Vyberte stranu

Rozsudok-Výkon služby k 31.12.1999

Vážení priatelia,    

 našu Advokátsku kanceláriu oslovil klient – profesionálny vojak OS SR požadoval pomoc pri priznaní starobného dôchodku na základe ustanovenia § 174 ods. 1. písm. c)  zák. č. 100/1988 Zb. po dosiahnutí veku 58 rokov. Žalobcova žiadosť bola zamietnutá rozhodnutím pána GR Sociálnej poisťovne dňa 15.05.2019 z dôvodu, že služba netrvala k 31.12.1999 (pozn. vojak odišiel do zálohy 31.12.1993 na vlastnú žiadosť).     Vieme, že aj mnohým z Vás práve takúto chybu urobila Sociálna poisťovňa, keď notoricky uvádza ako podmienku nároku na skorší odchod do starobného dôchodku trvanie služby k 31.12.1999,dodatočnezavedenú do ustanovenia § 174  ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. zákonom č. 355/1999 Z. z. až v decembri 1999. Iba o toto jediné ustanovenie zákona opierala Sociálna poisťovňa všetky svoje doterajšie sporné rozhodnutia, ktorými  donedávna vyhrávala súdne spory s vojenskými a policajnými vyslúžilcami na Krajských súdoch na Slovensku. Nastal však bod zlomu. Dovolíme si Vás zdvorilo upozorniť, žeSociálna poisťovňa vôbec nezohľadňovala historický a systematický vývoj § 174, pričom úplne ignorovala a nerešpektovala nasledu-júce ustanovenie § 175g ods.  2 zavedené tou istou novelou, teda zákonom č. 355/1999 Z. z. ktorá odkazuje na použitie skorších právnych predpisov (čítaj prílohu – rozsudok Krajského súdu).     

     Pri logickom výklade mala Sociálna poisťovňa jednoznačne použiť správnu právnu normu, a to príslušnú novelu zákona č. 100/1988 Zb. (pozn. bolo ich od r. 1992 do r. 1999 sedem noviel), ktorá v čase výkonu služby nášho klienta bola v platnosti a ktorá posudzovala nároky z pracovných kategórii vzniknutých v roku prepustenia z výkonu služby (SP pravdepodobne porušovala ústavný princíp právnej istoty).     Z ustanovenia § 175g ods. 2zák. č. 100/1988 Zb. teda jednoznačne vyplýva, že o nároku na Váš starobný dôchodok od Sociálnej poisťovne podľa § 174 sa rozhodne podľa predpisov účinných do účinnosti zákona č. 355/1999 Z. z.

S priateľským pozdravom 


JUDr. Marián  Ď U R I N A

Nefér postupy Soc.poistovne voči VD

 

 

Vážení priatelia,

všetci vieme, že pôvodný zák. č. 100/1988 Zb., ustanovenie § 174 vôbec neobsahoval. Ten tam bol až dodatočne nainštalovaný zákonom FZ ČSFR č. 235/1992 Zb., ktorý zároveň zrušil platnosť I. a II. pracovnej kategórie do termínu31.12.1992 (v ČR platí dodnes). Lenže toto inkriminované ustanovenie § 174 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení, sa v dôsledku vývoja dôchodkového zabezpečenia na Slovensku 7x menilo. Po rozdelení ČSFR právny vývoja bol na Slovensku takýto:

– zák. NR SR č.  59/1993 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do  termínu 31.12.1993

– zák. NR SR č.  71/1994 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do  termínu 31.12.1994

– zák. NR SR č. 365/1994 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1995

– zák. NR SR č. 308/1995 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1996

– zák. NR SR č. 376/1996 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1997

– zák. NR SR č. 376/1997 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1998

– zák. NR SR č. 355/1999 Z.z., predĺžil platnosť I.a II. prac. kategórie do termínu 31.12.1999

     Chcem len naznačiť, že mnohí z Vás nosili uniformu a odchádzali Ste do civilu v rokoch 1992 až 1999. To znamená, že v rozhodnom čase ešte vôbec nebol vydaný zák. NR SR č. 355/1999 Zb., ktorý na Slovensku naposledy posúval hranicu skončenia pracovných kategórií až do 31.12.1999.  Pre Vás v tom čase však platil niektorý z vyššie uvedených zákonov. Sociálna poisťovňa vytrvalo tvrdí, že Vaša služba mala trvať do 31.12.1999. Vy Ste ale predsa nemohli predpokladať, že zákon č. 100/1988 Zb., ktorý platil asi 15 rokov a za ten čas sa viackrát mení, teda aj po Vašom odchode z ozbrojených zborov a z tohto dôvodu máte na to dôchodkovo doplácať? Zostať ukrátený? V čase, keď odišiel vojak z povolania do civilu (len ako príklad uvádzam zák. č. 355/1999 Z. z., nebol ešte v platnosti – platný a účinný bol až odo dňa 22.12.1999) a preto sa čudujem, prečo takýto neférový argument Sociálna poisťovňa často používala voči mnohým z Vás a práve kvôli tomu Ste prehrávali súdne spory. Na základe upozornenia dvoch úspešných kolegov z MV SR, bolo nimi prezentované aj nenápadné ustanovenie § 175g zák. č. 100/1988 Zb. ktoré výrazne dopomohlo zvrátiť doterajší postoj Sociálnej poisťovne a napokon vyhrať súdne spory. Rovnako som tento argument použil i ja a – boli sme úspešní.

Pre objektívnosť si dovolím presne citovať § 175g zák. č. 100/1988 Zb.

(1)

Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške nebolo právoplatne skončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, o nároku na dôchodok a o jeho výške sa rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2)

Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov účinných do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3)

Ak konanie o nároku na dôchodok a o jeho výške bolo právoplatne skončené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona a hodnotenie zamestnania v I. a II. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií má vplyv na vznik nároku na dôchodok alebo na jeho výšku, na žiadosť občana sa o nároku na dôchodok a o jeho výške rozhodne podľa predpisov účinných po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

     Vážení priatelia, ak Ste mali identický problém so Sociálnou poisťovňou a súd Ste prehrali, nezostáva Vám nič iné, ako dôchodkové konanie na Sociálnej poisťovni znovu otvoriť a požiadať ju o vydanie nového rozhodnutia. Držím Vám palce.

P.S. V prílohe Vám posielam rozsudok KS v Trenčíne, kde jasne a zrozumiteľne je uvedené, že platí ten zákon, počas ktorého bol vojak z povolania prepustení do zálohy.

— 

S priateľským pozdravom
 bývalý vojak z povolania, absolvent VSOŠ RVD Martin
 
    JUDr. Marián  Ď U R I N A, advokát
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
          SLOVENSKÁ REPUBLIKA


e-mail:   durinaadvokat@gmail.com

MOBIL: ++421 905 405 381
Tel.č.: ++421 2 4425 4200

Česká republika

  
 ČASOD: Úcta a rešpekt k tradícii, tvorivosti a skutočným hodnotám.

  FORTIS CADERE, CEDERE NON POTEST.