Vyberte stranu

 

Jednoduchý manuál nárokov bývalých profesionálnych vojakov (vojakov z povolania) vo vzťahu k Sociálnej poisťovni.

Poberatelia výsluhových dávok sú rozdelení do 3 skupín (hrubé delenie):

                1. poberatelia pôvodných starobných dôchodkov považovaných za výsluhové dôchodky
                2. poberatelia pôvodne výsluhových príspevkov považovaných za výsluhové dôchodky
                3. poberatelia výsluhových dôchodkov

Vysvetlenie:
1.)Poberatelia pôvodných starobných dôchodkov nemajú nárok na ďalší starobný dôchodok, predčasný dôchodok a ani invalidný dôchodok priznaný od Sociálnej poisťovni. Ďalšiu dobu poistenia získanú po priznaní starobného dôchodku (od roku 2004) im zhodnotí VÚSZ.

2.)Poberatelia pôvodne výsluhových príspevkov (až na niektoré výnimky tzv. starodôchodcov) majú nárok za akúkoľvek získanú „civilnú dobu“ poistenia na krátený starobný dôchodok priznávaný Sociálnou poisťovňou. Sociálna poisťovňa priznáva žiadateľom aj znížený dôchodkový vek pre starobný a predčasný starobný dôchodok po splnení podmienok (napr. doba služby 20 rokov v I. a-alebo II.kategórií funkcií, 15 rokov služby v I.kategórii funkcií pre niektoré dôvody prepustenia zo služobného pomeru, stanovená doba služby v I.a-alebo II.kategórii funkcií za podmienky trvania služby k 31.12.1999).
Žiadatelia majú nárok na zohľadnenie doby poistenia (a zárobkov) z osobitného systému poistenia pre nárok a výšku starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku (právny názor súdov SR), nezáleží pritom či získali nárok na znížený dôchodkový vek.

3.)Poberatelia výsluhových dôchodkov majú taktiež nárok na starobný dôchodok od Sociálnej poisťovni za akúkoľvek získanú „civilnú dobu“ poistenia. Sociálna poisťovňa priznáva žiadateľom aj znížený dôchodkový vek pre starobný a predčasne starobný dôchodok po splnení podmienok (viď. poberatelia výsluhových príspevkov). Žiadatelia majú takisto nárok na zohľadnenie doby poistenia (a v nej dosiahnuté zárobky) z osobitného systému poistenia pri výpočte starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku. Títo poberatelia majú nárok v prípade invalidity aj na invalidný dôchodok priznávaný Sociálnou poisťovňou  ale po splnení podmienok. Doba poistenia v osobitnom systéme sa však u nich nezahŕňa do celkovej doby poistenia potrebnej pre vznik nároku na civilný invalidný dôchodok.

Všeobecne:

Žiadatelia o dôchodkovú dávku (okrem predčasného starobného dôchodku) majú nárok na porovnávací výpočet dávky podľa zákona č.100/1988 Zb. ako aj zákona č.461/2003 Z.z.

Doba poistenia pre výšku dávky počítanej podľa zákona č.100/1988 Zb. sa počíta až od 18 roku veku.

Doba poistenia pre nárok a výšku dávky podľa zákona č.461/2003 Z.z. sa počíta od 15 roku veku.

Teoretická výška starobného dôchodku vypočítaná poberateľom pôvodne výsluhového príspevku a poberateľom výsluhového dôchodku sa pomerne kráti v zmysle medzinárodného Dohovoru MOP č.128.

Ak získa profesionálny vojak nárok na starobný dôchodok od Sociálnej poisťovni v priebehu služby, má nárok na jeho poberanie už počas obdobia výkonu služby.

Pre oblasť sociálneho zabezpečenia platí zásada zachovania už získanej doby zamestnania a v ňom dosiahnutých zárobkov podľa predchádzajúcich právnych úprav.

Autor manuálu pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave a uvedený text je jeho vlastný názor opierajúci sa o judikatúru NS SR.