o vydanie zjednocujúceho stanoviska. MV SR napokon počas odvolacieho konania až novelou zákona, ktorá  nadobudla účinnosť 01.01.2020. Problém sa vyriešil až zrušilo svoje rozhodnutia  o odňatí VD s tým, že vyčká na vydanie stanoviska NS SR, ktoré však doteraz nebolo vydané.

V tejto veci som dospela k záveru, že MV SR nesprávnym, čisto gramatickým výkladom(?) zákona porušilo základné práva dotknutých hasičov, čo som oznámila pani ministerke vnútra. MV SR sa s mojím záverom nestotožnilo, no naďalej pokračovalo vo vyplácaní VD.

Asociácia hasičov na dôchodku poďakovala a vyslovila názor, že práve moje kroky viedli k tomu, aby sa na MV SR začali otázkou zodpovedne zaoberať a vo veľkej miere som tak k tejto zmene dopomohla.

Dve súdne rozhodnutia – dva rôzne názory

Podávateľ podal ešte v roku 2013 žiadosť o priznanie SD. SP ju zamietla s odôvodnením, že nie je príslušná na rozhodnutie o jeho SD. Podávateľ sa následne domáhal preskúmania tohto rozhodnutia súdom. Krajský súd rozhodnutie SP potvrdil. Na základe odvolania podávateľa rozhodol NS SR, ktorý potvrdil rozhodnutie KS a vyjadril právny názor, že , že na výplatu dôchodku podávateľovi je príslušný VÚSZ. Následne sa podávateľ obrátil so svojou žiadosťou na VUSZ. Ten však svoje konanie zastavil z dôvodu, že nie je príslušným na konanie.. Predmetné rozhodnutie následne potvrdilo MOSR. Na základe žaloby podávateľa KS zrušil rozhodnutie MO SR a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že o žiadostí podávateľa je oprávnená rozhodovať SP a VÚSZ nemal konanie zastaviť a MOSR jeho rozhodnutie nemalo potvrdiť, ale podávateľovu žiadosť mali postúpiť Sociálnej poisťovni.
MOSR na základe rozsudku KS zrušilo pôvodné rozhodnutie o zastavení konania a vec odoslalo späť Sociálnej poisťovni, ktorá ho však opätovne MOSR vrátila. Tento postup sa opakoval dvakrát, a ani v roku 2019 situácia nebola definitívne  vyriešená.

V tejto veci som konštatovala porušenie základných práv podávateľa zo strany všetkých zainteresovaných orgánov. Vytkla som im najmä to,  že nevyužili účinné prostriedky riešenia vzniknutého stavu, predovšetkým podaním KOMPETENČNEJ ŽALOBY, alebo iniciovaním návrhu na vydanie zjednocujúceho stanoviska, nedostatočne medzi sebou komunikovali a nehľadeli na záujem podávateľa, ktorý sa takto niekoľko rokov nachádza v stave právnej neistoty.

Druhé z navrhovaných opatrení, zriadenie preddavkovej výplaty dôchodku, SP odmietla realizovať s odôvodnením že podávateľovi je vyplácaný VD a PREDDÁVKOVÁ VÝPLATA dávky nie je pre SP povinná ale iba fakultatívna. S uvedeným konštatovaním sa nemožno stotožniť. Pokiaľ zákon zveruje orgánu verejnej správy určitú právomoc, hoci fakultatívneho charakteru, je povinný ju využiť, ak tým môže zamedziť zásahu do základných práv a slobôd dotknutej osoby v danom prípade práva  na primerané  hmotné zabezpečenie v starobe.

Kompenzačné príspevky – práva osôb zo zdravotným postihnutím  (strana 38)

Nepriznávanie kompenzačných príspevkov na opatrovanie (39)

Práva seniorov  (str.29)
Československý dôchodcovia (str.30)

V prílohe Správy sú aj návrhy odporúčaní verejného ochrancu k jednotlivým nedostatkom zisteným v činnosti úradov – ministerstiev.

PS autora článku:

Správa obsahuje informácie o skrivodlivostiach ktoré sú roky páchané na nás dôchodcoch a výsluhových dôchodcoch, na ktoré sme upozorňovali na tomto webe ako i na webe APVV, DOKO.BLOG, a ďalších, alebo sme sa obracali na ombudsmanku, súdy, prezidenta, NR SR a ďalšie inštitúcie.
Tvrdenie niektorých poslancov že parlament ODMIETOL DÚHOVÚ SPRÁVU OMBUDSMANKY pokladám za korunu drzosti, hlúposti, ba stupidity z daní platených reprezentantov občanov Slovenskej republiky. “Odmietnuť vziať na vedomie” správu ombudsmanky je morálno-pravno-eticko-ľudsko-… proste suterén.

Ešte čo ma zaráža je CELKOVÉ SKÓRE: 50 ks totálneho odmietnutia a 46 kusov alibizmu. Dokopy ústavná väčšina + 6 ks buď bez, alebo proti vedomiu. Nie, nepleťme si to tu so súhlasom s názormi pani ombudsmanky. Tu sa hlasovalo „o vzatí na vedomie“ a verejný ochranca ľudských práv je podľa ústavnej väčšiny NR SR handra, ktorá sa na vedomie neberie!