Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

  Obsah analýzy:

I. ZMENA VALORIZAČNÉHO   MECHANIZMU  VO VŠEOBECNOM DÔCHODKOVOM SYSTÉME,
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

II. NAVRHOVANÉ ZMENY VALORIZAČMÉHO   MECHANIZMU  V OSOBITNOM DÔCHODKOVOM SYSTÉME, zákon č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 

 

I. ZMENA VALORIZAČNÉHO  MECHANIZMU  VO  VŠEOBECNOM    DÔCHODKOVOM   SYSTÉME,

zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

……Na základe programového vyhlásenia vlády sa z dôvodu makroekonomických zmien pripravuje zmena valorizačného mechanizmu ktorý má platiť len pre rok 2017.V zákone by mala byť zverejnená minimálna suma o ktorú by sa mali dôchodky v roku 2017 zvyšovať. Na základe možností štátneho rozpočtu by to mohlo byť v rozmedzí asi od 1 – 2 % priemerného dôchodku ktorý v súčasnosti je asi 414,7 eur čo by odpovedalo sume asi od 4,15 – 8,3 eura. Minister práce sociálnych vecí a rodiny povedal citujem:  „Mojou ambíciou je, aby sa dôchodky v roku 2017 zvýšili o približne o dve percentá, čo by bolo vyše osem eur.  Musí to však zvládnuť rozpočet“.  Štátny tajomník MPSVaR povedal citujem: „Výpočet , ktorý sa na zvyšovanie penzií používal doteraz, ostane.   Ale v zákone zároveň povieme, že výsledok  tohto výpočtu, a teda zvýšenie penzií nesmie podliezť určité percento.  Základom vzorca ostane dôchodcovská inflácia a na budúci rok aj rast miezd. Ostáva určiť, nakoľko sa s našimi seniormi, invalidmi či sirotami chceme podeliť s rastom ekonomiky a ako tento vzorec nastavíme“. „Na tom, ako sa dôchodky budú zvyšovať od roku 2018, sme sa ešte nedohodli. Ale bolo by nepríjemné, ak by sa nezvyšovali vôbec, …“. Pre ľudí ktorí ťažko pracujú vo výškach, pod zemou alebo v rizikovom zamestnaní by do dôchodku mohli odísť rýchlejšie ako v šesťdesiatke za presne nastavených podmienok ako to od roku 2013 funguje v Česku. Je záujem riešiť aj krivdy staro dôchodcov formou zvýšeného vianočného príspevku,  už nie ako sa uvažovalo zavedením trinásteho dôchodku. Aké bude skutočne stanovené percento minimálnej valorizácie ktoré od roku 2018 a v  ďalších rokoch nebude zo zákona možné podliezť, znížiť sa stanoví až na základe možností štátneho rozpočtu.

 

Opatrenia druhej Ficovej vlády v prospech udržania všeobecného dôchodkového systému.

Pripravila postupné dvíhanie dôchodkového veku od roku 2017.

– Zmenila systém valorizácie dôchodkov na obdobie piatych rokov 2013 –  2017 s využitím solidárnosti lepšie zarábajúcich voči menej zarábajúcimi.

– Zaviedla inštitút  minimálneho dôchodku, vianočného príspevku a niektoré sociálne opatrenia ktorými sa ale zvýšili výdavky SP.

Náš sociálny systém je príliš štedrý.  Nepredpokladalo sa, že bude až taká nízka inflácia, pokles cien, nárast miezd čím by valorizácia v roku 2017 bola na úrovni asi 1,3 eura s klesajúcou tendenciou. Z uvedených dôvodov by sa zvyšovali rozdiely medzi pracujúcimi a dôchodcami. Na základe uvedených skutočností je potrebné vykovať zmeny valorizačného systému.

V súlade s platným ustanovením § 63 ods. 3  zákona č. 461/2003 Z. z.  od roku 2018 by sa dôchodky  mali  zvyšovať,  valorizovať podľa pôvodne nastaveného systému to je  percentuálne podľa kritérií stanovených v zákone o sociálnom poistení (dôchodcovská inflácia) ak bude nárast, tak dôchodky sa zvýšia ak nebude, tak sa nezvýšia. Zároveň hovoria, že sa sústredia na rok 2017 a potom sa uvidí ako to bude ďalej. Cez uvedené  je tu ale aj reálna možnosť, že valorizácia od roku 2018 naďalej bude pokračovať o pevne stanovenú sumu, aj počas ďalších piatych rokov  2018 – 2022.   S čím súhlasí  aj predseda JDS,  ale  minimálne s garantovanými tromi percentami  so sumou 11,20 eur, ako aj s trinástym dôchodkom.  Valorizáciu pevnou sumou nevylučuje ani minister práce sociálnych vecí a rodiny, o čom sa zatiaľ len veľmi málo hovorí. Všetky pripravované opatrenia je potrebné dôsledne rozanalyzovať, prepočítať aké budú mať dopady na našu ekonomiku. Až na základe analýz sa rozhodne ktoré navrhované zmeny a v akom rozsahu sa uskutočnia.

Keď uvažujeme o nastavení najoptimálnejšieho a čo najspravodlivejšieho valorizačného mechanizmu musíme vychádzať z konkrétneho stavu aký bol v SR v predchádzajúcich rokoch a z predpokladaného, očakávaného stavu našej ekonomiky,  ako aj so stavu ktorý v budúcnosti  chceme dosiahnuť, na čo má vplyv značné množstvo faktorov, veličín ako napríklad sú:

– V predchádzajúcich rokoch na jedného dôchodcu platili odvody  asi traja zamestnanci. V súčasnosti je to 1,6 zamestnanca. V roku 2030 to bude pomer jedna ku jednej. V roku 2060 to bude asi len 0,74 zamestnanca.

– Oproti predchádzajúcim rokom neúmerne sa zvyšuje počet poberateľov dôchodkových dávok asi z 1,2 milióna na súčasných   asi 1,6 milióna. Aj z dôvodu rastu počtu narodených detí v 70 rokoch minulého storočia ktorí začnú odchádzať do dôchodku dôjde k značenému nárastu počtu dôchodcov.

– V predchádzajúcich rokoch dôchodkový vek bol u mužov 60 rokov, u žien 57 rokov (pri troch deťoch 54 rokov). V súčasnosti je  dôchodkový vek 62 rokov.   V dôsledku nepretržitého predlžovania priemerného veku dožitia sa na základe údajov štatistického úradu ktorý každý rok k 30.10. bude zverejňovať, sa v roku 2017  dôchodkový vek predĺži asi o 76 dní, ktoré sa postupne každým rokom budú znižovať až na hranicu asi o 50 dní ročne.  Horná hranica nie je zatiaľ  stanovená.  Zvýšenie dôchodkového veku sa postupne prejaví v znížení počtu dôchodcov a v skrátení doby  vyplácania dôchodkov. Priemerná dĺžka poberania starobných dôchodkov sa od roku 1970 skoro zdvojnásobila. Štát musí starobné dôchodky vyplácať raz tak dlhú dobu, čo sa prejavuje v značnom narastaní , zvyšovaní nákladov, výdavkov SP. Európska komisia odporúča predĺžiť dôchodkový  vek na 70 rokov.

– Znižovať rozdiely medzi lepšie a horšie zarábajúcimi okrem iného malo za cieľ aj zavedenie štátom garantovaného minimálneho dôchodku, čo ale neprinieslo očakávané výsledky. Pravdepodobne bude  potrebné zmäkčiť stanovené kritériá. Ďalej, asi len 85 % SZČO  odvádza minimálne odvody čím majú garantovaný minimálny dôchodok. Mnohí z nich (čo nato majú) si   sporia na dôchodok v III. pilieri čo je pre nich výhodnejšie ako odvádzať vyššie  odvody bez garancie či sa im to vzhľadom k  predpokladanému stavu všeobecného dôchodkového systému oplatí.

– niekoľkokrát sa upravovali kritéria, odvody v neprospech II. piliera,  čím došlo k úspore asi 500 mil. eur.

– V roku 1991 bol podiel priemernej výšky sólo starobného dôchodku k priemerne mzde 53,71 % (z priemernej mzdy každý SD dostal 53,71 %). V roku 2015 došlo k postupnému zníženiu  na 46,55 %. Toto percento sa  pravdepodobne postupne bude znižovať do hranici únosnosti až na úroveň maximálne asi do 35 %. Tieto skutočnosti  mali vplyv a naďalej budú mať  vplyv na výšky dôchodkov. Preštudujte si prosím aj tento link:   http://www.socpoist.sk/vztah-priemernej-vysky-vyplacaneho-starobneho-solo-dochodku–k-3112–a-priemernej-mesacnej-mzdy-v-hospodarstve-sr/3166s 

– V SR  oproti vyspelým krajinám je nízka cena práce z ktorej sú odvádzané nízke odvody. Priemerná mzda v SR je 1–3 krát a viac nižšia ako vo vyspelých krajinách, čo sa prejavuje aj vo výške priemerných dôchodkov ktoré v SR sú 1–3 (5) krát nižšie, pri približne rovnakých cenách. Prestalo sa uvažovať o trinástom dôchodku ktorí niektoré štáty majú.

– Nepretržite sa znižujú príjmy SP  pri stále rastúcich výdavkoch. Narastajú rozdiely vo výške miezd  medzi  jednotlivými odvetviami a druhmi vykonávanej práce.  Zvyšujú sa rozdiely medzi lepšie  a horšie zarábajúcimi, čo sa štát snažil v roku 2012 riešiť prijatím solidárnych opatrení novelou § 63 ods. 3, 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, spravidla len na úkor solidárnosti.

–  Z uvedených dôvodov všeobecný dôchodkový systém je potrebné každý rok sanovať, dotovať zo štátneho rozpočtu sumou asi 700 mil. eur ročne. Bez prijatia systémových opatrení sa táto suma bude naďalej zvyšovať.  Na valorizáciu dôchodkov v roku 2017 v závislosti od  stanovenia výšky od 1 – 2 percent bude potrebné zo štátneho rozpočtu orientačne vyčleniť asi 100 mil. eur ktoré štát nemá.        Preštudujte si prosím aj t ento link:  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/393699-bez-vlanajsieho-prebytku-by-bola-socialna-poistovna-v-deficite/ 

 

Prijatými solidárnymi opatreniami na sanovanie, stabilizovanie všeobecného dôchodkového systému  ako aj z dôvodu stierania rozdielov medzi  slabšie a lepšie zarábajúcimi  dôchodcami  na prechodné obdobie piatych rokov (2013 – 2017), to je do roku 2018  boli  prijaté solidárne opatrenia kedy lepšie zarábajúcim sa    d ô c h o d o k        k r á t i   v súlade s ustanoveniami  § 63 ods. 3. Priemerný osobný mzdový bod (ďalej len POMB) v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z hodnoty POMB od 1,25 do 3 sa započítava v roku 2013 80 %, 2014 76 %. 2015 72 %, 2016 68 %, 2017 64 %, 2018 a nasledujúcich rokoch 60 %, čím sa lepšie zarábajúcim poistencom   d ô c h o d o k  do konca ich život   z n i ž u j e.   Zároveň menej zarábajúcim poistencom  sa  k    d ô c h o d k u  po celý život   p r i p o č í t a   podľa § 63 ods. 4 k POMB v hodnote nižšej ako 1,0  rozdiel  medzi  hodnotou  1,0  a  POMB určeným v odseku 1 v roku 2013 17 %, 2014 18 %, 2015 19 %, 2016 20 %, 2017 21 %, 2018 a nasledujúcich rokoch 22%, čím sa na úkor lepšie zarábajúcich dôchodok menej zarábajúcim do konca ich života   z v y š u j e.  Prijatými solidárnymi opatreniami sa na úkor vysoko príjmových poistencov  zatvárajú nožnice medzi nízko príjmovými a vysoko príjmovými poistencami.   Cieľom je, napomôcť k zvyšovaniu dôchodkov nízko príjmovým poistencom ako aj napomôcť  ku stabilizácii všeobecného dôchodkového systému čo je v príkrom rozpore s ustanovením čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 1, 3, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR a  so zásadami rovnakého zaobchádzania § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 odsl.1 zákona č. 465/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní. Týmito opatreniami na úkor lepšie zarábajúcich dôchodcov  sa  čiastočne stierajú rozdiely medzi nízko príjmovými a vysoko príjmovými poistencami a čiastočne sa  znižuje  deficit sociálnej poisťovni.

U viacej zarábajúcich  sa aj z dôvodu zvyšovania hrubej mzdy  ďalej nepretržite budú  zvyšovať rozdiely  vo výške   dôchodku  medzi tými  ktorí odchádzali do dôchodku pred rokom 2013 (solidárne opatrenia neplatili, kedy sa vypočítaná výška dôchodku nekrátila, neznižovala). Ďalej aj  medzi tými čo do dôchodku odišli, alebo postupne odídu v rokoch 2013-2017  a neskôr, odkedy sa vypočítaná výška dôchodku začala postupne  čím viac, vo väčšej miere krátiť, znižovať  v neprospech lepšie zarábajúcich.  Mzdy, oproti rastu  dôchodkov rastú rýchlejším tempom, čo sa prejavuje vo zvyšovaní rozdielov medzi rastom priemerných miezd a rastom priemerných dôchodkov, dôsledkom čoho dochádza k  znižovanie životnej úrovne dôchodcov.

Pre zabezpečenie udržateľnosti všeobecného dôchodkového systému pokiaľ nechceme v budúcnosti pristúpiť  k  znižovaniu už prijatých dôchodkov  je nutné:

– Vykonať účinné systémové legislatívne zmeny.

–  Znižovať deficit sociálnej poisťovni postupným zvyšovaním dôchodkového veku (postupne sa  začne realizovať   od roku 2017).

–  Zvýšiť príjmy sociálnej poisťovni (napríklad zvyšovaním odvodov na dôchodkové poistenie zamestnancami a zamestnávateľmi, rastom priemerných hrubých platov, znižovaním nezamestnanosti, zvyšovaním počtov zamestnancov tvorbou nových pracovných miest atď.

– Znižovať náklady SP (nie na úkor znižovania už priznaných dôchodkov)

V praxi   s o l i d á r n o s ť   znamená,   že  ľudia ktorí po 1.1. 2013 išli  do dôchodku  alebo do 31.12.2018 pôjdu do dôchodku a dosiahnu POMB 1,25 – 3“,  tak podľa § 63 ods. 3  sa im POMB od 20 – 40 %  z n i ž u j e  (kráti), čo sa prejaví v znížení vypočítanej sumy ich dôchodku až do konca ich života. Lepšie zarábajúci  sa poskladajú na zvýšenie dôchodku menej zarábajúcim ktorí majú POMB menší ako „1“. Pri priemernej hrubej mzde je POMB „1“.  Keď je mzda  nižšia ako je priemerná hrubá mzda hodnota POMB je nižšia ako „1“, tak solidárnosťou  sa slabšie zarábajúcim   podľa § 63 ods.4 bez zásluh POMB  z v y š u j e  čo sa prejaví vo zvýšení ich dôchodkov až do konca ich života. Keď  poistenec dosiahne POM medzi „1 – 1,25“ tak sa  dôchodky nebudú znižovať  ani zvyšovať.  V rámci solidárnosti viacej zarábajúcich s menej zarábajúcimi sa  viac zarábajúci poskladajú na zvýšenie  dôchodkov menej zarábajúcim (teória rovnakého žalúdku).  Poistenci ktorí čím viac rokov odvádzali odvody, čím viac  zarábali, tým o väčšiu sumu bude ich dôchodok krátený. O skrátenú, zníženú sumu sa im ich  dôchodok  bude krátiť každý mesiac až do konca ich života. Krátenie dôchodku sa bude už vždy prejavovať aj v ďalšom krátení, znižovaní sumy ich valorizácie pri každej ďalšej valorizácii  pevnou sumou ako  aj pri každej ďalšej  percentuálnej valorizácii.

Týmito solidárnym opatreniami dochádza a naďalej bude dochádzať k celoživotnému znižovaniu,  znehodnocovaniu dôchodkov ľudí ktorí zarábali viac a do všeobecného dôchodkového systému aj viac odvádzali.  Najviac poškodení budú tí, ktorí do dôchodku budú odchádzať až v roku 2018 a neskôr aj z dôvodu každoročného nárastu priemernej hrubej mzdy. Čím neskôr pôjdu do dôchodku, tým väčšia bude solidárnosť, čo sa prejaví vo väčšom  znehodnotení  dôchodkov lepšie zarábajúcich poistencov.  Tieto skutočnosti sa prejavujú  vo zvýšení miery solidárnosti, to je v znižovaní výšky dôchodkov lepšie zarábajúcich  a vo zvyšovaní výšky dôchodkov slabšie zarábajúcich. Výsledky  celoživotného snaženia lepšie zarábajúcich si užíva niekto iní, to je menej zarábajúci.    Solidárnosť na úkor zásluhovosti je v príkrom rozpore s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2, čl. 13 ods. 1, 3, zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR a  so zásadami rovnakého zaobchádzania § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 odsl.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní.

Od roku 2013 sú  vykonávané zmeny spravidla len na úkor zvyšovania solidarity v  neprospech lepšie zarábajúcich poistencov ktorí počas pracovného pomeru do I. piliera odvádzali viac peňazí ako horšie zarábajúci poistenci. Už tri krát neboli brané  do úvahy otázky zásluhovosti, to je kto koľko rokov a akú výšku odvodov do  systému každý rok odviedol. Ďalej, existuje značná sociálna skupina občanov ktorí počas svojho života do všeobecného dôchodkového systému neodviedli nič, alebo skoro nič. Len  parazitujú, priživujú sa na úkor tých čo počas celého života boli zamestnaní a odvádzali odvody.

Ľudia s vyššími príjmami ktorí sú od roku 2013 dôchodcovia, ako aj budúci dôchodcovia sú a budú  solidárnosťou  tri krát takto poškodzovaní, ukrivdení a ukrátení :

– Dôchodky sa im výrazne krátia, znižujú, redukujú v prospech menej zarábajúcich poistencov

– Pevnou sumou valorizované dôchodky lepšie zarábajúcim  v rokoch 2013-2017 rástli a dokonca ich  života budú  rásť  pomalšie,  nižšou sumou, čím sa znehodnocujú a ďalej budú znehodnocovať

– Nízko zarábajúcim na úkor lepšie zarábajúcich ich  dôchodky rástli  a budú rásť  rýchlejšie, s vyššou sumou ako by im rástli pri percentuálnej valorizácii čo bude trvať do konca ich života, to je bez zásluhovosti

Aj týmito solidárnymi opatreniami na úkor lepšie zarábajúcich, zvyšovaním dôchodkového veku   sa štát snaží  sanovať, stabilizovať  I. pilier a stierať, znižovať  rozdiely ( zatvárať nožnice) medzi slabšie a lepšie zarábajúcimi na úkor lepšie zarábajúcich.

V záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti  I. piliera, ako aj stierania rozdielov medzi lepšie a horšie zarábajúcimi dôchodcami by zákonodarca  okrem zvyšovania dôchodkového veku mal prijať aj ďalšie systémové legislatívne opatrenia ako napríklad sú:

–  Zvýšenie odvodov zamestnancami a zamestnávateľmi. (Cez špecifiká osobitného dôchodkového systému vo všeobecnom systéme  prijať obdobné opatrenia ako boli  od 1.5.2013 prijaté v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dôsledkom čoho už nie je potrebné  deficitný osobitný dôchodkový systém s  výnimkou OS SR  dotovať, nakoľko je v súčasnosti už prebytkový, plusový.

Prijať legislatívne opatrenia na sanovanie nízkych dôchodkov zo štátneho rozpočtu (nie len na úkor lepšie zarábajúcich).

– Primať systémové opatrenia na postupné zvyšovanie hrubej mzdy čo zabezpečí zvýšenie odvodov (vo vyspelých štátoch sú asi 1-3 krát vyššie mzdy ako aj  asi o 1-3(5) krát vyššie dôchodky pri relatívne rovnakých cenách).

– Zníženie nezamestnanosti. Podľa prof. Staněka z Ekonomického ústavu SAV v budúcnosti so zvýšením automatizácie a robotizácie dôjde asi k 20-30 % zníženiu počtu pracovných miest  so značným zvýšením ziskov súkromných podnikov. (Možno by bolo vhodné uvažovať, aby strategické podniky s obrovskými ziskami opäť vlastnil štát, súčasná snaha o energetiku. Aj vo vyspelých kapitalistických štátoch štát vlastní niektoré strategické podniky).

– Pokiaľ čím neskôr budú prijaté  niektoré reálne systémové zmeny z dôvodu zvyšovania počtu dôchodcov, znižovania počtu pracujúcich na jedného dôchodcu v blízkej budúcnosti reálne hrozí znižovanie dôchodkov ako aj kolaps I. piliera.

Zmeny valorizačného mechanizmu  nie je možné donekonečna riešiť len na úkor solidárnosti bez účasti zásluhovosť. Princíp solidárnosti bol v praxi uplatnený už tri krát.

Zmenu valorizačného mechanizmu je možné vykonať dvomi spôsobmi.

 1. Na základe princípu zásluhovosti, to je   p e r c e n t u á l n e.   Je to najspravodlivejšie riešenie. Je v súlade s právnym systémom SR.
 2. Na základe princípu solidárnosti r o v n a k o u s u m o u.  Tento spôsob je v rozpore s právnym systémom SR.

 

 Z Á V E R

DÔVODY  PRE  NEPOKRAČOVANIE  VALORIZÁCIE  DÔCHODKOV   PEVNOU  SUMOV  SÚ:   

– Pri pokračovaní  valorizácie pevnou sumou v rokoch 2018 – 2022 by úspešnejší, viacej zarábajúci s väčšími odvodmi , s vyššími dôchodkami   boli už štvrtý krát solidárnosťou do konca života znevýhodnení, poškodení, defacto okrádaní a diskriminovaní.

–  Pri pokračovaní valorizácie pevnou sumou by   neúspešnejší, menej zarábajúci s nižšími odvodmi, nižšími  dôchodkami   boli už štvrtý krát do konca života  na úkor lepšie zarábajúcich bez zásluh zvýhodňovaní. 

 Stieranie rozdielov medzi vyššími a nižšími dôchodkami ako aj sanovanie, stabilizovanie  I. piliera by sa nemalo štvrtý krát uskutočniť za porušenia právnych predpisov na úkor ľudí s vyššími dôchodkami, ale dotáciami zo štátneho rozpočtu.

– Problém starodôchodcov a nízko zarábajúcich   sa nedá  vyriešiť  len prepočtom s využití ustanovenia § 63 ods. 3, 4  zákona č. 461/2003 Z. z. od roku 2013 – 2018 zvýšením POMB  v rozsahu od 18 – 22 %   na úkor lepšie zarábajúcich, nie je systémovým riešením  (je  to len poškodzovanie lepšie zarábajúcich). Nedá sa vyriešiť ani ďalším  pokračovaním solidárnosti v rokoch 2018 – 2022.  Tento problém nerieši ani zvyšovanie  vianočného príspevku. Problém starodôchodcov a nízko zarábajúcich   je možné s konečnou platnosťou raz a  navždy vyriešiť jedine dotovaním zo štátneho rozpočtu a týmto zmierniť napáchané krivdy voči nim. Predpokladám, že sa nečaká len na to, že táto skupina   úmrtnosťou postupne zanikne.

– Zavedenie valorizácie pevnou sumou  je v rozpore s Ústavou SR a právnymi predpismi čo názorné ukazujú tieto príklady: 

Príklad výpočtu starobného dôchodku lepšie zarábajúceho zamestnanca, ktorého POMB je „2“:

 1. Skutočný výpočet dôchodku pre rok 2016 po krátení, znížení POMB solidárnosťou. POMB = 2 = 1,25+0,75 …(0,75 : 100) x 68 = 0,51. Vzorec pre výpočet SD je    POMB x ODP (odpracované roky) x ADH (každý rok sa mení). 1,25 + 0,51 (68% z 0,72 POMB) x 40 x 10,9930 = 774 eur mesačne.
 2. Výpočet dôchodku pre rok 2016 zásluhovosťou, ak by sa POMB nekrátil o 68 % a zostal v hodnote „2“. SD = 2 x 40 x 10,9930 = 879 eur mesačne.

Rozdiel v tomto prípade (pri nekrátenom, zásluhovom POMB „2“) vo vyplácanom a podľa odvodov vyrátanom dôchodku je MÍNUS 105 eur mesačne (879 – 774=105), do konca života. Za 5 rokov je rozdiel, má menej o  6 300 eur, za 10 rokov 12 600, za 15 rokov 18 900. O túto sumu je daný dôchodca v súlade s § 63 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.  poškodený, ukrátený, defacto okradnutý.

Príklad výpočtu starobného dôchodku horšie zarábajúceho zamestnanca, ktorého POMB je „0,80“.

 1. Skutočný výpočet dôchodku pre rok 2016 po navýšení POMB. POMB = 0,80 + 0,04 (+20 %  z 0,20) = 0,84.  Vzorec pre výpočet SD je    POMB x ODP (odpracované roky) x ADH (každý rok sa mení).      0,84 x 40 x 10,9930 = 369,40 eur mesačne.
 2. Výpočet dôchodku pre rok 2016 zásluhovosťou, ak by sa POMB nezvýšil o 20 % a zostal v hodnote „0,80“. SD = 0,80 x 40 x 10,9930 = 351,80 eur mesačne.

Rozdiel v tomto prípade (pri zásluhovom POMB „0,80“)  vyplácanom a podľa odvodov vyrátanom dôchodku je PLUS  17,60 eur mesačne (369,40 – 351,80 = 17,6 eura) do konca života. Za 5 rokov je rozdiel, má viacej o 1 056 eur, za 10 rokov 2112, za 15 rokov 3 168 eur. O túto sumu je daný dôchodca v súlade s § 63 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.  bez zásluh zvýhodnený. 

Jednému lepšie zarábajúcemu dôchodcovi s POMB „2“ sa  zo solidárnosti z jeho dôchodku  zoberie 105 eur mesačne čo činí 1260 eur ročne z ktorého sa  5,96  slabšie zarábajúcim dôchodkom s POMB „0,80“ bez zásluh uhradí zvýšenie o 17,60 eur mesačne, čo činí 211,2 eur ročne.

Ak by valorizácia pevnou sumou s POMB „2“ z roku 2016  solidárnosťou už od roku 2017  nepokračovala, tak ľuďom  odchádzajúcich do dôchodku v roku  2017 by sa im dôchodky nekrátili minimálne o sumu 105 eur mesačne.   Ak by solidárnosť v rokoch 2017-2018 pokračovala,  tak v závislosti od  rastu  percenta POMB § 63 ods. 3 písm. e) 64 %, písm. f) 2018 a nasledujúcich rokoch 60% zákona č. 461/2003 Z.z.,  v závislosti od nárastu miezd  by pravdepodobne v roku 2017, 2018 suma krátenia bola asi  110-115 eur mesačne do konca ich života. Pri pokračovaní valorizácie pevnou sumou v rokoch 2018-2022 by sa solidárnosťou lepšie zarábajúcich  táto suma  každým rokom pre ľudí odchádzajúcich  do dôchodku  ďalej  bude postupne pravdepodobne v roku 2022 odhadom zvyšovať až na sumu 130 eur mesačne.  Výsledkom bude len ďalší nárast solidárnosti, poškodzovania budúcich lepšie zarábajúcich  dôchodcov. Takéto úmyselné poškodzovanie  lepšie zarábajúcich  občanov a zvýhodňovanie menej zarábajúcich občanov na úkor lepšie zarábajúcich občanov odporuje  zásade rovnakého zaobchádzania čo je v rozpore   § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a), § 9 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní.

Stojí za zváženie, či takéto ďalšie v poradí už štvrté vedomé, úmyselné solidárne poškodzovanie lepšie zarábajúcich  poistencov  a zvýhodňovanie menej zarábajúcich poistencov  na úkor lepšie zarábajúcich poistencov či už nehraničí s trestnou činnosťou?!     Či nedôjde k naplneniu znakov skutkovej podstaty spáchania trestného činu okrádania?

 

Z uvedených dôvodov je najspravodlivejšie valorizáciu od roku 2018  vykonávať  

p e r c e n t u á l n e,  to je podľa   z á s l u h.

          

 Podporujeme navrhované legislatívne zmeny v zákone 461/2002 Z. z o sociálnom poistení:

 1. Na základe stavu ekonomiky, inflácie a cien, valorizáciu v roku 2017 vykonať pevnou sumou.
 2. Od roku 2017 a v ďalších rokoch stanoviť hranice pod ktoré valorizácia nemôže poklesnúť.
 3. Od roku 2018 a v ďalších rokoch pokračovať vo valorizácii   p e r c e n t u á l n e.
 4. Odstrániť krivdy starodôchodcov.
 5. Sme za pokračovanie stierania rozdielov medzi lepšie a horšie zarábajúcimi formou ich dotovania so štátneho rozpočtu a nie len na úkor poškodzovanie defacto okrádania lepšie zarábajúcich.

V prípade vykonania valorizácie   p e v n o u     s u m o u    sa značná časť poberateľov starobných dôchodkov podľa ustanovení čl. 46 ods. 2, čl. 127,  čl. 130  zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 9 ods. 2  zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní obráti na  súd, alebo na Ústavný súd SR.

 

 —————————————-

II. NAVRHOVANÉ ZMENY VALORIZAČMÉHO   MECHANIZMU  

V   OSOBITNOM   DÔCHODKOVOM   SYSTÉME

zákon č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Vysoko oceňujem seriózne, kvalitne spracovanú  analýzu  SZK APVV ktorej výsledkom sú spracované návrhy na riešenie daného stavu. Ale, vychádzajúc zo súčasného  právneho stavu, so záverov mojej analýzy, ako aj  o neustále vyvíjajúcich a meniacich  sa názoroch  na vykonanie legislatívnych zmien valorizačného mechanizmu pre rok 2017 a v ďalších rokoch, ďalej vzhľadom na niekoľkoročnú kritiku a nutnosť zmeniť súčasný zdeformovaný valorizačný mechanizmus osobitného dôchodkového systému navrhujeme, odporúčame súbežne so zmenami vo všeobecnom dôchodkovom systéme  v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonať aj rovnaké legislatívne zmeny v osobitnom dôchodkovom systéme v zákone č. 328/2002 Z. z.  sociálnom  zabezpečení policajtov a vojakov takto:

1.Podporovať riešenie valorizácie čo najskôr.

Keďže zmena si vyžaduje novelizáciuzákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017 ako aj ďalšie zmeny k 1.1.2018.

2.Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.

V súlade s pripravovanými legislatívnymi zmenami v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení to je s ustanovením minimálnej pevnej sumy valorizácie v roku 2017 a v ďalších rokoch navrhujeme rovnaké zmeny vykonať aj zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.

3.Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

a) Výsluhové dôchodky sú v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. od 1.5.2013 valorizované rovnakým spôsobom ako dôchodkové dávky vo všeobecnom dôchodkovom systéme s tým, že do 1.7.2018 sa uplatňuje prepočet koeficientom podľa odslúžených rokov.  Vzhľadom k skutočnosti, že odslúžené roky boli pri výpočte výsluhového dôchodku už zohľadnené, prepočtom koeficientom sa druhý krát zohľadňujú, čo poberateľov výsluhových dôchodkov s nižším počtom odslúžených rokov oproti  poberateľom s vyšším počtom rokov odslúžených znevýhodňuje (dvakrát sa hodnotia počty odslúžených rokov).  Valorizácia  dôchodkových dávok v obidvoch dôchodkových systémoch  by mala byť realizovaná v rovnakom termíne.

Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 468/2003 Z. z. o sociálnom poistení, to je na termín k  1.1. kalendárneho roka od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.

b) V súlade s ustanovením § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1. júla 2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch sociálneho poistenia na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Vzhľadom na rovnakú valorizáciu dôchodkových dávok vo všeobecnom ako aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpečenia navrhujeme zjednotiť aj termín valorizácie na rovnaký to je k 1.1. kalendárneho roka.

4.Podporovať osobitné riešenie výsluhových dôchodkov,  takzvaných  „starodôchodcov“.

Je potrebné seriózne vyriešiť problém starodôchodcov, to je tých,  čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému    odišli do výsluhového dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým boli spôsobené značné krivdy.

5.Od roku 2018 a v ďalších rokoch pokračovať vo valorizácii p e r c e n t u á l n e.

 

NÁVRHY  NA  OPATRENIA.

Pre zabezpečenie  zmien valorizácie v roku 2017 a zmien valorizačného mechanizmu od roku 2018 aby valorizácia prebiehala percentuálnym spôsobom s určením minimálnej sumy valorizácie, súbežne s prijatím legislatívnych zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zabezpečiť prijatie rovnakých  legislatívnych zmien  s rovnakými termínmi v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.  K zabezpečeniu  ich splnenia navrhujem vykonať tieto  opatrenia:

1. Predsedovia klubov  emailom oznámia predsedovi  Zväzovej rady   za akú  zmenu vykonania valorizačného mechanizmu sú, to je za percentuálnu alebo rovnakou sumou.

2.Prezidentom ZV SR zorganizovať spoločné stretnutie s predsedom  APVV, s predsedami  všetkých občianskych združení pri OS SR (ČSDO, KVV, letcov M. R. Štefánika, VVB Bratislava atď.)   k  zjednoteniu názorov na zmenu valorizačného mechanizmu vo všeobecnom dôchodkovom systéme a v osobitnom dôchodkovom systéme ako aj na zosúladenie termínu valorizácie v obidvoch systémoch.

3.V záujme zjednotenia názorov dohodnúť sa na časovom  nastavení, harmonograme vykonania jednotlivých  opatrení ktoré spoločne vykoná každé občianske združenie  za aktívnej  účasti jednotlivcov pri vykonávaní  opatrení.

4. Som presvedčený a očakávam, že do zabezpečenia navrhovaných  legislatívnych zmien  valorizačného mechanizmu sa zapoja všetky občianske združenie ako aj jednotlivci. V každom prípade ako mnoho krát predtým v najvhodnejšom čase zverejním kedy a aké opatrenie je potrebné vykonať  všetkými občianskymi združeniami a jednotlivcami.

Spracoval:  

pplk. v. v. Dr. Milan Kolen

člen sociálnej komisie a člen právnej komisie ZV SR

 

 

34 Komentárov na ANALÝZA – zmeny valorizácie dôchodkov:

 • Dobrý deň,
  Sociálna poisťovňa už zverejnila valorizáciu SD v roku 2019.
  Prikladám link:

  https://www.socpoist.sk/aktuality-od-januara-2019-sa-opat-valorizuju-dochodky/48411s66734c

  Od januára 2019 sa opäť valorizujú dôchodky
  29.10.2018
  Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018.

  O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2019.

  Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2019

  Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie najmenej (eur) Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie najmenej (eur)
  starobný 8,70 starobný 2,70
  predčasný starobný 8,30 predčasný starobný 3,00
  invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,40 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 2,80
  invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,20 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,80
  vdovský a vdovecký 5,60 vdovský a vdovecký 2,50
  sirotský 2,70 sirotský 1,40
  Dokument bol revidovaný: 29.10.2018

 • Plne podporujem zrušenie valorizácie o pevnú sumu a model valorizácie vrátiť k zásluhovosti.

 • Plne súhlasím s re-komentármi na komentár p. Mosného. A dodávam. nie 80% loajálných a 20%neloajálnych jednému vrecu (zemiakov???), ale opačne.

 • Pán Mosný,
  neverím, že veríte tomu čo píšete!? Inak, také bláboly som dávno nečítal !!
  PS:
  A tá veta vo Vašich programových cieľoch:
  “Legislatívne opatrenie na stabilitu valorizácie výsluhových dôchodkov a vytvorenie podmienok na tvorbu osobitného fondu sociálneho zabezpečenia MO ZV SR očakáva, že legislatívne bude zabezpečený chýbajúci výnos alebo zákon o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v Ozbrojených silách”.
  No to je sila a úroveň! Ten myšlienkový pochod, obdivujem. Zároveň tá veta asi charakterizuje celú Vašu organizáciu, ktorú som mimochodom niekoľkokrát podporoval 2 % percentami z daní.
  Až teraz začínam ľutovať!!
  J.Dodo Horváth

 • K informácii stanovisku-listu APVV (príspevok 3. septembra 2017 o 20:47) a príspevku Karol Mosný napísal: 4. septembra 2017 o 8:58.
  Vybral som z príspevku: ” Nechápem p. Pršala prečo komentár píšete tu na cudzom internete a nie na našom http://www.zvazvojakov.sk, vyhol by ste sa zbytočným nedorozumeniam, takto nás členov ZVSR (80% vyslúžilcov) hádžete do jedného vrecka so zbytkom vyslúžilcov”. .. toľko citát.
  Myslím si, že zastavenie valorizácie v r. 2012 a následne v ďalších rokoch valorizovanie-zvyšovanie výsluhových dôchodkov podľa § 68 ods. (1) a ods. (3), t.j. nespravodlivým koeficientom podľa už predtým do výpočtu výšky výsluhových dôchodkov “zdupľovaným” započítaním odslúžených rokov, sa týka všetkých vyslúžilcov z celkového počtu cca. 40 tisíc VD, bez rozdielu, k akému občianskemu združeniu bývalých silových zložiek patria, prípadne sú poberateľmi výsluhových, IVD, SiVD, VdaVd VD (dôchodkov) na “voľnej nohe”, bez príslušnosti k rôznym o.z.Pri valorizácii výsluhových dôchodkov všetci vyslúžilci, ktorí spadáme pod ešte vždy platný a účinný § 68 ods. (16) zákona 328/2002 Z.z., patríme tiež zároveň pod § 2 toho istého zákona o sociálnom zabezpečení.
  Preto, pri téme valorizácie výsluhových dôchodkov nemôžem súhlasiť s vyššie uvedenou citáciou.Až nie som členom napr. ZV SR, tak potom som tiež vrecko, prípadne vo vrecku so zbytkom vyslúžilcov? Nuž, dobre, až je aj takýto názor.Podľa mňa však išlo pri tejto zásadnej hromadnej pripomienke o viac, ako príslušnosť k jednotlivým občianskym združeniam.(pozn. stačí pozrieť zoznam podporovateľov tejto hromadnej pripomienky).Je pravda, že túto konkrétnu zásadnú hromadnú pripomienku iniciovalo Prezídium občianskeho združenia APVV, ale podporilo ju viac ako 1500 osôb (vyslúžilcov) podliehajúcich pod § 2 zákona 328/2002 Z.z a to z radov bývalých policajtov, vojakov, hasičov, ZVJS .. atď., až po záchranárov, prípadne ostatných civilných občanov.Tiež aj mnoho kolegov pišúcich články, komentáre a príspevky tiež na tomto webe.Aj v komentároch podo mnou.A že číslo 1500 podporovateľov nebolo vyššie, som presvedčený, že dôvodom bol tiež limitovaný dátum pre ukončenie podpisovania tejto zásadnej hromadnej pripomienky.Číslo 1500 by bolo určite vyššie.
  Ešte na záver.Príloha ku stanovisku-listu APVV, navrhovaný § 68 ods. (16) je na web stránke APVV./pod stanoviskom -- pre záujemcov ku predošlej informácii/.

 • Vážený pán Mosný. Neurazte sa ale na webe zväzu sa dozviem len “to čo sa dozviem”… Nebyť tohto webu -- bezpečnostné zložky tak sa veru nedozviem nič. Chcel som toho viac ale nebudem zahlcovať web. Súhlasím s mojimi predchádzajúcimi diskutérmi.

 • Vážený pán Mosný, neviem kto ste, akú funkciu zastávate v zväze a je mi to celkom ľahostajné. Ja ako súkromná osoba môžem vyjadrovať svoje názory kde chcem, predovšetkým tam, kde nájdem pochopenie a podobný názor.
  Vaše proklamácie na nezáväznom rokovaní s predsedom BBV parlamentu v porovnaní so skutkami organizácie, ktorú asi zastupujete vyznievajú celkom smiešne a bez ďalších nátlakových krokov na MO aj zbytočne. A to sa ani nezmieňujem o vašich popletených rečiach o Kriváni a vyšších cieľoch.

 • Pán Mosny. Cieľom ZV SR je aj to ,aby sociálne zabezpečenie svojich vysluhových dôchodcov nebolo diskriminačne. Vaše výšsie cieľe su asi vašimi osobnými. Samozrejme ak máte valorizaciu 14€ a druhý 0.45€ ,tak je to pre Vás bezpredmetné…Kde je to veľké nasadenie ,keď nám zastavili valorizáciu, kde sú finacie ktoré sme dali na právne zastupenie?? Určite ZV SR nie je o posedeniach pri guláši ,prechádzkach po horách . A viete prečo? Pretože sú aj taký vysluhovy dôchodcovia ktorí majú mladé rodiny, hypotéky a nie vlastnou vinou neodslužili 30 rokov. Cieľom ZV SR je preto aj zaoberať sa sociálnym zabezpečením a to mi potvrdili aj vaši členovia.

 • Aby som doplnil pre tých ktorí nemaju až taký prehľad.
  Zo správy p. Šveca na 9. sneme:

  S predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR Antonom Hrnkom
  • Cieľom rokovania bolo skvalitnenie spolupráce s NR SR pri presadzovaní a dodržiavaní občianskych a sociálnych práv profesionálnych vojakov, vojnových veteránov a vojakov poberajúcich výsluhový dôchodok.
  • Predseda výboru bol informovaný predstaviteľmi Zväzu vojakov o cieľoch Zväzu vojakov SR pri ochrane sociálnych práv vojakov, o legislatívnej spolupráci s Ministerstvom obrany, s Ministerstvom vnútra a Vojenskou kanceláriou prezidenta SR. Bol požiadaný o spoluprácu a vzájomnú informovanosť v prijímaných legislatívnych opatreniach s dôrazom na vytvorenie domov sociálnej starostlivosti pre prestarnutých a osamelých vojakov, ako aj vybudovanie vojenského zdravotníckeho zariadenia pre vojakov dlhodobo chorých, ktorí potrebujú 24 hodinovú zdravotnícku starostlivosť, ďalej trvalú starostlivosť o ranených a inak zdravotne poškodených vojakov. Legislatívne opatrenie na stabilitu valorizácie výsluhových dôchodkov a vytvorenie podmienok na tvorbu osobitného fondu sociálneho zabezpečenia MO ZV SR očakáva, že legislatívne bude zabezpečený chýbajúci výnos alebo zákon o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti v Ozbrojených silách. Aj jeho zásluhou sa naplnilo očakávanie, že bol upravený zákon o dobrovoľnej službe, ktorý má viac prvkov pre motiváciu pre takúto službu v OS. Za čo mu ďakujeme, lebo spoločné úsilie sa v tomto prípade podarilo.

 • Zbytočne provokujete p. Pršala, preštudujte si závery nášho 9. snemu — hodnotiacu správu od 8. snemu a programové prehlásenie, ideme podľa tohoto programu a akúsi valorizáciu dôchodkov sme si tam nedali. Na tej naša činnosť nevysí, naše ciele sú vyššie a nie taká prízemnosť ako sú dôchodky. Ak nepoznáte, tak Kriváň (2494 m) je charakteristický impozantný vrch v západnej časti Vysokých Tatier, vypínajúci sa na konci dlhého hrebeňa krivánskej rázsochy. Nechápem p. Pršala prečo komentár píšete tu na cudzom internete a nie na našom http://www.zvazvojakov.sk, vyhol by ste sa zbytočným nedorozumeniam, takto nás členov ZVSR (80% vyslúžilcov) hádžete do jedného vrecka so zbytkom vyslúžilcov.
  Karol Mosný.

 • Vidíte, policajné organizácie konajú. V ostrom protiklade sú naše vojenské, ktorých predstavitelia sa boja čo len otvoriť ústa na obranu svojich členov a sympatizantov.

 • INFORMÁCIA občianskeho združenia APVV, Nedeľa, 03 september 2017 (prevzaté-zverejnené z web stránky APVV).
  Blíži sa zasadanie Národnej rady SR (5.9.2017), kde bude prerokovaný v I. čítaní aj návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. (valorizácia dôchodkov od roku 2018). V dostatočnom predstihu sme zaslali stanovisko APVV Ústavnoprávnemu výboru NR SR aj so žiadosťou, aby už v I. čítaní sa zaoberali skutočnosťou, že skupine osôb (poberateľom dôchodkov z výsluhového zabezpečenia) nie je zabezpečená garancia minimálnej valorizácie tak, ako poberateľom dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia. Stanovisko si môžete pozrieť tu.
  Národná rada Slovenskej republiky
  Ústavnoprávny výbor NR SR
  JUDr. Róbert Madej, PhD.
  Námestie Alexandra Dubčeka 1
  812 80 Bratislava 1
  Vážený pán predseda výboru,
  obraciame sa na Vás v mene občianskeho združenia Asociácia policajtov vo výslužbe
  (ďalej len „APVV“), ktoré vzniklo v roku 2006 a v súčasnosti má v Slovenskej republike 44
  miestnych organizácii, v ktorých je registrovaných už viac ako 5 600 členov – bývalých
  príslušníkov, teraz poberateľov výsluhových dôchodkov (čo je viac ako 1/3 všetkých
  výsluhových dôchodcov).
  Podľa stanov združenia je poslaním tejto stavovskej organizácie nielen obhajovať
  záujmy svojich členov a zastupovať ich vo vzťahoch k štátnym orgánom Slovenskej
  republiky, ale aj spolupracovať pri tvorbe a zmenách právnych noriem a ďalších predpisov
  týkajúcich sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a predkladať k tomu
  aj stanoviská a návrhy.
  Do Národnej rady Slovenskej republiky bol dňa 18. 8. 2017 doručený Vládou
  Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
  zákony (parlamentná tlač 664).
  Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych
  zmien v oblasti valorizácie dôchodkov, APVV už po zverejnení predbežnej informácie
  o pripravovanom právnom predpise (Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
  461/2003 Z. z. – úprava valorizácie), ktorého cieľom je aj „ustanoviť minimálnu mieru
  valorizácie dôchodkových dávok a úrazovej renty pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti
  verejných financií“ zaslalo Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  (ďalej len „MPSVaR“) v ustanovenej lehote pripomienku verejnosti aj v tomto znení:
  „Valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia je upravená
  zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16 ) odkazujú na
  všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení
  neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedené navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej
  úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č.
  328/2002 Z. z.“
  MPSVaR naše návrhy uplatnené v tejto pripomienke, ale ani v zásadnej hromadnej
  pripomienke verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania (túto pripomienku
  podporilo viac ako 1500 osôb) neakceptovalo a zvolalo na deň 26. 7. 2017 rozporové konanie.
  Navrhovali sme zmeniť a doplniť zákon č. 328/2002 Z. z. tak, aby bol splnený účel
  predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu poistencov teda
  aj „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná
  dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“.
  MPSVaR na rozporovom konaní a aj vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového
  konania zverejnenom na portáli Slov-lex.sk odôvodňuje neakceptovanie našich pripomienok
  tým, že: „Zvyšovanie dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia
  podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov patrí do vecnej pôsobnosti tzv. silových rezortov“. Keďže
  rozpor odstránený nebol materiál bol daný do ďalšieho legislatívneho procesu aj s týmto
  rozporom.
  Dovoľujeme si upozorniť na to, že:
   zákon č. 328/2002 Z. z. upravuje zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2018 v § 68
  ods. (16) tak, že: „Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky,
  vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové
  dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo
  všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto
  dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.“ ale neupravuje ďalší postup tak, aby bol
  splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu
  poistencov teda „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola
  akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie
  bola veľmi nízka“,
   aj v roku 2017 bola valorizácia dôchodkových dávok v zákone o sociálnom poistení (§
  293dr) upravená tak, že pevná suma (minimálna miera valorizácie) sa „vzťahovala“ aj na
  výpočet valorizácie dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia,
   zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s úpravou valorizácie priamo odvoláva na zákon
  o sociálnom poistení a vo výsluhovom zabezpečení „existuje“ viac skupín výsluhových
  dôchodkov napr. aj skupina dôchodcov, ktorých dávky výsluhového zabezpečenia sú stále
  starobnými dôchodkami a za výsluhové sa „iba“ považujú (preto, že sú vyplácané napr.
  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) a MPSVaR SR malo túto skutočnosť
  akceptovať a buď formulovať text návrhu v novele zákona tak, aby sa v plnej miere
  „vzťahoval“ aj na dávky výsluhového zabezpečenia alebo touto novelou primerane zmeniť
  ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. tak ako navrhuje zmenu iných zákonov v tomto
  návrhu a to zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 581/2004Z. z., resp. malo vykonať
  rokovania k tejto otázke s príslušnými ministerstvami a následne podľa toho aj postupovať,
   v prípade schválenia novely k valorizácii dôchodkov od roku 2018 v navrhovanom znení
  tak, ako je to predložené do NR SR a „nedoplnenia“ zákona č. 328/2002 Z. z. nebude
  zabezpečené zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov tak ako to bolo napr.
  v roku 2017 a ako je to navrhované v tejto novele pre dôchodky vo všeobecnom systéme
  poistenia. Táto situácia nastane aj v prípade, ak by nebola z akýchkoľvek príčin schválená
  samostatná novela zákona č. 328/2002 Z. z., ktorá by neriešila deklarovanú minimálnu
  mieru valorizácie,
   cieľom novely zákona je „Garancia minimálnej valorizácie dôchodkových dávok
  a niektorých nesystémových a úrazových dávok sociálneho poistenia“ ale táto garancia sa
  „nevzťahuje“ na skupinu poberateľov dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia
  tak ako v predchádzajúcom období,
   vládny návrh zákona bol do NR SR predložený bez informácie o tom, že garancia
  minimálnej miery valorizácie sa nevzťahuje na „všetkých“ dôchodcov a tiež, že
  pripomienky verejnosti k návrhu zákona neboli akceptované a na rozporovom konaní
  rozpory odstránené neboli.
  Zastávame názor, že aj po roku 2017 má byť zachovaná „rovnosť“ poberateľov
  všetkých dôchodkových dávok pri zavedení „minimálnej miery valorizácie dôchodkov“ a túto
  skutočnosť je potrebné riešiť pripravovanou novelou zákona o sociálnom poistení.
  Aj napriek tomu, že naše zásadné pripomienky verejnosti MPSVaR neakceptovalo
  očakávame, že Ústavnoprávny výbor NR SR už v prvom čítaní tohto návrhu zákona upozorní
  na tieto skutočnosti a navrhne taký postup, ktorý by nediskriminoval poberateľov
  dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia napr. tak ako to
  navrhujeme v prílohe.
  S pozdravom JUDr. Hristo Gluškov prezident

 • Spôsob akým pristupuje vláda k dôchodcom nemá obdobu v modernej histórii Slovenska ani Československa. Neschopnosťou riadiacich systémov, politikov, “odborníkov”, SR utekajú stovky miliónov a možno aj miliard. No “dobré riešenia” nachádza takmer každá vláda (okrem vlád V. Mečiara) v znižovaní dôchodkov ľudí, ktorí celý život odvádzali do spoločnej kasy nemalé peniaze a na sklonku života musia živoriť. Neustále a opakovane vláda rozpráva rozprávky o úprave dôchodkov podľa vzorcov, ktoré sú maximálne nevýhodné pre dôchodcov a v konečnom dôsledku k žiadnej valorizácii (a už vôbec nie zvyšovaniu) nedochádza. Dôležitejší údaj pre dôchodcov je skutočnosť, že od 90 rokov neustále klesá pomer dôchodku k priemernej mzde. Kým počas vlády V. Mečiara bol pomer 60 : 100 tak v súčasnosti je to už len 42 % a trend poklesu pretrváva. Tento trend vláda a minister PSaR účelovo zamlčuje i keď základné životné potreby -- potraviny -- dramaticky nerastú (zatiaľ), tak iné komponenty a najmä služby neustále rastú geometrickým radom. Ak si chcete dať opraviť topánky, to si rovno pri reálnych cenách služieb, môžete kúpiť nové. Ešte, že sú tu Vietnamci… Veď dôchodci nie sú živí len chlebom…Zásahom SNS sa stalo, že Smer ustúpil (dočasne) od tzv. “valorizácie” na rok 2017 o necelé dve Eurá, no predsa si presadili, že nie všetci dostanú najskôr avizovaných 2%, neskôr korigovaných na nepredvídateľnú sumu. U VD túto nepredvídateľnú sumu obmedzenú počtom odslúžených rokov bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Rovnosť pred zákonom je vláde “šumafuk!” Na rok 2018 nemá ešte ani teraz jasno ako bude vyzerať prístup k dôchodcom z hľadiska ich dôchodkov. Tieto “tance na ľade” sa priamo dotýkajú aj nás VD, ktorí poberáme dôchodky zo sociálnej poisťovni za odpracované roky v civile. Nie lepšia situácia je aj v našich VD. Diskrimináciu VD veľmi solídne z analyzoval Milan Kolen. No vo svojej analýze zabudol na krutú diskrimináciu VP (výsluhových príspevkárov), z ktorých zákon č. 114/1998 Z.z. urobil VD (výsluhových dôchodcov) a použil pritom rozkošnú formuláciu, no pre VP zdrvujúcu a síce, že tieto výsluhové dôchodky sa za VD iba považujú!!! No, zákonom poslanci odmietli urobiť výpočet dôchodkov, takže VP zostali týmto vojakom ako VD bez možnosti prepočtu VD napriek tomu, že celé roky odvádzali poistné a slúžili v I. a II. prac. skupine a dosiahli dôchodkový vek. Horšie je to, že žiadnu inštitúciu táto nespravodlivosť nezaujíma. Žiaľ ani vedenie Zväzu vojakov.

 • Citujem:
  Správa prezidenta APVV
  Štvrtok, 16 jún 2016
  Asociácia policajtov vo výslužbe, na základe podkladov odborných komisií: Sociálno zdravotnej komisie APVV a Sociálnej komisie ZV SR spracovala a zaslala písomné stanovisko k problematike valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2017 a návrh na riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2018. Písomné stanovisko bolo zaslané ministrom: MPSVaR SR, MO SR, MV SR, Generálnemu riaditeľovi ZVJS, riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR a riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia ZVJS. Znenie listu je tu. Ďakujem touto cestou p. Dr. Milanovi Kolenovi zo ZV SR za jeho prácu na precíznej analýze problematiky valorizácie výsluhových dôchodkov.
  Ing. Eduard Pokorný -- prezident APVV.

  .
  Je na škodu veci, že okrem APVV, o.z. Vojenských veteránov Bratislava, mňa a mála jednotlivcov sa k tejto aktivite nepripojilo prezídium ZV SR cez skutočnosť, že túto analýzu som zaslal všetkým členom prezídia ZV SR, predsedovi Zväzovej rady ako aj naprostej väčšine predsedov klubov ZVSR. Prezídium ZV SR sa ani len neobťažovalo riešiť aktuálny diskriminačný problém zjednotenia valorizácie VD k 1.1. kalendárneho roku tak, ako to majú SD a ktorý sa týka asi 38 000 VD. Obdobne sa pravdepodobne asi neobťažovalo prezídium ZV SR riešiť aj diskriminačný problém starovýsluhových dôchodcov cez skutočnosť, že je zakotvené v Programovom zameraní ZV SR bod 4.2. Ani zo slušnosti, zdvorilosti ako ani zo spoločenského bontónu sa neobťažovali ani po šiestich mesiacoch mi dať odpoveď, svoj názor, na moju analýzu ako aj na moje navrhované opatrenia k odstráneniu uvedených diskriminácií. Obdobne asi nemajú snahu, záujem pri riešení avizovanej snahy vlády od polovici roku 2017 postupne nechať prepočítať SD starodôchodcov.
  Upozorňujem, že pri súčasne pripravovanom legislatívnom riešení problému prepočtu SD od polovice roku 2017 vo všeobecnom dôchodkovom systéme v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je aktuálne vhodná doba súbežne upozorniť na riešenie diskriminácie starovýsluhových dôchodcov v osobitnom dôchodkovom systéme, to je v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Práve teraz, v súčasnosti je najvhodnejšia doba na zjednotenie dátumu valorizácie VD k 1.1.kalendárneho roku ako aj riešenia problému odstránenia diskriminácie staro VD žiadosťami upozorniť MV SR, MO SR, Výbor NRSR pre obranu a bezpečnosť ako aj Hlavného veliteľa OS SR.

 • http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/406692-v-roku-2020-by-sme-podla-kazimira-mali-mat-v-rozpocte-prebytok/
  SITA | 01.10.2016 17:02…..”Cieľom vládnej koalície je vyrovnané hospodárstvo štátu. V roku 2019 vláda počíta s prebytkom 0,2 percenta v štátnom rozpočte. Povedal to v sobotu v rozhlasovej diskusii Sobotné dialógy v RTVS minister financií Peter Kažimír (Smer), ktorý diskutoval s poslancom NR SR za SaS a podpredsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet Eugenom Jurzycom. Témou ich rozhovoru bol štátny rozpočet, výber daní ako aj zvyšovanie platov učiteľov”……Dúfajme, že prebytok v štátnom rozpočte NEBUDE OPäTQVNE NA ÚKOR starobných a vysluhových dôchodcov, tiež poberateľov výsluhových príspevkov považovaných za výsluhové dôchodky, kedy ku 31. Decembru 2007 skončilo dorovnávanie dôchodkov na základe odstavcov § 68 Zákona 328/2002 Z.z.(Žiadny iný dátum ukončenia dorovnávania VD som nenašiel).
  Vzhľadom aj na posledné tri (3) príspevky aspoň ja nemôžem nájsť príspevok-článok, že by v SR chýbali peniaze.Podľa medializovaných informácii sa finančná situácia v SR vyvíja veľmi dobre-pozitívne.

 • Ešte k peniazom SP
  [03.05.2016] Sociálna poisťovňa vysoko prekračuje plán výberu poistného
  http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-vysoko-prekracuje-plan-vyberu-poistneho-/48411s61595c

 • http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/406560-stat-bude-mat-k-dispozicii-stovky-milionov-navyse/
  SITA | 30.09.2016 09:50…..iba k proklamovanému nedostatku financií v SR: “Keď uvažujeme o nastavení najoptimálnejšieho a čo najspravodlivejšieho valorizačného mechanizmu musíme vychádzať z konkrétneho stavu aký bol v SR v predchádzajúcich rokoch a z predpokladaného, OČAKÁVANÉHO stavu našej ekonomiky, ako aj so stavu ktorý v budúcnosti chceme dosiahnuť, na čo má vplyv značné množstvo faktorov, veličín ako napríklad sú”:…pripadá mi to na dezinformáciu občanov (dôchodcov) SR, aspoň podľa článku (linku) peňazí je a bude v SR dostatok.
  “Oproti rozpočtu schválenému na tento rok tak majú byť daňové a odvodové príjmy vyššie až o 1,084 mld. eur, z toho daňové príjmy o 754 mil. eur a sociálne a zdravotné odvody o 330 mil. eur”…..viac v linku.

 • Pre Jana Kukoľová:
  Pani, myslím,že Ste si pomýlili webovú stránku a adresáta. Táto stránka nie je Sociálna poisťovňa, združuje ľudí (hlavne bývalých a terajších príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov), ktorí sa zaujímajú o oblasť obrany a bezpečnosti vrátane sociálneho zabezpečenia osobitného systému. Svedčia o tom aj Vaše slová …stále hovoríte o SD a nie ID.. diskriminujete..pýtate sa v akých bytoch … či máte autá…

  Tiež sme názoru,že sociálne postavenie invalidných dôchodcov nie je najružovejšie, ale aj tu platí,že výška poberanej dávky hlavne závisí od poistnej doby a výšky odvodov s výnimkou invalidov z mladosti.

  Pre nás platí aj určitá diskriminácia a dovolím si podotknúť, že napr. civilnému dôchodcovi sa započíta celá odpracovaná doba do výpočtu invalidného dôchodku, ale poberateľovi dávky z osobitného systému nad 45 rokov aj keď celý život nepretržite pracoval , civilná doba 5,10,12,13 alebo 14,5 roka nepostačuje a od Sociálnej poisťovni za tieto roky nedostane v prípade invalidity invalidný dôchodok.Pre civilného dôchodcu pre nárok na invalidný dôchodok sa prihliada aj k dobe poistenia v zahraničí, ale služba bývalého vojaka (policajta) pre nárok na civilný invalidný dôchodok sa vôbec nehodnotí .Neznamená to,že by sme chceli dobu služby počítať pre výšku ID dva krát. Stačilo by postupovať krátením teoretického invalidného dôchodku ako v prípade, keď je aj doba poistenia v zahraničí. To isté platí v určitých prípadoch aj pre vojenské (policajné) vdovy a siroty. Za civilné roky
  odpracované nebohým manželom 4,8,12 alebo 14,5 roka (napr.úmrtie v 45,46…54 roku veku) nedostane od Sociálnej poisťovne vdovský (sirotský) dôchodok.
  Samozrejme môžme dostávať dávky z osobitného systému, ale tie sú len za odslúžené roky.
  Nie je mojou úlohou touto formou a zjednodušene posudzovať kto dostáva menej alebo viacej, ale poukázať na fakt, že súčasné znenie zákona o sociálnom poistení vo vzťahu k bývalým vojakom (policajtom) je neprehľadné, neurčité a podľa môjho názoru v určitých prípadoch aj diskriminačné. Svedčí o tom množstvo súdnych sporov za posledné roky so Sociálnou poisťovňou.

 • Jana Kukoľová napísala: 29. júla 2016 o 20:35
  Pekný neskorý večer Vám prajem.Viackrát som si prečítal Váš príspevok a priznám sa, neviem ako správne reagovať k Vašej spokojnosti.Okrem iného píšete: “Stále hovoríte o starobných dôchodkoch ale o dôchodkoch invalidných nehovoríte a preto som sa rozhodla Vám napísať, že na invalidnom dôchodku ľudia žijú zo 100 až 150 eur majú odpracované 30,40,50, rokov ale sú chorí na rakovinu a nemôžu sa zaradiť do pracovného pomeru jednak už do dôchodku im chýba 2,3,4,5, rokov.Prečo týmto dôchodcom tiež nevypočítate životné minimum”…..atď.
  Chcem ale reagovať, pretože tiež dlhšiu dobu, (aj sporadicky) píšem na týchto stránkach.Len takto.Stránka je zameraná viac-menej na výsluhových dôchodcov, silové zložky ešte stále aktívne v služobnom pomere a zákony s tým súvisiace.Starobné dôchodky na týchto stránkach sa viac menej týkajú pracovných kategórií a kategórií funkcií.V neposlednom rade pravda je ale taká, že my, prispievatelia na tieto stránky -- neschvaľujeme, ani nemeníme zákony v legislatívnom procese.Môžeme tak akurát navrhovať ich zmeny cez sociálno-právne-zdravotné komisie silových zložiek, kde pozitívny výsledok tiež nie je vždy istý-zaručený.Neviem(e), od akého obdobia máte prečítané príspevky na týchto stránkach, v koľkých rubrikách, či iba na tomto webe, prípadne tiež na iných weboch silových zložiek, prípadne tiež na bývalom webe ZV SR.
  Táto rubrika, do ktorej ste napísala príspevok je konkrétne k valorizácii výsluhových dôchodkov, ktoré sa odvíjajú od valorizácie civilných dôchodkov.Váš príspevok je, aspoň mi pripadá na osobu z civilného prostredia-zamestnania a preto až dovolíte, nebudem uvádzať zákony a paragrafy, z ktorých silové zložky-vyslúžilci vychádzajú pri snahe o riešenie problémov.Nie je pravda, že nás nezaujímajú nízko-príjmoví dôchodcovia/dôchodkyne ako celkovo, tak aj z radov výsluhových dôchodcov.Aj v radoch výsluhových dôchodcov sú staro-dôchodcovia.Najnižší výsluhový dôchodok (riadny) je cca. 200 eúr.Tiež máme medzi sebou kolegov a kolegyne, ktorí sú Invalidní výsluhoví dôchodcovia, Vdovskí a Vdoveckí výsluhoví dôchodcovia, či Sirotskí výsluhoví dôchodcovia.Tu nemyslím, že by boli rozdiely medzi nimi a civilnými dôchodcami tých istých “kategóriíí”.Na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií sú starobné dôchodky (krátené) a to vo finančnom vyjadrení cca od 50 až po 300 eúr.Tiež žiadna sláva.Pritom je tiež množstvo kolegov, kolegýň, ktorí boli v služobnom pomere 20, 30, 40 rokov.Problematika ktorú uvádzate, ako aj všeobecne nízke dôchodky, aj invalidné dôchodky, je všeobecne známa, snáď sa ňou zaoberá aj Jednota dôchodcov Slovenska (JDS).Prípadne by JDS mala, resp. mohla mať tiež svoj web.
  Že nám tiež civilný staro-dôchodcovia s nízkymi dôchodkami nie sú ľahostajní prečítajte aj v tejto rubrike napr. príspevok 6. júna 2016 o 15:53…..Dalo by sa toho napísať omnoho viac.Všetke problémy sa ale najskôr nedajú odstrániť nami tu na tomto webe, ktorý je dokonca špecifikovaný na bezpečnostné zameranie -- hoci čo sa aj dôchodkov týka.Ešte raz Vám prajem príjemný neskorý večer.

 • Stále hovoríte o starobných dôchodkoch ale o dôchodkoch invalidných nehovoríte a preto som sa rozhodla Vám napísať, že na invalidnom dôchodku ľudia žijú zo 100 až 150 eur majú odpracované 30,40,50, rokov ale sú chorí na rakovinu a nemôžu sa zaradiť do pracovného pomeru jednak už do dôchodku im chýba 2,3,4,5, rokov.
  Prečo týmto dôchodcom tiež nevypočítate životné minimum z ktorého by žili a nenechávali ich vyživovať ich manželmi ktorí sú tiež na dôchodku, lebo keď invalid požiada o sociálnu dávku nemá nárok lebo ho spočítavate s manželovým dôchodkom, tento manžel ale si odrobil roky aby mal ten dôchodok a neviem kto na to prišiel aby sa manželka a manžel sčítavali a mali len len na vyžitie. Bolo by vhodné invalidným dôchodcom dať tak isto životné minimum a nie platiť nehnuteľnosti množstva poisťovní na celom území SR a tiež premršteným množstvom pracovníkov, niekedy bola jedna poisťovňa a teraz nestačia poisťovne a ešte aj úrady práce, samozrejme nie sú peniaze na dôchodky. Diskriminujete rodiny s invalidnými dôchodcami ktorí žijú v spoločnej domácnosti každý z nich by mal mať samostatný dôchodok a žiadne sčítavanie dvoch dôchodkov pri manželoch. Dokonca sa pýtate v akých bytoch žijú a či majú autá, to je vďaka za odpracované roky štátu a za to že ochoreli v práci že nemajú ani životné minimum každý z nich sám.

 • Na programe 6. schôdzi NR SR v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení konečne po rokoch bolo v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení navrhnuté riešenie diskriminačného problému staro dôchodcov ktorí do SD odišli do 31.12.2003 o ktorom píšem aj vo svojom článku ANALÝZA -- zmena valorizácie dôchodkov. Ak prejavíte záujem si vec hlbšie preštudovať, cez Google napíšte, vyhľadajte program 6. schôdzi NR SR. Potom kliknite na program schôdzí NR SR, ďalej kliknite na 6. chôdza (14.-22.6.2016). Vyhľadajte číslo 18 ČTP 138 kde nájdete navrhovanú legislatívnu zmenu, úpravu zákona ktorá mohla odstrániť niekoľkoročnú diskrimináciu staro dôchodcov. Žiaľ nestalo sa.

  Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 18. 138 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ, Sone GABORČÁKOVEJ, Silvie PETRUCHOVEJ a Anny VEREŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 138) -- prvé čítanie.
  Pozrite si hlasovanie zo 135 prítomných za prijatie zákona hlasovalo 62 poslancov čím zákon neprešiel do druhého čítania (chýbalo len 6 hlasov). Zrejme niektorí poslanci čakajú až táto diskriminovaná skupina staro dôchodcov vymrie a problém sa vyrieši sám. Obdobný diskriminačný problém majú aj výsluhoví dôchodcovia ktorí do VD odišli pred účinnosťou zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 • Existuje viacej druhov solidarity napr. solidarita ekonomicky aktívnych a ekonomicky neaktívnych (prostredníctvom náhradných dôb), príjmová solidarita medzi lepšie zarábajúcimi a menej zarábajúcimi, solidarita medzi zdravými a chorými (invalidita), solidarita medzi mužmi a ženami (ženy majú vyššiu strednú dĺžku života a teda poberajú dávky dlhšie než muži). Dôležité je kritérium primeranosti (miera redukcie), nemôže byť ľubovoľná, strážcom býva Ústavný súd (v ČR už rozhodol o neústavnosti stanovenej miery redukcie).
  Hlavný problém nie je v tom, či bude valorizácia pevnou čiastkou alebo percentami, ale v náhradovom pomere napr.
  v Českej republike zamestnanec s výškou mzdy:
  1/2 priemernej mzdy bude poberať dôchodok 95% mzdy
  2x priemerná mzda bude poberať dôchodok 41% mzdy
  priemerná mzda bude poberať dôchodok 64% mzdy
  a obdobné to bude aj na Slovensku.
  Takže diskusiu vedieme o eurách v rámci valorizácie, ale o podstatne väčších sumách sa nehovorí. Preto si myslím,že nie je až tak podstatné, či bude valorizácia percentami alebo pevnou čiastkou (aj tak to bude pravdepodobne kopírovať spôsob valorizácie v civile), ale v čom sa asi všetci zhodneme, nechceme valorizáciu spolu s rôznymi doterajšími konštantami. Je zaujímavé, že asi väčšina z nás nesúhlasí s doterajšou valorizáciou, ale , kde a kto sú “vinníci”, ktorí to vymysleli, navrhli a schválili. Tradične, ako vždy, keď sa niečo nepodarí, sú anonymní.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň 9.6.2O16, V duchu citovaných článkov ústavy som sa k veci vyjadril dnes o 12.6.2O16 v mojom komengtári. Princíp solidárnosti je v rozpore s citovanými článkami ústavy, nazval som ho nie ako okrádanie, ale defacto okrádanie, čo je rozdiel. Výsledkom v každom prípade je poškodzovanie, nezvýhodňovanie lepšie zarábajúcich o značné peniaze mesačne, do konca ich života čo je nevyvrátiteľným faktom. Na druhej strane neoprávnené zvýhodňovanie menej zarábajúcich, čo je tiež faktom. Ľubo v žiadnom prípade ako píšeš malé percento VD poberateľov SD nič nenariaďujú veľkej väčšine v civilnom systéme zmenu zastavenia krátenia pri redukcii POMB. Jedná s mi len o dodržovanie Ústavy SR a zákona o rovnakom zaobchádzaní.

  c

 • Pre František:
  Máte pravdu v tom,že postavenie mnohých tzv.starodôchodcov nie je najružovejšie.Týka sa to nielen invalidných dôchodcov ale i poberateľov dávok považovaných za výsluhové dôchodky (príspevky za službu, výsluhové príspevky, dôchodky za výsluhu rokov).
  Ako príklad uvediem poberateľa výsluhového príspevku. Na nárok musel odslúžiť minimálne 20 rokov a bez ohľadu na počet rokov služby (prakticky bolo jedno či mal odslúžené 20,21 alebo napr.32 rokov) a výšku služobného príjmu, mu bol stanovený strop vo výške maximálneho civilného starobného dôchodku. Pre výsluhové dôchodky stačilo odslúžiť 15 rokov služby a nikto sa nezaoberal nejakým stropom vo výške max. starobného dôchodku. Samozrejme výsluhové príspevky za rovnaký počet odslúžených rokov (a ani za vyšší počet rokov) než v prípade výsluhových dôchodkov nedosahujú ich výšku.
  To znamená v prípade niektorých tu prezentovaných názorov tu na percentuálnu valorizáciu, že existujú zaslúžilejší vojaci s určitým počtom odslúžených rokov a vyššou dávkou (VD) a menej zaslúžilejší vojaci s rovnakým a aj oveľa vyšším počtom rokov služby a aj vyšším príjmom, ktorí majú priznanú oveľa nižšiu dávku (VP).
  Nedovolil by som si označovať princíp solidarity za okrádanie a takisto ,že valorizácia pevnou čiastkou nie je v súlade s právnym poriadkom. Ak by tomu tak bolo už by to bolo riešené súdmi všetkých stupňov a to nielen v SR.
  Takisto si nemyslím, že poberatelia dávok z osobitného systému (tvoria len zopár percent zo všeobecného systému) by mali byť tými, ktorí budú nariaďovať veľkej väčšine v civilnom systéme zmenu alebo zastavenia krátenia pri redukcii POMB.
  Chápem poberateľov vyšších dávok, že ich v minulosti “rozmaznali” niektorými vyššími valorizáciami a v tichej nádeji si želajú tento stav. Myslím si, že to nie je priechodné a ani solidárne.
  Vyššie uvedené je môj osobný pohľad a príspevok do polemiky.

 • Skúsil som hľadať PRIENIK v “POROVNANÍ OBIDVOCH NÁVRHOCH”. v príspevku Dr. Milana Kolena 8. júna 2016 o 11:45.Zatiaľ mne to vyšlo na tú poslednú vetu, ktorú uviedol aj Milan Faltin napísal: 6. júna 2016 o 21:34 -- z príspevku v rubrike “Diskusia k návrhom valorizácie”: ide o príspevok 5. júna 2016 o 20:57 -- “Zaujímavá je podľa mňa úvaha zvýšenia (valorizácie) o pevnú sumu v kombinácii s percentuálnym zvýšením ako to bolo do roku 2011 (vrátane), ale nemožnosťou klesnúť pod určitú finančnú čiastku valorizovania — dôstojnú pre každého starobného aj výsluhového dôchodcu”..tá kombinácia pevnej sumy s percentuálnym zvýšením by zaručovala zároveň NEKLESNUTIE dôchodkov pod dnešnú životnú úroveň dôchodcov -- nedošlo by k neodôvodnenej nivelizácii -- tak ako je to písané aj v Náleze ÚS SR..cieľom by ale nemalo byť nie len vyhnutie sa neodôvodnenej nivelizácii, ale tiež neustálemu zvyšovaniu životnej úrovne všetkých dôchodcov.Môj pohľad.

 • POROVNANIE OBIDVOCH NÁVRHOV.
  Návrhy SZK APVV valorizáciu vykonať p e v n e v n o u s u m o u:

  -- Dôjde k poškodeniu, okrádaniu lepšie zarábajúcich = solidárnosť

  -- Dôjde z zvýhodneniu menej zarábajúcich bez zásluh, bez ich pričinenia, na úkor poškodzovania, okrádania lepšie zarábajúcich .

  -- Rieši stieranie rozdielov medzi lepšie a horšie zarábajúcimi len na úkor poškodzovania jedných a bez zásluh zvýhodňovania druhých

  -- Valorizáciu rieši ako celok bez časového horizontu
  -- Nesystémové opatrenie je v rozpore s právnym poriadkom

  Moje návrhy valorizáciu v roku 2017 vykonať p e v n o v s u m o u a v roku 2018-2022 p e r c e n t u á l n e:

  -- Nedôjde k poškodzovaniu, okrádaniu lepšie zarábajúcich = zásluhovosť

  – Nedôjde k zvýhodňovaniu menej zarábajúcich bez ich pričinenia, bez zásluh a k poškodzovaniu, okrádaniu lepšie zarábajúcich.

  -- Valorizáciu rieši diferencovane s vymedzením časového horizontu

  -- Rieši stieranie rozdielov medzi lepšie a horšie zarábajúcimi nie na úkor poškodzovania jedných a bez zásluh zvýhodňovania druhých dotovaním zo štátneho rozpočtu v rokoch 2018 – 2022 v rozsahu 22 % navyšovaním POMB

  -- Systémové opatrenie je v súlade s právnym systémom

 • Presne Milan. Je ľahšie riešiť 14, či koľko rokov ” zástrčkový zákon”, ktorý výdatne pomôže “nefachčenkom”, jak prilepšiť radovým dôchodcom,a majú to šťastie, žer ešte žijú, ale sú už štátu na oštaru- teda outsideri….

 • Pre pána Františka, vynikajúci postreh, ďakujem zaň. Touto problematikou sa už celé roky zaoberali rôzne parlamenty, ale stále ho nedoriešili. Aj nová vláda má záujem tento problém riešiť. Všetci jednotne roky proklamujú, že chcú odstrániť krivdy staro-dôchodcov do ktorých jednoznačne patria aj všetci VD ktorí do VD išli pred účinnosťou zákona 328/2002 Z.z. žiaľ, s počiatku sa ak si dobre pamätám riešila len jeden rok navýšením pre asi tých čo mali nižšie VD ako 1,7 životného minima asi dostali navýšení dva krát a skončilo to. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a deficitu SP asi na úrovni 700 mil. ročne tento akúty problém sa za konečne začal riešiť nesystémovým opatrením to je vianočnými príspevkami, čo tento problém nerieši. Naďalej aj pre rok 2017 sa má ísť týmto smerom, ale zo zvýšením nároku naň so zvýšením sumy kto má naň nárok. V mojej Analýze sa k tomu vyjadrujem, že to pre SD a VD nič nerieši. Jediným správnym riešením je týmto poškodeným , ukrivdeným dôchodcom jednorazove rozhodnutím SP zvýšiť ich dôchodky čo všetci kompetentní vedia ale, vzhľadom k deficitnému účtu SP nemala žiadna doterajšia vláda po roku 2004 odvahu ho riešiť, čo je jedine možné a naprosto správne systémové riešenie ku ktorému sa tomto volebnom období zatiaľ nikto neodhodlal a ani v blízkej budúcnosti neodhodlá, nie je politická vôľa ho takto riešiť. Ako píšem k tejto otázke dúfam že sa nečaká na to až sa tento problém vyrieši sám tým, že táto sociálna skupina z dôvody smrti prestane už existovať. Nerieši sa už 14 rokov. Spätná väzba, rovnaké opatrenia, ako vôbec v budúcnosti budú prijaté by mali byť prijaté aj vo všeobecnom dôchodkovom systéme.

 • Pre pána Františka 6. júna 2016 v 15:26 -- Ja som sa vyjadril iba v rámci diskusie.Uviedol som rubriku 3. výročie nevalorizácie, ale písali sme o problémoch starodôchodcov veľa krát a to aj z radov civilných starodôchodcov.Písal som aj takýto príspevok, preto som uviedol spomínanú rubriku:
  Miro Palfi napísal: 14. apríla 2016 v 15:46
  Pre Milana Faltina — rozumiem, ja som už písal k starodôchodcom (všeobecne) aj v inej rubrike:
  Miro Palfi napísal: 21. januára 2016 o 14:35
  Dnes odvysielala TA3 cca. o 13.45 v časti Ekonomika príspevok k starobným dôchodcom ktorí odišli do starobného dôchodku pred rokom 2004 a výpočet ich starobného dôchodku bol nevýhodný oproti tým, ktorí odišli do SD neskôr.K problému sa vyjadroval pán Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.Záverom skonštatoval, že nevýhodné dôchodky spred roku 2004 nemožno napraviť, pretože by sa jednalo doslovne: o RETROAKTIVITU….Kto má tu možnosť, nech vzhliadne v archíve TA3.
  Ja tomu nerozumiem.Tak až sa jednalo o nevalorizáciu 2012 a poškodiť výsluhových dôchodcov, tak to bolo vraj možné, pretože to podľa kompetentných, súdov a neviem ešte koho, išlo o nepravú retroaktivitu.Až je potrebné dôchodcom pomôcť v počte cca 200 000 ľuďom, tak sa to nedalo a nedá, pretože by išlo o retroaktivitu.No, je toto zdravé právne prostredie?Veď s tou retroaktivitou sa už každý pohráva, ako by to bola ping-pongová loptička.Pinpongova loptička zakaždým na tej strane pingpongového stola, komu ako vyhovuje.
  Už sa opakujem, popísali sme tie veci nespočetne krát.Kto z kompetentných nechce nepochopí, kto by chcel pochopiť, aj raz by stačilo napísať.
  Ale z príspevku 13. Apríla 2016 o 9:17 — Programové vyhlásenie Vlády SR sa javí, že môže dôjsť k náprave.Aspoň je tam záujem riešiť problém Starodôchodcov.Budúcnosť ukáže.Čo sa týka roku 2008, tam skutočne bola u MV SR nová-výborná platovka, dá sa s príspevkom Juraja Fuseka iba súhlasiť.

  Nie je potrebné ospravedlňovanie sa, píšete iba pravdu a svoje názory.Je verejné tajomstvo, že po 1989 roku už bola 72 percentnou infláciou obetovaná jedna generácia dôchodcov..a ako sa správa/l štát -- niečo naznačuje aj môj príspevok vyššie.Tiež Vám prajem pekný deň.

 • Miro Palfi, 6. júna 2016 o 13.56. Ďakujem za Vašu reakciu a za usmernenie.Tieto záležitosti sledujem dôsledne a vážim si prácu všetkých, čo vynakladajú svoje úsilie v náš prospech a za to im patrí veľká vďaka, aj keď to je možno z mojej strany málo. Neviem, či ste však dôsledne čítal moje vyjadrenie, pretože sa netýkalo tretieho výročia nevalorizácie. K tomuto ako i k témam krátenia SD som písal aj ja. Tu som konkrétne uviedol príklad nespravodlivosti zo strany štátu, ktorému sme slúžili a vyslúžili sme si také ocenenie, ako som uviedol. Nie som sám,, nie je nás stovky, ale sú nás tisícky, čo takúto skrivodlivosť zdieľame. Neobviňujem žiadneho príslušníka ozbrojených zborov alebo vojaka, uviedol som, že nikomu nezávidím za tvrdo odslúžené roky to, čo dostal, ale to, ako nás za tú istú službu ohodnotil tento štát, teda nás doslova a do písmena diskriminoval. Kto sa zaoberal takou otázkou, že ak podľa zák. 328/2002 Z.z. stačilo na poberanie výsluhového dôchodku 15 rokov služby, prečo na tento VD nemajú nárok aj príslušníci, ktorí odslúžili viac ako 15 rokov / 20, 25, 30 a pod. /, títo po viac ako 20 tich rokoch valorizácie poberajú doslova žobračenky. Keď na toto poukážete tak sa Vám dostane odpovede, ako mne. Citujem:,, Každá zmena spoločnosti prináša obete a Vy ste bol jednou z nich. Tak ďakujem pekne. Viem však, že bolo prisľúbené dorovnanie našich príspevkov k priemerným VD, no bohužiaľ nestalo sa tak. Na toto som sa vo svojom predošlom príspevku chcel dozvedieť aspoň nejakú nádej, pretože my už máme toľko rokov, že sa spravodlivosti ani nedožijeme. Zrejme ste ma zle pochopil, tak prepáčte. Prajem pekný deň.

 • Pre pána Františka, ale aj ďalších kolegov záujemcov -- písali sme o starodôchodcoch, či o rozdieloch v “platovkách”, reo-redi, reorganizačných zmenách, atď., už aj o rozdieloch v platovkách podľa zákona 328/2002 Z.z. -- do roku 2008 a po ňom v rubrike tretie výročie nevalorizácie, aj v iných rubrikách, napr. na stránke od 15. apríla 2016 -- je to od tohoto dátumu nižšie dole stránkou -- v linku.Tiež informácie k starobným dôchodkom/dôchodcom sú aj na web stránke APVV -- rokovanie sociálno-zdravotnej komisie 3…..aspoň podľa mňa sú to všetko veľmi individuálne záležitosti, ako aj porovnanie priameho výkonu služby versus administratívny výkon služby -- nechcem sa opakovať, len objektívne pre každého spravodlivé to asi nikdy nebude.Možno sa k tej spravodlivosti dá aspoň priblížiť.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/

 • Dobrý deň prajem všetkým. Súhlasím s analýzou, ktorú predložil p. Dr. Kolen, iba mi chýba k bolu 4./ tzv. starodôchodci, medzi ktorých tiež patrím, nakoľko pre zdravotné problémy som odišiel zo služobného pomeru ešte v čase, keď zák. č. 328/2002 Z.z. nebol na svetre a skončil som ako invalid. Pýtam sa na konkrétne riešenie týchto starodôchodcov, pretože nás je určite viac, ako dosť a mnohí odišli z podobných dôvodov ako ja alebo reorganizačných dôvodov a pod. Prečo to píšem? Odišiel som ako vyšší dôstojník, po viac ako 20 tich rokoch tzv. valorizácie môj výsluhový príspevok podľa zák. 410/1991 Zb. od 1.7.2002 považovaný za výsuhový dôchodok , po odslúžených 25 rokov v prve kategórii funkcií bol iba o 30 eur vyšší, ako môjho známeho, ktorý odiišiel ako colník zo služobného pomeru po 15 rokoch podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a to sedel v teplej kaceláriii ako úradník. Nikomu však nezávidím vyššie výsluhové dôchodky, ale za tie naše sa môže hanbiť tento štát najmä preto, že sľubovali ich dorovnanie na určitú sumu, samozrejme, že nemyslím a ani by to nebolo spravodlivé oproti tým, čo odslúžili viac ako ja. Uvádzam iba pomer 25 rokov služby, 20 rokov tzv. valorizácie k VD za 15 rokov. Myslíte si, že je to spravodlivé ? Aj keď viem, že niektorí so mnou nebudú súhlasiť, svoj postoj a krivdu, ktorú cítim mi nezoberie žiadny iný názor ak by bol neviem aký, pretože by nebol úprimný. Teda ešte raz rád by som privítal za všetkých konkrétne navrhované riešenia pre odstránenie našich ako ste nazval v bode 4./ -- krívd. Ďakujem a očakávam aj kritické názory, všetko znesiem. Prajem ešte raz príjemný deň.

 • Na základe objektívnych skutočností uvedených v mojej analýze v súlade s Ústavou SR, zákonom č. 365/2004 z. z. o rovnakom zaobchádzaní znovu jasne v skratke zhrniem moje návrhy čo je za súčasnej makroekonomickej situácie najspravodlivejšie systémové riešenia sú:

  Podporujeme navrhované legislatívne zmeny v zákone 461/2002 Z. z o sociálnom poistení:
  1. Na základe stavu ekonomiky, inflácie a cien, valorizáciu v roku 2017 vykonať pevnou sumou.
  2. Od roku 2017 a v ďalších rokoch stanoviť hranice pod ktoré valorizácia nemôže poklesnúť.
  3. Od roku 2018 a v ďalších rokoch pokračovať vo valorizácii p e r c e n t u á l n e.
  4. Odstrániť krivdy starodôchodcov.
  5. Som za pokračovanie stierania rozdielov medzi lepšie a horšie zarábanúcih formou ich dotovania so štátneho rozpočtu a nie len na úkor poškodzovanie defacto okrádania lepšie zarábajúcich.

  V prípade vykonania valorizácie p e v n o u s u m o u sa značná časť poberateľov starobných dôchodkov podľa ustanovení čl. 46 ods. 2, čl. 127, čl. 130 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR, § 9 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní obráti na súd, alebo na Ústavný súd SR.
  --
  II. NAVRHOVANÉ ZMENY VALORIZAČMÉHO MECHANIZMU V OSOBITNOM DÔCHODKOVOM SYSTÉME, zákon č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Navrhujeme, odporúčame súbežne so zmenami vo všeobecnom dôchodkovom systéme v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vykonať aj rovnaké legislatívne zmeny v osobitnom dôchodkovom systéme v zákone č. 328/2002 Z. z. sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov takto:
  1.Podporovať riešenie valorizácie čo najskôr.
  Keďže zmena si vyžaduje novelizáciu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a vzhľadom na postup a lehoty súvisiace s legislatívnym procesom prijímania zákonov najskorší termín je možný k 1.1.2017 ako aj ďalšie zmeny k 1.1.2018.
  2.Podporovať ustanovenie minimálnej pevnej sumy valorizácie.
  V súlade s pripravovanými legislatívnymi zmenami v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení to je s ustanovením minimálnej pevnej sumy valorizácie v roku 2017 a v ďalších rokoch navrhujeme rovnaké zmeny vykonať aj zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení.
  3.Využiť riešenie valorizácie v roku 2016 na zmenu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  a) Výsluhové dôchodky sú v súlade s § 68 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. od 1.5.2013 valorizované rovnakým spôsobom ako dôchodkové dávky vo všeobecnom dôchodkovom systéme s tým, že do 1.7.2018 sa uplatňuje prepočet koeficientom podľa odslúžených rokov. Vzhľadom k skutočnosti, že odslúžené roky boli pri výpočte výsluhového dôchodku už zohľadnené, prepočtom koeficientom sa druhý krát zohľadňujú, čo poberateľov výsluhových dôchodkov s nižším počtom odslúžených rokov oproti poberateľom s vyšším počtom rokov odslúžených znevýhodňuje (dvakrát sa hodnotia počty odslúžených rokov). Valorizácia dôchodkových dávok v obidvoch dôchodkových systémoch by mala byť realizovaná v rovnakom termíne.
  Navrhujeme termín valorizácie z 1.7.2018 zmeniť na rovnaký termín ako je ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, to je na termín k 1.1. kalendárneho roka od účinnosti noviel prijatých k zmene valorizácie.
  b) V súlade s ustanovením § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov od 1. júla 2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch sociálneho poistenia na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky výsluhového zabezpečenia zvyšujú. Vzhľadom na rovnakú valorizáciu dôchodkových dávok vo všeobecnom ako aj v osobitnom systéme dôchodkového zabezpečenia navrhujeme zjednotiť aj termín valorizácie na rovnaký to je k 1.1. kalendárneho roka.
  4.Podporovať osobitné riešenie výsluhových dôchodkov, takzvaných „starodôchodcov“.
  Je potrebné seriózne vyriešiť problém starodôchodcov, to znamená tých, čo v podmienkach osobitného dôchodkového systému odišli do výsluhového dôchodku pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým boli spôsobené značné krivdy.
  5. Od roku 2018 a v ďalších rokoch pokračovať vo valorizácii p e r c e n t u á l n e.

 • Ďakujem autorovi Dr. Milanovi Kolenovi za zverejnenie úvodného článku “ANALÝZA – zmeny valorizácie dôchodkov”..čo už len napísať, čo sme ešte nenapísali od nevalorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2012..
  V úvode článku ma upútali vyjadrenia Ministra práce sociálnych vecí a rodiny povedal citujem: „Mojou ambíciou je, aby sa dôchodky v roku 2017 zvýšili o približne o dve percentá, čo by bolo vyše osem eur. Musí to však zvládnuť rozpočet“. A. Štátneho tajomníka MPSVaR -- okrem iného povedal citujem: “Ale bolo by nepríjemné, ak by sa nezvyšovali vôbec, …“. neviem..pán Štátny tajomník MPSaR nemá najskôr (zatiaľ) naštudovaný aj Nález ÚS SR http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012726 -- tiež jeho tretiu časť -- Analýzy a Závery.
  Do roku 2011, kedy bola valorizácia rovnaká tak pre civilných aj výsluhových dôchodcov, aspoň ja som nepostrehol na valorizáciu z nikoho strany žiadne sťažnosti.To ale u nikoho neboli valorizácie 6 centov, euro, dva, či tri..
  Valorizovalo sa takto:
  “sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku..Na základe údajov predložených Štatistickým úradom SR”..atď…
  Podľa všetkého ostáva do budúcnosti dôležitá otázka inflácie (tá je dvoj-sečná), aj dôchodcovskej.Tá sa zmenila na defláciu a hoci ECB -- Mario Draghi tlačí nekryté miliardy eúr na jej zvýšenie, je veľmi ťažko vývoj inflácie aj renomovanými ekonómami do budúcnosti predpovedať.V Japonsku deflácia trvala približne 20 rokov.
  Zaujímavá je podľa mňa úvaha zvýšenia (valorizácie) o pevnú sumu v kombinácii s percentuálnym zvýšením ako to bolo do roku 2011 (vrátane), ale nemožnosťou klesnúť pod určitú finančnú čiastku valorizovania -- dôstojnú pre každého starobného aj výsluhového dôchodcu..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: